Advertisement

Metomotyl

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Metomotyl 5 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Metomotyl 5 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Propulsives
 • Přehled produktů:
 • 9904382 - 1 x 5 ml - lahvička - sklo; 9904383 - 1 x 10 ml - lahvička - sklo; 9904384 - 1 x 20 ml - lahvička - sklo; 9904385 - 1 x 25 ml - lahvička - sklo; 9904386 - 1 x 30 ml - lahvička - sklo; 9904387 - 1 x 50 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/061/15-C
 • Datum autorizace:
 • 10-06-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Metomotyl 5 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Metomotyl 5 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

Metoclopramidi hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Metoclopramidum (ut hydrochloridum monohydricum)

4,457 mg

odpovídá 5 mg metoclopramidi hydrochloridum

Pomocné látky:

Metakresol

2 mg

Čirý bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

Symptomatická léčba zvracení a snížené gastrointestinální motility v souvislosti s gastritidou,

pylorickou křečí, chronickou nefritidou a trávicí nesnášenlivostí na některá léčiva. Prevence zvracení

po chrurgických zákrocích.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě gastrointestinální perforace nebo obstrukce.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s gastrointestinálním krvácením.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po ošetření je možné pozorovat ospalost a průjem.

V některých velmi vzácných případech byly po léčbě psů a koček pozorovány extrapyramidální

účinky (neklid, ataxie, abnormální pozice anebo pohyby, sklíčenost, třes a agresivní chování ,

vokalizace). Pozorované účinky jsou přechodné a vymizí po ukončení léčby.

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout alergické reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární nebo subkutánní podání.

0,5 až 1 mg metoklopramid hydrochloridu na kg ž.hm. na den při intramuskulárním nebo subkutánním

podání, rozděleně ve 2 nebo 3 podáních:

- pro podávání dvakrát denně: 2,5 až 5 mg/10 kg ž.hm. pro každou injekci, tj. 0,5 až 1 ml/10 kg ž.hm.

pro každou injekci.

- pro podávání 3 krát denně: 1,7 až 3,3 mg/10 kg ž. hm. pro každouinjekci, tj. 0,34 až 0,66 ml/10 kg

ž.hm. pro každou injekci.

Interval mezi dvěma podáními by měl být nejméně 6 hodin.

Zátka injekční lahvičky se nesmí propíchnout více než 20krát.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10,

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U zvířat s poruchami funkce ledvin nebo jater musí být upraveno dávkování (z důvodu zvýšeného

rizika nežádoucích účinků).

Přípravek nepodávejte zvířatům, která trpí křečovými stavy zvířatům s poraněním hlavy. Nepodávejte

fenám s falešnou březostí.

Nepodávajte zvířatům s epilepsií. Dávkování musí být pozorně dodržováno, zvláště u koček a malých

plemen psů.

U zvířat s jistým nádorem nadledvinnek (feochromocytomem) může metoklopramid vyvolat

hypertenzní krizi.

Po dlouhodobém zvracení musí být věnována pozornost substituční terapii tekutin a elektorlytů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po podání zvířeti si omyjte ruce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V případě náhodného potřísnění kůže nebo očí ihned omyjte velkým množstvím vody. Objeví-li se

nežádoucí účinky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

V případech gastritidy nepodávejte souběžně anticholinergika (atropin), protože mohou působit proti

účinkům metoklopramidu na motilitu zažívacího traktu.

V případech současně probíhajícího průjmu není použití anticholinergik kontraindikováno.

Současné užívání metoklopramidu s neuroleptiky odvozenými od fenotiazinu (acepromazinem) a

butyrofenony zvyšuje riziko extrapyramidálních účinků (viz bod 6).

Metoklopramid může potencovat účinek léčiv s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.

Pokud se používá souběžně, je doporučeno k zamezení nadměrné sedace použít nejnižší dávku

metoklopramidu.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Březost, laktace

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly abnormální vývoj plodu nebo

riziko pro plod.

Nicméně, studie na laboratorních zvířatech byly provedeny v omezeném rozsahu a bezpečnost léčivé

látky u cílových druhů zvířat nebyla stanovena. V průběhu březosti a laktace použít pouze po zvážení

prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Většina klinických příznaků pozorovaných po předávkování jsou dobře známé extrapyramidální

nežádoucí účinky (viz bod 6).

Vzhledem k tomu, že není dostupné specifické antidotum, doporučuje se zvířata umístit do klidného

prostředí, dokud extrapyramidální nežádoucí účinky nevymizí.

Metoklopramid se rychle metabolizuje a vylučuje a nežádoucí účinky obvykle rychle vymizí.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

Papírová krabička obsahující 1 lahvičku o obsahu 5, 10, 20, 25, 30 nebo 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

1-3-2018

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOCLOPRAMIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOCLOPRAMIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Metoclopramide

Metoclopramide

Metoclopramide is used to treat certain conditions of the stomach and intestines. Metoclopramide is used as a short-term treatment (4 to 12 weeks) for persistent heartburn when the usual medicines do not work well enough. It is used mostly for heartburn that occurs after a meal or during the daytime. Treating persistent heartburn can decrease the damage done by stomach acid to the swallowing tube (esophagus) and help healing.

US - RxList

19-1-2018

METOCLOPRAMIDE (Metoclopramide Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

METOCLOPRAMIDE (Metoclopramide Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet, Orally Disintegrating [Novel Laboratories, Inc.]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet, Orally Disintegrating [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

METOCLOPRAMIDE (Metoclopramide Hydrochloride) Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METOCLOPRAMIDE (Metoclopramide Hydrochloride) Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

METOCLOPRAMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOCLOPRAMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Solution [VistaPharm, Inc.]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Solution [VistaPharm, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [American Health Packaging]

METOCLOPRAMIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

METOCLOPRAMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Impax Generics]

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Impax Generics]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

METOCLOPRAMIDE (Metoclopramide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

METOCLOPRAMIDE (Metoclopramide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

4-10-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

METOCLOPRAMIDE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed

8-9-2017

REGLAN (Metoclopramide Hydrochloride) Tablet [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

REGLAN (Metoclopramide Hydrochloride) Tablet [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 8, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

METOCLOPRAMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

METOCLOPRAMIDE Tablet [Unit Dose Services]

METOCLOPRAMIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement