LINGABAT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINGABAT Tvrdá tobolka 75MG
 • Dávkování:
 • 75MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINGABAT Tvrdá tobolka 75MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PREGABALINUM
 • Přehled produktů:
 • LINGABAT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 498/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls258486/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lingabat 25 mg tvrdé tobolky

Lingabat 75 mg tvrdé tobolky

Lingabat 150 mg tvrdé tobolky

pregabalinum

Přečtěte si pozorně

celou

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Lingabat a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lingabat užívat

Jak se přípravek Lingabat užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lingabat uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Lingabat a k

čemu se používá

Přípravek Lingabat patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie, neuropatické bolesti a

generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospělých.

Periferní a centrální neuropatická bolest:

Přípravek Lingabat se používá k léčbě dlouhotrvající

bolesti

způsobené

poškozením

nervů.

Periferní

neuropatickou

bolest

může

způsobit

celá

řada

onemocnění, jako např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Bolest může být pociťována jako

horkost, pálení, tepání, vystřelování, bodání, ostrá bolest, svírání, žhavá bolest, brnění, snížená

citlivost a mravenčení. Periferní a centrální neuropatická bolest může rovněž vést ke změnám nálady,

poruchám spánku, únavě a může mít dopad na tělesné a společenské fungování a celkovou kvalitu

života.

Epilepsie: Přípravek Lingabat se používá k léčbě určitých forem epilepsie (záchvaty postihující

nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku) u

dospělých osob. Váš lékař Vám předepíše přípravek Lingabat, aby Vám pomohl léčit epilepsii v

případě, kdy Vaše současná léčba nedokáže zcela upravit Vaše onemocnění. Přípravek Lingabat se má

užívat navíc k současné léčbě. Přípravek Lingabat se neužívá samostatně, musíte jej vždy užívat v

kombinaci s dalšími léky k léčbě epilepsie.

Generalizovaná úzkostná porucha

: Přípravek Lingabat se používá k léčbě generalizované úzkostné

poruchy (GAD). Příznakem generalizované úzkostné poruchy jsou

dlouhodobá nadměrná úzkost a trápení, které lze jen těžko kontrolovat. Generalizovaná úzkostná

porucha může také způsobit neklid nebo pocit napětí nebo podráždění, zvýšenou unavitelnost, potíže

s koncentrací nebo pocit prázdnoty, podrážděnost, svalové napětí nebo poruchy spánku. Tyto stavy

jsou odlišné od stresu a napětí běžného života.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Lingabat po

užívat

Neužívejte přípravek

Lingabat:

jestliže jste alergický(á) na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lingabat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Někteří pacienti užívající přípravek Lingabat hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto

příznaky

zahrnují

otok

obličeje,

rtů,

jazyka

hrdla,

stejně

jako

výsev

kožní

vyrážky.

Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře.

Přípravek

Lingabat

může

způsobit

závratě

ospalost,

což

může

zvýšit

výskyt

náhodných

poranění (pádů) u starších pacientů. Proto byste měl(a) být opatrný(á), dokud si nezvyknete na

všechny účinky, které lék může mít.

Přípravek Lingabat může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z

nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře.

U některých pacientů s diabetem (cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze,

může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu.

U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost,

vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. k léčbě bolesti nebo zvýšeného napětí svalů

(spasticity) užívat více léčivých přípravků, které mohou mít podobné nežádoucí účinky jako

pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.

U některých pacientů užívajících pregabalin bylo hlášeno srdeční selhání; tito pacienti byli

většinou starší pacienti s onemocněním srdce a cév.

Před užitím tohoto léku informujte svého

lékaře, pokud máte, nebo jste před zahájením léčby pregabalinem měl(a) někdy dříve

onemocnění srdce.

U několika pacientů léčených přípravkem Lingabat bylo hlášeno selhání ledvin. Pokud během

léčby přípravkem Lingabat zaznamenáte sníženou frekvenci močení, informujte svého lékaře;

přerušením léčby se může tento stav zlepšit.

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie), jako je přípravek Lingabat,

měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Budete-li mít kdykoli podobné myšlenky,

kontaktujte ihned svého lékaře.

Pokud je přípravek Lingabat podáván současně s léky, které mohou vyvolat zácpu (např. některé

léky proti bolesti), může dojít k výskytu obtíží v trávicím traktu (např. zácpa, ucpaná nebo

ochrnutá střeva). Informuje lékaře, zaznamenáte-li zácpu, zvláště máte-li k ní sklony.

Před zahájením léčby tímto přípravkem byste měl(a) svému lékaři sdělit, zda jste někdy trpěl(a)

alkoholismem nebo zneužíváním léků či závislostí na nich. Neužívejte větší množství přípravku,

než Vám bylo předepsáno.

Během léčby přípravkem Lingabat nebo krátce po jeho vysazení byl hlášen výskyt křečí. Pokud se

u Vás vyskytnou křeče, kontaktujte ihned svého lékaře.

U některých pacientů, kteří užívali přípravek Lingabat a zároveň trpěli dalším onemocněním, byly

hlášeny případy úbytku mozkových funkcí (encefalopatie). Řekněte svému lékaři, pokud máte,

nebo jste měl(a) někdy dříve jakékoli závažné onemocnění, včetně onemocnění jater a ledvin.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících (do 18 let) nebyla dosud stanovena, a proto se pregabalin

nemá v této věkové skupině používat.

Další léčivé

přípravky a přípravek

Lingabat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Lingabat a některé jiné léky na sebe mohou vzájemně působit (interakce). Při užívání

s určitými jinými léky může přípravek Lingabat zesilovat nežádoucí účinky, pozorované u těchto léků,

včetně selhání dýchání a kómatu. Stupeň závratí, ospalosti a poklesu soustředěnosti se může zvýšit,

pokud se přípravek Lingabat užívá současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími:

oxykodon (používá se jako lék proti bolesti)

lorazepam (používá se k léčbě úzkosti)

alkohol.

Přípravek Lingabat se může používat současně s perorálními antikoncepčními tabletami.

Přípravek

Lingabat s

jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky přípravku Lingabat je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při léčbě přípravkem Lingabat se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Přípravek Lingabat se nemá užívat v těhotenství ani během kojení, pokud lékař neurčí jinak. Ženy

ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Pokud jste těhotná nebo kojíte,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lingabat může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Neměl(a) byste řídit

motorová vozidla, obsluhovat stroje ani provádět jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud si

nebudete jistý(á), že tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.

3.

Jak se přípravek

Lingabat

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka léku je pro Vás vhodná.

Přípravek Lingabat je určen pouze k perorálnímu podání (podání ústy).

Periferní a centrální

neuropatická bolest, epilepsie nebo generalizovaná úzkostná porucha:

Užívejte tobolky v takovém počtu, jaký Vám předepsal lékař.

Dávka, která je upravena pro Vás a podle Vašeho onemocnění, je obvykle mezi 150 mg a 600 mg

každý den.

Váš lékař Vám doporučí, abyste užíval(a) přípravek Lingabat 2x nebo 3x denně. Při dávkování 2x

denně užívejte přípravek 1x ráno a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Při dávkování

3x denně užívejte přípravek 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou

dobu.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Lingabat je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), užívejte přípravek Lingabat v normálním dávkování, s výjimkou

případu, kdy máte problémy s ledvinami.

V případě, že máte problémy s ledvinami, Vám lékař může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo

dávku léku.

Tobolku spolkněte celou a zapijte ji vodou.

V léčbě přípravkem Lingabat pokračujte do té doby, než Vám Váš lékař doporučí, abyste ji ukončil(a).

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Lingabat

, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře, případně jděte ihned na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou

krabičku nebo lahvičku od přípravku Lingabat. V důsledku užití více přípravku Lingabat než jste

měl(a), se můžete cítit ospalý(á), zmatený(á), vzrušený(á) nebo neklidný(á). Hlášeny byly rovněž

epileptické záchvaty.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Lingabat

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Lingabat tobolky pravidelně každý den ve stejnou dobu. Pokud

si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud není právě čas

vzít si další dávku léku. V takovém případě si pouze vezměte další dávku léku jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Lingabat

Neukončujte užívání přípravku Lingabat, pokud Vám to lékař nedoporučí. Ukončení užívání přípravku

Lingabat se provádí postupně, a to minimálně po dobu 1 týdne.

Měl(a) byste si být vědom(a) toho, že po ukončení dlouhodobé nebo krátkodobé léčby přípravkem

Lingabat můžete zaznamenat některé nežádoucí účinky. Tyto účinky zahrnují: poruchy spánku, bolest

hlavy, pocit na zvracení, úzkost, průjem, příznaky podobné chřipce, křeče, nervozitu, depresi, bolest,

pocení a závratě. Tyto projevy se mohou vyskytnout častěji nebo jsou závažnější, pokud jste užíval(a)

přípravek Lingabat delší období.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

- závratě, ospalost, bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

- zvýšená chuť k jídlu

- pocit radostné nálady, zmatenost, dezorientace, snížení zájmu o sex, podrážděnost

- poruchy pozornosti, nemotornost, zhoršení paměti, ztráta paměti, třes, obtíže při mluvení, pocity

brnění, pocit necitlivosti, sedace (zklidnění), letargie (netečnost), nespavost, únava, zvláštní pocity

- rozmazané vidění, dvojité vidění

- závratě, potíže s rovnováhou, pády

- sucho v ústech, zácpa, zvracení, plynatost, průjem, pocit na zvracení, otok břicha

- obtíže s erekcí

- otok celého těla, včetně končetin

- pocit opilosti, abnormální styl chůze

- nárůst tělesné hmotnosti

- svalové křeče, bolesti kloubů, bolest zad, bolesti končetin

- bolest v krku

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

- ztráta chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti, nízká hladina krevního cukru, vysoká hladina krevního

cukru

- změny vnímání sebe sama, neklid, deprese, vzrušení, kolísání nálady, obtíže při hledání slov,

halucinace, zvláštní sny, panické ataky, apatie, agresivita, povznesená nálada, porucha duševních

funkcí, obtížné myšlení, zvýšení zájmu o sex, potíže se sexuálními funkcemi zahrnující neschopnost

dosáhnout vyvrcholení, opožděná ejakulace

- změny zraku, neobvyklé oční pohyby, změny zraku včetně tunelového vidění, záblesky světla, trhavé

pohyby, snížení reflexů, zvýšená aktivita, závratě při vstávání, citlivá kůže, ztráta chuti k jídlu,

pocity pálení, třes při pohybu, porucha vědomí, ztráta vědomí, mdloby, zvýšená citlivost na hluk,

pocit, kdy se člověk necítí dobře

- suchost očí, otok očí, bolesti očí, slabozrakost, slzení, podráždění oka

- poruchy srdečního rytmu, zvýšení tepové frekvence, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, změny

srdečního rytmu, srdeční selhání

- zčervenání, návaly horka

- dýchací obtíže, suchý nos, ucpaný nos

- zvýšená tvorba slin, pálení žáhy, necitlivost kolem úst

- pocení, vyrážka, pocit chladu, horečka

- svalové záškuby, otoky kloubů, ztuhlost svalů, bolest včetně bolesti svalů, bolest krku

- bolest prsu

- obtíže s močením nebo bolestivé močení, pomočování

- slabost, žízeň, pocit tísně na hrudi

- změny ve výsledcích krevních a jaterních testů (zvýšená hladina krevní kreatininfosfokinázy,

alaninaminotransferázy či aspartátaminotransferázy, snížení počtu krevních destiček, neutropenie,

zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená hladina draslíku v krvi)

- přecitlivělost, otok obličeje, svědění, kopřivka, rýma, krvácení z nosu, kašel, chrápání

- bolestivá menstruace

- pocit studených rukou a nohou

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

- změny čichu, rozhoupání/kývání obrazu, změněné hloubkové vnímání, rozzáření obrazu, ztráta zraku

- rozšířené zorničky, šilhání

- studený pot, tíseň v hrdle, otok jazyka

- zánět slinivky břišní

- potíže s polykáním

- pomalé nebo omezené pohyby těla

- potíže se správným psaním

- zvýšené množství tekutiny v břiše

- tekutina na plicích

- křeče

- změny v záznamech srdeční aktivity (EKG), odpovídající poruchám srdečního rytmu

- poškození svalů

- výtok z prsu, neobvyklý růst prsů, růst prsů u mužů

- přerušený menstruační cyklus

- selhání ledvin, snížený objem moči, zadržování moči

- snížení počtu bílých krvinek

- nevhodné chování

- alergické reakce (mohou zahrnovat potíže s dýcháním, zánět oka (keratitida) a závažné kožní

reakce, které se projevují vyrážkou, puchýřky na kůži, olupováním kůže a bolestí)

Jestliže se u Vás objeví otoky obličeje nebo jazyka a/nebo zčervenání kůže s

puchýři nebo

ulupováním, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, se mohou vyskytovat častěji, protože např. pacienti

s poraněním míchy mohou k léčbě bolesti nebo zvýšeného svalového napětí užívat více léčivých

přípravků, s podobnými nežádoucími účinky jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se

může při souběžném užívání zvyšovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Lingabat

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Lingabat obsahuje

Léčivou látkou je pregabalinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje pregabalinum 25 mg, 75 mg

nebo 150 mg.

Dalšími složkami jsou: mannitol, kukuřičný škrob, mastek, želatina, oxid titaničitý (E171),

šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol, hydroxid draselný.

Síla 75 mg obsahuje také červený oxid železitý (E172),

Jak přípravek

Lingabat

vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý až téměř bílý prášek.

25 mg tobolky: Bílé tvrdé tobolky o velikosti přibližně 14,4 mm x 5,3 mm s potiskem „138“ na víčku

a „J“ na těle tobolky.

75 mg tobolky: Bílé a oranžové tvrdé tobolky o velikosti přibližně 14,4 mm x 5,3 mm s potiskem

„140“ na víčku a „J“ na těle tobolky.

150 mg tobolky: Bílé tvrdé tobolky o velikosti přibližně 17,8 mm x 6,4 mm s potiskem „142“ na

víčku a „J“ na těle tobolky.

Přípravek Lingabat je dostupný v PVC/Al a Al/Al blistrech obsahujících 14 nebo 56 tobolek.

Pro sílu 25 mg:

Přípravek Lingabat 25 mg je dostupný v PVC/Al a Al/Al blistrech obsahujících 56 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Лингaбaт 25 mg, 75 mg, 150 mg твърди капсули

Česká republika

Lingabat 25 mg tvrdé tobolky

Lingabat 75 mg tvrdé tobolky

Lingabat 150 mg tvrdé tobolky

Nizozemsko

Lingabat, 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg harde capsules

Polsko

Lingabat, 25 mg, 75 mg, 150 mg

Slovinsko

Lingabat 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg trde kapsule

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 7. 12. 2017

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

23-4-2018

Tegretol vs. Lyrica

Tegretol vs. Lyrica

Tegretol (carbamazepine) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic drugs (anticonvulsants) used to treat seizures and nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Tegretol is also used to treat bipolar disorder. Lyrica is also used to treat fibromyalgia.

US - RxList

9-3-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1537 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1146 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)738 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)739 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-1-2018

Pregabalin

Pregabalin

Pregabalin is used to treat pain caused by nerve damage due to diabetes or to shingles (herpes zoster) infection. It may also be used to treat nerve pain caused by spinal cord injury. This medication is also used to treat pain in people with fibromyalgia.

US - RxList

3-1-2018

LYRICA (Pregabalin) Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

LYRICA (Pregabalin) Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LYRICA (Pregabalin) Capsule [Cardinal Health]

LYRICA (Pregabalin) Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

LYRICA (Pregabalin) Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

LYRICA (Pregabalin) Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic medications used to treat seizures and nerve pain.

US - RxList

24-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Pregabalin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Pregabalin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

LYRICA (Pregabalin) Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LYRICA (Pregabalin) Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

LYRICA (Pregabalin) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

LYRICA (Pregabalin) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

LYRICA (Pregabalin) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

LYRICA (Pregabalin) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed