LIPANTHYL SUPRA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIPANTHYL SUPRA Potahovaná tableta 160MG
 • Dávkování:
 • 160MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIPANTHYL SUPRA Potahovaná tableta 160MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FENOFIBRÁT
 • Přehled produktů:
 • LIPANTHYL SUPRA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 31/ 463/00-C
 • Poslední aktualizace:
 • 07-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls279837/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

LIPANTHYL Supra 160 mg 

potahované tablety  

          fenofibratum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy. 

-  Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Lipanthyl Supra 160 mg a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívat  

3.  Jak se přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Lipanthyl Supra 160 mg uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Lipanthyl Supra 160 mg a k čemu se používá 

Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg  patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných 

fibráty. Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například 

tuků označovaných jako triglyceridy. 

Přípravek Lipanthyl  Supra 160 mg  se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou 

zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a 

snižování hmotnosti. 

Přípravek Lipanthyl  Supra 160 mg  se může za určitých okolností používat společně s jinými 

léky [statiny], a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl Supra 160 

mg užívat 

Neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg, jestliže: 

•  jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6: Další informace) 

•        jste alergický(á) (hypersenzitivní) na arašídy nebo podzemnicový olej nebo sójový 

lecithin nebo příbuzné produkty 

•        jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním 

zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný 

„ketoprofen“) 

•        máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku 

•        máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není 

způsobena vysokými hladinami tuku v krvi 

Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 

160 mg. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 

zdravotní sestrou, jestliže: 

•     máte jakékoli onemocnění jater nebo ledvin 

•     máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma 

očí (žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech) 

•     máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyreóza) 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Vliv na svaly 

Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost 

svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívat a navštivte ihned lékaře. 

•    Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné. 

•    Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození 

ledvin nebo dokonce smrt.  

Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní. 

Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud: 

•    jste starší 70 let  

•    máte  onemocnění ledvin 

•    máte onemocnění štítné žlázy 

•    máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které  je dědičné 

•    pijete velké množství alkoholu 

•    užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol, jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, 

rosuvastatin nebo fluvastatin 

•    jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty, jako je fenofibrát, bezafibrát nebo 

gemfibrozil. 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se svým lékařem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl Supra 160 mg 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků: 

•    protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin) 

•    jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu 

s přípravkem Lipanthyl Supra 160 mg může zvýšit riziko svalových obtíží 

•    zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon) 

•    cyklosporin (imunosupresivum) k potlačení imunitního systému 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg s jídlem, pitím a alkoholem 

Zapíjejte tabletu sklenicí vody. Je důležité užívat tabletu s jídlem – při užití nalačno nemůže 

lék správně působit. 

Těhotenství, kojení a fertilita 

•    Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg a řekněte to svému lékaři. 

•    Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat 

stroje . 

Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud vám lékař řekl, 

že nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (trpíte nesnášenlivostí  některých cukrů), 

řekněte to před užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři. 

Přípravek  Lipanthyl  Supra  160  mg  obsahuje  sójový  lecithin.  Pokud  jste  alergický(á)  na 

arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 

3.  Jak se přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání tohoto přípravku 

•    Zapíjejte tabletu sklenicí vody. 

•    Tabletu nedrťte ani nežvýkejte. 

•    Užívejte tabletu s jídlem – při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit. 

Kolik přípravku máte užívat 

Doporučená dávka je jedna tableta denně.   

Užíváte-li v současné době jednu tobolku obsahující 200 mg fenofibrátu, váš lékař to může  

změnit na jednu tabletu přípravku Lipanthyl Supra 160 mg. 

Lidé s onemocněním ledvin 

Máte-li  onemocnění ledvin, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. 

Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.  

Použití u dětí a dospívajících 

Použití přípravku Lipanthyl Supra 160 mg u osob mladších 18 let se nedoporučuje. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl Supra 160 mg, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl Supra 160 mg, než jste měl(a) nebo pokud někdo 

jiný užil váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl Supra 160 mg 

•  Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem. 

•  Pak pokračujte v užívání tablet jako obvykle. 

•  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl Supra 160 mg  

Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl Supra 160 mg bez porady s lékařem nebo pokud se 

budete cítit po užití tablet dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují 

dlouhodobou léčbu.  

Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl Supra 160 mg je také důležité, abyste:  

•   dodržoval(a) nízkotučnou dietu 

•   pravidelně cvičil(a). 

Pokud lékař ukončí vaši léčbu, neschovávejte si žádné zbylé tablety, jestliže vám to lékař 

neřekl. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se 

svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte 

přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívat a navštivte ihned lékaře – možná budete 

potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 

  alergická reakce – příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což 

může způsobit dýchací obtíže  

  křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů – to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu 

svalů, což může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti   

  bolest břicha – ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)  

  bolest na prsou a pocit dušnosti – to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích 

(plicní embolie)  

  bolest, zarudnutí nebo otok nohou – to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze 

(hluboké žilní trombózy) 

  zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů – to mohou být 

příznaky zánětu jater (hepatitidy). 

Ostatní nežádoucí účinky: 

Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí): 

•     průjem   

•     bolest břicha  

•     plynatost  

•     pocit nevolnosti (nausea) 

•     zvracení 

•     zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi – prokazatelné v testech. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí): 

•    bolest hlavy 

•    žlučníkové kameny 

•    snížená sexuální energie 

•    vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži 

•    vzestup “kreatininu” (látka vylučovaná ledvinami) - prokazatelný v testech.  

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí): 

•    padání vlasů 

•    pocit závratě (vertigo) 

•     únava 

•    vzestup “močoviny” (látka vylučovaná ledvinami) - prokazatelný v testech  

•    zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária 

•    pokles hemoglobinu (krevní barvivo přenášející kyslík v krvi) a bílých krvinek - 

prokazatelný v testech.  

Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá 

•    dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to 

ihned svému lékaři. 

•    rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně – viz bod 2 Vliv na svaly) 

•     žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností 

kaménků ve žlučníku a žlučových cestách) 

•     závažné kožní reakce. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 

adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.     Jak přípravek Lipanthyl Supra 160 mg uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte tento léčivý přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí. 

Uchovávejte ho při teplotě do 30°C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy 

„Použitelné do“ a na blistru číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 

dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.     Obsah balení a další informace 

Co přípravek Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje 

•    Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tableta přípravku Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje 

160 miligramů (mg) fenofibratum.  

•    Ostatní složky přípravku jsou: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon 25, 

krospovidon, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a natrium- 

stearyl-fumarát. 

Složení potahu tablet: Potahová soustava Opadry OY-B-28920 bílá: polyvinylalkohol, oxid 

titaničitý (E171), mastek, sójový lecithin, xanthanová klovatina. 

Jak přípravek Lipanthyl Supra 160 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Lipanthyl Supra 160 mg jsou bílé, oválné, potahované tablety, na jedné straně s vyraženým 

160. Tablety jsou k dispozici v blistrech obsahujících 30, 60 a 90 tablet. 

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Mylan Medical S.A.S. 

42 Rue Rouget de Lisle 

92150 Suresnes 

Francie 

Výrobce 

Recipharm Fontaine 

rue des Prés Potets 

21121 Fontaine-les-Dijon 

Francie 

Famar L'Aigle 

Zone Industrielle No. 1 

Route Crulai 

61300 L'Aigle 

Francie 

  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2016