Advertisement

LIPIREX 267 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIPIREX 267 MG, POR CPS DUR 50X267MG
 • Dávkování:
 • 267MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIPIREX 267 MG, POR CPS DUR 50X267MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 193/04-C
 • Datum autorizace:
 • 30-06-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


1/3 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls226355/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

LIPIREX 267 mg  

tvrdé tobolky  

Fenofibratum  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek LIPIREX 267 mg a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIPIREX 267 mg užívat  

3.  Jak se přípravek LIPIREX 267 mg užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek LIPIREX 267 mg uchovávat  

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK LIPIREX 267 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek LIPIREX 267 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé 

přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako 

triglyceridy.  

Přípravek LIPIREX 267 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na 

nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.  

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIPIREX 

267 mg  UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek LIPIREX 267 mg  

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku přípravku 

LIPIREX 267 mg 

-  jestliže se u Vás projeví alergické reakce na světlo během léčby fibráty nebo ketoprofenem 

(nesteroidní protizánětlivý přípravek) 

-   pokud trpíte závažnými poruchami funkce jater a ledvin 

  -  u přípravku LIPIREX 200 mg je kontraindikováno podávání dětem, během těhotenství a kojení;   

  -  nedoporučuje se podávat přípravek při onemocnění žlučníku. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LIPIREX 267 mg  je zapotřebí 

-  během užívání přípravku může dojít k přechodnému zvýšení transamináz (jaterních enzymů), 

proto jsou doporučeny jejich kontroly jednou za 3 měsíce. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

2/3 

Jestliže užíváte LIPIREX 267 mg, informujte o tom lékaře, který Vám předepisuje jiné léky a to 

zvláště ty, které ovlivňují krevní srážení. 

Účinky přípravku LIPIREX 267 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 

ovlivňovat. Současné užívání perorálních antikoagulancií (léků, které snižují krevní srážlivost) může 

prohloubit jejich účinek, což se projeví zvýšenou krvácivostí. Ošetřující lékař Vám zajistí pravidelné 

laboratorní sledování příslušných krevních hodnot. 

Obecně se nedoporučuje kombinovat toto léčivo se statiny (jiná skupina léků používaná při léčbě 

vysokých hladin lipidů). Existuje zde riziko výskytu toxického účinku na svaly, zejména v případě již 

existujícího onemocnění svalů. Proto by měla být kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny 

předepisována jen výjimečně. Možné nežádoucí účinky na svaly musejí být pečlivě monitorovány. 

Sledovány musí být také ledvinné funkce při současném podávání fenofibrátu a cyklosporinu 

(přípravku používaného pro potlačení imunitní (obranné) reakce), protože může dojít k dočasnému 

poškození funkcí ledvin. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Těhotenství a kojení 

Tento lék nesmí být užíván během těhotenství a kojení. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK LIPIREX 267 mg  UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek LIPIREX 267 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přesné dávkování vždy určí lékař a je nutné jej vždy respektovat.  

Podává se 1 tobolka denně během jídla.   

Přípravek je v kombinaci s dietou vhodný k dlouhodobé symptomatické léčbě, jejíž účinnost musí být 

pravidelně kontrolována. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku LIPIREX 267 mg, než jste měl(a) 

Dosud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Neexistují specifická antidota a léčba akutního 

předávkování má být proto symptomatická. V případě nutnosti může být proveden výplach žaludku v 

souběhu s další vhodnou podpůrnou péčí.   

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LIPIREX 267 mg 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek LIPIREX 267 mg nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout mírné níže uvedené nežádoucí účinky: 

zažívací  obtíže  (pocit  nucení  na  zvracení,  bolesti  v  nadbřišku),  přechodné  zvýšení  hladin  jaterních 

enzymů (transamináz) v krvi, bolesti svalů, kožní alergické reakce (kopřivka), bolesti hlavy a závratě.   

Byly také popsány fotosenzitivní reakce (alergická reakce na slunce) a ve vzácných případech alopécie 

(vypadávání vlasů).   

3/3 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK LIPIREX 267 mg UCHOVÁVAT  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 

Přípravek LIPIREX 267 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 

„Použitelné do:“.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte přípravek LIPIREX 267 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek LIPIREX 267 mg obsahuje 

-     Léčivou látkou je Fenofibratum 267 mg v 1 tobolce.  

-  Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-laurát, makrogol 20.000, hyprolosa, sodná sůl 

karboxymethylškrobu (typ A). 

       Složení želatinových tobolek:  želatina, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, černý oxid 

železitý, oxid titaničitý, indigokarmín. 

Jak přípravek LIPIREX 267 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Blistr(y) se 30, 50, 60 nebo 100 tobolkami, krabička.  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

VÝROBCE 

SMB Technology S.A., Marche-en-Famenne, Belgie 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena :  24.10.2012 

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

8-3-2018

ANTARA (Fenofibrate) Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

ANTARA (Fenofibrate) Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

FENOFIBRATE Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [A-S Medication Solutions]

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

FENOFIBRATE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENOFIBRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

FENOFIBRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENOFIBRATE Tablet [AvPAK]

FENOFIBRATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENOFIBRATE Capsule [AvPAK]

FENOFIBRATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

FENOFIBRATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

FENOFIBRATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

FENOFIBRATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FENOFIBRATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

FENOFIBRATE Capsule [AvKARE, Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FENOFIBRATE Capsule [Apotex Corp.]

FENOFIBRATE Capsule [Apotex Corp.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

FENOFIBRATE Tablet [Proficient Rx LP]

FENOFIBRATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

FENOFIBRATE Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

FENOFIBRATE Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FENOFIBRATE Tablet [Carilion Materials Management]

FENOFIBRATE Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

TRIGLIDE (Fenofibrate) Tablet [Key Therapeutics, LLC]

TRIGLIDE (Fenofibrate) Tablet [Key Therapeutics, LLC]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

FENOFIBRATE Tablet MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Food And Drug Administration]

FENOFIBRATE Tablet MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Food And Drug Administration]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FENOFIBRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

FENOFIBRATE Capsule [Alvogen Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Alvogen Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

FENOFIBRATE Tablet [Unit Dose Services]

FENOFIBRATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [AbbVie Inc.]

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [AbbVie Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

LIPOFEN (Fenofibrate) Capsule [Kowa Pharmaceuticals America Inc.]

LIPOFEN (Fenofibrate) Capsule [Kowa Pharmaceuticals America Inc.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FENOFIBRATE Capsule [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

FENOFIBRATE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

FENOFIBRATE Capsule [American Health Packaging]

FENOFIBRATE Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals USA Inc]

FENOFIBRATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FENOFIBRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

FENOFIBRATE Capsule [Northstar Rx LLC]

FENOFIBRATE Capsule [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FENOFIBRATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Perrigo New York Inc]

FENOFIBRATE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

FENOFIBRATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NorthStar Rx LLC]

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

FENOFIBRATE Tablet [American Health Packaging]

FENOFIBRATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

FENOFIBRATE Capsule [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

FENOFIBRATE Capsule [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

FENOFIBRATE Tablet [Impax Generics]

FENOFIBRATE Tablet [Impax Generics]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

12-4-2017

Fenofibrate

Fenofibrate

Fenofibrate is used along with a proper diet to help lower "bad" cholesterol and fats (such as LDL, triglycerides) and raise "good" cholesterol (HDL) in the blood. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement