Marboqin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Marboqin 20 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Marboqin 20 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • 9904000 - 1 x 14 tableta - blistr - -; 9904001 - 2 x 14 tableta - blistr - -; 9904002 - 4 x 14 tableta - blistr - -; 9904003 - 10 x 14 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/101/14-C
 • Datum autorizace:
 • 18-12-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1.B.3 INFORMACE O PŘÍPRAVKU

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Marboqin 5 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Marboqin 20 mg žvýkací tablety pro psy

Marboqin 80 mg žvýkací tablety pro psy

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Lavet Pharmaceuticals Ltd.,

1161 Budapešť, Ottó u. 14., Maďarsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Lavet Pharmaceuticals Ltd.,

Kistarcsa, 2143 Batthyány u. 6., Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Marboqin 5 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Marboqin 20 mg žvýkací tablety pro psy

Marboqin 80 mg žvýkací tablety pro psy

Marbofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Marboqin

5 mg

Marboqin

20 mg

Marboqin

80 mg

Léčivá látka

mg/tableta

mg/tableta

mg/tableta

Marbofloxacinum

20,0

80,0

4.

INDIKACE

Marbofloxacin je indikován k léčbě:

infekcí kůže a měkkých tkání (pyodermie kožních záhybů, impetigo, folikulitida, furunkulóza,

celulitida) vyvolaných kmeny mikroorganizmů citlivými na marbofloxacin;

infekcí močových cest (UTI) souvisejících či nesouvisejících se zánětem prostaty nebo nadvarlete,

vyvolaných kmeny mikroorganizmů citlivými na marbofloxacin (Proteus mirabilis a Escherichia

coli);

infekce dýchacích cest vyvolaných kmeny mikroorganizmů citlivými na marbofloxacin.

Kočky

Marbofloxacin je indikován k léčbě infekcí kůže a měkkých tkání (rány, abscesy, flegmony) a infekcí

horních cest dýchacích vyvolaných kmeny mikroorganizmů citlivými na marbofloxacin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u psů mladších než 12 měsíců, nebo mladších než 18 měsíců u obřích plemen s delším

obdobím růstu, jako jsou německé dogy, briard, bernský salašnický pes, bouvier a mastifové.

Nedoporučuje se podávat u koček mladších 16 týdnů.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na marbofloxacin a (fluoro)chinolony.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Příležitostně se mohou vyskytnout mírné vedlejší účinky jako zvracení, řídká stolice, žízeň nebo

přechodné zvýšení aktivity. Tyto příznaky vymizí spontánně po ukončení léčby a nevyžadují přerušení

léčby.

U léčených zvířat se může též vyskytnout přecitlivělost (alergická reakce). V tomto případě by měla být

léčba ukončena.

Pokud zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (5 mg, 20 mg a 80 mg žvýkací tablety), kočky (5 mg žvýkací tablety).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je 2 mg/kg ž.hm./den podávané jedenkrát denně.

jedna 5 mg žvýkací tableta na 2,5 kg ž. hm,

jedna 20 mg žvýkací tableta na 10 kg ž. hm,

jedna 80 mg žvýkací tableta na 40 kg ž. hm.

Pro zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji stanovit živou hmotnost, aby se zamezilo

poddávkování. Mohou být podávány i půlené tablety.

Délka léčby

Psi:

V případech infekcí kůže a měkkých tkání je délka trvání léčby nejméně 5 dnů. V případech

superficiální pyodermie je délka trvání léčby nejméně 10 dnů a u těžké pyodermie nejméně 20

dnů. V závislosti na průběhu onemocnění může být terapie prodloužena až na 40 dnů.

V případech infekce močových cest je délka trvání léčby nejméně 10 dnů. V závislosti na průběhu

onemocnění může být prodloužena až na 28 dnů.

V případě infekcí dýchacích cest je délka trvání léčby nejméně 7 dnů a v závislosti na průběhu

onemocnění může být prodloužena až na 21 dnů.

Kočky:

V případech infekcí kůže a měkkých tkání (rány, abscesy, flegmony) je délka trvání léčby 3 až 5

dnů.

V případech infekcí horních cest dýchacích je délka trvání léčby 5 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Perorální podání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužité poloviny tablet je nutno vrátit do blistru a zpět do krabičky, a uchovávat na bezpečném místě

mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro cílové druhy zvířat

Nízké pH moče může mít inhibiční účinek na aktivitu marbofloxacinu.

Zvláštní opatření pro použití

(i)

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Bylo prokázáno, že fluorochinolony vyvolávají erozi kloubních chrupavek u mladých psů a zejména u

mladých psů je proto třeba věnovat pozornost správnému dávkování.

Při vysokých dávkách mohou mít fluorochinolony epileptogenní potenciál. U psů a koček s

diagnostikovanou epilepsií se proto doporučuje opatrnost při používání přípravku.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální a místní antibiotické politiky.

Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu, nebo se

očekává, že budou mít slabou odezvu na ostatní skupiny antibiotik. Použití fluorochinolonů by mělo být

vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti. Použití přípravku v rozporu s pokyny

uvedenými v této příbalové informaci, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a

snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

(ii)

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem. V případě náhodného požití, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace

Studie na laboratorních zvířatech (potkani, králíci) s marbofloxacinem použitým v léčebných dávkách

nepodaly důkaz o embryotoxickém účinku, teratogenním účinku a maternální toxicitě.

Nebyla stanovena bezpečnost marbofloxacinu pro použití během březosti a laktace koček a psů. U březích

a laktujících zvířat používejte pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je známo že fluorochinolony vykazují interakce s perorálně podávanými kationty (hliník, vápník, železo a

hořčík). V těchto případech může být snížena biologická dostupnost.

Při současném podávání theophylinu se doporučuje snížit jeho dávku, neboť fluorochinolony mohou

zvyšovat jeho koncentraci.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Předávkování může vyvolat akutní příznaky ve formě neurologických poruch, které by měly být léčeny

symptomaticky. Mohou se vyskytnout příznaky jako slinění, zvracení, úbytek živé hmotnosti a snížení

tělesné aktivity.

Inkompatibility

Nejsou známy

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Veškerý nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován dle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Marboqin 5 mg žvýkací tablety pro psy a kočky

Druh obalu: Blistr z tvarovaného laminátu PVC/Al/polyamide s krycí hliníkovou folií po 14 žvýkacích

tabletách

Skládaná krabička jako vnější obal.

Papírová krabička obsahující 1 blistr po 14 žvýkacích tabletách (14 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 2 blistry po 14 žvýkacích tabletách (28 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 4 blistry po 14 žvýkacích tabletách (56 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 10 blistrů po 14 žvýkacích tabletách (140 žvýkacích tablet)

Marboqin 20 mg žvýkací tablety pro psy

Druh obalu: Blistr z tvarovaného laminátu PVC/Al/polyamide s krycí hliníkovou folií po 14 žvýkacích

tabletách.

Papírová krabička obsahující 1 blistr po 14 žvýkacích tabletách (14 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 2 blistry po 14 žvýkacích tabletách (28 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 4 blistry po 14 žvýkacích tabletách (56 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 10 blistrů po 14 žvýkacích tabletách (140 žvýkacích tablet)

Marboqin 80 mg žvýkací tablety pro psy

Druh obalu: Blistr z tvarovaného laminátu PVC/Al/polyamide s krycí hliníkovou folií po 7 žvýkacích

tabletách.

Papírová krabička obsahující 1 blistr po 7 žvýkacích tabletách (7 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 2 blistry po 7 žvýkacích tabletách (14 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 4 blistry po 7 žvýkacích tabletách (28 žvýkacích tablet)

Papírová krabička obsahující 10 blistrů po 7 žvýkacích tabletách (70 žvýkacích tablet)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pro další informace o veterinárním léčivém přípravku prosím kontaktujte místního reprezentanta a držitele

registračního rozhodnutí.