MELOXICAM TEVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MELOXICAM TEVA Tableta 15MG
 • Dávkování:
 • 15MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MELOXICAM TEVA Tableta 15MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MELOXIKAM
 • Přehled produktů:
 • MELOXICAM TEVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 461/05-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

: informace pro pacienta

Meloxicam Teva 15 mg tablety

Meloxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

:

Co je přípravek Meloxicam Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Meloxicam Teva užívat

Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Meloxicam Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE

PŘÍPRAVEK

MELOXICAM TEVA A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Meloxicam Teva patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které se

používají k mírnění zánětu a bolesti kloubů a svalů.

Přípravek Meloxicam Teva se užívá:

ke krátkodobé léčbě příznaků osteoartrózy (nadměrné poškození kloubů), pokud tento stav

vzplane

k dlouhodobé léčbě příznaků revmatoidní artritidy

k dlouhodobé léčbě příznaků ankylozující spondylitidy (zánět kloubů mezi páteří a pánví)

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

MELOXICAM

TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Meloxicam

-Teva

Neužívejte přípravek Meloxicam

Teva v

případě:

alergie (přecitlivělosti) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

alergie (přecitlivělosti) na kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) nebo jiné NSAID

následujících příznaků po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID:

sípání, úzkost na hrudi, dušnost (astma)

ucpání nosu následkem zduření nosní sliznice (nosní polypy)

kožní vyrážka/kopřivka (urtikárie)

prudký otok kůže nebo sliznic, jako otok kolem očí tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může

způsobit dušnost (angioneurotický edém)

následujících příznaků po předchozí léčbě NSAID v minulosti:

krvácení do žaludku nebo střev

proděravění (perforace) žaludku nebo střev

vředů nebo krvácení do žaludku nebo střev

nynějších nebo minulých vředů žaludku nebo tenkého střeva nebo krvácení (vředy nebo

krvácení, které se objevilo nejméně dvakrát)

závažného postižení jater

těžkého postižení ledvin bez dialýzy

nedávného krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)

jakéhokoli typu poruchy krvácivosti

závažného srdečního selhání

posledních tří měsíců těhotenství

jestliže kojíte

dětí a dospívajících do 16 let

Upoz

ornění a opatření

Léčivé přípravky jako Meloxicam Teva mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdeční ataky

(infarkt myokardu) nebo mozkové mrtvice (apoplexie). Riziko je pravděpodobnější u vysokých dávek

a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte proto doporučenou dávku. Neužívejte přípravek Meloxicam Teva

déle než Vám lékař předepsal (viz bod 3 „Jak se přípravek Meloxicam Teva užívá“)

Pokud máte problémy se srdcem, prodělal/a jste mozkovou mrtvici nebo se domníváte, že máte

rizikové faktory pro rozvoj těchto stavů, poraďte se o vaší léčbě s lékařem nebo lékárníkem. Jako

například jestliže:

máte vysoký krevní tlak (hypertenze)

máte vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes mellitus)

máte vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie)

kouříte

Při užívání meloxikamu byl hlášen výskyt potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza ), které se nejprve projevují načervenalými

terčovitými skvrnami nebo kulatými stopami často s centrálním puchýřem na trupu. Další příznaky

zahrnují vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích nebo zánět spojivek (červené a oteklé oči).

Potenciálně život ohrožující kožní vyrážka je často spojena s příznaky podobnými chřipce. Vyrážka

může pokračovat tvorbou puchýřů nebo odlupováním kůže. Nejvyšší riziko výskytu závažných

kožních reakcí je během prvního měsíce léčby. Pokud se u Vás objeví Stevens-Johnsonův syndrom

nebo toxická epidermální nekrolýza během užívání meloxikamu, nesmíte ho již nikdy začít znovu

užívat.

Pokud zaznamenáte vznik vyrážky nebo těchto kožních příznaků, přestaňte přípravek

Meloxicam

Teva užívat, vyhledejte ihned lékaře a sdělte mu, že užíváte tento přípravek.

Přípravek Meloxicam Teva není vhodný, jestliže vyžadujete okamžitou úlevu od akutní bolesti.

Nesteroidní protizánětlivé léky, včetně přípravku Melixicam Teva, mohou maskovat příznaky

probíhající infekce (např. horečka). Jestliže se objeví příznaky infekce, nebo pokud se příznaky

zhorší, měl/a byste navštívit svého lékaře.

U žen může přípravek Meloxicam Teva způsobit obtíže s otěhotněním. Sdělte svému lékaři, že

plánujete otěhotnět nebo že máte s otěhotněním problémy. Pokud máte podstoupit testy plodnosti,

neměla byste přípravek Meloxicam Teva užívat.

Protože může být nezbytné upravit Vaši léčbu, je důležité poradit se s lékařem před zahájením užívání

přípravku Meloxicam Teva v následujících případech:

v minulosti jste prodělal/a zánět jícnu (ezofagitida), zánět žaludku (gastritida) nebo jiné

onemocnění trávicího traktu, např. ulcerativní kolitida, Crohnova nemoc

vysoký krevní tlak (hypertenze)

pokročilý věk

onemocnění srdce, jater nebo ledvin

vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes mellitus)

snížený krevní objem (hypovolémie), který mohla způsobit velká ztráta krve nebo popáleniny,

operace nebo malý příjem tekutin

vysoké hladiny krevního draslíku, které byly dříve lékařem diagnostikovány

Váš lékař může sledovat vývoj po dobu léčby.

Vyšší než doporučené dávky mohou představovat závažná rizika. Nepřekračujte proto doporučenou

denní dávku a neužívejte současně jiné NSAID. To je zvlášť důležité, pokud jste starší osoby, u nichž

je riziko nežádoucích účinků vyšší.

Další léčivé přípravky a

Meloxicam Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval/a nebo které možná budete užívat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka především, pokud jste užívali/užíváte cokoli

z následujícího:

jiné NSAID

přípravky užívané k prevenci vzniku krevních sraženin

přípravky užívané k rozpouštění krevních sraženin (trombolytika)

přípravky k léčbě onemocnění srdce nebo ledvin

kortikosteroidy

cyklosporin – užívá se po orgánových transplantacích nebo k léčbě závažných kožních

chorob, revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu

diuretika („vodní tablety“). Váš lékař může sledovat funkci ledvin, jestliže diuretika

užíváte.

lithium – užívá se k léčbě poruch nálad

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – užívají se k léčbě deprese

methotrexát – užívá se k léčbě novotvarů nebo nekontrolovaných závažných kožních

chorob a aktivní revmatoidní artritidy

cholestyramin – většinou se užívá ke snížení hladin cholesterolu

jestliže jste žena a máte zavedené nitroděložní tělísko (IUD), obvykle známé jako spirála

Užívání jiných protizánětlivých léků nebo léků bránících krevnímu srážení nebo rozpouštějících

krevní sraženiny současně s meloxikamem může zvyšovat riziko vzniku žaludečních nebo

dvanáctníkových vředů, krvácení a poškození výstelky střeva a žaludku. Současné užívání těchto léků

s meloxikamem se proto nedoporučuje.

Těhotenství a kojení

Pokud otěhotníte v průběhu užívání přípravku Meloxicam Teva, sdělte to svému lékaři.

Během prvních 6 měsíců těhotenství Vám lékař, přesně předepíše dávkování tohoto léčivého

přípravku, je-li to nezbytně nutné.

Během posledního trimestru těhotenství, neužívejte přípravek Meloxicam Teva, protože meloxikam

může mít vážné účinky na Vaše dítě, především na srdce, plíce a ledviny, a to dokonce již po jednom

podání.

Přípravek Meloxicam Teva se nesmí užívat během kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Meloxicam Teva může mírně ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje kvůli

možnosti výskytu nežádoucích účinků jako jsou závratě, ospalost nebo neostré vidění. Vyskytnou-li se

u Vás tyto obtíže neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Přípravek

Meloxicam Teva obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MELOXICAM

TEVA UŽÍVÁ

Lékař stanovil pro Vás vhodnou dávku přípravku. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů

Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené

dávkování je popsáno níže.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k podání ústy. Musíte užít celou denní dávku naráz během jídla

a zapít ji vodou nebo jinou tekutinou.

Doporučená dávka je následující:

Vzplanutí osteoartrózy:

Jednou denně 7,5 mg, což může být po konzultaci s lékařem zvýšeno na 15 mg jednou denně.

Revmatoidní artritida:

Jedna 15mg tableta jednou denně. Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Ankylozující spondylitida:

Jedna 15mg tableta jednou denně. Tato dávka může být snížena na 7,5 mg jednou denně.

Nepřekračujte

dávku 15 mg/den.

Přípravek Meloxicam Teva nesmí být podáván dětem a dospívajícím ve věku do 16 let

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý/á, jak užívat tento přípravek nebo pokud

máte pocit, že účinek přípravku Meloxicam Teva je příliš silný nebo příliš slabý.

Vezměte prosím na vědomí, že tento přípravek je dostupný v jiných silách a lékových formách, které

mohou být pro Vaši léčbu vhodnější.

Informace pro s

tarší

pacienty a pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Doporučená dávka pro dlouhodobou léčbu revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy u

starších pacientů je 7,5 mg/den. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků musí být léčba

zahájena dávkou 7,5 mg denně.

Jestliže jste užil

/

a více přípravku Meloxicam

Teva, než jste měl

/a

Příznaky předávkování jsou obvykle omezeny na letargii, ospalost, nevolnost, zvracení a bolest

žaludku. Tyto příznaky obvykle odezní. Silné předávkování může ovšem vyvolat závažné nežádoucí

účinky (viz bod 4 níže). Při předávkování vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl

/

a užít Meloxicam

Teva

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Pokud máte jakékoli další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, obraťte se na lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako všechny léčivé přípravky může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Meloxicam

Teva a okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo nejbližším

nemocničním zařízením, pokud zaznamenáte:

Alergické (hypersenzitivní) reakce, které se mohou objevit jako:

kožní reakce, jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo olupování kůže, které může být závažné

(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), léze měkkých tkání (mukózní

léze) nebo erythema multiforme.

Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami

s červeným nebo nachovým okrajem a/nebo puchýřky. Může postihovat také ústa, oči a jiná

vlhká místa povrchu těla.

otékání pokožky nebo sliznice, jako je otok okolo očí, tváří a rtů, úst a hrdla, který může

způsobit potíže s dýcháním, oteklé kotníky a chodidla (edém dolních končetin)

dechová nedostatečnost nebo astma

zánět jater (hepatitida). Může zapříčinit symptomy, jako je:

žluté zabarvení pokožky a očí (žloutenka)

bolest břicha

ztráta chuti k jídlu

Nežádoucí účinky zažívacího traktu, především:

krvácení (způsobuje černou dehtovitou stolici)

vředy trávicího traktu (způsobují bolest břicha)

Krvácení trávicího traktu (gastrointestinální krvácení), vznik vředů a proděravění zažívacího traktu

(perforace) mohou být někdy závažné a potenciálně fatální, především u starších pacientů.

Jestliže jste dříve trpěl(a) symptomy zažívacího traktu v důsledku dlouhodobého užívání nesteroidních

protizánětlivých léků, okamžitě vyhledejte lékařskou radu, především jste-li starší pacient. Váš lékař

může sledovat Váš stav během léčby.

Pokud pociťujete poruchy zraku, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID)

Užívání některých NSAID může být spojeno s o trochu zvýšeným rizikem okluze arteriálních cév

(arteriální trombotická událost), např. srdeční atak (infarkt myokardu) nebo mozková mrtvice

(apoplexie), především při podávání vysokých dávek a dlouhodobé léčbě.

Při současné léčbě NSAID byla hlášena retence tekutin (edém), vysoký krevní tlak (hypertenze) a

srdeční selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky postihují zažívací trakt (gastrointestinální události):

žaludeční vředy a vředy horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)

proděravění střevní stěny (perforace) a krvácení zažívacího traktu (někdy fatální, především u

starších pacientů)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po podání NSAID:

pocit nevolnosti (nauzea) a nevolnost (zvracení)

řídká stolice (průjem)

nadýmání

zácpa

zažívací potíže (dyspepsie)

bolest břicha

černá dehtovitá stolice v důsledku krvácení do zažívacího traktu (meléna)

zvracení krve (hematemeza)

zánět se vznikem vředů v ústech (ulcerativní stomatitita)

zhoršení zánětu tlustého střeva (exacerbace kolitidy)

zhoršení zánětu zažívacího traktu (exacerbace Crohnovy choroby)

Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).

Nežádoucí účinky meloxikamu

Velmi časté

(mohou postihnout

více než 1 osobu z

10)

zažívací potíže (dyspepsie)

pocit nevolnosti (nauzea) a nevolnost (zvracení)

bolest břicha

zácpa

nadýmání

řídká stolice (průjem)

Časté

(mohou postihnout

1 osobu ze 10):

bolest hlavy

Méně časté

(mohou postihnout

1 osobu z 100)

závrať (točení hlavy)

pocit závratě, točení hlavy (vertigo)

somnolence (ospalost)

anémie (snížení koncentrace červeného krevního barviva, hemoglobinu)

zvýšení krevního tlaku (hypertenze)

návaly (dočasné červenání tváří a krku)

retence sodíku a vody

zvýšené hladiny draslíku (hyperkalémie). To může vést k symptomům, jako jsou:

změny srdečního tepu (arytmie)

palpitace (pociťujete-li, že Vaše srdce bije více než obvykle)

svalová slabost

říhání

zánět žaludku (gastritida)

krvácení zažívacího traktu

zánět úst (stomatitida)

okamžitá alergická (hypersenzitivní) reakce

svědění (pruritus)

kožní vyrážka

otékání způsobené retencí vody (edém), včetně oteklých kotníků/chodidel (edém dolních

končetin)

náhlé otékání pokožky nebo sliznice, jako je otok okolo očí, tváří a rtů, úst a hrdla, který může

způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém)

přechodné změny laboratorních testů, které hodnotí funkci jater (např. zvýšení hladin jaterních

enzymů, jako jsou transaminázy, nebo zvýšení hladiny žlučového barviva, bilirubinu). Váš

lékař toto může odhalit krevním testem.

změny laboratorních testů, které hodnotí ledvinovou (renální) funkci (např. zvýšení hladin

kreatininu nebo urey)

Vzácné (

mohou postihnout

1 osobu z 1000)

poruchy nálady

noční můry

neobvyklý krevní obraz, včetně:

výjimečně odlišného krevního obrazu

sníženého počtu bílých krvinek (leukocytopenie)

sníženého počtu krevních destiček (trombocytopenie)

Tyto účinky mohou zvyšovat riziko infekce a příznaků, jako jsou podlitiny a krvácení

z nosu.

zvonění v uších (tinitus)

cítění srdečního tepu (palpitace)

žaludeční vředy a vředy horní části tenkého střeva (peptické/gastroduodenální vředy)

zánět jícnu (ezofagitida)

astmatický záchvat (byl pozorován u osob, které jsou alergické na kyselinu acetylsalicylovou

nebo jiná NSAID)

byl hlášen výskyt kožní vyrážky, která může být život ohrožující (Stevens-Johnsonův syndrom

a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2)

kopřivka (urtikarie)

poruchy zraku, včetně:

rozmazané vidění

konjunktivitida (zánět očí nebo očních víček)

zánět tlustého střeva (kolitida)

Velmi vzácné

(mohou postih

nout až

1 osobu z 10 000)

tvorba puchýřků na pokožce (bulózní reakce) a erythema multiforme.

Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami

s červeným nebo nachovým okrajem a/nebo puchýřky. Může postihovat také ústa, oči a jiná

vlhká místa povrchu těla.

zánět jater (hepatitida). Může zapříčinit symptomy, jako je:

žluté zabarvení pokožky a očí (žloutenka)

bolest břicha

ztráta chuti k jídlu

akutní selhání ledvin (renální selhání), především u pacientů s rizikovými faktory, jako je

cukrovka nebo onemocnění ledvin

proděravění střevní stěny (perforace)

Není známo (četnost nelze z

dostupných údajů určit)

zmatenost

dezorientace

dechová nedostatečnost a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážka

způsobená expozicí slunečnímu světlu (fotosenzitivní reakce)

při současné léčbě NSAID bylo hlášeno srdeční selhání

úplná ztráta specifických typů bílých krvinek (agranulocytóza), především u pacientů, kteří

užívají meloxikam spolu s jinými léky, které jsou potenciálními inhibitory a depresory kostní

dřeně nebo ji ničí (myelotoxické léky). Toto může zapříčinit:

náhlou horečku

suché hrdlo

infekci

pankreatitida (zánět slinivky břišní)

Nežádoucí účinky, které způsobují NSAID, ale zatím nebyly pozorovány po podání meloxikamu

změny struktury ledvin, které jsou následkem akutního selhání ledvin

velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida)

zánik některých buněk uvnitř ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza)

bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

JAK

PŘÍPRAV

EK MELOXICAM TEVA

UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Meloxicam Teva po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce nebo

blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v příslušném měsíci.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepožíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Meloxicam

Teva obsahuje

Léčivou látkou je meloxicamum. Jedna tableta přípravku obsahuje 15 mg meloxikamu.

Pomocnými látkami jsou natrium-citrát, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon K30,

koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a magnesium-stearát

Jak přípravek Meloxicam

-

Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Meloxicam Teva 15 mg jsou mramorované žluté podlouhlé tablety, z jedné strany pod sebou vyryto

„MLX“ nad „15“ z druhé strany a s půlicí rýhou.

Půlící rýha slouží pouze k usnadnění rozdělení tablety za účelem snazšího polykání a ne k rozdělení

na dvě stejné dávky.

Přípravek je dostupný ve velikostech balení 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 100 nebo 500 (10 x 50) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Velká Británie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem

Nizozemsko

GALIEN LPS

98 Rue Bellocier

89100 Sens

Francie

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllő

Maďarsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi Street 13

H-4042, Debrecen

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je zaregistrován v

ostatních státech EU pod těmito názvy:

Meloxicam TEVA 7.5 mg & 15 mg tabletten

Meloxicam Teva

Meloxicam Teva

Meloxicam Teva 7.5 mg comprime & Meloxicam 15 mg comprime secable

Melox-GRY 7,5 mg & 15 mg Tabletten

Meloxicam 7,5 PCH, tabletten 7,5 mg & Meloxicam 15 PCH, tabletten 15 mg

PL Meloxicamum 123ratio

Meloxicam ratiopharm 7.5 mg & 15 mg Comprimido

Meloxicam Teva 7.5 mg & 15 mg Comprimidos EFG

Meloxicam Teva 7.5 mg & 15 mg tabletter

Meloxicam 7.5 mg & 15 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

28. 6. 2017.

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-11-2018

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)8036 of Thu, 29 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2497/X/15

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)7841 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/121/X/22

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5413 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3408 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-2-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency