LOSEPRAZOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOSEPRAZOL Enterosolventní tvrdá tobolka 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOSEPRAZOL Enterosolventní tvrdá tobolka 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OMEPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • LOSEPRAZOL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 108/02-C
 • EAN kód:
 • 8595026471115
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls5254/2018

P

říbalová informace: informace pro uživatele

LOSEPRAZOL 20 mg

enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje

pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Loseprazol 20 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loseprazol 20 mg užívat

Jak se Loseprazol 20 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Loseprazol 20 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Loseprazol 20 mg a k

čemu se používá

Loseprazol 20 mg obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných

inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem

žaludku.

Bez doporučení lékaře

se Loseprazol 20 mg používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení

žáhy, kyselá regurgitace).

Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek), který se

může zanítit a bolet. To může způsobit příznaky, jako jsou bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až

do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace).

Může se stát, že budete muset užívat tobolky 2–3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily.

Bez doporučení lékaře mohou Loseprazol 20 mg užívat dospělí pacienti.

Pouze na doporučení lékaře

se Loseprazol 20 mg používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých

Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje

ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto onemocnění,

lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAIDs). Loseprazol 20 mg lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.

Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollingerův-Ellisonův

syndrom).

U dětí

Děti od 1 roku a s

hmotností 10

kg

a vyšší

Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje

ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení

(zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a dospívající

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě tuto

infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Loseprazol 20 mg

užívat

Neužívejte

Loseprazol 20 mg

, jestliže

-

jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

6),

-

jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol,

rabeprazol, esomeprazol),

-

užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, předtím než začnete užívat Loseprazol 20 mg.

Upozornění a opatření

Neužívejte Loseprazol 20 mg po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud nedojde k úlevě,

nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.

Loseprazol 20 mg může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud

máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby:

bez známých příčin jste více zhubl(a) a máte potíže s polykáním,

máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu,

začal(a) jste zvracet potravu nebo krev,

máte černou stolici (stolici s příměsí krve),

máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým

zvýšením rizika infekčního průjmu,

měl(a) jste žaludeční vřed nebo jste prodělal(a) chirurgický zákrok na zažívacím traktu,

léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů,

máte dlouhodobé příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů,

máte žloutenku nebo závažné problémy s játry,

je Vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily,

objevila se u Vás někdy kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Loseprazol

20 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny,

Před užitím tohoto léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud máte jít na speciální vyšetření

krve (chromogranin A).

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Loseprazol 20 mg, po dobu delší než 1 rok, můžete

mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému

lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co

nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Loseprazol 20 mg bude možná nutné ukončit.

Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Loseprazol 20 mg nesmí být užíván k prevenci onemocnění.

Další léčivé přípravky a

Loseprazol 20 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. Loseprazol 20 mg může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou

ovlivnit účinek přípravku Loseprazol 20 mg.

Neužívejte Loseprazol 20 mg, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních

sraženin – trombů).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

-

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění),

-

digoxin (k léčbě problémů se srdcem),

-

diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie),

-

fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete užívat

nebo přestanete užívat Loseprazol 20 mg.

-

warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude sledovat, když

začnete užívat nebo přestanete užívat Loseprazol 20 mg.

-

rifampicin (k léčbě tuberkulózy),

-

atazanavir (k léčbě infekce HIV),

-

takrolimus (v případech transplantace orgánů),

-

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum – k léčbě mírné deprese),

-

cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při

porušeném průtoku krve v dolních končetinách),

-

sachinavir (k léčbě infekce HIV).

Loseprazol 20 mg s

jídlem a pitím

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Loseprazol 20 mg.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Loseprazol 20 mg pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje.

Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás

objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Loseprazol 20 mg obsahuje sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

3.

Jak se Loseprazol 20 mg

užívá

Léčba bez doporučení lékaře

Vždy užívejte tento přípravek v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez doporučení lékaře

se Loseprazol 20 mg používá u

dospělých k

léčbě příznaků refluxu (např.

pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Obvyklá dávka je jedna tobolka Loseprazol 20 mg jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte svého lékaře,

pokud po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2–3

následující dny, aby došlo ke zlepšení příznaků.

Léčba na doporučení lékaře

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např.

pálení žáhy a kyselé regurgitace

Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu

4–8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších

8 týdnů. Pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. Pokud jícen není

poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba

vředů v

horní části tenkého střeva

(dvanáctníkový vřed)

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze

zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba

žaludečních vředů

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku

zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence

návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou

denně.

Léčba

dvanáctníkových

žaludečních

vředů

způsobených

užíváním

NSAIDs

(nesteroidní

protizánětlivé léky)

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4–8 týdnů.

Prevence

vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů

, pokud užíváte NSAIDs

-

Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba

vředů způsobených infekcí

Helicobacter pylori a prevence jejich návratu

Obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. Lékař Vám předepíše dvě z následujících

antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené

růst

em

slinivky břišní (Zollingerův

-

Ellisonův

syndrom)

Obvyklá dávka je 60 mg omeprazolu denně. Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne

o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např.

pálení žáhy a kyselé regurgitace

Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat Loseprazol 20 mg. Dávka

pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba

vředů způsobených infekcí bakterií

Helicobacter pylori a prevence jejich návratu

Děti starší než 4 roky mohou užívat Loseprazol 20 mg. Dávka pro děti se určí na základě tělesné

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika

nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

Doporučuje se užívat tobolky ráno.

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky

obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v kyselém prostředí

žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. Tyto mikropelety obsahují léčivou látku omeprazol

a jsou potaženy vrstvou, která je chrání před rozkladem při průchodu žaludkem. Pelety uvolňují

léčivou látku v tenkém střevě, odkud se dostává do těla na místo účinku.

Co dělat v

případě, že máte potíže s

polykáním tobolek

Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky

do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např.

jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečným moštem,

před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte hned nebo nejpozději do 30

minut.

abyste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé

částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je a ani je nedrťte.

Nepou

žívejte

mléko nebo vodu sycenou oxidem uhličitým.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Loseprazol 20 mg,

než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loseprazol 20 mg, než se doporučuje, obraťte se přímo na lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Loseprazol 20 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas

další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud

zaznamenáte

některý

z

následujících

vzácných,

ale

závažných

nežádoucích

účinků,

přestaňte Lose

prazol 20 mg

užívat a ihned kontaktujte lékaře

-

náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká

alergická reakce),

-

zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů,

očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxickou

epidermální nekrolýzu.

-

žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

-

bolest hlavy,

-

vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost,

-

pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení,

-

nezhoubné polypy žaludku.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

-

otoky chodidel a kotníků,

-

poruchy spánku (nespavost),

-

závratě, pocit slabosti, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost,

-

pocit závratě (vertigo),

-

změny krevních testů při kontrole funkce jater,

-

kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže,

-

celková nepohoda a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat

slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti,

nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.

neklid, zmatenost nebo deprese,

poruchy chuti,

problémy s viděním, např. neostré vidění,

náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus),

sucho v ústech,

zánět dutiny ústní,

infekce, označovaná jako moučnivka, která může postihnout střevo a je způsobená plísní,

zánět tlustého střeva (vedoucí k průjmu),

problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu,

ztráta vlasů (plešatost),

kožní vyrážka po oslunění,

bolesti kloubů nebo svalů,

závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida),

zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000)

změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek),

agresivita,

vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace),

závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku,

náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno

horečkou

bolestí

kloubů

(Erythema

multiforme,

Stevensův-Johnsonův

syndrom,

toxická

epidermální nekrolýza).

svalová slabost,

zvětšení prsů u mužů.

Neznámá frekvence

(z dostupných údajů nelze určit)

vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů,

pokud užíváte Loseprazol 20 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku

v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací,

křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků,

vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a

vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší

krvi.

Loseprazol 20 mg může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až

k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky jako horečka se

závažně

sníženou

celkovou kondicí nebo horečka s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech

nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit

nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích,

které užíváte.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Loseprazol 20 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Loseprazol 20 mg obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, sacharosa, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenfosforečnan sodný,

mannitol (E142), hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171),

disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%. Želatinové tobolky obsahují želatinu, chinolinovou žluť (E104),

oxid titaničitý (E171) a čištěnou vodu.

Jak Loseprazol 20 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Loseprazol 20 mg jsou tvrdé želatinové tobolky žluté barvy obsahující téměř bílé až krémově bílé

enterosolventní pelety.

Loseprazol 20 mg je dodáván v blistrovém balení (druh OPA-Al-PVC/Al) po 7 nebo 14 tobolkách

v jedné krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

15. 12. 2017.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety