Metrobactin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Metrobactin 500 mg 500 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Metrobactin 500 mg 500 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty imidazolu
 • Přehled produktů:
 • 9904998 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904999 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9905000 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9905001 - 4 x 10 tableta - blistr - -; 9905002 - 5 x 10 tableta - blistr - -; 9905003 - 6 x 10 tableta - blistr - -; 9905004 - 7 x 10 tableta - blistr - -; 9905005 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9905006 - 9 x 10 tableta - blistr - -; 9905007 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9905008 - 25 x 10 tableta - blistr - -; 9905009 - 50 x 10 tableta - blistr - -; 9905010 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9905011 - 10 x 100 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/032/16-C
 • Datum autorizace:
 • 25-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

II. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Metrobactin 500 mg tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Jméno:

Le Vet Beheer B.V.

Adresa:

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Jméno:

LelyPharma B.V.

Adresa:

Zuiveringsweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metrobactin 500 mg tablety pro psy a kočky

metronidazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Metronidazolum

500 mg

Světle hnědá, kulatá a konvexní, ochucená tableta s hnědými skvrnami a s křížovou dělící rýhou na

jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených Giardia spp. a Clostridia spp. (tj. C. perfringens nebo C.

difficile).

Léčba infekcí urogenitálního traktu, ústní dutiny, hrdla a kůže způsobené obligátními anaerobními

bakteriemi (např. Clostridia spp.) citlivými k metronidazolu.

5

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě jaterních onemocnění.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání metronidazolu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zvracení, hepatotoxicita,

neutropenie a neurologické příznaky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Doporučená dávka je 50 mg metronidazolu na kg živé hmotnosti denně po dobu 5–7 dnů. Denní

dávku je možné rozdělit na dvě denní dávky (tj. 25 mg/kg hmotnosti dvakrát denně).

Je třeba určit co možná nejpřesněji živou hmotnost, aby bylo zajištěno správné dávkování.

Následující tabulka je návodem k dávkování přípravku při doporučené míře dávkování 50 mg na kg

živé hmotnosti denně.

Živá hmotnost

Metrobactin 250 mg

pro psy a kočky

Metrobactin 500 mg

pro psy a kočky

1 kg – 1,25 kg

>1,25 kg – 2,5 kg

>2,5 kg – 3,75 kg

>3,75 kg – 5 kg

>5 kg – 7,5 kg

>7,5 kg – 10 kg

>10 kg – 15 kg

>15 kg – 20 kg

>20 kg – 25 kg

>25 kg – 30 kg

>30 kg – 35 kg

>35 kg – 40 kg

= ¼ tablety

= ½ tablety

= ¾ tablety

= 1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Tabletu dejte na

rovnou plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palci na střed tablety.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 3 dny.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po

EXP.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (časové, geografické) ve výskytu rezistence bakterií na

metronidazol se doporučuje odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti.

Pokud je to možné, měl by se přípravek používat pouze na základě testů citlivosti.

Při použití tohoto přípravku je třeba vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout neurologické příznaky, zejména po dlouhodobé

léčbě metronidazolem.

Upozornění pro uživatele

Na laboratorních zvířatech, stejně jako u lidí bylo prokázáno, že metronidazol má mutagenní

a genotoxické vlastnosti. Metronidazol je prokázaný karcinogen u laboratorních zvířat a má možné

karcinogenní účinky u lidí. Při aplikaci přípravku by se měly používat nepropustné rukavice, aby se

zabránilo kontaktu kůže s přípravkem.

Aby se zabránilo náhodnému požití, zejména dítětem, musí se nepoužité části tablet vrátit do blistru a

vložit zpět do krabičky.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. Po manipulaci s tabletami si pečlivě umyjte ruce.

Použití v době březosti a laktace

Studie na laboratorních zvířatech prokázaly nekonzistentní výsledky, pokud jde o

teratogenní/embryotoxické účinky metronidazolu. Z tohoto důvodu se nedoporučuje používání tohoto

přípravku v průběhu březosti. Metronidazol je vylučován do mateřského mléka a během laktace se

proto nedoporučuje.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metronidazol může mít inhibiční účinek na degradaci jiných léčiv v játrech, například fenytoinu,

cyklosporinu a warfarinu.

Cimetidin může snížit jaterní metabolismus metronidazolu, což má za následek zvýšené sérové

koncentrace metronidazolu.

Fenobarbital může zvýšit jaterní metabolismus metronidazolu, což má za následek snížené sérové

koncentrace metronidazolu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější v dávkách a trvání léčby nad rámec doporučeného léčebného

režimu. Pokud se objeví neurologické příznaky, léčba by měla být ukončena a pacient by měl být

léčen symptomaticky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Blistr z vrstvy hliníku a vrstvy PVC/PE/PVDC

Lepenková krabice s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách

Lepenková krabice obsahující 10 krabiček, z nichž každá obsahuje 1 nebo 10 blistrů s 10 tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dělitelná tableta.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.