LOPERAMIDE GALPHARM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LOPERAMIDE GALPHARM, POR CPS DUR 8X2MG
 • Dávkování:
 • 2MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 8, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LOPERAMIDE GALPHARM, POR CPS DUR 8X2MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 49/ 403/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls211934/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Loperamide Galpharm

Loperamidi hydrochloridum

tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tentolékjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.Nicméně,vždyužívejtepřípravekLoperamide

Galpharmpřesněvsouladuspříbalovouinformací,nebopodlepokynůsvéholékařenebo

lékárníka.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se vaše příznaky zhorší, nebo nezlepší do48hodin, musíte kontaktovat svého lékaře.

svého lékaře.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedeny vtéto příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Loperamide Galpharma k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loperamide Galpharmužívat

3. Jak se Loperamide Galpharmužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Loperamide Galpharmuchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Loperamide Galpharmakčemu se používá

TentolékobsahujeLoperamidihydrochloridum,kterýpomáházastavitprůjemtak,žezahušťuje

stolici a snižuje její četnost.

Tentolék se používá k léčbě náhlého krátkodobého (akutního) průjmového onemocnění u dospělých a

dětístarších12let.Tentopřípraveksenesmípoužívatpodobudelšínež2dnybezlékařského

předpisua dohled u .

Uvědomtesi,prosím,žetentolékpouzeulevujeodpříznakůprůjmuajedůležitépřijímat

dostatečnémnožstvítekutinjakonáhraduzaztrátuvody,kteráodcházíztělavřídkých

stolicích.

2. Čemumusíte věnovat pozornost, než začnete Loperamide Galpharmužívat

Neužívejte tento přípravek, jestliže:

jste alergický(á) na loperamidi hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

trpíte kolitidou (zánět střeva), nebo jakoukoliv jinou zánětlivou nemocí střev, jako je např. ulcerózní

kolitida.

trpíte vážným průjmem po užívání antibiotik.

trpíte nadmutím žaludku, nebo břicha a/nebo zácpou.

trpíte akutní úplavicíprovázené přítomností krve ve stolici a horečkou.

Jestliže trpíte některým z výše uvedených stavů, poraďte se se svým lékařem, nebo s lékárníkem.

Při užívání přípravku Loperamide Galpharmje třeba zvláštní opatrnosti.Poraďte se se svým

lékařempředtím,nežzačneteužívattentopřípravek:JestližemáteAIDSaprojevujíseuvás

příznaky nadmutí břicha. Okamžitě přestaňte tobolky užívat a kontaktujte svého lékaře.

Jestliže trpíte jaterním onemocněním.

Jestliže máte silný průjem.

Jestliže průjem trvá déle než 48 hodin,přestaňte tobolky užívat a poraďte se se svýmlékařem.

Jestliže se u vás rozvine neprůchodnost střev,přestaňte tobolky užívat a poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně léků, které nejsou na lékařský předpis, zejména:

ritonavir (užívaný při léčbě HIV).

chinidin(užívaný při léčbě poruch srdečního rytmu nebo malárie).

perorální desmopressin(užívaný při léčbě nadměrného močení).

itrakonazol nebo ketokonazol(užívaný při léčbě plísňových infekcí).

gemfibrozil(užívaný při léčbě vysokých hladin lipidů v krvi).

Jestližeužíváteněkterézvýšeuvedenýchléků,poraďtesesesvýmlékařem,neboslékárníkem

předtím, než začnete přípravekLoperamide Galpharmužívat.

Užívání přípravku Loperamide Galpharms jídlem a pitím

PřípravekLoperamide Galpharmmůžete užívat s jídlem a pitím.

Těhotenství a kojení

Pokudjstenebosedomníváte,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďtesesesvým

lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte tentopřípravekpokud

kojíte,protožemalémnožstvímůžepřecházetdomateřskéhomléka.Poraďtesesesvýmlékařemo

vhodné léčbě.

Řízení dopravních prostředků aobsluha strojů

Tentolékvámmůžezpůsobitzávratě,únavuneboospalost.Takémůžeteztratitvědomí,můžetemít

závratěnebomůžedojítkesníženípozornosti.Pokudseuvásněkterýztěchtopříznakůvyskytne,

vyvarujte se řízení motorových vozidel neboobsluhy strojů.

Důležité informace o některých složkách tohoto přípravku:

LoperamideGalpharmobsahujelaktosu;jestliževámlékařsdělil,ženesnášíteněkterécukry,

kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tentoléčivý přípravekužívat. .

3. Jak se Loperamide Galpharmužívá

Dospělí, staří pacienti a děti starší 12 let

Jak přípravek užívat:

Tobolky polykejte celé s dostatečným množstvím vody.

Dávkování a jak často přípravek užívat:

Po první řídké stolici si vezměte 2 tobolky a zapijte je vodou.

Po každé další řídké stolici si vezměte 1 tobolku.

Zavodňovací balíčky jsou k dispozici samostatně.

Nepodávejte dětem mladším12 let.

Neužívejte více než 6 tobolek každých 24 hodin.

Jestliže symptomy přetrvávají déle než 48 hodin, přestaňte tobolkyužívat a poraďte se s lékařem.

NEPŘEKRAČUJTE STANOVENOU DÁVKU.

Jestliže užijetevíce přípravkuLoperamide Galpharmnežjsteměl(a), kontaktujte svéholékaře, nebo

nejbližší pohotovostní službu a tuto příbalovou informaci vezměte s sebou.

Jestliže jstesi zapomněl(a) vzít tento lék

Užívejte tentolék pouze podle potřeby, obezřetně avsouladu sinstrukcemi prodávkování. Jestliže si

zapomenete vzít dávku, vezměte si ji po další řídké stolici. Dávku nezdvojnásobujte.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,sdělteto, prosím, svémulékaři

nebo lékárníkovi.

Jestliže seuvás vyskytneněkterýznásledujícíchnežádoucíchúčinků, přestaňte tentolékužívat

a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Vzácné: (postihuje 1 z 10,000 a 1 z 1000 lidí)

Alergickéreakcevčetněvýskytudušnostibezzjevnépříčiny,dechovánedostatečnost,otok

obličeje a hrdla

Ztráta vědomí, nebo snížená úroveň vědomí (pocity slabosti a snížení pozornosti)

Kožní vyrážka, která může být ve vážných případech s výskytem puchýřůa odlupující se kůže.

Jestliže se u vás objeví některé z následujících příznaků, přestaňte přípravek užívat a poraďte se

s lékařem:

Vzácné: (postihuje 1 z 10,000 a 1 z 1000 lidí)

Svědění nebo kopřivka

Zúžení zorniček

Obtíže při močení

Nadmutí břicha, pálení v ústech, na rtech nebo na jazyku

Vyčerpání

Méně časté: (postihuje 1 z 1000 a 1 ze100 lidí)

Únava, ospalost

Bolesti břicha, zvracení, poruchy trávení a pálení žáhy, sucho vústech

Časté: (postihuje 1 ze 100 a 1 z 10 lidí)

Bolesti hlavy, závratě

Pocit na zvracení, zácpa, nadýmání

5. Jak Loperamide Galphramuchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled adosah dětí.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Coobsahuje tento přípravek:

Léčivou látkou v tobolkách je:Loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Pomocnýmilátkamivtobolkáchjsou:monohydrátlaktosy,kukuřičnýškrob,mastek,magnesium-

stearát,složení tobolky:želatina, chinolinová žluť(E104), erythrosin (E127), patentnímodřV(E131),

oxid titaničitý (E171)a čištěná voda.

Jak tento lék vypadá a obsah balení

Loperamide Galphram jsou tvrdé želatinové tobolky, neprůhledné modré víčko a šedé tělo,obsahující

bílý prášek.

Balení obsahuje 6, 8, 10, 12 nebo 20 tobolek. Na trhu nemusí býtkdispozicivšechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GalpharmHealthcareLimited,HughHouse,UpperCliffeRoad,DodworthBusinessPark,Dodworth,

Barnsley,South Yorkshire, S75 3SP, Velká Britanie.

Výrobce:Galpharm International Limited,Hugh House,Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park,

Dodworth,Barnsley,South Yorkshire, S75 3SP, Velká Britanie.

Tento lék je schválený v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Česká republika: LoperamideGalpharm

Německo: Loperamid Galpharm 2mg Hartkapseln

Maďarsko: Loperamide APC 2mg Kremény Kapszula

Itálie: Clarimide Diarrea

Nizozemsko: Loperamide Galpharm 2mg Capsules, Hard

Polsko: Loperamide Galpharm

Tato příbalová informace byla naposledyrevidována:3.12.2012