LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH 50/12,5 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH 50/12,5 MG, POR TBL FLM 14
 • Dávkování:
 • 50/12.5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH 50/12,5 MG, POR TBL FLM 14
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 982/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106098/2011 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50mg/12,5mg 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100mg/25mg 

potahované tablety 

(losartanum kalicum / hydrochlorothiazidum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-            Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish mg užívat  

3.  Jak se Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish uchovávat  

6.       Další informace 

1.  CO JE LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH  

           A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  je  kombinovaný  léčivý  přípravek  obsahující  antagonistu 

receptoru angiotensinu II (losartan) a diuretikum (hydrochlorothiazid). 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního 

tlaku). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVATPOZORNOST, NEŽ  

    ZAČNETE LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH  UŽÍVAT  

Neužívejte Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, jestliže: 

-  jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku 

přípravku  

-  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  jiné  sulfonamidové  látky  (např.  jiné  thiazidy,  některé 

antibakteriální  léčivé  přípravky  jako  kotrimoxazol.  Jestliže  si  nejste  jistý/á,  zeptejte  se  svého 

lékaře). 

-  jste  více  než  3  měsíce  těhotná.  (  je  lepší  neužívat  přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide 

Bluefish  v počátku těhotenství viz také „Těhotenství a kojení“) 

-  kojíte 

-  máte závažnou poruchu funkce jater 

-  máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo vaše ledviny netvoří moč. 

-  máte  nízké  hladiny  draslíku,  nízké  hladiny  sodíku  nebo  vysoké  hladiny  vápníku,  které  nelze 

upravit léčbou. 

-  trpíte dnou. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish je zapotřebí 

-  jste v minulosti měl/a alergickou reakci včetně otoku obličeje, rtů, krku a/nebo jazyka. 

-  užíváte diuretika (močopudné léky). 

-  jste na dietě  se zákazem užívat sůl 

-  úporně zvracíte a/nebo máte silný průjem nebo jste nedávno úporně zvracel/a a/nebo měl/a silný 

průjem. 

-  máte srdeční selhání. 

-  máte zúžené tepny v ledvinách (stenóza renální artérie) nebo jen jednu funkční ledvinu nebo jste 

nedávno podstoupil/a transplantaci ledviny  

-  máte zúžené artérie ( arteriosklerózu) nebo anginu pektoris (bolest na hrudníku v důsledku slabé 

srdeční činnosti) 

-  máte  stenózu  aortální  či  mitrální  chlopně  (zúžení  chlopní  v srdci)  nebo  hypertrofickou 

kardiomyopatii (onemocnění způsobené zbytněním srdečního svalu). 

-   jste diabetik. 

-  máte dnu. 

-  máte nebo jste měl/a alergický stav, astma nebo stav vyvolávající bolest kloubů, kožní vyrážky 

a horečka (systémový lupus erythematodes). 

-  máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíky nebo jste na dietě s nízkým obsahem 

draslíku. 

-  musíte se podrobit anestézii (i u zubního lékaře) nebo před operací nebo pokud máte podstoupit 

vyšetření  funkce  příštítných  tělísek.  V takovém  případě  musíte  informovat  lékaře  nebo 

zdravotnický personál, že užíváte přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish. 

-  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (stav  zvýšené  tvorby  hormonu  aldosteronu 

v nadledvinách vyvolaný poruchou této žlázy).   

Řekněte svému lékaři jestliže si myslíte, že jste ( můžete být) těhotná. 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish se nedoporučuje užívat v počátku těhotenství a nesmí se užívat 

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná, protože může vyvolat závažné poškození Vašeho dítěte. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Obecně Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  může být užíván s ostatními léky.Prosím, informujte 

svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o 

lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu.  Zejména  je  důležité  abyste  řekl/řekla  svému 

lékaři, jestliže užíváte následující léky. 

  doplňky draslíku, doplňky solí obsahující draslík nebo draslík šetřící léčivé přípravky 

  rifampicin, lék na tuberkulózu ( TB) 

  flukonazol,  lék užívaný k léčbě plísňových onemocnění jako např. moučnivka 

  nesteroidní,  protizánětlivé léky  proti  bolesti (  ibuprofen,  naprofen  nebo  diklofenak),  COX-2 

inhibitory ( např. celekoxib, etorikoxib nebo lumirakoxib) nebo aspirin 

  barbituráty, sedativa, která mohou být užívána k léčbě nespavosti nebo epilepsie 

  léky  vyvolávající  snížení  krevního  tlaku,  jako  např.  tricyklické  antidepresanty, 

antipsychotika,baklofen a amifostin 

  narkotika, morfinu podobné léky používané při silných bolestech 

  léky pro kontrolu srdečního rytmu a léky na diabetes, včetně orálních léků na snížení cukru 

v krvi a inzulínů ( např metformin) 

  ostatní léky na snížení krevního tlaku 

  ostatní diuretika 

  některá projímadla 

  léky na dnu, jako probenecid, sulfinpyrazol a allopurinol 

  léky na léčbu nádorů 

  léky které způsobují relaxaci svalů ( např. tubokurarin) 

  imunosupresivní léky ( např. cyklosporin) 

  pryskyřice užívané ke  snížení hladiny cholesterolu ( např. kolestyramin a kolestipol) 

  ACTH, používané k testování jestli vaše adrenalinové žlázy správně pracují 

  kortikosteroidy,  používané  k léčbě  různých  stavů  včetně  revmatizmu,  artritidy,  alergických 

stavů, určitých kožních onemocnění, astmatu a nebo určitých onemocnění krve 

  presorické aminy jako adrenalin užívané k léčbě nízkého tlaku, šoku, srdečních onemocnění, 

astmatu nebo alergií 

  přípravky obsahující lithium, léky užívané k léčbě určitých mentálních poruch by neměly být 

užívány bez dohledu lékaře 

  karbamazepin, lék na epilepsii 

Pokud  vám  mají  být  podány  jodové  kontrastní  látky,  prosím,  informujte  lékaře,  že  užíváte  přípravek 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish.  

Užívání přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish s jídlem a pitím 

-  Doporučujeme vám, abyste se během užívání tohoto přípravku zdržel/a pití alkoholu. Alkohol a  

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish mohou vzájemně zesílit své účinky. 

-  Nadměrné  množství  soli  ve  stravě  může  působit  proti  účinku  přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  

-  Přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 

Těhotenství a kojení 

Musíte říct svému lékaři pokud si myslíte  že jste ( nebo jste) těhotná. 

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  byste  neměla  užívat  v prvních  12  týdnech 

těhotenství a od 3 měsíce těhotenství jej nesmíte užívat vůbec, jelikož by mohl vážně ublížit vašemu 

dítěti.  

Kojení 

Řekněte svému lékaři , že kojíte, nebo , že začnete kojit.  

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish se nedoporučuje pro kojící matky a lékař Vám nabídne jinou 

léčbu, jestliže chcete pokračovat v kojení, zejména jestliže vaše dítě je novorozeně, nebo předčasně 

narozené. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Použití u dětí a dospívajících 

Nejsou  zkušenosti  s podáváním  přípravku  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  dětem.  Proto  by 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish neměl být u dětí používán. 

Použití u starších lidí 

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  působí  stejně  u  starších  i  mladších  dospělých  a  je 

také stejně tolerován. U starších pacientů se používá stejná dávka jako u mladších pacientů. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly provedeny žádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Přesto  při  zahájení  léčby  tímto  přípravkem  nebo  při  zvýšení  dávky  můžete  pociťovat  závrať    a 

dřímotu. Pokud máte tyto příznaky neřiďte a neobsluhujte stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 

Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Jestliže  vám  lékař 

řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  před  užíváním  tohoto  přípravku  se  musíte  poradit  s 

lékařem. 

3.  JAK SE LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH UŽÍVÁ  

Tento léčivý přípravek je dostupný ve dvou silách: 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg. 

Vždy  užívejte  přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře. 

Lékař  zvolí  vhodnou  dávku  přípravku  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  v závislosti  na  vašem 

zdravotním  stavu  a  s ohledem  na  užívání  jiných  léků.  Je  důležité,  abyste  v užívání  přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish    pokračoval/a  tak  dlouho,  jak  vám  předepsal  lékař,  aby  se 

udržela dostatečná kontrola krevního tlaku.  

