MICOSPECTONE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MICOSPECTONE
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MICOSPECTONE
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, prasata, ovce, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Linkosamidy
 • Přehled produktů:
 • 9938465 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9938392 - 1 x 250 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/136/98-C
 • Datum autorizace:
 • 16-11-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MICOSPECTONE inj. ad us. vet.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Lincomycinum

5, 0 g

( ut hydrochloridum )

5, 67 g

Spectinomycinum

10, 0 g

( ut hydrochloridum)

15, 0 g

Pomocné látky:

Alcohol benzylicus, Aqua pro injectione

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, ovce, kozy a prasata.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek je indikován u infekcí vyvolaných Staphylococcus spp.,

Streptococcus spp.,

Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium spp., Bacillus spp, Clostridium spp., koliformní

mikroorganizmy,

Klebsiella spp.,

Salmonella spp.,

Haemophilus

spp.,

Brucella spp.,

Pasteurella spp., Leptospira spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Fusobacterium spp.,

Brachyspira spp., Mycoplasma spp.

Skot, ovce a kozy: respiratorní onemocnění a enteritidy, infekce končetin, mastitidy,

klostridióza, mykoplasmóza.

Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.

4.3 Kontraindikace

Nepodávat zvířatům, která jsou hypersensitivní k linkomycinu anebo spektinomycinu.

Nepodávat koním a králíkům.

Nepoužívat současně s myorelaxans.

Použití přípravku u druhů, které nejsou specifikovány v příbalové informaci, může vést

k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Žádná.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nejsou.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Příležitostně je u ovcí, koz a prasat pozorován přechodný průjem. U koz dochází

k nechutenství a snížení produkce mléka, ojediněle k potratům anebo úmrtí přibližně

v posledních 50 dnech březosti.

4.7 Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Kromě snížení produkce mléka, jak bylo uvedeno u koz, byly ojediněle zaznamenány

případy abortu nebo úhynu bahnic po podání v poslední třetině březosti.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat společně s myorelaxans.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Podávat hluboko i. m. , rozděleně na více míst.

Skot, ovce a kozy: 1 ml / 10 kg ž. hm. každých 12 - 24 hodin po dobu 2 - 4 dnů.

Prasata: 1 ml/ 10 kg. ž. hm. Každých 24 hodin po dobu 3 – 7 dní.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

4.11 Ochranné lhůty

Maso: 14 dnů

Mléko: 48 hodin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina : Antibiotika. ATC vet kód: QJ01FF52

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

MICOSPECTONE je kombinace linkomycinu (antibiotikum linkosamidové skupiny) a

spectinomycinu (aminocyklitol).

Tyto substance inhibují synthesu proteinu vazbou na ribosomální

subjednotky 50S

(linkomycin) a 30S (spektinomycin).

Spektrum účinnosti linkomycinu zahrnuje zejména mykoplasmata a Gram -positivní

mikroorganismy. Spektrum spektinomycinu je širší než linkomycinu, působí zvláště na Gram-

negativní mikroorganismy, některé Gram-positivní a mykoplasmata. Kombinace těchto dvou

účinných látek je charakterizována zřetelným synergismem působícím proti mnoha

bakteriálním patogenům, včetně Mycoplasma spp.

5.2 Farmakokinetické údaje

Po intramuskulární injekci je linkomycin rychle absorbován. Váže se pouze na plasmatické

proteiny v omezeném rozsahu (5 - 20 %). Tak je distribuován do všech orgánů a tkání, v nichž

dosahuje vyšších koncentrací než v krvi. Po orálním podání je absorpce rychlá, ale pouze

částečná (20 – 35 %).

Linkomycin podaný parenterální cestou je eliminován hlavně cestou žlučovodů a v menším

rozsahu (20 %) renální exkrecí. Po orálním podání se vylučování močí snižuje (10 %) ve

prospěch žlučovodů.

Spektinomycin je rychle absorbován po intramuskulární aplikaci. Po orálním podání asi 90 %

léčiva zůstává v gastrointestinálním traktu. Spektinomycin nesnadno proniká do tkání , ale je

místo toho distribuován hlavně vaskulárním a extravaskulárním aparátem. Po parenterální

aplikaci je vylučován v nezměněné formě hlavně močí (87 – 95 %). Po orálním podání je

neabsorbovaná část vyloučena výhradně trusem.

Environmentální vlastnosti

Přípravek nemá vliv na životní prostředí.

6. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

6.1 Seznam pomocných látek

Alcohol benzylicus, Aqua pro injectione

6.2 Inkompatibility

Myorelaxans.

6.3 Doba použitelnosti

30 měsíců. Použitelnost po 1. otevření je 28 dní při dodržení skladovacích podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 15 - 25

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lahvička z čirého skla s propichovací gumovou zátkou, hliníkovou pertlí a ochranným

umělohmotným víčkem. Příbalová informace připojena. 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.

Vnější obal: kartonová skládačka

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/136/98 - C

9. DATUM REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Registrace 16. 11. 1998; 15. 8. 2007

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

červen 2007