LOSARTAN JS PARTNER 25 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOSARTAN JS PARTNER 25 MG, POR TBL FLM 7X25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOSARTAN JS PARTNER 25 MG, POR TBL FLM 7X25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 065/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls167132/2012

a příloha k sp. zn. sukls166791/2012, sukls30387/2012, sukls30377/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Losartan JS Partner 25 mg

Losartan JS Partner 50 mg

Losartan JS Partner 100 mg

potahované tablety

losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a to 

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Losartan JS Partner a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan JS Partner užívat

Jak se přípravek Losartan JS Partner užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Losartan JS Partner uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotenzinu II.

Angiotenzin  II  je  látka  vytvářená  v těle,  která  se  váže  na  receptory  v cévách,  což  způsobuje  jejich 

zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotensinu II na tyto receptory, 

což způsobuje uvolnění cév mající za následek snížení krevního tlaku. Losartan u pacientů s vysokým 

krevním tlakem a s cukrovkou typu 2 zpomaluje zhoršování funkcí ledvin.

Přípravek Losartan JS Partner se používá

k léčení pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) u dospělých a dětí a dospívajících ve 

věku 6-18 let.

k ochraně  ledvin  u  hypertenzních  pacientů  s cukrovkou  typu 2  s laboratorně  prokázaným 

narušením  funkcí  ledvin  a proteinurií  ≥ 0,5 g  za  den  (stav,  kdy  moč  obsahuje  abnormální 

množství bílkovin). 

k léčení  pacientů  s chronickým  srdečním  selháním,  kdy  lékař  nepovažuje  léčbu  specifickými 

léky  nazývanými  inhibitory  angiotensin  konvertujícího  enzymu  (ACE  inhibitory,  léky 

používané  ke  snížení  vysokého  krevního  tlaku)  za  vhodnou.  Pokud  bylo  srdeční  selhávání 

stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, neměl/a byste být na losartan převeden/a.

u pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  a zesílením  levé  komory  bylo  prokázáno,  že  přípravek 

Losartan JS Partner snižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOSARTAN 

JS PARTNER UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Losartan JS Partner

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan nebo na kteroukoli složku přípravku,

jestliže máte funkce jater těžce narušeny,

pokud  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce.  (Je  však  lépe  přípravek  neužívat  ani  na  počátku 

těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Losartan JS Partner je zapotřebí

Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět.  Užívání 

přípravku Losartan JS Partner není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství 

se  Losartan  JS  Partner nesmí  užívat,  protože  by  mohl  způsobit  závažné  poškození  plodu  (viz  bod 

Těhotenství a kojení).

Je  důležité,  abyste  předtím,  než  začnete  přípravek  Losartan  JS  Partner užívat,  informoval/a  svého 

lékaře:

jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 

4 Možné nežádoucí účinky),

jestliže  trpíte  silným  zvracením  nebo  průjmem  vedoucím  k velké  ztrátě  tekutin  a/nebo  solí 

z těla,

jestliže  jste  léčen/a  diuretiky  (léky,  které  zvyšují  množství  vody  vyloučené  ledvinami)  nebo 

máte  dietu  s omezeným  příjmem  solí  vedoucí k velké  ztrátě  tekutin  a solí  z těla (viz  bod 3 

Dávkování u zvláštních skupin pacientů),

jestliže je o Vás známo, že máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo pokud 

jste v nedávné době podstoupil/a transplantaci ledvin,

jestliže  máte  narušené  funkce  jater  (viz  body 2  Neužívejte  přípravek  Losartan  JS  Partner

a 3 Dávkování u zvláštních skupin pacientů),

jestliže  trpíte srdečním  selháním  s poruchou  funkce  ledvin  nebo  bez  ní  nebo  pokud  trpíte

současnými  těžkými, život  ohrožujícími  poruchami  srdečního  rytmu.  Zvláštní  opatrnosti  je 

třeba, pokud jste současně léčen/a ß-blokátory,

jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem,

jestliže trpíte  ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem  krve srdečními 

cévami) nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku),

jestliže  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (což  je  syndrom  doprovázený  zvýšeným 

uvolňováním hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobeným abnormalitami této žlázy).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 

v nedávné  době,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu,  včetně  bylinných 

přípravků nebo přírodních produktů.

Buďte zvláště opatrný/á, pokud během léčby přípravkem Losartan JS Partner užíváte následující léky:

jiné léky snižující krevní tlak, protože ty  mohou  Váš krevní tlak dodatečně snížit. Krevní tlak 

může  rovněž  být  snížen  některým  z následujících  léčiv/některou  z následujících  tříd  léčiv:

tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin,

léky  zadržující  draslík  nebo  léky,  které  mohou  zvýšit  hladiny  draslíku  (např.  léky  doplňující 

draslík, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jako jistá diuretika [amilorid, 

triamteren, spironolakton] nebo heparin),

nesteroidní  antirevmatika,  jako  je  indomethacin,  včetně  inhibitorů  COX-2  (léky  omezující 

zánět,  které  lze  použít  k napomáhání  potlačení  bolesti),  protože  ty  mohou  účinky  losartanu 

snižující krevní tlak oslabit,

jiné  látky působící  na renin-angiotensin-aldosteronový systém (např. ACE-inhibitory), protože 

by to mohlo být spojeno s vyšší frekvenci hypotenze, synkopy, hyperkalémie a změny renálních 

funkcí (včetně akutního renálního selhání) v porovnání s užíváním jenom přípravku Losartan JS 

Partner.

Pokud  jsou  funkce  Vašich  ledvin  narušeny,  může  současné  používání  těchto  léků  vést  ke  zhoršení 

funkcí ledvin.

Léky obsahující lithium nesmějí být v kombinaci s losartanem užívány bez pečlivého dohledu lékaře. 

Mohou být vhodná zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy).

Užívání přípravku Losartan JS Partner s jídlem a pitím

Přípravek Losartan JS Partner lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám

doporučí vysazení přípravku Losartan JS Partner ještě dříve,  než otěhotníte, nebo jakmile  zjistíte, že 

jste  těhotná,  a  převede  Vás  na  jinou  léčbu.  Užívání  přípravku  Losartan  JS  Partner není  vhodné  na 

počátku těhotenství. Od třetího měsíce se přípravek Losartan JS Partner nesmí užívat, protože během 

druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte  svého lékaře,  pokud  kojíte nebo  začínáte  kojit.  Přípravek  Losartan  JS  Partner není 

doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte 

novorozené nebo nedonošené dítě.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Používání u dětí a dospívajících

Přípravek Losartan JS Partner byl u dětí studován. Více informací Vám poskytne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Není pravděpodobné, že by  losartan ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně jako  je 

tomu u mnoha jiných léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku, může losartan u některých

lidí způsobit závrať nebo ospalost. Jestliže se u Vás vyskytne závrať nebo ospalost, musíte se předtím, 

než začnete takovéto aktivity vykonávat, obrátit na svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Losartan JS Partner

Přípravek  Losartan  JS  Partner obsahuje  laktosu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé 

cukry, před užíváním tohoto přípravku se na něj obraťte.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER UŽÍVÁ

Vždy  užívejte  přípravek  Losartan  JS  Partner přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Váš  lékař  stanoví 

vhodnou dávku přípravku Losartan JS Partner podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. 

Je důležité, abyste přípravek Losartan JS Partner užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař 

předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu krevního tlaku.

Léčivý přípravek Losartan JS Partner je dostupný v následujících silách: 25 mg, 50 mg a 100 mg.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem

Léčba obvykle začíná 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losartan JS Partner 50 mg) jednou za 

den.

Maximálního účinku snižujícího krevní tlak by se mělo dosáhnout 3 až 6 týdnů po zahájení léčby.

U některých pacientů lze dávku později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losartan JS 

Partner 50 mg) jednou denně.

Jestliže máte dojem, že je účinek losartanu příliš silný nebo slabý, obraťte se prosím na svého lékaře 

nebo lékárníka.

Použití u dětí a dospívajících (ve věku 6 až 18 let)

Doporučená zahajovací dávka u pacientů s tělesnou hmotností mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na 

kg  tělesné  hmotnosti  podávaná  jednou  denně  (až  do  25  mg  přípravku  Losartan  JS  Partner).  Lékař 

může dávku zvýšit, pokud není krevní tlak pod kontrolou.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2

Léčba  obvykle  začíná  dávkou  50  mg  losartanu  (jedna  tableta  přípravku  Losartan  JS Partner 50  mg) 

jednou denně. Tuto dávku lze později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losartan JS 

Partner 50 mg) jednou denně v závislosti na reakci krevního tlaku.

Losartan  může  být  podáván  spolu  s  jinými  léky  snižujícími  krevní  tlak  (např.  diuretiky, blokátory 

vápníkového kanálu, alfa- a betablokátory a centrálně působícími látkami), stejně jako s inzulinem a 

jinými  běžně  používanými  léky  proti  cukrovce,  které  snižují  hladinu  glukózy  v  krvi (např. 

sulfonylmočovinami, glitazony a inhibitory glukosidázy).

Dospělí pacienti se srdečním selháním

Léčba obvykle začíná dávkou 12,5  mg losartanu (polovina tablety přípravku Losartan JS Partner 25

mg) jednou denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno dávku postupně po týdnech zvyšovat 

(tj.  12,5  mg denně  během  prvního  týdne,  25  mg  denně  během  druhého  týdne,  50  mg  denně  během 

třetího týdne, 100 mg denně během čtvrtého týdne, 150 mg denně během pátého týdne) na udržovací 

dávku  určenou  Vaším  lékařem.  Může  být  užívána  maximální  dávka  150 mg  losartanu  jednou  denně 

(např.  3  tablety  přípravku  Losartan  JS  Partner 50 mg  nebo  1  tableta  přípravku  Losartan  JS  Partner

100 mg a Losartan JS Partner 50 mg).

Při  léčbě  srdečního  selhání  se  losartan  obvykle  kombinuje  s  diuretikem  (lékem,  který  zvyšuje

množství  vody,  které  se  vyloučí  ledvinami)  a/nebo  digitalisem  (lék,  který  srdci  napomáhá  pracovat

silněji a účinněji) a/nebo betablokátorem.

Dávkování u zvláštních skupin pacientů

Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u jistých pacientů, jako jsou pacienti

léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let.

Použití  losartanu se  nedoporučuje  u  pacientů  s  těžkou  poruchou  funkce  jater  (viz  bod  Neužívejte

losartan).

Podávání

Tablety je nutno zapíjet sklenicí vody. Musíte se snažit užívat svou denní dávku každý den ve zhruba

stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Losartan JS Partner užíval/a tak dlouho, dokud Vám lékař 

nedoporučí přestat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Losartan JS Partner, než jste měl/a

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře. Příznaky předávkování 

jsou nízký krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Losartan JS Partner

Jestliže  náhodou  vynecháte  dávku,  prostě  užijte  další  dávku  jako  obvykle.  Nezdvojujte  následující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. 

Máte-li jakékoli další otázky k používání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Losartan JS Partner nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte tablety losartanu užívat a ihned se obraťte na 

svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice: 

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže 

při polykáním nebo dýchání). 

Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 

1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci. 

Nežádoucí účinky léku jsou klasifikovány následovně:

Velmi časté: postihující více než 1 z 10 pacientů

Časté: postihující 1 až 10 ze 100 pacientů

Méně časté: postihující 1 až 10 z 1 000 pacientů

Vzácné: postihující 1 až 10 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné: postihující méně než 1 z 10 000 pacientů

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

U losartanu byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté: 

závrať,

nízký krevní tlak,

slabost,

únava,

příliš málo cukru v krvi (hypoglykémie),

příliš mnoho draslíku v krvi (hyperkalémie).

Méně časté:

ospalost,

bolest hlavy,

poruchy spánku,

pocit bušení srdce (palpitace), 

těžká bolest na hrudi (angina pectoris),

nízký  krevní  tlak  (zvláště  po  nadměrné  ztrátě  vody  z těla  v cévách,  např.  u pacientů  s těžkým 

srdečním selháním nebo léčených vysokými dávkami diuretik),

na dávce závislé ortostatické účinky, jako je pokles krevního tlaku vyskytující se při napřímení 

z lehu nebo sedu,

krátký dech (dušnost),

bolest břicha,

zácpa,

průjem,

pocit nevolnosti,

zvracení,

kopřivka (urtikarie),

svědění (pruritus),

vyrážka,

ohraničený otok (edém).

Vzácné:

zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schönleinovy purpury),

necitlivost nebo pocit mravenčení (parestézie),

mdloby (synkopa),

velmi rychlý a nepravidelný tep (fibrilace síní), 

mozková mrtvice,

zánět jater (hepatitida),

zvýšení hladin alaninaminotransferázy (ALT) v krvi, obvykle po ukončení léčby vymizí.

Není známo: 

snížený počet červených krvinek (anémie),

snížení počtu trombocytů,

migréna,

kašel,

abnormality jaterních funkcí, 

bolesti ve svalech a kloubech,

změny ve funkci ledvin (mohou po ukončení léčby vymizet) včetně selhání ledvin, 

příznaky podobné chřipce,

zvýšení hladiny močoviny v krvi,

zvýšení kreatininu a draslíku v séru u pacientů se srdečním selháním,

bolest zad a infekce močových cest, 

zvýšená citlivost na slunce (fotosenzitivita),

nevysvětlená bolest svalů s tmavou močí (barvy čaje) (rabdomyolýza), 

impotence, 

zánět slinivky (pankreatin),

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie),

deprese, 

celkový pocit nevolnosti,

zvonění, hučení, vrčení nebo praskání v uších (tinitus). 

Nežádoucí účinky u dětí jsou stejné, jako byly pozorovány u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LOSARTAN JS PARTNER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek  Losartan  JS  Partner nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti uvedené  na  obalu.  Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Losartan JS Partner obsahuje

Léčivou látkou je losartanum kalicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg/50 mg/100 mg 

losartanum kalicum, což odpovídá 22,9 mg/45,8 mg/91,5 mg losartanum.

Pomocné  látky  přípravku  Losartan  JS  Partner 25  mg  jsou:  prášková  celulosa,  monohydrát 

laktosy,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  koloidní 

bezvodý  oxid  křemičitý  (E551),  magnesium-stearát  (E572) v jádru  tablety  a  hypromelosa 

(E464),  mastek,  propylenglykol,  chinolinová  žluť  (E104),  oxid  titaničitý  (E171) v potahu 

tablety.

Pomocné  látky  přípravku  Losartan  JS  Partner 50 mg  a  Losartan  JS  Partner 100  mg  jsou: 

prášková  celulosa,  monohydrát  laktosy,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  kukuřičný  škrob, 

mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E572)

v jádru tablety a hypromelosa (E464), mastek, propylenglykol,  oxid titaničitý (E171) v potahu 

tablety.

Jak přípravek Losartan JS Partner vypadá a co obsahuje toto balení

Losartan JS Partner 25 mg: žlutá, oválná, mírně konvexní potahovaná tableta s půlící rýhou. Tabletu 

lze dělit na dvě stejné poloviny.

Losartan  JS  Partner 50 mg:  bílá, kulatá,  mírně  konvexní potahovaná  tableta  s půlící  rýhou  se 

zkosenými hranami. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Losartan JS Partner 100 mg: bílá, oválná, mírně konvexní potahovaná tableta.

Losartan JS Partner 25 mg je dodáván v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 

100 potahovaných tabletách v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Losartan JS Partner 50 mg je dodáván v krabičkách po 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 

100 potahovaných tabletách v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Losartan JS Partner 100 mg je dodáván v krabičkách po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 

98, 100 potahovaných tabletách v blistrech (Alu/PVC/PVDC) po 7, 10, 14 nebo 15 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci 

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Rakousko Losartan Alternova

Česká republika Losartan JS Partner

Maďarsko, Irsko, Litva, 

Polsko, Slovinsko Losartan Krka

Německo Losartan-Kalium TAD

Lotyšsko Loridan

Nizozemsko Kaliumlosartan Krka

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.9.2012

29-8-2018

Strategic partnership with German data providing institutions on data quality (Pilot project) – Final report

Strategic partnership with German data providing institutions on data quality (Pilot project) – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 This report describes the framework of collection, management and transmission of food safety data in the Federal Republic of Germany. To adjust optimally the data governance processes to the requirements defined by the EFSA, measures had been agreed upon in order to improve the specified situation. Subsequent methodological system enhancements related to data quality are given as well as structural adjustments and the development and implementation of suppo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.