Advertisement

LINOSEPTIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINOSEPTIC Kožní roztok 1MG/G+20MG/G
 • Dávkování:
 • 1MG/G+20MG/G
 • Léková forma:
 • Kožní roztok
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 30ML Mechanický rozprašovač
 • Druh předpisu:
 • vyhrazená léčiva
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINOSEPTIC Kožní roztok 1MG/G+20MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OKTENIDIN, KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • LINOSEPTIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 32/ 402/14-C
 • EAN kód:
 • 8594156270452
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls204799/2014

a k sp.zn.sukls184975/2014

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Linoseptic 1 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok

Léčivé látky: Octenidini dihydrochloridum/Phenoxyethanolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Linoseptic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linoseptic používat

Jak se přípravek Linoseptic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linoseptic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Linoseptic a k čemu se používá

Přípravek Linoseptic obsahuje léčivé látky oktenidin hydrochlorid (antiseptickou a desinfekční látku)

a fenoxyethanol (baktericidní látka).

Aplikuje se na kůži pro opakovanou, časově omezenou podpůrnou antiseptickou léčbu malých

povrchových ran u pacientů všech věkových skupin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linoseptic používat

Nepoužívejte přípravek Linoseptic:

jestliže jste alergický(á) na oktenidin hydrochlorid, fenoxyethanol nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Tento léčivý přípravek nesmí být použit pro výplach břišní dutiny (např. během operace

(peroperačně)), močového měchýře, nebo vnějšího zvukovodu.

Upozornění a opatření

Zabraňte kontaktu přípravku Linoseptic s anionickými povrchově aktivními látkami (mýdlo, saponát).

Nepožívejte léčivý přípravek, ani jej nenechte vniknout do krevního oběhu, například neúmyslnou

injekcí.

Aby nedošlo k poškození tkáně, je důležité dávat pozor, aby léčivý přípravek nebyl aplikován pod

tlakem nebo injikován do tkáně.

V případě hlubokých ran (větších, hlubších ran s chybějící částí kůže) je třeba zajistit, aby léčivý

přípravek mohl z rány odtékat (např. pomocí drenáže nebo laloku).

Děti

Použití přípravku Linoseptic u dětí je třeba omezit na několik dní.

Další léčivé přípravky a přípravek Linoseptic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době

užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neaplikujte tento přípravek do blízkosti míst, kde byly aplikovány desinfekční (antiseptické)

prostředky na bázi jodovaného povidonu. Může to způsobit intenzivní hnědé nebo fialové zabarvení

kůže.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Přípravek Linoseptic nemá být používán v těhotenství.

Kojení

Není pravděpodobné, že tento přípravek pronikne do mateřského mléka.

Přípravek Linoseptic nemá být aplikován na prsy kojících matek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Linoseptic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Linoseptic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento léčivý přípravek je pouze pro kožní podání. Aplikujte přípravek na ošetřovanou oblast až do

úplného zvlhčení rány.

Před provedením dalších opatření, jako je např. zakrytí rány, počkejte aspoň 1 až 2 minuty a nechte

ránu lehce zaschnout.

Aby byl tento přípravek účinný, musíte tyto pokyny přesně dodržovat.

Bez konzultace s lékařem tento přípravek nepoužívejte déle než 2 týdny.

Použití u dětí

Protože se přípravek Linoseptic používá topicky, je jeho použití u dětí stejné jako u dospělých. U dětí

mladších než 6 let je třeba použití omezit na několik dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Linoseptic, než jste měl(a)

Předávkování je u topického přípravku velmi nepravděpodobné. Pokud však máte obavy, kontaktujte

svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud náhodou požijete přípravek Linoseptic, poraďte se neprodleně s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linoseptic

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další dotazy týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Ve vzácných případech se může v místě aplikace dostavit, pálení, zrudnutí, svědění a pocit tepla.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

Jsou možné kontaktní alergické reakce, jako je dočasné zrudnutí ošetřené kůže.

Při použití pro výplach úst způsobuje přípravek Linoseptic dočasnou hořkou chuť v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Linoseptic uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na kartonu a na lahvi za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Linoseptic obsahuje

Léčivými látkami jsou octenidini dihydrochloridum a phenoxyethanolum. 1 g kožního spreje,

roztoku obsahuje octenidini dihydrochloridum 1 mg a phenoxyethanolum 20 mg.

Dalšími složkami jsou roztok kokamidopropylbetainu 38% (obsahuje chlorid sodný), natrium-

glukonát, glycerol 85%, roztok hydroxidu sodného 0,4 % a čištěná voda.

Jak přípravek Linoseptic vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Linoseptic je čirý, bezbarvý kožní sprej, roztok dodávaný v bílých lahvích z HD-

polyethylenu s mechanickým rozprašovačem a polypropylenovým uzávěrem.

Velikosti balení jsou 30 a 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstr. 56

33611 Bielefeld

Německo

Tel:

+49 (0)521 8808-05

Fax:

+49 (0)521 8808-334

E-mail:

info@wolff-arzneimittel.de

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Linoseptic 1 mg/g + 20 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Česká republika:

Linoseptic 1 mg/g + 20 mg/g Kožní sprej, roztok

Estonsko:

Linoseptic

Německo:

Linoseptic 1 mg/g + 20 mg/g Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung

Maďarsko:

Linoseptic 1 mg/g + 20 mg/g Külsőleges oldatos spray

Lotyšsko:

Linoseptic 1 mg/g + 20 mg/g Uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums

Litva:

Linoseptic 1 mg/20 mg/g Odos purškalas (tirpalas)

Polsko:

Linoseptic

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 12.1.2015

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1972 (CATS Consultants GmbH)

EU/3/18/1972 (CATS Consultants GmbH)

EU/3/18/1972 (Active substance: 1-[[[4-(4-fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yloxy)-6-methoxyquinolin-7-yl]oxy]methyl]cyclopropanamine-dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1256 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/202/17

Europe -DG Health and Food Safety

29-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017) 8618 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

6-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IMMITICIDE (Melarsomine Dihydrochloride And Water) Kit [Merial, Inc.]

IMMITICIDE (Melarsomine Dihydrochloride And Water) Kit [Merial, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

Zyrtec vs. Xyzal

Zyrtec vs. Xyzal

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Xyzal (levocetirizine dihydrochloride) antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Both Zyrtec and Xyzal are available over-the-counter (OTC).

US - RxList

31-10-2017

Xyzal vs. Allegra

Xyzal vs. Allegra

Xyzal (levocetirizine dihydrochloride) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are antihistamines used to treat allergic symptoms of seasonal allergic rhinitis (sneezing, runny nose, itchy or watery eyes), and hives.

US - RxList

30-10-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Apotex Corp.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

Designation notices

Designation notices

Added orphan drug designation: sapropterin Dihydrochloride (KUVAN)

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-9-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 14, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Apotex Corp.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

ALLOPAX (Levocetirizine Dihydrochloride 5%, Loratadine 5%) Kit [PharmaGenetico LLC]

ALLOPAX (Levocetirizine Dihydrochloride 5%, Loratadine 5%) Kit [PharmaGenetico LLC]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

16-6-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet [AvKARE, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jun 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

HISTAMINUM HYDROCHLORICUM (Histamine Dihydrochloride) Pellet [BrandStorm HBC]

HISTAMINUM HYDROCHLORICUM (Histamine Dihydrochloride) Pellet [BrandStorm HBC]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

PAIN RELIEVING ARTHRITIS (Histamine Dihydrochloride) Cream [Yash Pharmceuticals]

PAIN RELIEVING ARTHRITIS (Histamine Dihydrochloride) Cream [Yash Pharmceuticals]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement