LOSARTANHYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOSARTANHYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER Potahovaná tableta 100MG/12,5MG
 • Dávkování:
 • 100MG/12,5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOSARTANHYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER Potahovaná tableta 100MG/12,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LOSARTAN A DIURETIKA
 • Přehled produktů:
 • LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 58/ 143/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls163813/2012

a příloha  k sp. zn. sukls163810/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner 100 mg/12,5 mg

potahované tablety

losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a 

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner

užívat

Jak se přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER A 

K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS  Partner je  kombinací  antagonisty  receptoru  angiotenzinu II 

(losartan) a diuretika (hydrochlorothiazid).

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS  Partner je  určen  k léčbě  esenciální  hypertenze  (vysokého 

krevního tlaku).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan a/nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli 

další složku přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner;

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  jiné  látky  odvozené  od  sulfonamidů  (např.  jiné 

thiazidy, některé antibakteriální  látky, jako  je  co-trimoxazol, pokud si  nejste jistý/á, zeptejte se 

ošetřujícího lékaře);

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství 

– viz bod Těhotenství a kojení);

jestliže máte těžkou poruchu funkce jater;

jestliže  máte těžkou poruchu funkce ledvin  nebo pokud  máte  ledviny, které  nevytvářejí  žádnou 

moč;

jestliže  máte  nízké  hladiny  draslíku,  nízké  hladiny  sodíku  nebo  vysoké  hladiny  vápníku,  které 

nelze upravit léčbou;

jestliže trpíte dnou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner je zapotřebí:

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání 

přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner se na počátku těhotenství nedoporučuje a nesmí se 

také užívat, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože by v tomto období mohl způsobit závažné 

poškození plodu (viz bod Těhotenství a kojení). 

Než začnete užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner je důležité sdělit lékaři:

jestliže jste v minulosti trpěl/a otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka;

jestliže užíváte diuretika (tablety na odvodnění);

jestliže dodržujete dietu s omezeným příjmem soli;

jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem;

jestliže máte srdeční selhání;

jestliže máte poškozenou funkci jater (viz bod 2 Neužívejte přípravek 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner)

jestliže  máte  zúžené  tepny  do  ledvin  (stenóza  renální  arterie)  nebo  pokud  máte  pouze  jednu 

fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina;

jestliže  trpíte  zúžením  tepen  (ateroskleróza),  anginou  pectoris  (bolest  na  hrudi  v důsledku 

špatného fungování srdce);

jestliže  máte  ‘stenózu  aortální  nebo  mitrální  chlopně’  (zúžení  srdečních  chlopní)  nebo  trpíte 

‘hypertrofickou kardiomyopatií’ (choroba způsobující zvětšení tloušťky srdečního svalu);

jestliže máte cukrovku;

jestliže jste měl/a dnu;

jestliže trpíte nebo jste trpěl/a alergickými stavy, astmatem nebo stavem, který způsobuje bolest 

kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes);

jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud dodržujete dietu 

s nízkým obsahem draslíku;

jestliže  Vám bude  muset být podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým 

zákrokem  nebo  pokud  máte  podstoupit  testy  funkcí  příštítné  žlázy,  musíte  o  tom,  že  užíváte 

tablety s draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazidem informovat lékaře  nebo zdravotnický 

personál;

jestliže  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (syndrom  spojený  se  zvýšeným  vylučováním 

hormonu aldosteronu z nadledvin, zapříčiněný abnormalitami v této žláze).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner, 

mohou interagovat s jinými léčivými přípravky. 

Přípravky obsahující lithium nemají být s přípravkem Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner užívány 

bez pečlivého dohledu lékaře. 

Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě, pokud užíváte doplňky 

draslíku, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jiná diuretika (“tablety na 

odvodnění ”), některá projímadla, léky k léčbě dny, léky k úpravě srdečního rytmu nebo k léčbě 

cukrovky (perorální léky nebo inzuliny). 

Rovněž je důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda užíváte:

jiné léky ke snížení krevního tlaku

steroidy

léky k léčbě rakoviny

léky proti bolesti

léky k léčbě plísňových infekcí

léky proti artritidě

pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin

léky uvolňující svaly

léky na spaní

opiátové léky, jako je morfin

‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo 

jiné léky ze stejné skupiny

perorální léky na cukrovku nebo inzuliny.

Prosím,  informujte  svého  lékaře,  pokud  je  u  Vás  plánováno  v době  užívání  přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner podání jodovaných kontrastních látek.

Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner s jídlem a pitím

Doporučuje  se,  abyste  během  užívání  těchto  tablet  nepil/a  alkohol:  alkohol  a  tablety  přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner mohou vzájemně zesílit své účinky.

Sůl  v potravě  v nadměrných  množstvích  může  oslabit  účinek  tablet  přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner.

Těhotenství a kojení

Před použitím jakéhokoli léčivého přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař 

Vám obvykle doporučí vysazení přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner dříve, než 

otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám jiný lék namísto přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner. Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner se 

na počátku těhotenství nedoporučuje a nesmí se také užívat, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, 

protože by při užívání po třetím měsíci těhotenství mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou 

léčbu, pokud si přejete kojit.

Používání u dětí a dospívajících

S používáním  přípravku  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS  Partner u dětí  nejsou  žádné  zkušenosti. 

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner se tedy nemá dětem podávat.

Používání u starších pacientů

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS  Partner funguje  stejně  dobře  a  je  stejně  dobře  snášen 

většinou  starších  a  mladších  dospělých  pacientů.  Většina  starších  pacientů  vyžaduje  stejnou  dávku 

jako mladší pacienti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při zahájení léčby tímto léčivým přípravkem byste neměl/a vykonávat úkoly, které mohou vyžadovat 

zvláštní pozornost (například řízení dopravního prostředku nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud 

nezjistíte, jak tento léčivý přípravek snášíte.

Důležité informace o některých složkách přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se 

se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER UŽÍVÁ

Vždy  užívejte  přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS  Partner přesně  podle  pokynů  svého  lékaře. 

Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner podle Vašeho stavu a 

podle  toho,  zda  užíváte  další  léky.  Je  důležité,  abyste  přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS 

Partner užíval/a  tak  dlouho,  jak  dlouho  Vám  jej  bude  lékař  předepisovat,  čímž  zajistíte  plynulou 

úpravu svého krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak

Obvyklá dávka kombinace losartan/HCTZ pro většinu pacientů s vysokým krevním tlakem je 1 tableta 

losartan/HCTZ 50 mg/12,5 mg jednou denně k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Ta může být 

zvýšena  na  2  tablety  losartan/HCTZ  50  mg/12,5  mg  jednou  denně  nebo  změněna  na  1  tabletu 

losartan/HCTZ  100  mg/25  mg  (silnější  tableta)  denně.  Maximální  denní  dávka  je  2  tablety 

losartan/HCTZ 50 mg/12,5 mg denně nebo 1 tableta losartan/HCTZ 100 mg/25 mg denně.

Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner 100 mg/12,5 mg (losartan 100 mg/HCTZ 12,5 mg) 

je k dispozici pro ty pacienty, kteří byli titrováni na dávku 100 mg losartanu a kteří vyžadují další 

úpravu krevního tlaku.

Jestliže jste užil/a více přípravku Losartan/Hydrochlorthiazid JS Partner, než jste měl/a

V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout 

lékařskou pomoc. 

Předávkování může způsobit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený tep, změny složení 

krve a dehydrataci.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner

Snažte se užívat přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner podle předpisu. Pokud však dávku 

vynecháte, neužívejte zvláštní dávku. Prostě pokračujte podle obvyklého schématu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako všechny léky,  může  mít  i přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner nežádoucí 

účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je klasifikována v následujících kategoriích:

Velmi časté: postihuje více než 1 pacienta z 10 

Časté: postihuje 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté: postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000

Vzácné: postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000

Velmi vzácné: postihuje méně než 1 pacienta z 10 000

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Jestliže se u Vás objeví následující stavy, přestaňte tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazid JS 

Partner užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice: 

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže 

při polykáním nebo dýchání).

Jde  o závažný, ale  vzácný nežádoucí účinek,  který postihuje  více  než 1 z 10 000 pacientů, ale  méně 

než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10, ale více než 1 osobu ze 100):

kašel, infekce horních dýchacích cest, překrvení nosu, zánět vedlejších nosních dutin, 

průjem, bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení,

svalové bolesti nebo křeče, bolest dolních končetin, bolest zad,

nespavost, bolest hlavy, závrať,

slabost, únava, bolest na hrudi,

zvýšené  hladiny draslíku  (které  mohou způsobovat poruchu srdečního rytmu), snížené  hladiny 

hemoglobinu

změny funkce ledvin včetně selhání ledvin,

příliš málo cukru v krvi (hypoglykémie).

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100, ale více než 1 osobu z 1 000):

anémie,  červené  nebo  hnědavé  skvrny  na  kůži  (někdy  zvláště  na  nohou,  dolních  končetinách, 

pažích  a hýždích,  s bolestmi  kloubů,  otokem  rukou  a nohou  a  bolestí  břicha),  snížení  počtu 

bílých krvinek, problémy se srážlivostí krve, snížené množství krevních destiček,

ztráta chuti k jídlu, zvýšené hladiny kyseliny močové nebo dna, zvýšené hladiny krevního cukru, 

abnormální hladiny krevních elektrolytů,

úzkost, nervozita, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost, deprese, 

abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti,

mravenčení nebo podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloby,

rozmazané  vidění,  pálení  nebo  bodání  v  očích,  zánět  spojivek,  zhoršení  zraku,  porucha  vidění 

při níž viděné předměty vypadají žlutě (xantopsie),

zvonění, bzučení, hučení nebo cvakání v uších, závrať,

nízký  krevní  tlak,  což  může  být  spojeno  se  změnami  polohy  (pocit  závrati  nebo  slabosti  při 

napřímení),  angina  pectoris  (bolest  na  hrudi),  poruchy  srdečního  rytmu,  cerebrovaskulární 

příhoda  (přechodná  ischemická  příhoda,  “malá  mozková  příhoda”),  infarkt  myokardu,  bušení 

srdce,

zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin,

bolest  v  krku,  dušnost,  zánět  průdušek,  zápal  plic,  voda  na  plicích  (což  způsobuje  potíže 

s dechem), krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos,

zácpa,  obstipace,  větry,  zkažený  žaludek, žaludeční  nevolnost,  zvracení,  sucho  v  ústech,  zánět 

slinné žlázy, bolest zubů,

žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní,

kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, zrudnutí, 

pocení, vypadávání vlasů,

bolest paží, ramenou, kyčlí, kolenou nebo jiných kloubů, otok kloubů, ztuhlost, svalová slabost,

časté močení, také v noci, porucha funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, 

cukr v moči,

snížení sexuálního apetitu, impotence,

otok obličeje, lokalizovaný otok (edém), horečka.

Vzácné (postihují více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 pacienta z 1 000)

hepatitida (zánět jater), abnormální testy jaterních funkcí

Není známo

příznaky podobné chřipce

nevysvětlitelná bolest svalů s tmavou močí (barvy čaje) (rabdomyolýza)

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie)

celkový pocit nevolnosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři 

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID JS PARTNER

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazid  JS  Partner nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti, 

uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner obsahuje

Léčivými látkami jsou losartanum kalicum a hydrochlorothiazidum. 

Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  losartanum  kalicum  100  mg,  což  odpovídá  losartanum 

91,52 mg, a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocnými látkami jsou: 

v jádru tablety - předbobtnalý kukuřičný škrob; mikrokrystalická celulosa; monohydrát laktosy; 

magnesium-stearát; 

v potahové vrstvě – hypromelosa; makrogol 4000; mastek; oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner vypadá a co obsahuje toto balení 

Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

Tablety  jsou  dodávány  v krabičkách  obsahujících  7,  10,  14,  20,  28,  30,  50,  56,  60,  84,  90  a  98 

potahovaných tablet v Al/PVC/PVDC blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Genepharm S.A., 18 km Marathon Anenue, 15351 Pallini, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Česká republika Losartan/Hydrochlorothiazid JS Partner

Francie, Maďarsko  Losartan/Hydrochlorothiazide Krka

Řecko Hypozar Forte

Nizozemsko Kaliumlosartan/hydrochlorothiazide Krka

Polsko Losartan Hydrochlorotiazyd Krka

Slovenská republika Losartan/Hydrochlorotiazid Krka

Slovinsko Losartan/hidroklorotiazid Krka

Španělsko Lavestra HCT

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.10.2012

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.