Vysoký krevní tlak: 

-  Obvyklá  dávka  u  většiny  pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  je  jedna  tableta  přípravku 

Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish    50  mg/12,5mg  jednou  denně,  která  kontroluje  krevní 

tlak po dobu 24 hodin.  

-  Tato dávka může být zvýšena na 2 tablety přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  50 

mg/12,5mg  jednou  denně  nebo  na  1  tabletu  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish    100 

mg/25mg jednou denně. 

-  Nejvyšší  dávka  je  2  tablety  přípravku  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish    50  mg/12,5mg 

jednou  denně  nebo  1  tableta  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish    100  mg/25mg  jednou 

denně 

Jestliže jste užil/a více přípravku Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  než jste měl/a 

V případě  předávkování  ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  aby  vám  mohla  být  urychleně  poskytnuta 

lékařská péče. Předávkování může vyvolat pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalení srdečního 

tepu, změny složení krve a dehydrataci (ztráta vody z těla).  

Jestliže jste zapomněl/a užít Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 

Jestliže  si  zapomenete  vzít  vaši  dávku,  vezměte  si  další  dávku    až  si  vzpomenete  a  další  dávku 

v obvyklém  čase.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil/a  vynechanou  tabletu  Jestliže  si 

nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo lékárníka 

Jestliže přestanete přípravek Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish užívat 

Nepřestávejte svůj lék užívat, i když se cítíte zdráv, dokud Vam to neřekne lékař. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  nežádoucí  účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého.  

Jestliže  zaznamenáte  následující  stav,  přestaňte  přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish 

užívat a ihned informujte lékaře nebo se dostavte na pohotovost v nejbližší nemocnici: 

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst či krku, která ztěžuje dýchání nebo 

polykání). 

Jedná  se  o  závažný,  ale  vzácný  nežádoucí  účinek,  který  postihuje  více  než  1  z 10000  pacientů,  ale 

méně než 1 z 1000 pacientů. Může být nutný rychlý lékařský zásah nebo hospitalizace. 

Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  může  způsobit  snížení  počtu  bílých  krvinek  a  tak  může  být 

snížena  vaše  odolnost  vůči  infekcím.  Jestliže  budete  mít  infekci  s příznaky  jako  horečka  a  vážné 

změny vašeho stavu, nebo horečka s místními infekčními příznaky jako bolest v krku/ hltanu/ústech, 

nebo  močové  potíže,  vyhledejte  okamžitě  lékaře.  Bude  Vám  proveden  krevní  obraz,  aby  se 

zkontrolovalo  možné  snížení  bílých  krvinek  (  agranulocytóza).  Je  důležité  upozornit  vašeho  lékaře, 

jaké léky užíváte. 

Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů): 

-  Kašel, infekce horních cest dýchacích, ucpaný nos, zánět vedlejších nosních dutin, onemocnění 

nosních dutin, 

-  Průjem, bolest břicha, nevolnost, zažívací obtíže, 

-  Bolest svalů nebo svalové křeče, bolest nohou, bolest v zádech, 

-  Nespavost, bolest hlavy, závrať, 

-  Slabost, únava, bolest na hrudi, 

-  Zvýšené  hladiny  draslíku  (které  mohou  vyvolat  poruchu  srdečního  rytmu),  snížené  hladiny 

hemoglobinu. 

Méně časté (vyskytující se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů): 

-  Anémie  (chudokrevnost),  červené  či  hnědavé  skvrny  na  kůži  (někdy  zejména  na  dolní  části 

nohy,  celých  nohou,  pažích  a  hýždích,  s bolestí  kloubů,  otokem  rukou  a  nohou  a  bolestí 

žaludku), modřiny, snížení počtu bílých krvinek, problémy se srážlivostí a tvorba modřin, 

-  Ztráta chuti k jídlu, zvýšené hladiny kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladiny cukru v krvi, 

porucha hladin elektrolytů v krvi,  

-  Úzkost,  nervozita,  panická  porucha  (opakované  záchvaty  paniky),  zmatenost,  deprese, 

abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, porucha paměti, 

-  Mravenčení či podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloba, 

-  Rozmazaný zrak, pálení čí štípání v očích, zánět spojivek, zhoršení zraku, zažlucené vidění, 

-  Zvonění, bzučení, hučení či cvakání v uších, 

-  Nízký  krevní  tlak,  který  může  souviset  se  změnou  polohy  (pocit  motání  hlavy  nebo  slabosti, 

pokud  vstanete),  angina  pectoris  (bolest  na  hrudi),  porucha  srdečního  rytmu,  cévní  mozková 

příhoda (TIA „malá mrtvice“), srdeční záchvat, bušení srdce, 

-  Zánět cév, který je často spojen s vyrážkou či tvorbou modřin, 

-  Bolest  v krku,  dušnost,  bronchitida  (zánět  průdušek),  pneumonie  (zápal  plic),  voda  na  plicích 

(což ztěžuje dýchání), krvácení z nosu, rýma, ucpání nosu, 

-  Zácpa, plynatost, žaludeční obtíže, žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy, 

bolest zubů, 

-  Žloutenka (zežloutnutí očního bělma a kůže), zánět slinivky, 

-  Kopřivka,  svědění,  zánět  kůže,  vyrážka,  zčervenání  kůže,  citlivost  na  světlo,  suchost  kůže, 

návaly, pocení, vypadávání vlasů, 

-  Bolest  v rukou,  ramenou,  kyčlích,  kolenou  či  jiných  kloubech,  otok  kloubů,  ztuhlost  svalů, 

svalová slabost,  

-  Časté močení i během noci, porucha funkce ledvin včetně zánětu ledvin, močová infekce, cukr 

v moči, 

-  Snížení zájmu o pohlavní styk, impotence, 

-  Otok obličeje, horečka 

Vzácné (vyskytující se u více než 1 z 10000 pacientů, ale u méně než 1 z 1000 pacientů): 

-  Hepatitida (zánět jater), porucha testů funkce jater 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH 

UCHOVÁVAT  

-  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

-  Nepoužívejte  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené 

na blistru.. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

-  Přípravek  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  nevyžaduje  žádné  zvláštní  podmínky 

uchovávání. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish obsahuje 

Léčivými látkami jsou losartanum kalicum a hydrochlorothiazidum.  

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50mg/12,5mg: 

Jedna tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100mg/25mg: 

Jedna tableta obsahuje 100mg losartanum kalicum a 25 mg hydrochlorothiazidum. 

Pomocnými látkami jsou: 

-  v jádru tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob a 

magnesium-stearát. 

-  v  potahu  tablety:  hydroxypropylcelulosa,  hypromelosa  oxid  titaničitý,  mastek  a  6luť  oxidu 

železitého

Jak  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení 

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  50/12,5 mg   jsou  žluté a  protáhlé, potahované tablety s dělící 

rýhou. 

Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish    100/25  mg     jsou  žluté  a    kulaté,  potahované  tablety  s dělící 

rýhou. 

Drážka je určena pouze k rozdělení pro lepší polykání a nikoli pro dělení na stejné dávky. 

Velikost balení: blistr:  

50/12.5 mg : 14, 28, 56,90 a 98 tablet 

100/25 mg : 28, 56,90 a 98 tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.7.2011 

Tento léčivý přípravek je registrován v EU pod těmito názvy: 

Země  Název přípravku 

Rakousko  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg Filmtabletten 

Česká 

republika   Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg potahované tablety 

Německo  Losartan-Kalium/Hydrochlorothiazid  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100 

mg/25 mg Filmtabletten 

Dánsko  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg  

Španělsko  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg comprimidos recubiertos con película 

Finsko  Losartan/Hydrochlorohtiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg filmdragerade tabletter 

Francie  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg comprimés peliculés 

Madˇarsko  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg filmtabletta 

Irsko  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg film-coated tablets 

Itálie  Losartan/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100  mg/25 

mg compresse rivestite con film 

Nizozemsko  LosartanKalium/Hydrochlorothiazide  Bluefish  50  mg/12.5  mg  &  100 

mg/25 mg filmomhulde tabletten 

Norsko  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish  

Polsko  LosartanHCT Bluefish 

Portugalsko  Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 

Švédsko  Losartan/Hydroclorothiazide Bluefish 50 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg 

filmdragerade tabletter 

Slovensko  Losartan/Hydrochlorothiazid Bluefish 50 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg 

filmom obalené tablety 

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety