LIPIREX 267 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIPIREX 267 MG, POR CPS DUR 100X267MG
 • Dávkování:
 • 267MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIPIREX 267 MG, POR CPS DUR 100X267MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 193/04-C
 • Datum autorizace:
 • 30-06-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

1/3 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls226355/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

LIPIREX 267 mg  

tvrdé tobolky  

Fenofibratum  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek LIPIREX 267 mg a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIPIREX 267 mg užívat  

3.  Jak se přípravek LIPIREX 267 mg užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek LIPIREX 267 mg uchovávat  

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK LIPIREX 267 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek LIPIREX 267 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé 

přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako 

triglyceridy.  

Přípravek LIPIREX 267 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na 

nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.  

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIPIREX 

267 mg  UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek LIPIREX 267 mg  

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku přípravku 

LIPIREX 267 mg 

-  jestliže se u Vás projeví alergické reakce na světlo během léčby fibráty nebo ketoprofenem 

(nesteroidní protizánětlivý přípravek) 

-   pokud trpíte závažnými poruchami funkce jater a ledvin 

  -  u přípravku LIPIREX 200 mg je kontraindikováno podávání dětem, během těhotenství a kojení;   

  -  nedoporučuje se podávat přípravek při onemocnění žlučníku. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LIPIREX 267 mg  je zapotřebí 

-  během užívání přípravku může dojít k přechodnému zvýšení transamináz (jaterních enzymů), 

proto jsou doporučeny jejich kontroly jednou za 3 měsíce. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

2/3 

Jestliže užíváte LIPIREX 267 mg, informujte o tom lékaře, který Vám předepisuje jiné léky a to 

zvláště ty, které ovlivňují krevní srážení. 

Účinky přípravku LIPIREX 267 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 

ovlivňovat. Současné užívání perorálních antikoagulancií (léků, které snižují krevní srážlivost) může 

prohloubit jejich účinek, což se projeví zvýšenou krvácivostí. Ošetřující lékař Vám zajistí pravidelné 

laboratorní sledování příslušných krevních hodnot. 

Obecně se nedoporučuje kombinovat toto léčivo se statiny (jiná skupina léků používaná při léčbě 

vysokých hladin lipidů). Existuje zde riziko výskytu toxického účinku na svaly, zejména v případě již 

existujícího onemocnění svalů. Proto by měla být kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny 

předepisována jen výjimečně. Možné nežádoucí účinky na svaly musejí být pečlivě monitorovány. 

Sledovány musí být také ledvinné funkce při současném podávání fenofibrátu a cyklosporinu 

(přípravku používaného pro potlačení imunitní (obranné) reakce), protože může dojít k dočasnému 

poškození funkcí ledvin. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 

Tento lék nesmí být užíván během těhotenství a kojení. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK LIPIREX 267 mg  UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek LIPIREX 267 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přesné dávkování vždy určí lékař a je nutné jej vždy respektovat.  

Podává se 1 tobolka denně během jídla.   

Přípravek je v kombinaci s dietou vhodný k dlouhodobé symptomatické léčbě, jejíž účinnost musí být 

pravidelně kontrolována. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku LIPIREX 267 mg, než jste měl(a) 

Dosud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Neexistují specifická antidota a léčba akutního 

předávkování má být proto symptomatická. V případě nutnosti může být proveden výplach žaludku v 

souběhu s další vhodnou podpůrnou péčí.   

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LIPIREX 267 mg 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek LIPIREX 267 mg nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout mírné níže uvedené nežádoucí účinky: 

zažívací  obtíže  (pocit  nucení  na  zvracení,  bolesti  v  nadbřišku),  přechodné  zvýšení  hladin  jaterních 

enzymů (transamináz) v krvi, bolesti svalů, kožní alergické reakce (kopřivka), bolesti hlavy a závratě.   

Byly také popsány fotosenzitivní reakce (alergická reakce na slunce) a ve vzácných případech alopécie 

(vypadávání vlasů).   

3/3 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LIPIREX 267 mg UCHOVÁVAT  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Přípravek LIPIREX 267 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 

„Použitelné do:“.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte přípravek LIPIREX 267 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek LIPIREX 267 mg obsahuje 

-     Léčivou látkou je Fenofibratum 267 mg v 1 tobolce.  

-  Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-laurát, makrogol 20.000, hyprolosa, sodná sůl 

karboxymethylškrobu (typ A). 

       Složení želatinových tobolek:  želatina, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, černý oxid 

železitý, oxid titaničitý, indigokarmín. 

Jak přípravek LIPIREX 267 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Blistr(y) se 30, 50, 60 nebo 100 tobolkami, krabička.  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

VÝROBCE 

SMB Technology S.A., Marche-en-Famenne, Belgie 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :  24.10.2012 

28-8-2018

Consumer Alert - Undeclared Sulfites in “Lily Bulb”

Consumer Alert - Undeclared Sulfites in “Lily Bulb”

New York State Agriculture Commissioner Richard A. Ball today alerted consumers that the “Lily Bulb” product (photo attached) distributed by Allied Imports Inc. of 267 52nd Street, Brooklyn, NY 11220 was found to contain sulfites, which are not declared on the product label. People who have severe sensitivity to sulfites may run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume this product. No illnesses have been reported to date to this Department in connection with this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

GIANT Food Stores, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution following a supplier notification that the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety