LOSARTAN MORNINGSIDE 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOSARTAN MORNINGSIDE 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 168X50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 168, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOSARTAN MORNINGSIDE 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 168X50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 731/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 9 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls176476/2012, sukls176490/2012 

a příloha ke sp.zn. sukls11950/2012 

Příbalový leták 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Losartan Morningside 25 mg potahované tablety 

Losartan Morningside 50 mg potahované tablety 

losartanum kalicum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích  účinků,  které nejsou  uvedeny  v této příbalové informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V této příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Losartan Morningside a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan Morningside užívat 

3.  Jak se přípravek Losartan Morningside užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.     Jak přípravek Losartan Morningside uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK LOSARTAN MORNINGSIDE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Losartan patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptorů pro angiotensin II. Angiotensin 

II je látka tvořená v těle, která se váže na receptory v cévách a způsobuje jejich zúžení 

(vazokonstrikce). To má za následek zvýšení krevního tlaku (hypertenze). Losartan brání vazbě 

angiotensinu II na tyto receptory, což vede k roztažení cév a následnému snížení krevního tlaku. 

Losartan zpomaluje snižování funkce ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. 

typu 

Přípravek Losartan Morningside se používá 

•  k léčbě  pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  (hypertenze)  u  dospělých  a  dětí  a 

dospívajících ve věku od 6-18 let.   

•  k ochraně  ledvin  u  pacientů  s hypertenzí  při  diabetu  2.  typu  s laboratorním  nálezem 

zhoršené  funkce  ledvin  a  proteinurií  ≥  0,5  g  denně  (stav,  při  kterém  je  v moči  přítomné 

abnormální množství bílkovin). 

Stránka 2 z 9 

•  k léčbě  pacientů  s chronickým  srdečním  selháním,  u  kterých  lékař  nedoporučuje  léčbu 

specifickými léky zvanými ACE inhibitory (angiotensin konvertující enzym) užívanými ke 

snížení  vysokého  krevního  tlaku.  Jestliže  se  srdeční  selhání  stabilizovalo  pomocí  ACE 

inhibitorů, nedoporučuje se, aby pacient přešel na losartan.   

•  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  a  hypertrofií  (zbytněním)  levé  komory  losartan 

vykázal schopnost snížení rizika mrtvice (studie LIFE). 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

LOSARTAN MORNINGSIDE UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Losartan Morningside: 

  jestliže jste alergický(á) na losartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku, 

  jestliže máte závažné postižení funkce jater, 

  jestliže  jste  v déle  než  3  měsíce  těhotná  (rovněž  se  doporučuje  neužívat  přípravek  Losartan 

Morningside na začátku těhotenství – viz bod Těhotenství). 

Pokud si myslíte, že se Vás týká kterákoli z výše uvedených okolností, tyto tablety neužívejte. 

Poraďte se nejdříve se svým lékařem a dodržujte jeho pokyny.  

Přípravek  Losartan  Morningside  se  nedoporučuje  u  novorozenců  nebo  u  dětí  s  onemocněním 

jater nebo závažnými problémy s ledvinami. V takovém případě se poraďte s lékařem předtím, 

než dítěti podáte jakékoli tablety.   

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Losartan Morningside je zapotřebí 

Pokud  se  domníváte,  že  jste  (nebo  byste  mohla  být)  těhotná,  informujte  o  tom  svého  lékaře. 

Užívání přípravku Losartan Morningside se nedoporučuje na začátku těhotenství a přípravek se 

nesmí užívat, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může vážně poškodit plod, jestliže je 

užíván během tohoto období (viz bod Těhotenství).   

Je  důležité,  abyste  informoval(a)  svého  lékaře  dříve,  než  začnete  přípravek  Losartan 

Morningside užívat: 

• jestliže máte v anamnéze angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 4), 

• jetliže silně zvracíte nebo máte průjem, který má za následek nadměrnou ztrátu tekutin a/nebo 

soli v těle.  

•  jestliže  užíváte  diuretika  (močopudné  léky,  které  zvyšují  množství  vody,  které  vylučujete 

ledvinami),  nebo  máte  dietu  s omezeným  příjmem  soli,  která  vede  k velkým  ztrátám  tekutin  a 

soli v těle (viz bod 3), 

• jestliže máte zúžené nebo ucpané tepny přivádějící krev do ledvin nebo jste se v nedávné době 

podrobil(a) transplantaci ledvin, 

• jestliže máte zhoršenou funkci jater (viz bod 2  a 3), 

•  jestliže  trpíte  srdečním  selháváním  s   renální  insuficiencí  nebo  bez  ní  nebo  souběžnými 

závažnými  a  život  ohrožujícími  srdečními  arytmiemi;  jestliže  podstupujete  souběžnou  léčbu 

beta-blokátory, je zapotřebí zvláštní opatrnosti, 

Stránka 3 z 9 

• jestliže máte chlopenní srdeční vadu nebo postižení srdečního svalu, 

•  jestliže  trpíte  ischemickou  chorobou  srdeční  (způsobenou  snížením  průtoku  krve  v srdečních 

tepnách) nebo cerebrovaskulární chorobou (snížení krevního oběhu v mozku), 

•  jestliže  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (syndrom  spojený  se  zvýšenou  sekrecí 

hormonu aldosteronu nadledvinami, způsobený poruchou nadledvin). 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo bylinných a 

přírodních přípravcích.  

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, jestliže během léčby přípravkem Losartan Morningside užíváte 

následující léky: 

• jiné léky na snížení krevního tlaku, protože mohou ještě více snížit Váš krevní tlak; krevní tlak 

mohou  snížit  také  následující  léky/lékové  skupiny:  tricyklická  antidepresiva,  antipsychotika, 

baklofen, amifostin, 

•  léky,  které  zadržují  draslík  v těle  nebo  mohou  zvýšit  hladinu  draslíku  v krvi  (např.  doplňky 

s obsahem draslíku, náhražky soli obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jako jsou některá 

diuretika [amilorid, triamteren, spironolakton] nebo heparin),  

• nesteroidní protizánětlivé léky, jako je  indometacin, včetně inhibitorů   cyklooxygenázy 2 (léky, 

které snižují záněty a které mohou být použity ke zmírnění bolesti), protože mohou snížit účinek 

losartanu při snižování krevního tlaku. 

Pokud máte sníženou funkci ledvin, souběžné užívání těchto léků může vést k dalšímu zhoršení 

funkce ledvin. 

Léky  obsahující  lithium  nesmí  být  užívány  v kombinaci  s losartanem  bez  přísného  dohledu 

lékaře. Zvláštní preventivní opatření (např. krevní testy) mohou být zapotřebí. 

Užívání přípravku Losartan Morningside s jídlem a pitím 

Přípravek Losartan Morningside lze užívat s jídlem i nalačno. 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Pokud  se  domníváte,  že  jste  (nebo  byste  mohla  být)  těhotná,  informujte  o  tom  svého  lékaře. 

Lékař  Vám  obvykle  doporučí,  abyste  přípravek  Losartan  Morningside  přestala  užívat  předtím, 

než otěhotníte, nebo ihned poté, jakmile se dozvíte, že jste těhotná, a doporučí Vám, abyste místo 

přípravku Losartan Morningside začala užívat jiný lék. Užívání přípravku Losartan Morningside 

se nedoporučuje na začátku těhotenství a se přípravek nesmí užívat, pokud jste déle než 3 měsíce 

těhotná, protože může vážně poškodit plod, jestliže je užíván po prvním trimestru těhotenství.  

Stránka 4 z 9 

Kojení 

Kojíte-li  nebo  máte-li  začít  kojit,  informujte  svého  lékaře.  Přípravek  Losartan  Morningside  se 

nedoporučuje  matkám,  které  kojí.  Váš  lékař  Vám  může  nasadit  jiný  lék,  přejete-li  si  kojit, 

zejména v případě, že Vámi kojené dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  

Užívání přípravku Losartan Morningside u dětí a dospívajících 

Přípravek Losartan Morningside byl zkoumán u dětí. Chcete-li získat více informací, poraďte se 

se svým lékařem.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly  provedeny  žádné  studie  hodnotící  účinky  na řízení  dopravních  prostředků  a  obsluhu 

strojů. 

Přípravek  Losartan  Morningside  pravděpodobně  neovlivní  Vaši  schopnost  řídit  dopravní 

prostředky  a  obsluhovat  stroje.  Nicméně  jako  u  mnohých  jiných  léků  užívaných  k léčbě 

vysokého krevního tlaku může losartan u některých osob vyvolat závratě nebo ospalost. Pokud 

se u Vás dostaví závratě nebo ospalost, obraťte se na svého lékaře ještě před prováděním těchto 

činností. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Losartan Morningside 

Přípravek  Losartan  Morningside  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Sdělil-li  Vám  lékař,  že  trpíte 

nesnášenlivostí  některých  cukrů,  poraďte  se  před  užitím  tohoto  léčivého  přípravku  se  svým 

lékařem.  

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK LOSARTAN MORNINGSIDE UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  přípravek  Losartan  Morningside  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Lékař  určí 

vhodnou  dávku  přípravku  Losartan  Morningside  v závislosti  na  Vašem  stavu  a  na  tom,  zdali 

užíváte také jiné léky.  

Je  důležité,  abyste  i  nadále  užíval(a)  přípravek  Losartan  Morningside  tak  dlouho,  jak  Vám 

předepsal lékař, aby byl Váš krevní tlak udržován pod kontrolou. 

Pacienti s vysokým krevním tlakem 

Léčba  se  obvykle  zahajuje  50  mg  losartanu  (jedna  tableta  přípravku  Losartan  Morningside  50 

mg) jednou denně. Maximální účinek snížení krevního tlaku by měl být dosažen po 3-6 týdnech 

po  nasazení  léčby.  U  některých  pacientů  lze  dávku  později  zvýšit  na  100  mg  losartanu  (dvě 

tablety  přípravku  Losartan  Morningside  50  mg)  jednou  denně.  Pokud  máte  dojem,  že  účinek 

losartanu je příliš silný nebo naopak příliš slabý, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.  

Stránka 5 z 9 

Použití u dětí a dospívajících (ve věku 6 až 18 let) 

Doporučená zahajovací dávka u pacientů o hmotnosti mezi 20 až 50 kg je 0,7 mg losartanu na 

jeden kg tělesné hmotnosti podávána jednou denně (až 25 mg přípravku Losartan Morningside). 

Lékař může dávku zvýšit, jestliže krevní tlak není pod kontrolou.  

Pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu 

Léčba  se  obvykle  zahajuje  50  mg  losartanu  (jedna  tableta  přípravku  Losartan  Morningside  50 

mg) jednou denně. Dávku lze později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losartan 

Morningside 50 mg) jednou denně v závislosti na tom, jak Váš krevní tlak odpovídá na léčbu.  

Tablety  losartanu  mohou  být  podávány  spolu  s jinými  léky  na  snížení  krevního  tlaku  (např. 

diuretika,  blokátory  vápníkové  kanálu,  alfa-  nebo  beta-blokátory  a  centrálně  působící  látky) 

s inzulínem  a  jinými  běžně  užívanými  léky  na  snížení  hladiny  glukózy  v  krvi  (např.  deriváty 

sulfonylmočoviny, glitazony a inhibitory glukosidázy). 

Pacienti se srdečním selháním 

Léčba se obvykle zahajuje 12,5 mg losartanu jednou denně.  

Dávka  by  zpravidla  měla  být  postupně  zvyšována  v týdenních  intervalech  (tj.  12,5  mg  denně 

během prvního týdne, 25 mg denně během druhého týdne, 50 mg denně během třetího týdne) až 

do obvyklé udržovací dávky 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan Morningside 50 

mg) jednou denně, podle Vašeho stavu. 

Při  léčbě  srdečního  selhání  se  losartan  obvykle  užívá  v kombinaci  s diuretikem  (močopudné 

léky,  které  zvyšují  množství  vody,  které  vylučujete  ledvinami)  a/nebo  digitalisem  (lék,  který 

pomáhá posilovat a zvyšovat funkci srdce) a/nebo beta-blokátorem. 

Dávkování u zvláštních skupin pacientů 

U  některých  pacientů,  např.  u  nemocných  léčených  vyššími  dávkami  diuretik,  u  pacientů  s 

postižením jater nebo u nemocných starších 75 let, může lékař doporučit nižší dávku, zejména 

při zahájení léčby. Používání losartanu se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce 

jater (viz bod Neužívejte přípravek Losartan Morningside). 

Způsob podání 

Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody. Denní dávka by se měla užívat ve stejné době každý 

den. Je důležité, abyste přípravek Losartan  Morningside užíval(a) do té doby, dokud od lékaře 

neobdržíte jiné pokyny. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Losartan Morningside, než jste měl(a) 

Jestliže jste náhodně užil(a) více tablet, než jste měl(a), nebo dítě spolklo nějaké tablety, obraťte 

se ihned na svého lékaře. Projevy předávkování jsou nízký krevní tlak, příliš rychlá nebo příliš 

pomalá srdeční frekvence. 

Stránka 6 z 9 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Losartan Morningside  

Jestliže  jste  neúmyslně  zapomněl(a)  užít  svou  denní  dávku,  užijte  příští  dávku  jako  obvykle. 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu.  Máte-li  jakékoli 

další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Losartan Morningside nežádoucí účinky, které 

se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Přípravek Losartan Morningside přestaňte užívat a ihned uvědomte svého lékaře nebo vyhledejte 

lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici, pokud se u Vás vyskytne:  

závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, který může ztížit 

polykání nebo dýchání). 

Jde  o  vzácný,  ale  závažný  nežádoucí  účinek,  který  postihuje  více  než  1  z 10 000  pacientů,  ale 

méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat naléhavou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci. 

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány podle následujících kritérií: 

velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů 

časté: vyskytují se u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů 

méně časté: vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 pacientů 

vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů 

velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů 

není známo: frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů 

Ve spojení s přípravkem Losartan Morningside byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: 

Časté: 

• závratě 

• nízký krevní tlak  

• slabost 

• únava 

• příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie) 

• příliš vysoka hladina draslíku v krvi (hyperkalémie) 

• změny funkce ledvin včetně selhání funkce ledvin 

• snížený počet červených krvinek (anémie) 

•  zvýšená  hladina  močoviny  v krvi,  kreatininu  v séru  a  draslíku  v séru  u  pacientů  se  srdečním 

selháváním. 

Stránka 7 z 9 

Méně časté: 

• spavost 

• bolest hlavy 

• poruchy spánku 

• pocit zrychlené srdeční frekvence (palpitace)  

• těžké bolesti na hrudi (angina pectoris)  

• nízký krevní tlak (zejména po nadměrné ztrátě vody z cév v těle, např. u pacientů se závažným 

srdečním selháním nebo při léčbě vysokými dávkami diuretik)  

•  ortostatické  účinky  závislé  na  dávce  léku,  jako  je  snížení  krevního  tlaku  při  přechodu  do 

vzpřímené polohy z polohy vleže nebo vsedě  

• únava 

nedostatek nebo ztráta síly (astenie)  

• dušnost (dyspnoe)  

• kašel 

• bolest břicha  

• zácpa  

• průjem  

• nevolnost  

• zvracení  

• kopřivka (urtikarie) 

• svědění (pruritus)  

• vyrážka  

• vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie) 

• lokalizované otoky (edémy) 

Vzácné: 

• hypersenzitivita 

• angioedém 

• zánět krevních cév (vaskulitida včetně Henochovy-Schönleinovy purpury) 

• pocit necitlivosti nebo brnění (parestézie) 

• mdloby (synkopa) 

• velmi rychlá a nepravidelná srdeční frekvence (fibrilace síní) 

• mozková mrtvice 

• zánět jater (hepatitida) 

• zvýšená hladina alaninaminotrasferázy (ALT) v krvi, která obvykle ustoupí po vysazení léčby  

Neznámá frekvence: 

• snížený počet červených krvinek (anémie) 

• snížený počet krevních destiček 

• migréna 

• abnormality funkce jater  

• bolest svalů a kloubů  

• změny funkce ledvin (mohou se upravit po vysazení léčby) včetně selhání ledvin 

• příznaky podobné chřipce 

• zvýšená hladina močoviny v krvi 

Stránka 8 z 9 

• kreatinin v séru a draslík v séru u pacientů se srdečním selháním  

• bolesti zad a infekce močových cest 

• zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita) 

• neobjasněná bolest svalů s tmavou (barva čaje) močí (rhabdomyolýza) 

• impotence 

• zánět slinivky břišní (pankreatitida) 

• nízká hladina sodíku v krvi (hyponatremie) 

• deprese 

• pocit celkové slabosti (malátnost) 

• zvonění, bzučení, hučení nebo cvakání v uších (tinitus). 

Vedlejší účinky u dětí jsou podobné těm, které se vyskytují u dospělých. 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LOSARTAN MORNINGSIDE UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 º C. 

Nepoužívejte  přípravek  Losartan  Morningside  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na 

jednotlivých blistrech a na krabičce. Datum použitelnosti je také uvedeno na štítku lahvičky.  

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí.  

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Losartan Morningside 25 mg a 50 mg potahované tablety obsahuje  

Léčivou látkou je losartanum kalicum. 

Jedna tableta přípravku Losartan Morningside 25 mg obsahuje 25 mg losartanum kalicum.  

Jedna tableta přípravku Losartan Morningside 50 mg obsahuje 50 mg losartanum kalicum.  

Dalšími  složkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  monohydrát  laktosy,  magnesium-

stearát  (E572),  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  hyprolosa  (E463),  hydroxypropylmethylcelulosa 

(E464) a oxid titaničitý (E171). 

Přípravek  Losartan  Morningside  25  mg,  50  mg  obsahuje  draslík  v  tomto  množství:  2,12  mg 

(0,054 mmol) a 4,24 mg (0,108 mmol).  

Jak  přípravek  Losartan  Morningside  25  mg  a  50  mg  potahované  tablety  vypadá  a  co 

obsahuje toto balení  

Stránka 9 z 9 

Losartan  Morningside  25  mg:  bílé  až  téměř  bílé,  oválné,  bikonvexní  potahované  tablety  s 

vyraženým „A“ na jedné straně a „25“ na druhé straně. 

Losartan  Morningside  50  mg:  bílé  až  téměř  bílé,  oválné,  bikonvexní  potahované  tablety  s 

vyraženým „A50“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné 

poloviny. 

Bílé neprůhledné blistry (hliníková fólie – PVC / PVdC / PE) obsahující 14 tablet. K dostání jsou 

balení obsahující 14, 28, 56, 72, 96, 140 a 168 tablet. 

Polypropylenová lahvička s polypropylenovým pojistným uzávěrem obsahující 100 tablet.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Brown & Burk UK Limited 

5 Marryat Close 

Hounslow West 

Middlesex 

TW4 5DQ 

Velká Británie 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.10.2012. 

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.