LIPANTHYL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIPANTHYL Tvrdá tobolka 267MG
 • Dávkování:
 • 267MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIPANTHYL Tvrdá tobolka 267MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FENOFIBRÁT
 • Přehled produktů:
 • LIPANTHYL 267 M

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 31/ 105/00-C
 • Poslední aktualizace:
 • 07-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls157556/2015 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

LIPANTHYL  267 M  

tvrdé tobolky  

                fenofibratum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy. 

-  Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

Co naleznete v této  příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Lipanthyl  267 M a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl  267 M užívat  

3.  Jak se přípravek Lipanthyl  267 M užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Lipanthyl  267 M uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Lipanthyl 267 M a k čemu se používá 

Přípravek Lipanthyl  267 M patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných „fibráty“. 

Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků 

označovaných jako „triglyceridy“. 

Přípravek Lipanthyl 267 M se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou 

zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a 

snižování hmotnosti. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl 267 M  

užívat 

Neužívejte přípravek Lipanthyl  267 M, jestliže: 

•    jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6: Další informace) 

•    jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním 

zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný 

„ketoprofen“) 

•    máte závažné onemocnění  jater, ledvin nebo žlučníku 

•    máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není 

způsobena vysokými hladinami tuku v krvi 

Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem 

nebo lékárníkem. 

Upozornění a opatření 

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, 

jestliže: 

•     máte jakékoli onemocnění jater nebo ledvin 

•     máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma 

očí (žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech) 

•     máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyreóza) 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Vliv na svaly 

Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost 

svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl 267 M užívat a navštivte ihned lékaře. 

•    Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné. 

•    Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození 

ledvin nebo dokonce smrt.  

Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní. 

Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud: 

•    jste starší 70 let  

•    máte onemocnění ledvin 

•    máte onemocnění štítné žlázy 

•    pijete velké množství alkoholu 

•    máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které  je dědičné 

•    užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, 

rosuvastatin nebo fluvastatin 

•    jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát 

nebo gemfibrozil. 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl 267 M 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků: 

•    protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin) 

•    jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu 

s přípravkem Lipanthyl 267 M může zvýšit riziko svalových obtíží 

•    zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon) 

•    cyklosporin – užívaný k potlačení imunitního systému. 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před 

užitím přípravku Lipanthyl 267 M se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Lipanthyl  267 M s jídlem, pitím a alkoholem 

Je důležité užívat tobolku s jídlem – při užití nalačno nemůže lék správně působit. 

Těhotenství, kojení a fertilita 

•    Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M a řekněte to svému lékaři. 

•    Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Lipanthyl 267 M. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat 

stroje . 

Přípravek Lipanthyl 267 M obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud vám lékař řekl, že 

nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (trpíte nesnášenlivostí  některých cukrů), 

řekněte to před užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři. 

3.  Jak se přípravek Lipanthyl 267 M užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání tohoto přípravku 

•     Polykejte tobolku celou a zapíjejte ji sklenicí vody. 

•     Neotvírejte tobolku ani ji nežvýkejte. 

•     Užívejte tobolku s jídlem – při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit.  

Kolik přípravku máte užívat 

Doporučená dávka je jedna tobolka obsahující 200 mg fenofibrátu za den. 

Váš lékař vás však může požádat, abyste užíval(a) jednu tobolku přípravku Lipanthyl 267 M 

(267 mg). To je vyšší dávka. 

Lidé s onemocněním ledvin 

Máte-li onemocnění ledvin, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. 

Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.  

Použití u dětí a dospívajících 

Použití přípravku Lipanthyl 267 M u osob mladších 18 let se nedoporučuje. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl  267 M, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl  267 M, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný 

užil váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl  267 M 

•  Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem. 

•  Pak pokračujte v užívání tobolek jako obvykle. 

•  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl  267 M  

Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl 267 M bez porady s lékařem nebo pokud se budete 

cítit po užití tobolek dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují dlouhodobou 

léčbu. 

Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl 267 M je také důležité, abyste:  

•   dodržoval(a) nízkotučnou dietu 

•   pravidelně cvičil(a). 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého 

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte 

přípravek Lipanthyl 267 M užívat a navštivte ihned lékaře – možná budete potřebovat 

neodkladnou lékařskou péči: 

  alergická reakce – příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což 

může způsobit dýchací obtíže  

  křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů – to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu 

svalů, což může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti   

  bolest břicha – ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)  

  bolest na prsou a pocit dušnosti – to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích 

(plicní embolie)  

  bolest, zarudnutí nebo otok nohou – to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze 

(hluboké žilní trombózy) 

  zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů – to mohou být 

příznaky zánětu jater (hepatitidy). 

Ostatní nežádoucí účinky: 

Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):  

•     průjem   

•     bolest břicha  

•     plynatost 

•     pocit nevolnosti (nausea) 

•     zvracení 

•     zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi – prokazatelné v testech. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí): 

•    bolest hlavy 

•    žlučníkové kameny 

•    snížená sexuální energie 

•    vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži 

•    vzestup “kreatininu” (látka vylučovaná ledvinami) - prokazatelný v testech.  

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):  

•    padání vlasů 

•    pocit závratě (vertigo) 

•    únava 

•    vzestup “močoviny” (látka vylučovaná ledvinami) - prokazatelný v testech  

•    zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária 

•    pokles hemoglobinu (krevní barvivo přenášející kyslík v krvi) a bílých krvinek - 

prokazatelný v testech.  

Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá 

•    dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to 

ihned svému lékaři. 

•    rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně – viz bod 2 Vliv na svaly) 

•    žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností 

kaménků ve žlučníku a žlučových cestách) 

•     závažné kožní reakce. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 

adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Lipanthyl 267 M uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte tento léčivý přípravek při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl chráněn 

před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 

krabičce za slovy „Použitelné do“ a na blistru číselným údajem. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Lipanthyl  267 M obsahuje 

•    Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tobolka přípravku Lipanthyl  267 M obsahuje 267 

miligramů (mg) fenofibratum.  

•    Ostatní složky přípravku jsou: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, předbobtnalý 

kukuřičný škrob,  krospovidon a magnesium-stearát. Tobolka je vyrobena ze želatiny, 

oxidu titaničitého (E171), žlutého oxidu železitého (E172) a červeného oxidu železitého 

(E172). 

Jak přípravek Lipanthyl  267 M vypadá a co obsahuje toto balení 

Tobolky přípravku Lipanthyl  267 M jsou tvrdé,   s vrchní částí oranžovou a spodní částí barvy 

slonové kosti, obsahující bělavý prášek.  

Tobolky jsou k dispozici v blistrech obsahujících 30, 60, 90 tobolek.  

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Mylan Medical  S.A.S. 

42 Rue Rouget de Lisle 

92150 Suresnes 

Francie  

Výrobce: 

Recipharm Fontaine, rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-les-Dijon, Francie 

Famar L’Aigle, Zone Industrielle No. 1, Route Crulai, 61300 L’Aigle, Francie 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2015 

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety