Marbonor

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Marbonor 100 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Marbonor 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • 9902054 - 1 x 20 ml - injekční lahvička - sklo; 9902055 - 1 x 50 ml - injekční lahvička - sklo; 9902056 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9902057 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - sklo; 9902058 - 1 x 500 ml - injekční lahvička - sklo; 9902059 - 1 x 60 ml - injekční lahvička - plast; 9902060 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - plast; 9902061 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - plast; 9902062 - 1 x 500 ml - injekční lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/120/12-C
 • Datum autorizace:
 • 18-12-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Marbonor 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o

registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down

Severní Irsko

BT35 6JP

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Marbonor 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Marbofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Marbofloxacinum

100,0 mg

Pomocné látky:

Thioglycerol

1,0 mg

Metakresol

2,0 mg

Čirý, žlutý až jantarový roztok.

4.

INDIKACE

Skot

Léčba respiračních infekcí vyvolaných citlivými kmeny Pasteurella multocida, Mannheimia

haemolytica a Mycoplasma bovis.

Léčba akutních mastitid vyvolaných kmeny Escherichia coli citlivými k marbofloxacinu během

období laktace.

Prasnice

Léčba MMA syndromu (mastitis, metritis, agalakcie) vyvolaného bakteriálními kmeny citlivými k

marbofloxacinu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případech, kdy je patogen vyvolávající onemocnění rezistentní na ostatní

fluorochinolony (zkřížená rezistence). Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo

některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Intramuskulární podání může způsobit přechodné lokální reakce, jako je bolest a otok v místě

injekčního podání a zánětlivé léze, které mohou přetrvávat po dobu nejméně 12 dní po aplikaci

injekce. U skotu bylo prokázáno, že subkutánní podání je lokálně snášeno lépe než intramuskulární

podání. U těžkých hmotnostních kategorií skotu se proto doporučuje subkutánní podání.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to, prosím, Vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata (prasnice).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování a zabránění poddávkování je nutné s co největší přesností stanovit

živou hmotnost léčených zvířat.

Doporučené dávkování je 2 mg marbofloxacinu /kg ž.hm. (1 ml přípravku/50 kg ž.hm.) formou

injekce podávané jedenkrát denně intramuskulární, subkutánní nebo intravenózní cestou u skotu

a intramuskulární cestou u prasat. Doporučuje se, aby byly skotu a prasatům injekce podávány do

svaloviny krku.

Délka trvání léčby je tři dny u prasat a tři až pět dní u skotu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nepropichujte zátku více než 35krát. Zvolte nejvhodnější velikost injekční lahvičky s ohledem na

léčený cílový druh zvířat.

10.

OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Skot:

Maso: 6 dnů

Mléko: 36 hodin

Prasata:

Maso: 4 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Po prvním propíchnutí (otevření) obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto

obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto

datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se rezervovat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo

se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit

prevalenci bakterií rezistentních k fluorochinolonům a snížit účinnost terapie ostatními chinolony

z důvodu možné zkřížené rezistence.

Údaje o účinnosti prokázaly, že přípravek vykazuje nedostatečnou účinnost v léčbě akutních forem

mastitidy vyvolaných grampozitivními bakteriemi.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po dávkách překračujících trojnásobek doporučené dávky u skotu a pětinásobek doporučené dávky u

prasat se neočekávají žádné závažné nežádoucí účinky. Při překročení dávky se mohou objevit

nervové poruchy. Takové příznaky je třeba léčit symptomaticky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Během aplikace přípravku nepijte, nejezte ani nekuřte.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě zasažení kůže nebo očí postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody.

Náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může vyvolat mírné podráždění.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, nebo požití, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Lze použít u březích a laktujících krav a prasnic.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení přípravku: 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml a 500 ml injekční lahvičky z hnědého skla typu II a

60 ml, 100 ml, 250 ml a 500 ml hnědé co-ex plastové (polypropylenové) injekční lahvičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud potřebujete informaci o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci.

Samohýl group, a.s.

Smetanova 1058

512 51 Lomnice nad Popelkou

Česká republika

Tel: +420 481 653 114

Fax: +420 481 653 110