LIPIREX 267 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIPIREX 267 MG, POR CPS DUR 60X267MG
 • Dávkování:
 • 267MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIPIREX 267 MG, POR CPS DUR 60X267MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 193/04-C
 • Datum autorizace:
 • 30-06-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1/3

Přílohač. 1 krozhodnutíopřevodu registracesp.zn.sukls226355/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

LIPIREX267 mg

tvrdé tobolky

Fenofibratum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsánVám. Nedávejtejejžádné dalšíosobě. Mohlbyjíublížit, ato i

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím, sdělte

to svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Coje přípravekLIPIREX267 mga kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekLIPIREX267 mgužívat

3. JaksepřípravekLIPIREX267 mgužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekLIPIREX267 mguchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKLIPIREX267 mgAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

PřípravekLIPIREX267 mgpatřídoskupinyléčivých přípravků obecně zvaných fibráty.Tyto léčivé

přípravkyseužívajíke sníženíhladinytuků (lipidů)vkrvi. Napříkladtuků označovaných jako

triglyceridy.

PřípravekLIPIREX267 mgseužívá ke sníženíhladinytuků vkrvisoučasněsdietou zaměřenou na

nízkýpříjemtuků a sdalšínefarmakologickou léčbou,jakojecvičenía snižováníhmotnosti.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKLIPIREX

267 mgUŽÍVAT

Neužívejte přípravekLIPIREX267 mg

- jestližejstealergický/á (přecitlivělý/á)nafenofibrátnebo na kteroukolidalšísložku přípravku

LIPIREX267 mg

- jestližeseuVásprojevíalergické reakcenasvětlo běhemléčbyfibrátynebo ketoprofenem

(nesteroidníprotizánětlivýpřípravek)

- pokud trpítezávažnýmiporuchamifunkcejateraledvin

- u přípravkuLIPIREX200 mgje kontraindikováno podávánídětem,běhemtěhotenstvía kojení;

- nedoporučuje se podávatpřípravekpřionemocněnížlučníku.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuLIPIREX267 mgje zapotřebí

- běhemužívánípřípravkumůže dojítkpřechodnému zvýšenítransamináz(jaterních enzymů),

protojsou doporučenyjejich kontrolyjednou za 3 měsíce.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

2/3

Jestliže užíváte LIPIREX267 mg, informujteo tomlékaře, kterýVámpředepisujejinélékya to

zvláštěty, které ovlivňujíkrevnísrážení.

Účinkypřípravku LIPIREX267 mga účinkyjinýchsoučasně užívaných léků semohou navzájem

ovlivňovat. Současné užíváníperorálníchantikoagulancií(léků, které snižujíkrevnísrážlivost)může

prohloubitjejichúčinek, cožseprojevízvýšenou krvácivostí. OšetřujícílékařVámzajistípravidelné

laboratornísledovánípříslušných krevních hodnot.

Obecně se nedoporučuje kombinovattotoléčivo sestatiny(jiná skupina léků používanápřiléčbě

vysokých hladin lipidů). Existuje zderiziko výskytu toxického účinku na svaly, zejménavpřípadějiž

existujícího onemocněnísvalů. Proto byměla býtkombinovanáléčba fenofibrátema statiny

předepisovánajen výjimečně. Možné nežádoucíúčinkyna svalymusejíbýtpečlivěmonitorovány.

Sledoványmusíbýttaké ledvinné funkcepřisoučasnémpodávánífenofibrátu a cyklosporinu

(přípravku používaného propotlačeníimunitní(obranné)reakce),protože může dojítkdočasnému

poškozenífunkcíledvin.

Prosím, informujtesvého lékařenebolékárníka o všechlécích, které užíváte nebojste užíval(a)

vnedávné době, atoio lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Těhotenstvía kojení

Tentoléknesmíbýtužívánběhemtěhotenstvía kojení.

Poraďte sesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKLIPIREX267mgUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLIPIREX267 mgpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejstejistý(á),

poraďte sesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Přesné dávkovánívždyurčílékařaje nutnéjejvždyrespektovat.

Podává se 1tobolka denněběhemjídla.

Přípravekje vkombinacisdietou vhodnýkdlouhodobé symptomatické léčbě,jejížúčinnostmusíbýt

pravidelně kontrolována.

Jestližejsteužil(a)více přípravkuLIPIREX267mg, nežjsteměl(a)

Dosud nebylzaznamenán žádnýpřípad předávkování. Neexistujíspecifická antidota aléčba akutního

předávkovánímá býtprotosymptomatická. Vpřípaděnutnostimůže býtproveden výplach žaludku v

souběhus dalšívhodnou podpůrnoupéčí.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravekLIPIREX267 mg

Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanoudávku.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte se svého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekLIPIREX267 mgnežádoucíúčinky, které seale

nemusívyskytnoutu každého.

Přípravekje obvykle dobřesnášen, ale mohou sevyskytnoutmírné níže uvedené nežádoucíúčinky:

zažívacíobtíže(pocitnucenínazvracení,bolestivnadbřišku),přechodnézvýšeníhladinjaterních

enzymů (transamináz)vkrvi, bolestisvalů, kožníalergické reakce(kopřivka), bolestihlavya závratě.

Byly také popsányfotosenzitivníreakce(alergická reakcena slunce)a ve vzácných případech alopécie

(vypadávánívlasů).

3/3

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sděltetosvému lékaři

nebolékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKLIPIREX267 mgUCHOVÁVAT

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkypro uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí

PřípravekLIPIREX267 mgnepoužívejte pouplynutídobypoužitelnosti, uvedené nakrabičceza

„Použitelnédo:“.Dobapoužitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

NepoužívejtepřípravekLIPIREX267 mg, pokud sivšimnete viditelných známeksníženéjakosti.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte sesvého

lékárníka,jakmáte likvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekLIPIREX267 mgobsahuje

- Léčivou látkoujeFenofibratum267 mgv1 tobolce.

-Pomocnýmilátkamijsouglyceromakrogol-laurát, makrogol20.000, hyprolosa,sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A).

Složeníželatinových tobolek:želatina, červenýoxid železitý, žlutýoxid železitý, černýoxid

železitý,oxidtitaničitý, indigokarmín.

JakpřípravekLIPIREX267 mgvypadá aco obsahujetoto balení

Blistr(y)se30, 50, 60nebo100 tobolkami, krabička.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

VÝROBCE

SMBTechnologyS.A., Marche-en-Famenne, Belgie

DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

PharmaSwissČeská republika s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:24.10.2012

28-8-2018

Consumer Alert - Undeclared Sulfites in “Lily Bulb”

Consumer Alert - Undeclared Sulfites in “Lily Bulb”

New York State Agriculture Commissioner Richard A. Ball today alerted consumers that the “Lily Bulb” product (photo attached) distributed by Allied Imports Inc. of 267 52nd Street, Brooklyn, NY 11220 was found to contain sulfites, which are not declared on the product label. People who have severe sensitivity to sulfites may run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume this product. No illnesses have been reported to date to this Department in connection with this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

GIANT Food Stores, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution following a supplier notification that the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (Active substance: dapagliflozin/metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6462 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2672/R/44

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety