MICOSPECTONE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MICOSPECTONE
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MICOSPECTONE
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Linkosamidy
 • Přehled produktů:
 • 9937536 - 1 x 250 g - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/125/98-C
 • Datum autorizace:
 • 05-11-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU

MICOSPECTONE plv. sol. ad us. vet.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g obsahuje:

Léčivé látky:

Lincomycinum ( ut hydrochloridum) 166,5 mg

Spectinomycinum ( ut hydrochloridum) 333,5 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz. 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Prasata, kur domácí.

4.2 Indikace s upřesněním pro každý cílový druh zvířat

Infekce vyvolané Gram+ a Gram- mikroorganismy a mykoplasmaty.

Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.

Kur domácí - kuřata: mykoplasmóza, CRD.

4.3 Kontraindikace

Nepodávat nosnicím, koním a králíkům.

Použití přípravku u druhů, které nejsou specifikovány v příbalové informaci, může vést

k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepodávat přežvýkavcům s funkčním bachorem.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nejsou.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Aplikace může vyvolat u prasat průjem.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

MICOSPECTONE plv. sol. není indikován během laktace a gravidity.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat společně s myorelaxanciemi.

4.9 Podávané množství a způsob podání

V pitné vodě.

Kuřata: V prvních 3 týdnech stáří: 3 g / 10 kg. ž. hm. po 3 dny;

Po 3 týdnech: 1 g / 10 kg ž. hm. po 3 dny.

Selata: 0,3 g / 10 kg ž.hm. po 3 dny

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

4.11

Ochranné lhůty

Maso prasat 14 dnů, maso kuřat 7 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotika ACT vet kód: QJ01FF52

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

MICOSPECTONE je kombinace linkomycinu (antibiotikum linkosamidové skupiny) a

spectinomycinu (aminocyklitol).

Tyto substance inhibují synthesu proteinu vazbou na ribosomální

subjednotky 50S

(linkomycin) a 30S (spektinomycin).

Spektrum účinnosti linkomycinu zahrnuje hlavně

mykoplasmata a Gram - positivní

mikroorganismy. Spektrum spektinomycinu je širší než linkomycinu, pùsobí zvláště na Gram-

negativní mikroorganismy, některé Gram-positivní a mykoplasmata. Kombinace těchto dvou

účinných látek je charakterisována zřetelným synergismem působícím proti mnoha

bakteriálním pathogenům, včetně Mycoplasma spp.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po intramuskulární injekci je linkomycin rychle absorbován. Váže se pouze na plasmatické

proteiny v omezeném rozsahu (5 - 20 %). Tak je distribuován do všech orgánù a tkání v nichž

dosahuje vyšších koncentrací než v krvi.

Po orálním podání je absorpce rychlá, ale pouze částečná (20 – 35 %).

Linkomycin, podaný parenterální cestou, je eliminován hlavně cestou žlučovodů a v menším

rozsahu (20 %) renální exkrecí. Po orálním podání se vylučování močí snižuje (10 %) ve

prospěch žlučovodů.

Spektinomycin je rychle absorbován po intramuskulární aplikaci. Po orálním podání asi 90%

léčiva zůstává v gastrointestinálním traktu. Spektinomycin nesnadno proniká do tkání, ale je

místo toho distribuován hlavně vaskulárním a extravaskulárním aparátem.

Po parenterální aplikaci je vylučován v nezměněné formě hlavně močí (87 – 95 %).

Po orálním podání je neabsorbovaná část vyloučena výhradně trusem

Environmentální vlastnosti

Přípravek nemá vliv na životní prostředí.

6. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

6.2 Inkompatibility

Myorelaxans.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky. Po rozpuštění ve vodě 48 hodin. Roztok chránit před světlem.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 15°C - 25

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Bílá PE dóza s víkem a pertlí, na boku s vyznačenou kalibrací. Společně s odměrkou

baleno do papírové skládačky. 1 x 250 g.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/125/98 - C

9. DATUM REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Registrace 5. 11. 1998; 15. 8. 2007

DATUM REVIZE TEXTU

Červenec 2007