Advertisement

Metrobactin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Metrobactin 500 mg 500 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Metrobactin 500 mg 500 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty imidazolu
 • Přehled produktů:
 • 9904998 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904999 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9905000 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9905001 - 4 x 10 tableta - blistr - -; 9905002 - 5 x 10 tableta - blistr - -; 9905003 - 6 x 10 tableta - blistr - -; 9905004 - 7 x 10 tableta - blistr - -; 9905005 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9905006 - 9 x 10 tableta - blistr - -; 9905007 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9905008 - 25 x 10 tableta - blistr - -; 9905009 - 50 x 10 tableta - blistr - -; 9905010 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9905011 - 10 x 100 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/032/16-C
 • Datum autorizace:
 • 25-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


II. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Metrobactin 500 mg tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Jméno:

Le Vet Beheer B.V.

Adresa:

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Jméno:

LelyPharma B.V.

Adresa:

Zuiveringsweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metrobactin 500 mg tablety pro psy a kočky

metronidazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Metronidazolum

500 mg

Světle hnědá, kulatá a konvexní, ochucená tableta s hnědými skvrnami a s křížovou dělící rýhou na

jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených Giardia spp. a Clostridia spp. (tj. C. perfringens nebo C.

difficile).

Léčba infekcí urogenitálního traktu, ústní dutiny, hrdla a kůže způsobené obligátními anaerobními

bakteriemi (např. Clostridia spp.) citlivými k metronidazolu.

5

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě jaterních onemocnění.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání metronidazolu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zvracení, hepatotoxicita,

neutropenie a neurologické příznaky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Doporučená dávka je 50 mg metronidazolu na kg živé hmotnosti denně po dobu 5–7 dnů. Denní

dávku je možné rozdělit na dvě denní dávky (tj. 25 mg/kg hmotnosti dvakrát denně).

Je třeba určit co možná nejpřesněji živou hmotnost, aby bylo zajištěno správné dávkování.

Následující tabulka je návodem k dávkování přípravku při doporučené míře dávkování 50 mg na kg

živé hmotnosti denně.

Živá hmotnost

Metrobactin 250 mg

pro psy a kočky

Metrobactin 500 mg

pro psy a kočky

1 kg – 1,25 kg

>1,25 kg – 2,5 kg

>2,5 kg – 3,75 kg

>3,75 kg – 5 kg

>5 kg – 7,5 kg

>7,5 kg – 10 kg

>10 kg – 15 kg

>15 kg – 20 kg

>20 kg – 25 kg

>25 kg – 30 kg

>30 kg – 35 kg

>35 kg – 40 kg

= ¼ tablety

= ½ tablety

= ¾ tablety

= 1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Tabletu dejte na

rovnou plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palci na střed tablety.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 3 dny.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po

EXP.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (časové, geografické) ve výskytu rezistence bakterií na

metronidazol se doporučuje odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti.

Pokud je to možné, měl by se přípravek používat pouze na základě testů citlivosti.

Při použití tohoto přípravku je třeba vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout neurologické příznaky, zejména po dlouhodobé

léčbě metronidazolem.

Upozornění pro uživatele

Na laboratorních zvířatech, stejně jako u lidí bylo prokázáno, že metronidazol má mutagenní

a genotoxické vlastnosti. Metronidazol je prokázaný karcinogen u laboratorních zvířat a má možné

karcinogenní účinky u lidí. Při aplikaci přípravku by se měly používat nepropustné rukavice, aby se

zabránilo kontaktu kůže s přípravkem.

Aby se zabránilo náhodnému požití, zejména dítětem, musí se nepoužité části tablet vrátit do blistru a

vložit zpět do krabičky.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. Po manipulaci s tabletami si pečlivě umyjte ruce.

Použití v době březosti a laktace

Studie na laboratorních zvířatech prokázaly nekonzistentní výsledky, pokud jde o

teratogenní/embryotoxické účinky metronidazolu. Z tohoto důvodu se nedoporučuje používání tohoto

přípravku v průběhu březosti. Metronidazol je vylučován do mateřského mléka a během laktace se

proto nedoporučuje.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metronidazol může mít inhibiční účinek na degradaci jiných léčiv v játrech, například fenytoinu,

cyklosporinu a warfarinu.

Cimetidin může snížit jaterní metabolismus metronidazolu, což má za následek zvýšené sérové

koncentrace metronidazolu.

Fenobarbital může zvýšit jaterní metabolismus metronidazolu, což má za následek snížené sérové

koncentrace metronidazolu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější v dávkách a trvání léčby nad rámec doporučeného léčebného

režimu. Pokud se objeví neurologické příznaky, léčba by měla být ukončena a pacient by měl být

léčen symptomaticky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Blistr z vrstvy hliníku a vrstvy PVC/PE/PVDC

Lepenková krabice s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách

Lepenková krabice obsahující 10 krabiček, z nichž každá obsahuje 1 nebo 10 blistrů s 10 tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dělitelná tableta.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Tindamax (tinidazole) are nitroimidazole antibiotics used to treat bacterial infections. Side effects of Flagyl and Tindamax that are similar include nausea, vomiting, stomach upset, stomach/abdominal cramps/pain, diarrhea, constipation, dizziness, headache, or a bitter or metallic taste in the mouth or changes in taste.

US - RxList

14-2-2018

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan (fluconazole) and Flagyl (metronidazole) are used to treat different kinds of infections.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Cipro

Flagyl vs. Cipro

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Cipro are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Cipro is a quinolone antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Keflex

Flagyl vs. Keflex

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Flagyl and Keflex are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat a variety of bacterial infections.

US - RxList

7-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

FLAGYL (Metronidazole) Capsule [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

FLAGYL (Metronidazole) Capsule [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

FLAGYL (Metronidazole) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

FLAGYL (Metronidazole) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

METRONIDAZOLE BENZOATE Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

METRONIDAZOLE BENZOATE Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement