LIPANTHYL NT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIPANTHYL NT Potahovaná tableta 145MG
 • Dávkování:
 • 145MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIPANTHYL NT Potahovaná tableta 145MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FENOFIBRÁT
 • Přehled produktů:
 • LIPANTHYL NT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 31/ 214/05-C
 • Poslední aktualizace:
 • 07-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls118955/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 LIPANTHYL NT 145 mg 

potahované tablety  

fenofibratum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Lipanthyl NT 145 mg a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat  

3.  Jak se přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Lipanthyl NT 145 mg uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Lipanthyl NT 145 mg a k čemu se používá 

Přípravek Lipanthyl NT 145 mg patří do skupiny léčivých přípravků, obecně zvaných fibráty. 

Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků 

označovaných jako triglyceridy. 

Přípravek Lipanthyl NT 145 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou 

zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení  

a snižování hmotnosti. 

Přípravek Lipanthyl NT 145 mg se může za určitých okolností používat společně s jinými 

léky (statiny), a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl NT 145 mg 

užívat 

Neužívejte přípravek Lipanthyl NT 145 mg, jestliže: 

-    jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6: Obsah balení a další informace) 

-    jste alergický(á) na arašídy, podzemnicový olej nebo sójový lecithin, případně příbuzné 

produkty 

-    jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním 

zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný 

„ketoprofen“) 

-    máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku 

-    máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není 

způsobena vysokými hladinami tuku v krvi 

Jestliže pro Vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl NT 145 

mg. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 

zdravotní sestrou, jestliže: 

-     máte nějaké potíže s játry nebo ledvinami 

-     máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma 

očí (žloutenku), zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v krevních testech), 

bolest břicha/žaludku a svědění 

-     máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza). 

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Vliv na svaly 

Jestliže se u Vás objeví při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, citlivost 

nebo slabost svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat a navštivte ihned lékaře. 

-    Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné. 

-    Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození 

ledvin nebo dokonce smrt.  

Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval Vaše svaly před začátkem léčby a během ní. 

Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, jestliže: 

-    jste starší 70 let  

-    máte problémy s ledvinami 

-    máte problémy se štítnou žlázou 

-    máte Vy nebo Váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které se dědí v rodině 

-    pijete velké množství alkoholu 

-    užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, 

rosuvastatin nebo fluvastatin 

-    jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát 

nebo gemfibrozil. 

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl NT 145 mg 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

možná budete užívat. 

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků: 

-    protisrážlivé léky ke snížení srážlivosti krve (jako je warfarin) 

-    jiné léky ke kontrole hladin tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu 

s přípravkem Lipanthyl NT 145 mg může zvýšit riziko svalových obtíží 

-    zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon) 

-    cyklosporin – užívaný k potlačení imunitního systému. 

Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Lipanthyl NT 145 mg s jídlem, pitím a alkoholem 

Tableta může být užívána s jídlem nebo bez něj, v jakoukoli denní dobu. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

●    Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, řekněte 

to svému lékaři. Protože s užíváním přípravku Lipanthyl NT 145 mg v těhotenství nejsou 

dostatečné zkušenosti, můžete užívat přípravek Lipanthyl NT 145 mg jen tehdy, pokud to 

lékař považuje za absolutně nezbytné. 

●   Není známo, zda se léčivá látka přípravku Lipanthyl NT 145 mg vylučuje do mateřského 

mléka. Proto pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neměla byste přípravek Lipanthyl 

NT 145 mg užívat. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento lék neovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo 

obsluhovat stroje . 

Přípravek Lipanthyl NT 145 mg obsahuje laktosu a sacharosu (druhy cukru). Pokud Vám 

lékař řekl, že nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (máte intoleranci některých 

cukrů), řekněte to před užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři. 

Přípravek Lipanthyl NT 145 mg obsahuje sójový olejPokud jste alergický(á) na arašídy 

nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 

3.  Jak se přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání tohoto přípravku 

-    Zapíjejte tabletu sklenicí vody.  

-    Nedrťte tabletu ani ji nežvýkejte. 

Jaké množství přípravku máte užívat 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně.  

Užíváte-li v současné době jednu tobolku obsahující 200 mg fenofibrátu nebo jednu tabletu 

přípravku Lipanthyl Supra 160 mg, můžete to změnit na jednu tabletu přípravku Lipanthyl NT 

145 mg. 

Lidé s onemocněním ledvin 

Máte-li potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. 

Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.  

Použití u dětí a dospívajících 

Použití přípravku Lipanthyl NT 145 mg u osob mladších 18 let se nedoporučuje. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl NT 145 mg, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl NT 145 mg, než jste měl(a) nebo pokud někdo 

jiný užil Váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl NT 145 mg 

-  Jestliže jste zapomněl(a) užít svou dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. 

-  Pak pokračujte v užívání tablet jako obvykle. 

-  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl NT 145 mg  

Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl NT 145 mg s výjimkou případů, kdy Vám to poradí 

lékař nebo pokud se po užití tablet nebudete cítit dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku  

v krvi vyžadují dlouhodobou léčbu. 

 Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl NT 145 mg je také důležité, abyste:  

-   dodržoval(a) nízkotučnou dietu 

-   pravidelně cvičil(a). 

Pokud lékař ukončí Vaši léčbu, neschovávejte si žádné zbylé tablety, jestliže Vám to lékař 

neřekl. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 

lékárníka nebo zdravotní sestry. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte 

přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat a navštivte ihned lékaře – možná budete 

potřebovat neodkladnou lékařskou péči: 

-  alergická reakce – její příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, 

což může způsobit dýchací obtíže  

-  křeče nebo bolest, citlivost či slabost svalů – to mohou být příznaky zánětu nebo 

rozpadu svalů, což může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti   

-  bolest břicha/žaludku – ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)  

-  bolest na hrudi a pocit dušnosti – to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích 

(plicní embolie)  

-  bolest, zarudnutí nebo otok nohou – to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze 

(hluboké žilní trombózy) 

-  zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů – to mohou 

být příznaky zánětu jater (hepatitidy). 

Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek 

Lipanthyl NT 145 mg užívat a navštivte ihned lékaře.  

Ostatní nežádoucí účinky: 

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):  

-  průjem   

-  bolest žaludku (břicha)  

-  plynatost (nadýmání) 

-  nevolnost (nauzea) 

-  zvracení 

-  zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi – prokazatelné v testech. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 

-  bolest hlavy 

-  žlučové kameny 

-  snížené libido 

-  vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži 

-  zvýšení kreatininu (produkovaného ledvinami) - prokazatelné v testech 

-  pankreatitida (zánět slinivky břišní vedoucí k bolesti břicha) 

-  tromboembolie: plicní embolie (krevní sraženina v plicích způsobující bolest na hrudi  

a dušnost), hluboká žilní trombóza (krevní sraženina v dolní končetině způsobující 

bolest, zarudnutí nebo otok) 

-  bolest svalů, zánět svalů, křeče a slabost svalů.  

  

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):  

-  vypadávání vlasů 

-  pocit závratě (vertigo) 

-  pocit vyčerpání (únava) 

-  zvýšení močoviny (produkované ledvinami) - prokazatelné v testech  

-  zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, solární lampy a solária 

-  pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný 

v testech. 

-  hepatitida (zánět jater), jejíž příznaky mohou být mírná žloutenka (zežloutnutí kůže  

a bělma očí) bolest břicha/žaludku a svědění 

-  hypersenzitivita (alergické reakce).  

Nežádoucí účinek, jehož pravděpodobnost výskytu je neznámá 

-  závažná forma kožní vyrážky se zarudnutím, olupováním a otokem kůže, která se 

podobá těžké popálenině 

-  dlouhodobé plicní obtíže 

-  rozpad svalů 

-  komplikace žlučových kamenů  

-  Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to ihned svému lékaři. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 

adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Lipanthyl NT 145 mg uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte přípravek při teplotě do 30 °C.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy 

„Použitelné do“ a na blistru uvedené číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Lipanthyl NT 145 mg obsahuje 

-  Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tableta přípravku Lipanthyl NT 145 mg 

obsahuje fenofibratum 145 miligramů (mg).  

-  Dalšími složkami jsou: sacharosa, monohydrát laktosy, silicifikovaná mikrokrystalická 

celulosa, krospovidon, hypromelosa, natrium lauryl-sulfát, sodná sůl dokusátu, 

magnesium-stearát.  

Potahová vrstva tablety Opadry   dále   obsahuje: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek, 

sójový lecithin, xanthanovou klovatinu. 

Jak přípravek Lipanthyl NT 145 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety přípravku Lipanthyl NT 145 mg jsou bílé, podlouhlé, na jedné straně  

s vyraženým „145“ a na druhé straně s vyraženým logem společnosti „Fournier“.  

Potahované tablety jsou k dispozici v blistrech, obsahujících 10, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 

100, 280, 300 potahovaných tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Mylan Medical  S.A.S. 

42 Rue Rouget de Lisle 

92150 Suresnes, Francie 

Výrobce 

Mylan Laboratories SAS,  Route de Belleville - Lieu-dit Maillard,  01400 Châtillon-sur-Chalaronne , 

Francie 

Recipharm Fontaine, rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-les-Dijon, Francie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

-  Německo:                    Lipidil 145 ONE 

-  Rakousko:                   Lipanthyl Nanopartikel 145 mg 

-  Belgie:                        Lipanthylnano 145 mg 

-  Lucembursko:             Lipanthylnano 145 mg 

-  Česká republika:         Lipanthyl NT 145 mg 

-  Finsko:                        Lipanthyl Penta 145 mg 

-  Francie:                       Lipanthyl 145 mg 

-  Řecko:                        Lipidil NT 145 mg 

-  Maďarsko:                  Lipidil 145 mg filmtabletta 

-  Irsko:                          Lipantil supra 145 mg 

-  Itálie:                           Fulcrosupra 145 mg 

-  Polsko:                        Lipanthyl NT 145 

-  Slovenská republika:   Lipanthyl NT 145 mg 

-  Španělsko:                  Secalip 145 mg 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.4.2016 

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety