Linspec injekční roztok

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Linspec injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Linspec injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Linkosamidy
 • Přehled produktů:
 • 9902106 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/005/13-C
 • Datum autorizace:
 • 14-01-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Linspec 50/100 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky, prasata a neruminující telata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway

Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway

Irsko

Cenavisa S.A. C/Cami Pedra Estela s/n 43205, Reus, Tarragona, Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Linspec 50/100 mg/ml injekční roztok pro psy, kočky, prasata a neruminující telata

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Čirý bezbarvý roztok.

Léčivá látka

Lincomycinum (ut lincomycini hydrochloridum)

50 mg/ml

Spectinomycinum (ut spectinomycini sulfas tetrahydricus)

100 mg/ml

Pomocné látky

Benzylalkohol

9 mg

4.

INDIKACE

Léčba respiračních infekcí, střevních infekcí, infekcí močových cest, kožních infekcí (včetně ran a

abscesů) a artritidy vyvolaných organismy citlivými na linkomycin a/nebo spektinomycin včetně:

Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Brachyspira hydoysenteriae, Escherichia coli, Salmonella spp.,

Campylobacter spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Actinomyces spp.,

Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Mycoplasma spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek.

Nepoužívat u králíků, křečků, morčat, činčil, koní nebo přežvýkavců, protože použití může vést

k závažným poruchám gastrointestinálního traktu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Použití tohoto přípravku může v místě injekčního podání v ojedinělých případech vyvolat podráždění.

Vzácně se může vyskytnout průjem nebo řídký trus. V ojedinělých případech se může objevit i

nechutenství. Nepřekračujte doporučenou dávku.

Pokud se u vašeho zvířete vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému veterinárnímu

lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových

stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (neruminující telata), prasata, psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata:

5 mg linkomycinu a 10 mg spektinomycinu na kg živé hmotnosti (odpovídající 1 ml přípravku/10 kg

ž.hm.) intramuskulárně, podávat denně po dobu 3 dnů.

Neruminující telata:

5 mg linkomycinu a 10 mg spektinomycinu na kg živé hmotnosti (odpovídající 1 ml přípravku/10 kg

ž.hm.) intramuskulárně, první den podat dvakrát a poté podávat jednou denně po dobu 2-4 dní podle

klinické odpovědi.

Psi a kočky

10 mg linkomycinu a 20 mg spektinomycinu na kg živé hmotnosti (to odpovídá 1 ml přípravku na 5 kg

ž.hm) intramuskulárně. Podání lze opakovat ve 12 až 24hodinových intervalech po dobu 3-7 dnů v

závislosti na klinické odpovědi.

Nepropichujte zátku injekční lahvičky více než 30krát. Uživatel by měl zvolit takovou velikost

lahvičky, která je nejvhodnější pro daný cílový druh.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

Pro zajištění správného dávkování by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso:

Prasata: 14 dní

Skot (neruminující telata): 21 dní

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC.

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a injekční lahvičce po ¸¸EXP‘‘. Doba

použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledcích testů citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat.

Pokud to není možné, měla by být léčba založena na místní epidemiologické informaci o citlivosti

cílových bakterií (na úrovni regionu, resp. hospodářství).

Použití veterinárního léčivého přípravku jinak než je uvedeno v pokynech v příbalové informaci může

zvýšit riziko vzniku a selekce rezistentních bakterií a snížit účinnost léčby makrolidy z důvodu

potenciální zkřížené rezistence.

Ve vyšších než doporučených dávkách může přípravek způsobit přechodný průjem nebo řídký trus.

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti, laktace a u plemenných

zvířat nebyla stanovena. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Nepodávat současně s makrolidovými antibiotiky.

Kombinace s anestetiky může vést k možné neuromuskulární blokádě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Linkomycin a spektinomycin mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží vyvolat

přecitlivělost (alergii). Alergické reakce na tyto látky mohou být vážné.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku

s kůží a očima. Zasažená místa ihned opláchněte velkým množstvím vody. Po použití si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na linkomycin a spektinomycin by se měli vyhnout kontaktu s

veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou

vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

100 ml a 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14-11-2018

Kontrastní látky na lineární bázi chelátů gadolinia – pozastavení registrace

Kontrastní látky na lineární bázi chelátů gadolinia – pozastavení registrace

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že od 20. 11. 2018 bude pozastavena registrace léčivých přípravků Omniscan 0,5 mmol/ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce a Omniscan 0,5 mmol/ml, injekční roztok.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

19-6-2018

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/300/500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.