Advertisement

MEGACE SUSP.

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MEGACE SUSP. Perorální suspenze 40MG/ML
 • Dávkování:
 • 40MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X240ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MEGACE SUSP. Perorální suspenze 40MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MEGESTROL
 • Přehled produktů:
 • MEGACE SUSP.

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 56/ 150/00-C
 • Datum autorizace:
 • 09-06-2014
 • EAN kód:
 • 3830044942885
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls146797/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

MEGACE susp.

megestroli acetas

perorální suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Megace susp. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Megace susp. užívat

Jak se přípravek Megace susp. užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Megace susp. uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Megace susp. a k čemu se používá

Megace susp. obsahuje gestagen megestrol, což je hormon, který zvyšuje chuť k jídlu, a tím způsobuje

i přibývání na váze. Zvyšuje se tak množství tělesného tuku a buněčné hmoty.

Používá se k léčbě nechutenství a ztráty na váze při zhoubných nádorech, při onemocnění AIDS a

anorexii. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let věku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Megace susp. užívat

Neužívejte přípravek Megace susp.

jestliže jste alergický(á) na megestrol acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste těhotná nebo kojíte;

jestliže jste ještě nedosáhl(a) věku 15 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Megace susp. se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) trombózou nebo zánětem žil;

jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) těžkým postižením jater;

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) závažně zvýšený krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Megace susp.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

I když dosud nebyly popsány žádné specifické interakce jiných léčiv s přípravkem Megace susp.,

jejich účinky se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které

užíváte.

Přípravek Megace susp. s jídlem, pitím a alkoholem

Užívání přípravku není závislé na jídle a pití. Vhodnou denní dobu k užívání určí lékař.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení. Ženy, které užívají Megace susp., se musí

před otěhotněním chránit vhodnou antikoncepcí.

Vzhledem k možnosti nežádoucích účinků na kojené dítě, musí být užívání přípravku Megace během

kojení přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Megace susp. nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Megace susp. obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje max. 0,06 obj. % alkoholu.

3.

Jak se přípravek Megace susp. užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku u dospělých pacientů je 400 až 800 mg denně nezávisle na jídle. Přípravek

se dávkuje pomocí přiložené odměrky, která má rysku pro 10 a 20 ml. 10 ml odpovídá dávce 400 mg,

20 ml dávce 800 mg. Vhodnou denní dobu k užívání určí lékař.

U starších pacientů má být dávka stanovena obezřetně s ohledem na vyšší výskyt snížené funkce jater,

ledvin a srdce, přidružené nemoci a léčbu jinými léky. Obvykle se začíná nižší dávkou z dávkovacího

rozpětí.

Použití u dětí

Přípravek se nesmí podávat dětem mladším než 15 let.

Před použitím láhev se suspenzí pečlivě protřepejte.

Přípravek se obvykle užívá nejméně po dobu 2 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Megace susp., než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Megace susp.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, a pokračujte další

obvyklou dávkou v obvyklé době, jako byste byl(a) dávku nevynechal(a).

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Megace susp., informujte prosím svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek Megace susp. je obvykle dobře snášen, přesto se však může objevit nevolnost, zvracení,

průjem, otoky nebo krvácení z pochvy mimo termín menstruace.

Vzácně se může vyskytnout dechová tíseň, bolest, srdeční slabost, zvýšení krevního tlaku, návaly

horka, změny nálady, měsíčkovitý obličej, zvýšení hladiny krevního cukru, vypadávání vlasů, bolesti

v zápěstí, dále trombózy, záněty žil a někdy i velmi závažné plicní embolie. Po dlouhodobém užívání

se vzácně může objevit reakce z přecitlivělosti ve formě kopřivky.

U pacientů s pokročilými nádory může přípravek Megace susp. poměrně často vyvolat nechutenství,

ztrátu na váze, dechovou tíseň, nevolnost, otoky, bolesti, spavost a průjem. Naproti tomu u pacientů s

AIDS užívajících přípravek Megace susp. nebyly nežádoucí účinky, s výjimkou impotence, častější

než po podávání placeba (kontrolního léku bez léčivé látky). Většinou šlo o průjem, zčervenání kůže,

nadýmání, slabost, bolesti a impotenci.

V některých případech se po vysokých dávkách přípravku Megace susp. může objevit zácpa a časté

močení.

Krátce po vysazení se může objevit i mírné přechodné snížení funkce nadledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Megace susp. uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C; chraňte před horkem.

Za těchto podmínek bude přípravek stabilní po celou dobu exspirace uvedené na obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé

přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Megace susp. obsahuje

Léčivou látkou je megestroli acetas.

Pomocnými látkami jsou kyselina citronová, xanthanová klovatina, citronové aroma, polysorbát

80, sacharosa, natrium-benzoát, dihydrát citronanu sodného, makrogol 1540, čištěná voda.

Jak přípravek Megace susp. vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Megace susp. je bílá až krémově zbarvená mléčná suspenze s charakteristickou citronovou

vůní.

Suspenze je balena do lahví s obsahem 120 ml, 240 ml nebo 480 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss ČR s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7, Wye Valley Business Park

Brecon Road, Hay-on-Wye,

Hereford

HR3 5PG,

Velká Británie

PharmaSwiss d.o.o.

Brodišče 32

1236 Trzin

Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.5.2016

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

Megace

Megace

Megestrol is a man-made chemical similar to the female hormone progesterone used to treat loss of appetite and weight loss because of disease, and is also used in the treatment of advanced breast cancer and endometrial cancer.

US - RxList

29-12-2017

MEGESTROL ACETATE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

CALCIUM ACETATE 667 MG (Calcium Acetate) Tablet, Coated [Pharmin USA, LLC]

CALCIUM ACETATE 667 MG (Calcium Acetate) Tablet, Coated [Pharmin USA, LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

MEGESTROL ACETATE Suspension [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Breckenridge Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

MEGACE (Megestrol Acetate) Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

MEGACE (Megestrol Acetate) Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Calcium Acetate

Calcium Acetate

Calcium acetate is a calcium supplement used to control the level of phosphate in the blood for patients on dialysis due to severe kidney disease.

US - RxList

4-10-2017

MEGESTROL ACETATE Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

MEGESTROL ACETATE Suspension [Par Pharmaceutical, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

FLECAINIDE ACETATE (Flecainide Acetate Tablet) Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

FLECAINIDE ACETATE (Flecainide Acetate Tablet) Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

MEGESTROL ACETATE Suspension [Cardinal Health]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Cardinal Health]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

MEGESTROL ACETATE Suspension [American Health Packaging]

MEGESTROL ACETATE Suspension [American Health Packaging]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

FLECAINIDE ACETATE (Flecainide Acetate Tablet) Tablet [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

FLECAINIDE ACETATE (Flecainide Acetate Tablet) Tablet [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

conjugated equine estrogens and medroxyprogesterone acetate, Prempro, Premphase

conjugated equine estrogens and medroxyprogesterone acetate, Prempro, Premphase

Title: conjugated equine estrogens and medroxyprogesterone acetate, Prempro, PremphaseCategory: MedicationsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 8/8/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-7-2017

MEGESTROL ACETATE Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

MEGACE ES (Megesterol Acetate) Suspension [Endo Pharmaceuticals, Inc.]

MEGACE ES (Megesterol Acetate) Suspension [Endo Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

Synarel Nasal Solution (Nafarelin Acetate Nasal Solution for Endometriosis) - updated on RxList

Synarel Nasal Solution (Nafarelin Acetate Nasal Solution for Endometriosis) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Synarel Nasal Solution prescribed for Endometriosis(Nafarelin Acetate Nasal Solution), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, and patient labeling.

US - RxList

1-6-2017

Synarel (Nafarelin Acetate for Central Precocious Puberty) - updated on RxList

Synarel (Nafarelin Acetate for Central Precocious Puberty) - updated on RxList

Learn about the prescription medication Synarel (Nafarelin Acetate) prescribed for Central Precocious Puberty, drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, and patient labeling.

US - RxList

22-3-2017

EU/3/17/1858 (Grupo EspaNol de Tumores HuErfanos e Infrecuentes (GETHI))

EU/3/17/1858 (Grupo EspaNol de Tumores HuErfanos e Infrecuentes (GETHI))

EU/3/17/1858 (Active substance: Megestrol acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)1986 of Wed, 22 Mar 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/16

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement