METOPROLOL TARTRATE ACCORD 50 MG TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • METOPROLOL TARTRATE ACCORD 50 MG TABLETY, POR TBL NOB 84X50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 84, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • METOPROLOL TARTRATE ACCORD 50 MG TABLETY, POR TBL NOB 84X50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 036/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls120438/2012

apříloha ksp.zn.sukls120494/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

METOPROLOLTARTRATEACCORD50 mgtablety

METOPROLOL TARTRATEACCORD100 mg tablety

(Metoprololitartras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravekužívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl byjí ublížit,

a to itehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se kterýkoliz nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tétopříbalové informaci

Co je MetoprololtartrateAccorda k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MetoprololtartrateAccordužívat

Jak se MetoprololtartrateAccordužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak MetoprololtartrateAccorduchovávat

Obsah balení a dalšíinformace

1. CO JE METOPROLOLTARTRATEACCORDA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka metoprololtartratepatří do skupiny léčiv nazývanýchbeta-blokátory.

Motoprololtartrate má vliv na to, jak pracuje srdce a snižuje krevní tlak. Metoprolol tartrate

se používá vrůzných situacích. Může být pacientůmpředepsán:

kredukci vysokého krevního tlaku

přibolestivhrudizpůsobené nedostatečným okysličením srdce (angina pectoris)

přirychlémnebonepravidelném srdečním rytmu

přidalších srdečních infarktů nebo poškození srdce po srdečním infarktu

přimigrénách

Metoprololje určen kléčbě dospělých.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE METOPROLOL

TARTRATEACCORDUŽÍVAT

Neužívejte Metoprolol tartrateAccorda informujte svého lékaře

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metoprolol, nebo na kteroukoli složku

tohoto přípravku (uvedenou vbodě 6)

jestliže jste alergický/á na léky zvané beta-blokátory

jestliže máte poruchu vedení srdečního vzruchu (srdeční blok druhého nebo třetího

stupně)

jestliže máte závažné srdeční selhání

jestliže trpíte šokem, protože Vaše srdcenepumpuje do těla dostatek krve

jestliže máte vážné problémy krevního oběhu

jestliže máte velmi nízkou tepovou frekvenci (méně než 50 úderů za minutu).

jestliže užíváte léky zvané beta-agonisté, které se užívají, aby srdce lépe fungovalo

jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu zvanou sick sinus syndrom

jestliže máte závažné potíže sdýcháním nebo astma

jestliže trpíte neléčenýmvysokým krevnímtlakem způsobeným vzácným nádorem

dřeně nadledvin (feochromocytom).

jestliže trpíte zvýšenou aciditou krve (metabolická acidóza)

jestliže dostáváte veraparil nebo diltiazem jako nitrožilní injekci

jestliže máte velmi nízký krevní tlak

Jestližesedomníváte,ženěcozvýšeuvedenéhoseVástýká,tabletyneužívejte.Nejprvese

poraďte slékařema postupujte podle jeho/jejích doporučení.

Upozornění a opatření

Před užitímMetoprololtartrateAccordse poraďte se svým lékařemjestliže:

chcete ukončit léčbu: nesmíte přestat náhle neboť může dojítke zhoršení chronického

srdečního selhání a zvýšit riziko infarktu myokardu.

máte problémy sdýcháním.

objevujíse u Vás alergické reakce, např. na hmyzí bodnutí,jídlo nebo jiné látky,

máte diabetes. Metoprololmůže maskovat příznakynízké hladiny cukru v krvi u

diabetiků. Může být rovněž nutné upravit léčbu lékyna sníženíkrevního cukru, které užíváte.

trpíte problémys krevnímoběhemnebo srdeční selhání.

máte pomalýsrdečnítep.

budete podstupovat operaci, prosíme, informujte anesteziologa, že užíváte tablety

MetoprololtartrateAccord.

máte závažné problémysjátry.

máte nádor v okolí ledvin (feochromocytom).

máte určitýtyp bolestina hrudizvaný Prinzmetalova angina

máte zvýšenou funkci štítné žlázy, (příznaky jako zvýšený srdeční tep, pocení, třes,

úzkost, zvýšená chuť kjídlu nebo úbytek na váze mohou být tímto lékemmaskovány).

máte nebo jste měl/a kožní vyrážku zvanou psoriáza.

máte suché oči.

Informujte svého lékaře jestliže pro Vás platí, nebo vminulostiplatilo, některé zvýše

uvedených upozornění.

Další léčivé přípravky a Metoprolol tartrateAccord

MetoprololtartrateAccordmůže ovlivnit to, jak některé léčivé přípravky fungují, a jiné léčivé

přípravky mohou ovlivnit to, jak funguje metoprolol. Jestližemá být Metoprolol tartrate

Accordkombinován sléčivými přípravky uvedenými níže, musíte se poradit slékaře:

Léčivé přípravkyna sníženíkrevního tlaku včetně

Blokátorů kalciového kanálu, např. verapamil, nifedipin a diltiazem

Centrálně působících léčiv, např. klonidin, quanfacin, moxonidin, metyldopa a

rilmenidin

Alfa-blokátorů, např. prazosin, tamsulosin, terazosin, doxazosin

Účinkymetoprololuaostatníchléčivýchpřípravkůsnižujícíchkrevnítlaknakrevnítlakjsou

obvykle aditivní (skládají se).

Rifampicin (k léčbě tuberkulózy)

Léčivé přípravkyk léčbě alergie (antihistaminika)

Léčivé přípravkykléčbě deprese (antidepresiva)

Léčivé přípravkykléčbě závažných onemocněnípsychiky(antipsychotika)

Léčivépřípravkykléčbězánětuasníženíhorečky,např.celekoxib,indometacina

floktafenin.

Jiné beta-blokátorypodobné metoprololu včetně těch, které jsou ve formě očních kapek,

jako je timolol.

Ergotamin (k léčběmigrény)

Nitráty, jako je nitroglycerin (k léčbě anginypectoris)

Narkotika, jako je oxykodon (k potlačení silné bolesti)

Digitalisové glykosidy, jako je digoxin (k léčbě srdečního selhání)

Léčivépřípravkykléčběporuchsrdečníhorytmu,jakojepropafenon,amiodarona

chinidin.

Atropin (k léčbě určitých onemocnění oka)

Adrenalin (k akutní intenzivní léčbě alergických reakcí)

Anestetika

Léčivé přípravkykléčbě cukrovky

Lidokain (k léčbě poruch srdečního rytmu).

Baklofen (k léčbě onemocnění skřečemikosterního svalstva).

Mefloquin (k prevenci a léčbě malárie)

Antacida (k léčbě zažívacích potíží).

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval(a) vnedávné době, a to i o lécích, kteréjsou dostupné bez lékařského předpisu.

Metoprolol tartrateAccordsjídlem, pitím a alkoholem

Po dobu užívání tohoto léčivého přípravku byste měl/a příjem alkoholu snížit na minimum,

protože alkoholmůže zvýšit účinek metoprololu.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

UžívánípřípravkuMetoprololtartrateAccordběhemtěhotenstvíseobecněnedoporučuje.

Vášlékařsevšakmůžerozhodnoutmetoprololvpozdnímtěhotenstvípoužít,atopod

přísnýmdohledem, včetně kontrolypřípadných účinků na novorozeně.

Prosíme, informujte svého lékaře jestliže jste těhotná.

Kojení

Kojeníbypo dobuléčbymetoprololemmělobýtobvyklepřerušeno.Vášlékařsevšakmůže

rozhodnout kojící matku metoprololem léčit, a to při pečlivém sledování dítěte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkolivlék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledemktomu,žemetoprololmůžezpůsobovatzávratěaúnavu,můžeovlivnitVaši

schopnost řídit a obsluhovat stroje. Toto platívevětšímířena počátku léčby. Pokud se u Vás

objevínežádoucíúčinky,jakojeúnavaazávratě,neřiďte,nepoužívejtenástrojea

neobsluhujte stroje.

3. JAK SE METOPROLOL TARTRATEACCORDUŽÍVÁ

Vždyužívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu spolkněte na lačno.

Doporučená dávka přípravku je:

vpřípaděvysokéhokrevního tlaku (hypertenze): 100mgaž 200 mg, přednostnějednou

dennějakojednadávkaráno,případněvedvoudávkách(ránoavečer).VášlékařVásmůže

požádat, abyste začal/a nižší dávkou.

vpřípaděbolestinahrudi(anginy):podlepříznakůsepodává100až200mgdenněve

dvou dávkách (ráno a večer). Váš lékař Vás může požádat, abyste začal/a nižší dávkou.

vpřípaděporuchysrdečníhorytmu:100až150mgdenněsepodávávedvoudávkách

(ráno a večer). Vpřípadě potřebymůže lékař dávku dále navýšit.

jako prevence dalšího infarktu myokardu: 100 mg dvakrát denně (ráno a večer).

prevence migrén: 100 až 200 mg denně se podává ve dvou dávkách, ráno a večer.

Tento léčivý přípravek se obvykle užívá dlouhodobě. Nikdy dávku sám/sama neměňte.

U pacientů se závažným onemocněním jater může být nutné dávku snížit.

Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Použití u dětí

Přípravek MetoprololtartrateAccordse nedoporučujedětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metoprolol tartrateAccord, než jste měl(a)

Mezipříznakypředávkovánípatřínízkýkrevnítlak,pomalýsrdečnítep,dušnost,závratě,

únava, kašel, sípot a vzávažných případech srdeční zástava.

Okamžitě kontaktujtesvéholékaře.Ssebouvezměteprázdnéobalyodléků,kteréjsteužil/a.

V některých případech může být nutná hospitalizace.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Metoprolol tartrateAccord

Jestližejste zapomněl/a užít dávku, užijte ji jakmilesivzpomenete. Zapomenutou dávku

neužívejte, pokud již téměř nastal čas pro další dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Metoprolol tartrateAccord

LéčbupřípravkemMetoprololtartrateAccordnikdynepřerušujtenáhle.Jestliženáhle

přerušíteužívánítohotoléčivéhopřípravku,můžedojítkokamžitémuzhoršeníVašeho

fyzického stavu, poruchám Vašeho srdečního rytmu nebo ke zvýšeníkrevního tlaku.

Ukončení léčbymetoprololembyse vždy mělo uskutečnit na základě konzultace slékařem,

kterýVás bude vést při postupném snižování dávkyaž do úplného vysazení léčby.

Pokud se u Vás během snižování dávky objeví nějaké problémy, poraďte se se svým lékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechnyléky, může mít ipřípravek MetoprololtartrateAccordnežádoucí

účinky, které se ale nemusí vyskytnoutu každého.

Jestližemáte následující příznaky, ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře:

alergická reakce jako je svědění, potíže sdýchánímnebo otok tváře, rtů, krku nebo

jazyka.

velmi pomalý srdeční tep nebo nízkýkrevní tlak (může se Vám silně točithlava nebo se

můžete cítit velmi slabý/á) nebo jestližemáte potíže sdýcháním.

Kpopisu toho, jak často bylynežádoucíúčinkyhlášeny, se používajínásledujícítermíny.

Velmi časté: postihují 1 nebo více než 1 z10 pacientů, kteří léčivý přípravekužívají

Časté: postihují 1 až10 ze 100 pacientů, kteří léčivýpřípravek užívají

Méně časté: postihují 1 až10 z 1 000 pacientů, kteří léčivý přípravek užívají

Vzácné: postihují 1 až10 ze 10 000 pacientů, kteří léčivý přípravek užívají

Velmi vzácné: postihují méně než 1 z10 000 pacientů, kteří léčivý přípravek užívají

Velmi časté:

únava

Časté:

závratě bolest hlavy pomalýsrdečnítep

nízký krevní tlak, kvůli

kterému můžete omdlít

nebo můžete mít pocit

točeníhlavy, obzvláště

když se rychle postavíteze

sedu nebo lehu nepravidelný srdeční

rytmus

špatnýoběh krve, kvůli

kterému máte necitlivé a

bledé prstynanohou a

rukou dušnost při námaze pocit na zvracení

bolest břicha průjem zácpa

Méně časté:

přibývání na váze deprese snížení pozornosti

závrať

poruchyspánku noční můry abnormálnípocityna kůži

(brnění, lechtání, svědění

nebo pálení)

svalová slabost a svalové

křeče zhoršení srdečního selhání

zadržování vodyv těle bolest na hrudi sípot

zvracení kožnívyrážka nadměrné pocení

Vzácné:

nervozita úzkost

problémypřisexunebo problémysočima

ztráta chuti na sex (rozostřené vidění, suché

a/nebo podrážděné oči,

zánět)

řídkývýtok z nosu suchá ústa abnormálnívýsledky

krevních testů jaterních

funkcí

přechodnáztrátavlasového

porostu

Velmi vzácné:

závažné snížení počtu

bílých krvinek, takže může

snadněji dojítk infekci snížení počtu krevních

destiček, což zvyšuje

nebezpečí krvácení nebo

tvorbymodřin

změna hladin krevních

tuků nízká hladina cukru vkrvi

u diabetikůpoužívajících

inzulín poruchypaměti

zmatenost halucinace změny osobnosti

zvonění v uších přechodná ztráta sluchu gangréna

poruchychuti zánět jater (hepatitida) přecitlivělost na světlo

zhoršení psoriázy bolestikloubů abnormálnízakřivení

penisu

Pokud se kterýkoliz nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalovéinformaci, prosím,

sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAK METOPROLOL TARTRATEACCORDUCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek MetoprololtartrateAccord50/100 mg tabletynepoužívejte po uplynutí doby

použitelnostiuvedené na krabičce. Doba použitelnosti je také vyznačena na zadní straně

blistru za zkratkou "Exp".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životníprostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Metoprolol tartrateAccord50 mg/100 mg obsahuje

- Léčivou látkou jemetoprololi tartras.

Jedna tableta obsahuje 50 mg/100 mgmetoprololitartas.

Pomocnými látkami jsoumikrokrystalická celulosa (E460), želatina (E441),sodná sůl

karboxymethylškrobutyp A,koloidníhydratovanýoxid křemičitý, kyselina stearová.

Jak Metoprolol tartrateAccordvypadá a co obsahuje toto balení

MetoprololtartrateAccord50 mg: bílé ažtéměř bílé, kulaté, bikonvexní tabletyo průměru

cca 8 mm, svyraženým najedné straněas půlicí rýhou na druhé straně.

MetoprololtartrateAccord100 mg bílé ažtéměř bílé, kulaté, bikonvexní tabletyo průměru

cca 10 mm, svyraženým najedné straněas půlicí rýhou na druhé straně.

MetoprololtartrateAccord50 mg/100 mgtabletyjsou baleny vPVC//PVdC/Alblistru.

Balení obsahuje 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84 a 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

AccordPharmaceuticals Limited

Sage House, 319

Pinner Road,

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Výrobce

AccordHealthcare Limited

Sage House, 319

Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země Název přípravku

Bulharsko MetoprololtartrateAccord50/100 mg таблетки

Česká

Republika MetoprololtartrateAccord50/100mg tablety

Francie MetoprololtartratAccord50/100mg, comprimé

Německo MetoprololtartratAccord50/100mg Tabletten

Itálie MetoprololoAccord100 mg compresse

Polsko MetoprololtartrateAccord

Rumunsko MetoprololtartratAccord50/100mg, comprimate

Velká Británie MetoprololTartrate 50/100mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledyrevidována:11.8.2012

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications