Advertisement

LINEZOLID ZENTIVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID ZENTIVA Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID ZENTIVA Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID ZENTIVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 339/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls80609/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Linezolid Zentiva 600 mg potahované tablety

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Linezolid Zentiva 600 mg potahované tablety (dále jen Linezolid Zentiva) a k čemu

se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Zentiva užívat

Jak se přípravek Linezolid Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linezolid Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Linezolid Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Zentiva je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů

bakterií, které způsobují infekce. Přípravek se používá k léčbě zánětu plic a některých infekcí kůže

nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Linezolid Zentiva vhodná k léčbě Vaší

infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Linezolid Zentiva:

jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6),

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) některý lék patřící do skupiny

inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se užívají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Přípravek totiž přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Přípravek Linezolid Zentiva pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z

následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se může rozhodnout

sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně

může dojít k závěru, že je pro Vás vhodnější jiná léčba.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

hormonálního systému s příznaky průjmu, zarudnutí kůže, dušnosti)?

Trpíte bipolární afektivní poruchou (duševním onemocněním, které se projevuje střídáním

manických a depresivních epizod), schizoafektivní poruchou, zmateností nebo jinými duševními

poruchami?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující zduření a překrvení sliznice při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin,

léky užívané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol,

antidepresiva známá jako tricyklická antidepresiva nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin,

fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin,

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan,

léky k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, jako je adrenalin (epinefrin),

léky, které zvyšují Váš krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin,

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin,

léky užívané k léčbě úzkostných stavů, jako je buspiron,

antibiotikum zvané rifampicin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Linezolid Zentiva se poraďte se svým lékařem, jestliže:

se Vám snadno tvoří modřiny nebo snadno krvácíte,

máte anémii (chudokrevnost),

jste náchylný(á) k infekcím,

jste v minulosti měl(a) křeče,

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu,

trpíte průjmem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

potíže se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže se zaostřováním

na detaily nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti ve vašich rukou nebo nohou, nebo pocit mravenčení nebo brnění v horních nebo

dolních končetinách.

v průběhu užívání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku Linezolid Zentiva se u

Vás může objevit průjem. Pokud je průjem těžký nebo přetrvávající nebo si všimnete, že Vaše

stolice obsahuje krev nebo hlen, ukončete okamžitě užívání přípravku Linezolid Zentiva a

poraďte se se svým lékařem. Za těchto okolností neužívejte léčivé přípravky, které zastavují nebo

zpomalují činnost střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Děti a dospívající

Přípravek Linezolid Zentiva se nedoporučuje k užívání u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Existuje riziko, že by přípravek Linezolid Zentiva mohl někdy reagovat s některými jinými léčivými

přípravky a vyvolávat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdečního

tepu.

Vzhledem k tomu, že se přípravek Linezolid Zentiva nesmí užívat současně s některými léky nebo pokud

byly brány v nedávné době, sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech

užíval(a) následující léky (viz také bod 2 výše „Neužívejte přípravek Linezolid Zentiva“).

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout

podat Vám přípravek Linezolid Zentiva, ale bude muset sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit

krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás

vhodnější.

Látky snižující zduření a překrvení sliznic při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu, klomipraminu, dosulepinu,

doxepinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu, paroxetinu a sertralinu.

Léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

Léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují srážení krve, jako je warfarin.

Přípravek Linezolid Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Linezolid Zentiva lze užívat buď před jídlem, během jídla, nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek totiž může

reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách, a může tak

způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, informujte o tom okamžitě svého

lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství, kojení a plodnost

Účinky linezolidu u těhotných žen nejsou známé. Proto se přípravek Linezolid Zentiva nemá používat

v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař. Pokud jste těhotná nebo kojíte,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem Linezolid Zentiva nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a

může ovlivnit kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Zentiva můžete mít pocit závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k

tomu dojde, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše

schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek Linezolid Zentiva obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

3.

Jak se přípravek Linezolid Zentiva užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 1 tableta (600 mg linezolidu) 2x denně (každých 12

hodin). Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, máte přípravek Linezolid Zentiva užít po dialýze.

Léčba trvá obvykle 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku

nebyla pro léčbu delší než 28 dní stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během užívání přípravku Linezolid Zentiva má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy, aby

kontroloval Váš krevní obraz.

Pokud užíváte přípravek Linezolid Zentiva déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně kontrolovat Váš

zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Linezolid Zentiva není běžně používán k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Linezolid Zentiva, než jste měl(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Linezolid Zentiva

Vynechanou tabletu užijte, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte po 12 hodinách od tohoto okamžiku

a pokračujte v užívání každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Linezolid Zentiva

Je důležité pokračovat v léčbě přípravkem Linezolid Zentiva, dokud Vám Váš lékař neřekne, že máte

léčbu ukončit.

Pokud přestanete přípravek užívat a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře

nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Zentiva zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích účinků,

sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi:

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění nebo

otok, zejména v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alegické reakce, a proto může

být nezbytné ukončit užívání přípravku Linezolid Zentiva.

problémy se zrakem jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže se zaostřováním

na detaily nebo zúžení zorného pole.

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik včetně

pseudomembranózní kolitidy), který ve vzácných případech může vést k život ohrožující

komplikaci.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

v průběhu používání linezolidu byly hlášeny záchvaty nebo křeče. Informujte svého lékaře, pokud se

u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), svalová ztuhlost, třes, porucha koordinace

a záchvat při současném užívání antidepresiv, tzv. SSRI (viz bod 2).

u pacientů léčených přípravkem Linezolid Zentiva déle než 28 dní byla hlášena necitlivost, brnění

nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co nejdříve poradit se svým

lékařem.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „moučnivka“

bolest hlavy

kovová chuť v ústech

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny výsledků některých krevních testů včetně těch, které hodnotí funkci ledvin nebo jater nebo

hladinu cukru v krvi

nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba modřin, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii

poruchy spánku

zvýšený krevní tlak

nízký počet červených krvinek (anémie)

změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaši schopnost čelit infekcím

kožní vyrážka

svědění kůže

závratě

lokalizovaná nebo celková bolest břicha

poruchy trávení

zácpa

lokalizovaná bolest

horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

pocity brnění nebo necitlivosti

rozmazané vidění

zvonění v uších (tinitus)

bolest břicha

sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

časté nucení na močení

zimnice

pocit únavy nebo žízně

zánět slinivky břišní

zvýšené pocení

změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které měří funkci ledvin či jater

křeče

hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

selhání ledvin

snížení počtu krevních destiček

nadýmání

tranzitorní ischemická ataka (dočasná porucha průtoku krve do mozku způsobující krátkodobé

příznaky jako je ztráta zraku, slabost v horních a dolních končetinách, porucha řeči a ztráta vědomí)

zánět kůže

zvýšení kreatininu

změny srdečního tepu (např. zvýšený tep)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

povrchové zbarvení zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene a plaku)

zúžení zorného pole

snížení počtu krvinek

Zaznamenány byly také následující nežádoucí účinky (četnost není známa – nelze z dostupných

údajů určit)

serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, abnormální

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, zimnici a třesavku)

laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání)

závažné poruchy kůže

sideroblastická anémie (typ anémie (nízký počet červených krvinek))

snížená aktivita kostní dřeně (myelosuprese)

alopecie (vypadávání vlasů)

změny barevného vidění, potíže se zaostřováním na detaily, ztráta zraku

slabost a/nebo změny smyslového vnímání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Linezolid Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za

zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička: Po prvním otevření užívejte během 100 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou poloxamer 407, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon K30,

koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, mastek a

magnesium-stearát.

Potahovaná vrstva tablety obsahuje hypromelosa (E464), makrogol 400 (E1521) a oxid titaničitý

(E171).

Modrý inkoust obsahuje šelak (E904), propylenglykol, brilantní modř FCF (E133) a hydroxid

amonný (E527) (0,1-1%).

Jak přípravek Linezolid Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Linezolid Zentiva jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety s modrým potiskem

"600" na jedné straně.

Tablety přípravku Linezolid Zentiva jsou dostupné v PA/Al/PVC-Al blistrech nebo PVC/PE/PVDC-Al

blistrech po 10, 20, 30, 50 nebo 60 tabletách, v krabičce.

Tablety přípravku Linezolid Zentiva jsou také dostupné v HDPE lahvičkách s dětským bezpečnostním

uzávěrem po 10, 14, 20, 24, 30, 50 nebo 60 tabletách.

Tablety přípravku Linezolid Zentiva jsou také dostupné v HDPE lahvičkách po 100 tabletách (pouze pro

použití v nemocnici).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str, 153 51, Pallini, Attiki, Řecko

Pharmathen International SA, Industrial Park Sapes Rodopi Perfecture, Block No 5, 69300 Rodopi, Řecko

S.C Zentiva S.A, B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bukurešť, 032266, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Linezolid Zentiva 600 mg Filmtabletten

Německo

Linezolid Zentiva 600mg Filmtabletten

Česká republika

Linezolid Zentiva 600 mg potahované tablety

Polsko

Linezolid Zentiva

Portugalsko

Linezolida Zentiva

Francie

Linezolid Zentiva 600 mg comprimé pelliculé

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2015

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Tenofovir disoproxil Zentiva (Active substance: tenofovir disoproxil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)417 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7020 of Tue, 17 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4137/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5986 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/783/PSUSA/00001653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5166 of Wed, 19 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: Caroline Blanc

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

Linezolid

Linezolid

Linezolid is a prescription drug used as an antibiotic to treat certain serious bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

24-5-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement