MICROGYNON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MICROGYNON Obalená tableta 0,15MG/0,03MG
 • Dávkování:
 • 0,15MG/0,03MG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 21 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MICROGYNON Obalená tableta 0,15MG/0,03MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVONORGESTREL A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • MICROGYNON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 17/ 349/92-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls172001/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatelky 

Microgynon 

Ethinylestradiol/levonorgestrel 

obalené tablety 

                          

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 

  Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány 

správně. 

  Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo 

při znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny 

nebo déle. 

  Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky 

krevní sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Microgynon a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Microgynon užívat 

3.  Jak se přípravek Microgynon užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Microgynon uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

                                           

1.  Co je Microgynon a k čemu se používá 

  Microgynon je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.  

  Každá z 21 obalených tablet obsahuje malé množství ženských hormonů ethinylestradiolu 

a levonorgestrelu. 

  Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“ nebo 

kombinovaná perorální antikoncepce. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Microgynon užívat 

  Obecné poznámky 

Předtím, než začnete užívat Microgynon, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách 

(trombóza) v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 

„Krevní sraženiny“). 

Než začnete užívat přípravek Microgynon, lékař Vám položí několik otázek ohledně 

zdravotního stavu Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a 

může provést ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.  

V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit, nebo za 

kterých může být spolehlivost přípravku Microgynon snížena. V takových případech byste se 

měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální 

antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte 

metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, 

protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se 

objevují během menstruačního cyklu.  

Přípravek  Microgynon,  stejně  jako  ostatní  hormonální  kontraceptiva,  nechrání  proti 

HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.      

Kdy byste neměla užívat Microgynon 

Neužívejte Microgynon 

Neměla byste užívat Microgynon, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže 

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční 

metoda by pro Vás byla vhodná. 

Lékař  vám  může  předepsat  jiný  typ  pilulky  nebo  i  zcela  jinou  (nehormonální)  metodu 

antikoncepce. 

  pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, 

DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

  pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, 

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu; 

  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny 

(trombóza a embolie)“; 

  pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

  pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na 

hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA 

– dočasné příznaky cévní mozkové příhody]); 

  pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako 

je: 

–  těžký diabetes s poškozením krevních cév; 

–  velmi vysoký krevní tlak; 

–  velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 

–  onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie; 

  pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“. 

  pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater (projevující se příznaky jako je 

žloutenka nebo svědění celého těla) a vaše játra do této doby nepracují správně ;  pokud 

máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například 

prsu nebo pohlavních orgánů) ;  

  pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater ;  

  pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna

  pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být ;  

  pokud  jste  alergická  na  ethinylestradiol  nebo  levonorgestrel  nebo  na  kteroukoli  další 

složku  tohoto  přípravku  (uvedenou  v bodě  6)  (to  může  způsobit  např.  svědění,  vyrážku 

nebo otoky).  

Pokud  se  některý  z těchto  příznaků  nebo  onemocnění  u  vás  objeví  během  užívání  pilulky 

poprvé,  okamžitě  přerušte  užívání  a  poraďte  se  s  lékařem.  Během  této  doby  používejte 

nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v další části. 

Další informace o zvláštních skupinách uživatelek 

Děti a dospívající 

Přípravek Microgynon není určen pro ženy (dívky), které ještě nemají menstruaci. 

Použití u starších žen 

Přípravek Microgynon není určen pro ženy po přechodu. 

  

Ženy s poruchou funkce jater 

Přípravek  Microgynon  neužívejte,  pokud  máte  onemocnění  jater.  Viz  také  část  „Neužívejte  

Microgynon“ a „Upozornění a opatření“. 

Ženy s poruchou funkce ledvin 

Poraďte  se  s lékařem.  Dostupné  údaje  nenaznačují  nutnost  změny  v užívání  přípravku 

Microgynon. 

Upozornění a opatření  

Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání/používání přípravku Microgynon 

  

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

-  pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte 

krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní 

embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "krevní sraženina“ 

(trombóza)) níže. 

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní 

sraženinu“. 

Před užitím přípravku Microgynon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.    

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů 

uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat.  Informujte svého 

lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů. Pokud se stav vyvine nebo se zhorší 

během užívání přípravku Microgynon, měla byste také informovat svého lékaře. 

-  kouříte 

-  máte cukrovku 

-  máte nadváhu  

-  máte vyšší krevní tlak 

-  máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu 

-  pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění); 

-  pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený 

obranný systém); 

-  pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání 

ledvin); 

-  pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

-  pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou 

anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje 

pankreatitidy (zánět slinivky břišní); 

-  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny 

(trombóza)“); 

-  pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého 

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Microgynon; 

-  pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

-  pokud máte křečové žíly. 

-  někdo  z vašich  přímých  příbuzných  prodělal  trombózu  (krevní  sraženinu  v noze, 

v plicích  -  plicní  embolii  nebo  kdekoliv  jinde  v těle),  srdeční  infarkt  nebo  mozkovou 

mrtvici v mladším věku 

-  trpíte migrénou 

-  trpíte epilepsií (viz také část „Další léčivé přípravky a přípravek Microgynon“) 

-  někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu 

-  máte onemocnění jater nebo žlučníku  

-  máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství 

nebo  v době  předchozího  užívání  pohlavních  hormonů  (například  porucha  sluchu, 

porucha  přeměny  krevního  barviva  nazývaná  porfyrie,  kožní  puchýřkovité  onemocnění 

zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Sydenhamova chorea) 

-  máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud 

ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření  

-  pokud  máte  dědičnou  formu  angioedému;  podávané  estrogeny  mohou  vyvolat  nebo 

zhoršit příznaky angioedému. Pokud se u vás objeví příznaky angioedému jako například 

otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi 

při dýchání, měla byste ihned navštívit lékaře.   

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, 

znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře. 

KREVNÍ SRAŽENINY 

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Microgynon zvyšuje Vaše riziko 

rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní 

sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 

Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

  v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

  v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo 

ATE). 

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé 

následky nebo velmi vzácně mohou být fatální. 

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku 

Microgynon je malé. 

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 

Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo 

příznaků. 

Máte některé z těchto známek?  Čím pravděpodobně trpíte? 

  otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, 

zvláště doprovázený: 

  bolestí nebo citlivostí v noze, která může být 

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi 

  zvýšenou teplotou postižené nohy 

  změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání 

nebo zmodrání 

Hluboká žilní trombóza 

  náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého 

dýchání 

  náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit 

vykašlávání krve 

  ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém 

dýchání 

  těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

  těžká bolest žaludku 

Pokud si nejste jiná, informujte svého lékaře, protože některé z 

Plicní embolie 

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího 

traktu (např. „nachlazení“). 

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

  okamžitá ztráta zraku nebo 

  bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty 

zraku 

Trombóza retinální žíly 

(krevní sraženina v oku) 

  bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

  pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní 

kostí 

  plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

  nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, 

čelisti, hrdla, paže a břicha 

  pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

  extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

Srdeční záchvat 

  náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, 

zvláště na jedné straně těla 

  náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

  náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích 

  náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo 

koordinace 

  náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé 

příčiny 

  ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu 

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s 

téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat 

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další 

Cévní mozková příhoda 

  otok a lehké zmodrání končetiny 

  těžká bolest žaludku (akutní břicho)  Krevní sraženiny blokující 

jiné cévy 

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

  Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních 

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se 

objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. 

  Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní 

trombózu (DVT). 

  Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii. 

  Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza 

retinální žíly). 

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální 

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální 

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou 

hormonální antikoncepci. 

Když ukončíte užívání Microgynon, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během 

několika týdnů. 

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny? 

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, 

jakou používáte. 

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Microgynon je malé. 

[Znění uvedené níže by mělo být vloženo do tohoto bodu] 

-  Z 10 000 žen, které nepoužívají žádnou hormonální antikoncepci a nejsou těhotné, se asi u 2 

vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující 

levonorgestrel nebo norethisteron nebo norgestimát, jako je přípravek Microgynon se asi u 5-7 

vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Riziko krevní sraženiny se bude měnit podle Vaší osobní anamnézy (viz „Faktory, které 

zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“ níže) 

Riziko rozvoje krevní 

sraženiny za rok 

Ženy, které nepoužívají kombinovanou hormonální 

pilulku a nejsou těhotné  Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku 

obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo 

norgestimát  Asi 5-7 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají  přípravek Microgynon  Asi 5-7 z 10 000 žen 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 

Riziko krevní sraženiny u přípravku Microgynon je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše 

riziko je vyšší, pokud: 

  máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m 2 ); 

  někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v 

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení 

krve; 

  potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo pokud 

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Microgynon přerušit na několik týdnů před 

operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku 

Microgynon, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; 

  jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

  jste porodila před méně než několika týdny. 

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte. 

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud 

máte některé z dalších uvedených faktorů. 

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si 

nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Microgynon ukončit. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Microgynon, například 

se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná 

hmotnost. 

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může 

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání 

přípravku Microgynon je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

  se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

  pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek 

Microgynon je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je 

Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; 

  pokud máte nadváhu; 

  pokud máte vysoký krevní tlak, který není kontrolován léčbou; 

  pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku 

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní 

mozkové příhody; 

  pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi 

(cholesterol nebo triglyceridy); 

  pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

  pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace 

síní); 

  pokud máte diabetes. 

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být 

riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Microgynon, například 

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší 

Vaše tělesná hmotnost. 

Pilulka a rakovina 

Rakovina  prsu  byla  zjištěna  o  něco  málo  častěji  u  žen,  které  užívají  pilulku  než  u  žen 

stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu 

postupně  vymizí  po  ukončení  užívání  pilulky.  Není  známo,  zda  je  tento  rozdíl  pilulkou 

způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve. 

Je  důležité  si  pravidelně  kontrolovat  prsy  a  v případě,  že  si  nahmatáte  jakoukoliv  bulku,  se 

musíte poradit s lékařem.  

V  ojedinělých  případech  byly  u  uživatelek  pilulky  pozorovány  nezhoubné  (benigní)  a  ještě 

vzácněji  zhoubné  (maligní)  nádory  jater.  Tyto  nádory  mohou  vést  k vnitřnímu  krvácení. 

Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře. 

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce 

lidským  papilloma  virem.  V některých  epidemiologických  studiích  bylo  naznačeno,  že 

dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku.  

Dosud  však  stále  není  jasné,  do  jaké  míry  se  na  tomto  podílejí  sexuální  chování  a  další 

zjištěné faktory (jako např. lidský papilloma virus).  

Výskyt zmíněných nádorů může způsobit život ohrožující stav nebo může být smrtelný. 

Krvácení mezi periodami  

Během několika prvních měsíců užívání antikoncepčních pilulek můžete mít neočekávané 

krvácení nebo špinění mezi pravidelnými periodami. Můžete potřebovat i hygienické 

prostředky a užívejte tablety jako obvykle. Nepravidelné krvácení obvykle vymizí, jakmile si 

vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 měsících užívání). Pokud krvácení trvá déle než 

několik měsíců nebo pokud se po vymizení znovu objeví, musíte se poradit s lékařem. 

Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během intervalu bez užívání tablet 

Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste 

neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání 

přípravku Microgynon jako obvykle. 

Pokud jste užívala tablety nepravidelně nebo jste užívala pravidelně a krvácení se nedostavilo 

dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte 

užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná. V mezidobí používejte 

nehormonální antikoncepci (viz také část: “Obecné poznámky“). 

Další léčivé přípravky a přípravek Microgynon  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 

době užívala nebo které možná budete užívat. Také informujte každého lékaře nebo zubního 

lékaře, který vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který vám lék vydává), že užíváte 

přípravek Microgynon. Mohou vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční 

opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu nebo zda musí být změna 

v užívání jiného léku, který potřebujete.  

Některé léky mohou způsobit, že má přípravek Microgynon nižší  hladinu v krvi, a tím nižší 

antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení.  

  mezi tyto léky patří léky k léčbě:  

-  epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, 

topiramat, felbamat)  

-  tuberkulózy (například rifampicin)  

-  HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (tak zvané inhibitory proteáz a nenukleosidové 

inhibitory reverzní transkriptázy) 

-  plísňových infekcí (griseofulvin, azolová antimykotika, např. intrakonazol, vorikonazol, 

flukonazol) 

-  bakteriálních infekcí (makrolidová antibiotika, např. klarithromycin, erythromycin, 

troleandomycin)  

-  určitých srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku (blokátory kalciových kanálů, 

např. verapamil, diltiazem) 

-  onemocnění kloubů - artritida, artróza (etorikoxib) 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou 

grapefruitový džus 

Přípravek Microgynon může ovlivnit účinnost jiných léků, například  

lamotriginu  

cyklosporinu  

midazolamu 

theofylinu 

tizanidinu  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Mohou 

vám poradit používat navíc další antikoncepční metody po dobu užívání jiných léků současně 

s přípravkem Microgynon. 

Laboratorní vyšetření 

Pokud budete potřebovat vyšetření krve nebo jiné laboratorní vyšetření, sdělte lékaři nebo 

personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit 

výsledky některých testů. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Těhotenství 

Microgynon nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíte–li si, že byste těhotná mohla být. 

Pokud otěhotníte během užívání přípravku Microgynon, přerušte užívání a ihned se poraďte 

s lékařem. Pokud si přejete otěhotnět, můžete ukončit užívání přípravku Microgynon kdykoliv 

(viz také „Jestliže chcete ukončit užívání přípravku Microgynon“). 

Kojení 

Obecně  se  užívání  přípravku  Microgynon  během  kojení  nedoporučuje.  Pokud  si  přejete 

pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly provedeny žádné studie zkoumající účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Přípravek Microgynon obsahuje laktosu a sacharosu 

Přípravek  obsahuje  monohydrát  laktosy  (31  mg  laktosy  v jedné  tabletě)  a  sacharosu.  Pokud 

vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý 

přípravek užívat.  

3.  Jak se přípravek Microgynon užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 

nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Balení  Microgynonu  obsahuje  21  obalených  tablet.  Každá  tableta  je  v  blistru  označena 

názvem  dne  v týdnu,  kdy  má  být  užita.  Užijte  tabletu  každý  den  přibližně  ve  stejnou  dobu, 

zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte 

všech  21  tablet.  Během  následujících  7  dnů  žádné  tablety  užívat  nebudete.  Během  těchto  7 

dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 - 3 dny po užití 

poslední  tablety  Microgynonu.  Další  balení  začněte  užívat  8.  den  nezávisle  na  tom,  zda 

krvácení  ještě  pokračuje.  To  znamená,  že  nové  balení  budete  vždy  načínat  ve  stejném  dnu 

v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc. 

Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo 

1% za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány 

nesprávným způsobem, může se četnost selhání zvýšit. 

Užívání prvního balení přípravku Microgynon  

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala 

Přípravek Microgynon začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního 

krvácení.  Užijte tabletu  označenou příslušným  dnem  v týdnu.  Například  začne-li krvácení  v 

pátek, užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném 

pořadí.  Takto  Microgynon  účinkuje  okamžitě  a  není  třeba  používat  žádnou  další 

antikoncepční metodu. 

Přípravek Microgynon také můžete začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě 

musíte  použít  navíc  ještě  další  antikoncepční  metodu  (bariérovou  metodu)  prvních  7  dnů 

prvního cyklu.  

Pokud  přecházíte  z jiné  kombinované  hormonální  antikoncepční  pilulky  nebo  kombinované 

antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti 

Užívání  přípravku  Microgynon  můžete  zahájit  ihned  další  den  po  užití  poslední  pilulky 

z předchozího balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše 

předchozí balení obsahovalo i inaktivní (neúčinné, bez hormonu) tablety, můžete začít užívat 

Microgynon  den  po  užití  poslední  aktivní  (obsahující  hormony)  tablety,  (nejste-li  si  jistá, 

které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i 

později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vaší předchozí pilulky (nebo po 

využívání poslední  inaktivní tablety vaší  předchozí  pilulky). V případě  vaginálního  kroužku 

nebo náplasti byste měla začít užívat Microgynon nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději 

v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.  

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu. 

Pokud přecházíte z metody obsahující pouze progestagen (z pilulky obsahující pouze 

progestagen, z injekce, implantátu nebo nitroděložního systému uvolňujícího progestagen) 

Užívání  minipilulek  můžete  kdykoliv  ukončit  a  první  tabletu  přípravku  Microgynon  užít 

následující  den v tu samou dobu.  Microgynon začněte užívat v době, kdy byste měla dostat 

další  injekci  nebo  v den,  kdy  je  vyjmut  implantát  nebo  tělísko.  Pokud  však  máte  pohlavní 

styk,  použijte  během  prvních  7  dnů  užívání  navíc  další  antikoncepční  metodu  (bariérovou 

metodu). 

Po porodu 

Pokud  se  vám  právě  narodilo  dítě,  lékař  vám  může  doporučit,  abyste  s užíváním  přípravku 

Microgynon vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. 

Poraďte se se svým lékařem.  

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk ještě před začátkem užívání přípravku Microgynon, 

musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo vyčkejte na příští menstruaci. 

Pokud kojíte a chcete Microgynon užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem. 

Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu 

Poraďte se se svým lékařem. 

Pokud si nejste jistá, kdy můžete začít užívat, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste užila více přípravku Microgynon, než jste měla     

Neexistují  žádné  zprávy  o  vážném  poškození  zdraví,  je-li  užito  více  tablet  přípravku 

Microgynon  najednou.  Užijete-li  více  tablet  najednou,  může  vám  být  nevolno,  můžete 

zvracet. U mladých dívek se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že Microgynon požilo 

dítě, poraďte se s lékařem. 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Microgynon 

V závislosti na dni cyklu, ve kterém došlo k vynechání jedné tablety, může být třeba použít 

další antikoncepční opatření, například bariérovou metodu jako je kondom. Užijte tablety 

dle následujícího návodu. Podrobnosti najdete také v diagramu níže. V případě pochybností 

kontaktujte lékaře. 

  pokud  uplynulo  méně  než  12  hodin  od  doby,  kdy  jste  měla  tabletu  užít,  spolehlivost 

pilulky  je  zachována.  Užijte  tabletu,  jakmile  si  chybu  uvědomíte  a  následující  tabletu 

užijte v obvyklou dobu. 

  pokud  uplynulo  více  než  12  hodin  od  doby,  kdy  měla  být  tableta  užita,  spolehlivost 

pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší 

je  riziko  narušení  antikoncepčního  účinku.  Zvlášť  vysoké  riziko  otěhotnění  je  tehdy, 

pokud jste vynechala tabletu na začátku  nebo na konci  balení. Měla byste se proto  řídit 

následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram). 

Více než jedna vynechaná tableta 

Poraďte se se svým lékařem. 

        

Neužívejte více jak 2 tablety v jeden den, abyste nahradila vynechanou tabletu. 

Pokud  jste  zapomněla  užít  tabletu  a  během  intervalu  bez  užívání  tablet  se  nedostavilo 

krvácení, můžete být těhotná. Než začnete užívat nové balení, poraďte se s lékařem. 

1 tableta vynechaná v 1. týdnu 

Pokud  jste  zapomněla  začít  užívat  nové  balení  nebo  jste  zapomněla  užít  tabletu  během 

prvních  7  dní,  existuje  riziko,  že  můžete  být  těhotná  (pokud  jste  měla  pohlavní  styk  před 

vynecháním tablety). Než začnete užívat nové balení, kontaktujte lékaře. 

Pokud jste neměla pohlavní styk před vynecháním tablety, užijte tabletu, jakmile si opomenutí 

uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte 

v obvyklou  dobu.  Během  následujících  7  dní  používejte  navíc  další  antikoncepční  opatření 

(bariérovou metodu kontracepce) 

1 tableta vynechaná ve 2. týdnu 

Užijte  tabletu,  jakmile  si  opomenutí  uvědomíte  (i  kdyby  to  znamenalo  užít  dvě  tablety 

současně)  a  následující  tabletu  pak  užívejte  v obvyklou  dobu.  Spolehlivost  pilulky  zůstává 

zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření. 

1 tableta vynechaná ve 3. týdnu 

Můžete  si  zvolit  jednu  z následujících  možností,  aniž  byste  musela  používat  další 

antikoncepční opatření. 

1)  Užijte  tabletu,  jakmile  si  opomenutí  uvědomíte  (i  kdyby  to  znamenalo  užít  dvě  tablety 

současně)  a  následující  tabletu  pak  užívejte  v obvyklou  dobu.  Z  dalšího  balení  začněte 

užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka 

mezi  dvěma  baleními.  Krvácení  z vysazení  se  může  dostavit  až  po  využívání  druhého 

balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet. 

nebo 

2)  Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat 

musíte  i  den,  kdy  jste  tabletu  zapomněla  užít.  Pak  budete  pokračovat  v užívání  tablet 

z dalšího balení.  

  Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete 

být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře. 

Diagram pro postup při vynechání tablety 

Více než 1 vynechaná tableta             Poraďte se ihned s lékařem 

v cyklu 

Zmeškán začátek užívání 

 nového balení             

                                           ⇑ 

Ano 

                                           ⇑ 

1. týden      Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablet 

                                           ⇓ 

 Ne 

                                            ⇓ 

Užijte  vynechanou  tabletu  (i  kdyby  to  znamenalo 

užít 2 tablety) 

7  dnů  používejte  další  antikoncepční  opatření 

(kondom) 

Dokončete užívání z balení 

Pouze 1 vynechaná tableta      2. týden         Užijte  vynechanou  tabletu  (i  kdyby  to  znamenalo 

užít 2 tablety) 

(Opoždění o více než 12 hod.)               Dokončete užívání z balení 

Užijte vynechanou tabletu 

Dokončete užívání z balení 

Vynechte interval bez užívání 

Pokračujte s dalším balením 

3. týden      Nebo 

Přerušte užívání z balení 

Zahajte  interval  bez  užívání  (maximálně  7  dní 

včetně vynechané tablety) 

Pokračujte s dalším balením 

Co dělat, když máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem) 

Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky v tabletě se nemusely zcela vstřebat. Pokud 

zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. 

Postupujte  podle  pokynů  pro  případ  vynechání  tablety  („Jestliže  jste  zapomněla  užít 

Microgynon“). Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře. 

Jestliže  jste  přestala  užívat  přípravek  Microgynon  Užívání  přípravku  můžete  ukončit, 

kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil 

jinou metodu antikoncepce. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně 

se  doporučuje  vyčkat  první  přirozené  menstruace  a  teprve  potom  se  pokusit  o  otěhotnění. 

Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu.  

Jestliže chcete oddálit krvácení 

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení přípravku Microgynon 

ihned  po  využívání  stávajícího  balení.  V užívání  můžete  pokračovat  jakkoliv  dlouho  si 

přejete,  dokud  nebude  balení  prázdné.  Přejete-li  si,  aby  krvácení  začalo,  pouze  přerušte 

užívání.  V průběhu  užívání  z druhého  balení  se  může  objevit  krvácení  z vysazení  nebo 

špinění. Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu. 

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení 

Užíváte-li  tablety  přesně  podle  uvedených  pokynů,  budete  krvácet  přibližně  ve  stejné  dny 

každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší 

interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, 

aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než 

obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se 

stát,  že  v jeho  průběhu  nebudete  krvácet  vůbec.  Může  se  však  objevit  špinění  nebo 

intermenstruační krvácení během užívání  následujícího balení. 

Máte-li jakékoliv otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Microgynon nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný 

a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v 

důsledku užívání přípravku Microgynon, informujte prosím svého lékaře. 

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v 

tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou 

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované 

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 

Microgynon užívat“. 

Závažné nežádoucí účinky 

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány 

v odstavcích:  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  Microgynon  užívat“,  “   Krevní 

sraženiny “ a „Pilulka a rakovina”. 

Prosíme, přečtěte si tyto části pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře.   

Další možné nežádoucí účinky, které byly popsány uživatelkami pilulky: 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 100 uživatelek) 

-  nevolnost 

-  bolest břicha 

-  zvýšení tělesné hmotnosti 

-  bolest hlavy 

-  deprese nebo změny nálady 

-  bolest prsů včetně napětí v prsech 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 1000 uživatelek) 

-  zvracení 

-  průjem 

-  zadržování tekutiny 

-  migréna 

-  snížený zájem o sex 

-  zvětšení prsů 

-  vyrážka 

-  kopřivka 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 10 000 uživatelek) 

-  nesnášenlivost kontaktních čoček 

-  alergické reakce (přecitlivělost) 

-  snížení tělesné hmotnosti 

-  zvýšený zájem o sex 

-  poševní výtok 

-  výtok z prsů 

-  kožní poruchy (erythema multiforme, erythema nodosum) 

-  škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: 

  v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza); 

  v plících (tj. plicní embolie); 

  srdeční záchvat; 

  cévní mozková příhoda; 

  příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako 

tranzitorní ischemická ataka (TIA); 

  krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. 

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která 

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích 

krevní sraženiny viz bod 2) 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Nežádoucí účinky s velmi nízkým výskytem nebo opožděným nástupem příznaků, které mají 

vztah ke skupině kombinovaných orálních kontraceptiv, jsou uvedeny níže (viz také 

“Neužívejte Microgynon“ a „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Microgynon 

užívat“). 

Nádory 

  U uživatelek perorální kontracepce je velmi mírně zvýšen výskyt rakoviny prsu. Protože 

rakovina  prsu  je  vzácná  u  žen  pod  40  let  věku,  počet  případů  navíc  je  malý  ve  vztahu 

k celkovému  riziku  rakoviny  prsu.  Není  známo,  zda  existuje  příčinný  vztah  k užívání 

kombinovaných perorálních kontraceptiv. 

  

  Nádory jater (nezhoubné a zhoubné) 

Ostatní stavy 

  ženy s hypertriglyceridémií (zvýšené množství tuků v krvi, může mít za následek zvýšené 

riziko zánětu slinivky břišní během užívání kombinovaného perorálního kontraceptiva) 

  zvýšený krevní tlak 

  výskyt  nebo  zhoršení  stavů,  kde  spojitost  s kombinovanými  perorálními  kontraceptivy 

není  jasná:  žloutenka  a/nebo  svědění  související  s cholestázou  (přerušený  odtok  žluči), 

tvorba  žlučových  kamenů,  porfýrie  (metabolická  porucha),  systémový  lupus 

erythematodes  (chronické  autoimunitní  onemocnění),  hemolyticko-uremický  syndrom 

(onemocnění  způsobené  tvorbou  krevních  sraženin),  nervové  onemocnění  zvané 

Sydenhamova chorea, herpes gestationis (puchýřkovité onemocnění, vyskytující se během 

těhotenství), ztráta sluchu způsobená otosklerózou 

  u žen s vrozeným angioedémem (projevujícím se náhlými otoky například očí, úst, hrdla 

apod.), mohou zevně podané estrogeny způsobit nebo zhoršit příznaky angioedému  

  poruchy funkce jater 

  změny glukózové tolerance nebo periferní inzulínové rezistence 

  Crohnova choroba, ulcerózní kolitida 

  chloasma (hnědavé skvrny na kůži) 

Interakce 

Neočekávané krvácení a/nebo selhání antikoncepční účinnosti může být následkem interakcí 

(vzájemným  působením)  jiných  léků  s perorálními  kontraceptivy  (například  třezalka 

tečkovaná,  léky  na  léčbu  epilepsie,  tuberkulózy,  HIV  infekce  a  jiných  infekcí).  Viz  také 

„Další léčivé přípravky a přípravek Microgynon“. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

 Více o antikoncepční pilulce 

Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch. 

  Vaše  menstruační  krvácení  může  být  slabší  a  kratší.  Výsledkem  může  být  nižší  riziko 

chudokrevnosti  (anémie).  Bolesti  doprovázející  menstruaci  mohou  být  menší  či  zcela 

vymizet. 

  Navíc  u  uživatelek  pilulek,  které  obsahují  50  mikrogramů  ethinylestradiolu 

(vysokodávkovaná  pilulka),  byl  popsán  nižší  výskyt  některých  závažných  onemocnění. 

Mezi  tato  patří  nezhoubná  onemocnění  prsou,  vaječníkové  cysty,  pánevní  infekce 

(zánětlivá  onemocnění  orgánů  malé  pánve),  mimoděložní  těhotenství  (zárodek  se  vyvíjí 

mimo dělohu) a rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro 

užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria 

a vaječníků.   

5. Jak přípravek Microgynon uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Microgynon obsahuje  

Léčivými látkami jsou: ethinylestradiol a levonorgestrel 

Jedna obalená tableta obsahuje: ethinylestradiolum (0, 030 mg) a levonorgestrelum (0, 15 mg)        

Pomocnými látkami jsou: 

Monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  povidon  25,  mastek,  magnesium-stearát,  sacharosa, 

povidon  700,  makrogol  6000,  uhličitan  vápenatý,  glycerol  85%,  oxid  titaničitý,  žlutý  oxid 

železitý, montanglykolový vosk 

Jak přípravek Microgynon vypadá a co obsahuje toto balení 

Balení přípravku Microgynon představuje 1 platíčko (blistr) nebo 3 platíčka (blistry) 

obsahující 21 obalených tablet. 

Tablety Microgynon jsou uloženy v blistru PVC/Al nebo PE/Al. Obalené tablety jsou béžové, 

kulaté o průměru 5 mm.  

Velikost balení: 

1x21 tablet 

3 x 21 tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bayer  Pharma AG 

D-13342 Berlín 

Německo 

Výrobce  

1.  Bayer Weimar GmbH und Co.  KG, Weimar, Německo 

2.  Bayer  Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.8.2016  

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration