Advertisement

LINEZOLID ZENTIVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID ZENTIVA Infuzní roztok 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X300ML Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID ZENTIVA Infuzní roztok 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID ZENTIVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 108/15-C
 • EAN kód:
 • 8594739221222
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls78578/2015

a k sp.zn. sukls78557/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Linezolid Zentiva 2 mg/ml

infuzní roztok

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Linezolid Zentiva 2 mg/ml (dále jen Linezolid Zentiva) a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Zentiva používat

Jak se přípravek Linezolid Zentiva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linezolid Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Linezolid Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Zentiva je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů

bakterií (choroboplodných zárodků), které způsobují infekce. Přípravek se používá k léčbě zánětu plic a

některých infekcí kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Linezolid

Zentiva vhodná k léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Zentiva používat

Nepoužívejte přípravek Linezolid Zentiva:

jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6),

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) některý lék patřící do skupiny

inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO, např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se užívají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Je to proto, že přípravek přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Přípravek Linezolid Zentiva pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z

následujících otázek. V takovém případě informujte Vašeho lékaře, který se pak může rozhodnout sledovat

Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně může dojít k

závěru, že je pro Vás vhodnější jiná léčba.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás tyto kategorie týkají, poraďte se se svým lékařem.

Máte vysoký krevní tlak bez ohledu na to, jestli užíváte léky na vysoký krevní tlak?

Byla Vám potvrzena zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádorové onemocnění nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený

nádory hormonálního systému s příznaky průjmu, zarudnutí kůže, dušnosti)?

Trpíte maniodepresivní poruchou (duševním onemocněním, které se projevuje střídáním manických

a depresivních epizod), schizoafektivní poruchou, stavy zmatenosti nebo nějakou jinou duševní

poruchou?

Užíváte některý z uvedených léků?

látky proti rýmě, nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo fenylpropanolamin,

léky užívané k léčbě astmatu, např. salbutamol, terbutalin, fenoterol,

antidepresiva známá jako tricyklická anitidepresiva nebo SSRI (selektivní inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin,

léky užívané k léčbě migrény, např. sumatriptan a zolmitriptan,

léky k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, např. adrenalin (epinefrin),

léky, které zvyšují Váš krevní tlak, např. noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin,

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, např. pethidin,

léky užívané k léčbě úzkostných stavů, např. buspiron,

antibiotikum zvané rifampicin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linezolid Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

se Vám snadno tvoří krevní podlitiny nebo snadno krvácíte,

máte anémii (chudokrevnost),

jste náchylný(á) k infekcím,

jste v minulosti měl(a) křeče,

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu,

trpíte průjmem.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

potíže se zrakem, např. rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže se zaostřováním na

detaily nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti ve vašich rukou nebo nohou, nebo pocit mravenčení nebo brnění v horních nebo

dolních končetinách.

průjem a to v průběhu užívání antibiotik nebo po nich, včetně přípravku Linezolid Zentiva. Pokud

je průjem těžký, přetrvávající nebo si všimnete, že Vaše stolice obsahuje krev nebo hlen, informujte

svého lékaře, neboť podávání přípravku Linezolid Zentiva musí být okamžitě ukončeno.. Za těchto

okolností neužívejte léky, které zastavují nebo zpomalují činnost střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Existuje riziko, že by mohl přípravek Linezolid Zentiva v některých případech reagovat s některými

jinými léčivými přípravky a vyvolávat nežádoucí účinky, např. změnu krevního tlaku, tělesné teploty

nebo srdečního tepu.

Vzhledem k tomu, že se přípravek Linezolid Zentiva nesmí užívat současně s některými léky, informujte

svého lékaře, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky (viz bod 2

výše "Nepoužívejte přípravek Linezolid Zentiva"):

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout

podat Vám přípravek Linezolid Zentiva, ale bude muset sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit

krevní tlak před zahájením léčby i během ní. V některých případech lékař může dojít k závěru, že jiná

léčba je pro Vás vhodnější.

Přípravky k léčbě rýmy, nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu např. salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, například amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.

Léky užívané k léčbě migrény, např. sumatriptan a zolmitriptan.

Léky užívané k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, např. adrenalin (epinefrin).

Léky zvyšující krevní tlak, např. noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, např. pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných stavů, např. buspiron.

Léky snižující srážení krve, např. warfarin.

Přípravek Linezolid Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Linezolid Zentiva může být podáván s jídlem, během jídla nebo i po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů nebo extraktů ze

sójových bobů (např. sójová omáčka), pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Linezolid

může totiž reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách a

může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Začnete-li po jídle nebo pití pociťovat pulzující bolest hlavy, informujte o tom okamžitě svého lékaře

nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Účinek linezolidu na těhotné ženy není znám. Proto se přípravek Linezolid Zentiva nemá používat v

průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Během léčby přípravkem Linezolid Zentiva nekojte, protože přípravek přechází do mateřského mléka

a může ovlivnit kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Linezolid Zentiva může vyvolávat závratě nebo problémy s viděním. V takovém případě

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje

může být ovlivněna.

Přípravek Linezolid Zentiva obsahuje glukózu a sodík.

Glukóza

1 ml roztoku přípravku Linezolid Zentiva obsahuje 45,7 mg glukózy (13,7 g glukózy v jednom vaku).

Nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou nebo u jiných stavů spojených s intolerancí glukózy.

Sodík

1 ml roztoku přípravku Linezolid Zentiva obsahuje 0,38 mg sodíku (114 mg sodíku v jednom vaku).

Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Linezolid Zentiva používá

Dospělí

Tento přípravek Vám bude podávat formou infuze do žíly lékař. Doporučená dávka pro dospělé (starší 18

let včetně) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát denně. Podává se přímo do krevního řečiště formou

nitrožilní infuze, která trvá 30 až 120 minut.

Pokud docházíte na dialýzu, přípravek Linezolid Zentiva Vám má být podán po dialýze.

Léčba trvá obvykle 10 až 14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla

posuzována pro léčbu delší než 28 dní. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během používání přípravku Linezolid Zentiva má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy ke sledování

krevního obrazu.

Pokud používáte přípravek Linezolid Zentiva déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně kontrolovat Váš

zrak.

Použití u dětí

Podávání přípravku Linezolid Zentiva dětem a dospívajícím (do 18 let včetně) se nedoporučuje.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Linezolid Zentiva, než mělo

Obáváte-li se, že Vám bylo podáno nadměrné množství přípravku Linezolid Zentiva, sdělte to ihned

svému lékaři.

Jestliže došlo k vynechání dávky přípravku Linezolid Zentiva

Jelikož Vám bude tento lék podáván pod pečlivým dohledem, vynechání dávky je velice

nepravděpodobné..Pokud se přesto domnívate, že byla dávka léčby vynechána, sdělte to ihned lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Zentiva zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích účinků,

informujte o tom ihned svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka:

Kožní reakce, např. bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (zánět kůže), vyrážka, svědění nebo

otok kůže, zejména v obličeji a na krku. Může to být známkou alergické reakce a je možné, že

budete muset přestat přípravek Linezolid Zentiva používat.

Potíže se zrakem, např. rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže se zaostřováním na

detaily nebo zúžení zorného pole.

Těžký průjem se stopami krve a/nebo hlenu (zánět střev v souvislosti s používáním antibiotik

včetně pseudomembranózní kolitidy), který se může ve vzácných případech rozvinout do

komplikovaného stavu ohrožujícího pacienta na životě.

Opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Při používání linezolidu byly zaznamenány také křeče nebo záchvaty. Informujte svého lékaře,

jestliže budete pociťovat rozrušení, zmatek, blouznění (delirium), svalovou ztuhlost, třes,

nekoordinovanost pohybů a křeče, pokud jste zároveň užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI

(selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) (viz bod 2).

U pacientů léčených linezolidem déle než 28 dní, byla zaznamenána snížená citlivost, brnění a rozmazané

vidění. Budete-li pociťovat jakékoli zrakové potíže, informujte o tom co nejdříve svého lékaře.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Kvasinkové infekce, zejména poševní nebo ústní „moučnivka“

Bolest hlavy

Kovová pachuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Změny některých hodnot krevních testů včetně těch, které měří funkce ledvin nebo jater, nebo

hladiny krevního cukru

Nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba krevních podlitin, které mohou být způsobeny změnami počtu

některých krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii

Poruchy spánku

Zvýšený krevní tlak

Nízký počet červených krvinek (anémie)

Změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaši schopnost čelit infekcím

Kožní vyrážka

Svědění kůže

Závratě

Lokalizovaná nebo celková bolest břicha

Poruchy trávení

Zácpa

Lokalizovaná bolest

Horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

Brnění, necitlivost

Rozmazané vidění

Ušní šelest (tinitus)

Bolest břicha

Sucho nebo bolest v ústech, otok, bolest nebo zbarvení jazyka

Bolest v místě a kolem místa vpichu jehly s infuzí

Zánět žil (zahrnující místo vpichu jehly s infuzí)

Časté nucení na močení

Zimnice

Pocit únavy nebo žízně

Zánět slinivky břišní

Zvýšené pocení

Změna hladiny bílkovin, solí a enzymů v krvi, které měří funkce ledvin nebo jater

Křeče

Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

Selhání ledvin

Snížení počtu krevních destiček

Nadýmání

Tranzitorní ischemická ataka (dočasná porucha průtoku krve do mozku způsobující krátkodobé

příznaky jako je ztráta zraku, slabost v horních a dolních končetinách, porucha řeči a ztráta vědomí)

Zánět kůže

Zvýšení hladiny kreatininu

Změny srdečního tepu (např. zvýšený tep)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

Povrchové zbarvení zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene a plaku)

Poruchy zorného pole

Snížení počtu krvinek

Zaznamenány byly také následující nežádoucí účinky (četnost není známá - nelze z dostupných údajů

určit)

Serotoninový syndrom (projevuje se rychlým srdečním tepem, zmateností, nadměrným pocením,

halucinacemi, mimovolními pohyby, zimnicí nebo třesem)

Laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha nebo

zrychlené dýchání)

Závažná kožní onemocnění

Sideroblastická anémie (typ anémie (nízký počet červených krvinek))

Alopecie (vypadávání vlasů)

Snížená aktivita kostní dřeně (myelosuprese)

Změny barevného vidění, potíže se zaostřováním na detaily, ztráta zraku

Slabost a/nebo změny smyslového vnímání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Linezolid Zentiva uchovávat

Pracovníci nemocnice zajistí, aby roztok přípravku Linezolid Zentiva nebyl používán po uplynutí doby

použitelnosti vyznačené na vaku a aby Vám byl podán vždy hned po rozlomení ochranné pečeti. Na vaku je

uveden měsíc a rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Před podáním

roztoku ho pracovníci nemocnice ještě zkontrolují pohledem. Používán bude pouze čirý roztok neobsahující

žádné částečky. Zajistí také, že bude roztok až do použití řádně skladován v krabičce, aby byl chráněn před

světlem, a mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jeden ml roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát glukózy (typ cukru), dihydrát natrium-citrátu (E331), kyselina

citronová (E330), kyselina chlorovodíková (E507) nebo hydroxid sodný (E524) a voda na injekci.

Jak přípravek Linezolid Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Linezolid Zentiva je dodáván jako čirý bezbarvý roztok v jednotlivých infuzních vacích z polyethylenu,

které obsahují 300 ml roztoku (600 mg linezolidu).

Infuzní vaky jsou baleny v krabičkách po 1 nebo po 10 vacích.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Pharmaceutical Works POLPHARMA, S.A., 19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Nizozemsko

Linezolid Zentiva

Německo

Linezolid Zentiva 2 mg / ml Infusionslösung

Česká republika

Linezolid Zentiva 2 mg / ml

Polsko

Linezolid Zentiva

Portugalsko

Linezolida Zentiva

Francie

LINEZOLIDE ZENTIVA 2mg/ml, solution pour

perfusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.7.2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Linezolid Zentiva 2 mg/ml

infuzní roztok

linezolidum

DŮLEŽITÉ: Před tím, než přípravek předepíšete, si přečtěte souhrn údajů o přípravku.

Linezolid nepůsobí proti infekcím vyvolaným gramnegativními patogeny. Pokud jsou gramnegativní

patogeny prokázány nebo očekávány musí být současně zahájena specifická léčba proti gramnegativním

organismům.

Popis

Polyethylenové infuzní vaky bez obsahu latexu připravené k jednorázovému použití. Vak obsahuje 300 ml

roztoku a je zabalen v kartónové krabičce. Jedna krabička obsahuje 1 nebo 10 infuzních vaků.

Přípravek Linezolid Zentiva obsahuje 2 mg/ml linezolidu v izotonickém bezbarvém roztoku. Další složky

jsou: monohydrát glukózy, dihydrát natrium-citrátu (E331), kyselina citronová (E330), kyselina

chlorovodíková (E507) nebo hydroxid sodný (E524), voda na injekci.

Dávkování a způsob podání

Linezolid má být podáván pouze v nemocničním prostředí a po konzultaci s příslušným odborníkem, jako

je mikrobiolog nebo specialista na infekční choroby.

Pacienty, kteří zahájí léčbu přípravkem pro parenterální podání, je možné v případě klinické indikace

převádět na perorální podání. V takových případech není nutné měnit dávku, protože perorálně podaný

linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost.

Podávání infuzního roztoku by mělo trvat 30 až 120 minut.

Doporučenou dávku linezolidu je třeba podávat dvakrát denně.

Doporučené dávkování a délka trvání léčby u dospělých:

Délka trvání léčby závisí na patogenu, místu infekce a její závažnosti a na odpovědi pacienta na léčbu.

Následující doporučení ohledně délky léčby vycházejí z doporučení, která byla použita během klinických

hodnocení. U některých typů infekcí může být vhodná kratší doba léčby, ty však nebyly v klinických

studiích hodnoceny.

Maximální doba léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro dobu podávání delší než 28 dnů

nebyla stanovena.

U infekcí se současnou bakteriemií není nutné zvyšovat doporučenou dávku ani prodlužovat délku léčby.

Doporučené dávkování je následující:

Infekce

Dávkování

Doba trvání léčby

Nozokomiální pneumonie

600 mg intravenózně

dvakrát denně

10 až 14 dnů

Komunitní pneumonie

Komplikované infekce kůže a měkkých

tkání

600 mg intravenózně

dvakrát denně

Pediatrická populace: Dávkování u dětí a dospívajících pacientů (< 18 let) není možné stanovit z důvodu

nedostatečných údajů z oblasti farmakokinetiky, bezpečnosti a účinnosti linezolidu. Proto, dokud nebudou

další údaje k dispozici, se používání linezolidu u této věkové skupiny nedoporučuje.

Starší pacienti: Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. hodnota CL

< 30 ml/min): Úprava dávky není nutná.

Vzhledem k neznámému klinickému významu vyšších expozic (až desetinásobek) dvěma primárním

metabolitům linezolidu, má být linezolid u těchto pacientů používán se zvláštní opatrností a pouze v

případě, že předpokládaný přínos léčby převýší možné riziko.

Protože se přibližně 30 % podané dávky linezolidu odstraní během tříhodinové hemodialýzy, má být

linezolid podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární metabolity linezolidu jsou do jisté míry

dialýzou odstraňovány, ale jejich koncentrace po dialýze je stále ještě zřetelně vyšší než jejich koncentrace

u pacientů s normální funkcí ledvin nebo mírnou či středně těžkou poruchou funkce ledvin.

Proto má být linezolid používán u dialyzovaných pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se zvláštní

opatrností a pouze tehdy, když předpokládaný přínos léčby převýší možné riziko.

V současnosti nejsou žádné zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří podstupují kontinuální

ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD) nebo jinou léčbu poruchy funkce ledvin (jiné než hemodialýza).

Pacienti s poruchou funkce jater: Pacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pughova třída A nebo B): Úprava dávky není nutná.

Pacienti se těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova třída C): Jelikož je linezolid metabolizován

neenzymaticky, neočekává se, že by porucha funkce jater významně ovlivňovala jeho metabolizmus,

úprava dávkování tudíž není nutná. Neexistují však farmakokinetické údaje a klinické zkušenosti z

podávání linezolidu pacientům s těžkou poruchou funkce jater jsou pouze omezené. U pacientů s těžkou

poruchou funkce jater je nutné podávat linezolid se zvýšenou opatrností a pouze v případě, že očekávaný

přínos léčby převáží možné riziko.

Kontraindikace

Pacienti s přecitlivělostí na linezolid nebo některou z pomocných látek tohoto přípravku uvedenou v bodě

6.1.

Linezolid nemá být podáván pacientům, kteří užívají nějaký léčivý přípravek inhibující monoaminooxidázu

A nebo B (např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) nebo v průběhu dvou týdnů po užití

takového léčivého přípravku.

Pokud není k dispozici zařízení pro pečlivé sledování pacienta a monitorování krevního tlaku, nemá být

linezolid podáván pacientům s následujícími klinickými stavy nebo při současné medikaci níže uvedenými

přípravky:

Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, feochromocytomem, karcinoidem, tyreotoxikózou, bipolární

afektivní poruchou, schizoafektivní poruchou nebo akutními stavy zmatenosti.

Pacienti užívající některé z následujících léků: Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu,

tricyklická antidepresiva, agonisté receptoru serotoninu 5-HT1 (triptany), přímo i nepřímo účinkující

sympatomimetika (tj. adrenergní bronchodilatancia, pseudoefedrin a fenylpropanolamin), látky s

vazopresorickým účinkem (např. adrenalin / epinefrin, noradrenalin / norepinefrin), dopaminergní

látky (např. dopamin, dobutamin), pethidin a buspiron.

Kojení má být před zahájením léčby a během ní přerušeno.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), nicméně v dávkách

používaných k antibakteriální terapii nevykazuje antidepresivní účinek. Existuje jen velmi málo údajů

získaných na základě interaktivních studií a o bezpečnosti linezolidu u pacientů s existujícími stavy a/nebo

současně užívajících léky, které by u nich mohly vyvolat riziko způsobené inhibicí MAO. Proto se použití

linezolidu za těchto okolností nedoporučuje, pokud není možné bedlivé sledování a monitorování pacienta.

Pacienti by měli být poučeni, že nemají konzumovat velké množství potravin bohatých na tyramin.

Jeden ml roztoku obsahuje 45,7 mg (tj. 13,7 g/300 ml) glukózy. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz u

pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus) nebo jinými stavy spojenými s nesnášenlivostí glukózy. Jeden ml

roztoku dále obsahuje 0,38 mg (114 mg/300 ml) sodíku. Obsah sodíku je třeba brát na zřetel u pacientů na

dietě s nízkým obsahem sodíku.

U pacientů používajících linezolid byla zaznamenána myelosuprese (včetně anémie, leukopenie,

pancytopenie a trombocytopenie). U případů, kde je výsledek znám, se dotčené hematologické parametry

po vysazení linezolidu vrátily k hodnotám před léčbou. Riziko těchto účinků je pravděpodobně spojeno s

délkou trvání léčby. Trombocytopenie se může vyskytnout mnohem častěji u pacientů se těžkou poruchou

funkce ledvin bez ohledu na to, zda pacient podstupuje dialýzu, nebo ne. Proto se doporučuje pečlivé

monitorování krevního obrazu u pacientů, kteří již mají anémii, granulocytopenii nebo trombocytopenii,

užívají současně léky, které mohou snižovat hladinu hemoglobinu, zhoršovat krevní obraz nebo nepříznivě

ovlivňovat množství trombocytů nebo jejich funkci; mají těžkou poruchu funkce ledvin; a jsou léčeni již

déle než 10-14 dní. Těmto pacientům má být linezolid podáván pouze tehdy, pokud je možné pečlivé

monitorování hladin hemoglobinu, krevního obrazu a počtu trombocytů.

Pokud se během léčby linezolidem objeví výrazná myelosuprese, má být léčba přerušena, pokud není její

pokračování považováno za absolutně nezbytné. V takovém případě je nutné použít vhodná léčebná

opatření a nepřetržitě kontrolovat krevní obraz.

U pacientů léčených linezolidem se navíc doporučuje provádět kontrolu krevního obrazu (včetně hladiny

hemoglobinu, trombocytů a celkového a diferenciálního počtu leukocytů) jednou týdně, bez ohledu na

hodnoty krevního obrazu při zahájení léčby.

Ve studiích podávání ze soucitu (compassionate use) byl u pacientů používajících linezolid po dobu delší

než doporučených 28 dnů hlášen zvýšený výskyt závažné anémie. Těmto pacientům bylo častěji zapotřebí

podat krevní transfuzi. Případy anémie vyžadující krevní transfuzi byly rovněž hlášeny po uvedení na trh.

Více případů se objevilo u pacientů, kterým byl linezolid podáván déle než 28 dní.

Při podávání linezolidu byl hlášen výskyt laktátové acidózy. Pacienti, u kterých se během používání

linezolidu rozvinou známky a příznaky metabolické acidózy včetně opakující se nauzey a zvracení, bolesti

břicha, nízké hladiny hydrogenuhličitanu nebo hyperventilace, musí být neprodleně lékařsky ošetřeni.

V otevřené studii u pacientů se závažnými infekcemi spojenými s intravaskulárním katetrem byla zjištěna

zvýšená mortalita u pacientů kterým byl podáván linezolid, ve srovnání s

vankomycinem/dikloxacilinem/oxacillinem [(21,5%) oproti (16,0%)]. Hlavním faktorem ovlivňujícím míru

úmrtnosti byla grampozitivní infekce zjištěná při výchozím vyšetření. Poměr mortality byl obdobný u

pacientů s infekcemi způsobenými čistě grampozitivními organizmy (poměr rizik 0,96; 95% interval

spolehlivosti: 0,58 - 1,59), ale byl významně vyšší (p=0,0162) v ramenu s linezolidem u pacientů s

infekcemi vyvolanými jinými patogeny nebo u pacientů, u nichž nebyl prokázán iniciální patogen (poměr

rizik 2,48; 95% interval spolehlivosti: 1,38-4,46). Největší rozdíl byl zaznamenán v průběhu léčby a během

7 dnů následujících po ukončení podávání hodnoceného léčiva. Ve skupině, které byl v rámci studie

podáván linezolid, bylo více pacientů postiženo gramnegativními patogeny a více pacientů zemřelo v

důsledku infekce způsobené gramnegativními patogeny či polymikrobiální infekce. V případě

komplikovaných infekcí kůže a měkké tkáně u pacientů, u nichž je známa nebo možná současná infekce

způsobená gramnegativními patogeny, má být linezolid podáván pouze v případě, pokud není dostupná

alternativní možnost léčby. V takovém případě má být zahájeno současné podávání léků proti

gramnegativním organismům.

Do kontrolovaných klinických studií nebyli zahrnuti pacienti s diabetickými lézemi nohy, dekubity či

ischemickými lézemi, těžkými popáleninami a gangrénami. Zkušenosti s použitím linezolidu v léčbě těchto

stavů jsou proto omezené.

Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid podáván pouze se zvláštní opatrností a pouze

tehdy, když předpokládaný přínos léčby převýší možné riziko.

Pacientům s těžkou poruchou funkce jater má být linezolid podáván pouze tehdy, když předpokládaný

přínos léčby převýší možné riziko.

Pseudomembranózní kolitida byla pozorována v souvislosti s téměř všemi antibakteriálními látkami včetně

linezolidu. Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů s průjmem, který vznikl po podání jakéhokoliv

antibiotika. V případě kolitidy prokazatelně způsobené antibiotiky nebo při podezření na ni může být

opodstatněné přerušení léčby linezolidem. Má být zahájena vhodná léčebná opatření.

Průjem a kolitida související s antibiotiky, včetně pseudomembranózní kolitidy a průjmu vyvolávaného

bakterií Clostridium difficile, byly hlášeny při podávání téměř všech antibiotik včetně linezolidu. Jejich

závažnost se může různit od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Tuto diagnózu je proto důležité zvážit u

pacientů, kteří trpí těžkým průjmem během používání linezolidu nebo po něm. V případě podezření na

průjem či kolitidu související s antibiotiky nebo jejich potvrzení je třeba probíhající léčbu antibakteriálními

přípravky včetně linezolidu přerušit a ihned zahájit vhodná léčebná opatření. V tomto případě jsou

kontraindikovány přípravky inhibující peristaltiku.

Účinek linezolidu na normální střevní flóru nebyl v klinických studiích hodnocen.

Použití antibiotik může v některých případech vyvolat přemnožení necitlivých organizmů. U přibližně 3%

pacientů, kterým byly podávány doporučené dávky linezolidu, byla v klinických studiích zaznamenána

kandidóza spojená s léčbou. V případě, že během léčby dojde k výskytu zevní infekce, je třeba uplatnit

příslušná opatření.

Bezpečnost a účinnost linezolidu při podávání po dobu delší než 28 dní nebyla stanovena.

U pacientů používajících linezolid byla hlášena periferní neuropatie, neuropatie optického nervu a optická

neuritida progredující někdy až ke ztrátě zraku. Tato hlášení zahrnovala především pacienty léčené po dobu

delší, než je maximální doporučená délka trvání léčby, tj. 28 dní.

Všichni pacienti by měli být poučeni, aby neprodleně hlásili jakékoli příznaky zhoršení zraku, např. změny

zrakové ostrosti, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo poruchy zorného pole. V těchto

případech se doporučuje okamžité zhodnocení stavu a je nezbytné vyšetření u očního lékaře. V případě, že

je pacientům podáván přípravek Linezolid Zentiva déle než doporučených 28 dní, je třeba pravidelně

kontrolovat jejich zrakové funkce. Pokud se objeví periferní neuropatie nebo neuropatie optického nervu,

další podávání přípravku Linezolid Zentiva má být posouzeno vůči potenciálnímu riziku.

Byly hlášeny případy výskytu křečí u pacientů léčených linezolidem. Ve většině případů tito pacienti trpěli

křečemi už v minulosti nebo se jednalo o pacienty s rizikovými faktory pro vznik křečí. Pacienti mají být

poučeni o nutnosti informovat svého lékaře, pokud někdy v minulosti trpěli křečemi.

Byly hlášeny spontánní případy serotoninového syndromu při souběžném používání linezolidu a

serotonergních látek, např. antidepresiv jako selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu

(SSRI). Proto je souběžné podávání linezolidu a serotonergních přípravků kontraindikováno (viz bod

„Kontraindikace“) kromě případů, kdy je podávání linezolidu souběžně s serotonergními přípravky

naprosto nezbytné. V takových případech musí být pacienti bedlivě pozorováni, zda se u nich neprojevují

známky a příznaky serotoninového syndromu, jako např. poruchy kognitivních funkcí, hyperpyrexie,

hyperreflexie nebo porucha koordinace. Pokud se takové známky nebo příznaky objeví, má lékař zvážit

vysazení jednoho nebo obou přípravků. Po vysazení souběžně podávaného serotonergního přípravku se

mohou projevovat příznaky z vysazení.

Linezolid reverzibilně snižuje fertilitu a indukuje abnormální morfologii spermatu u dospělých potkaních

samců při hladinách přibližně stejných, jaké jsou očekávány u lidí. Možné účinky na mužský reprodukční

systém nejsou známy.

Interakce

Linezolid je reverzibilní, neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO). K dispozici je jen velmi málo

údajů z interakčních studií a o bezpečnosti linezolidu v případě podání pacientům se současnou medikací,

která by je mohla vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO. Proto se použití linezolidu za těchto

okolností nedoporučuje, pokud není možné bedlivé sledování a monitorování pacienta.

U zdravých dobrovolníků s normálním krevním tlakem vyvolával linezolid další zvýšení krevního tlaku

způsobené pseudoefedrinem nebo fenylpropanolamin hydrochloridem. Současné podání linezolidu

s pseudoefedrinem nebo fenylpropanolaminem vyvolávalo průměrné zvýšení systolického krevního tlaku

řádově o 30–40 mmHg, v porovnání s nárůstem o 11–15 mmHg u samotného linezolidu, 14–18 mmHg u

pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu a 8–11 mmHg u placeba. Obdobné studie u hypertenzních

pacientů nebyly provedeny. K dosažení požadované odezvy u léků s vasopresivním účinkem (včetně

dopaminergních látek) se doporučuje pečlivá titrace dávek, pokud jsou podávány současně s linezolidem.

Možná léková interakce s dextrometorfanem byla zkoumána u zdravých dobrovolníků. Zkoumaným

subjektům byl podán dextrometorfan (dvě dávky 20 mg v odstupu 4 hodin) současně s linezolidem nebo

bez něj. U zdravých dobrovolníků používajících linezolid a dextrometorfan nebyly pozorovány projevy

serotoninového syndromu (zmatenost, delirium, neklid, třes, zrudnutí, pocení a hyperpyrexie).

Postmaketingové zkušenosti: byl zaznamenán jeden případ, kdy se při současném užívání linezolidu a

dextrometorfanu projevily u pacienta účinky podobné serotoninovému syndromu. Po vysazení obou

přípravků tyto účinky odezněly.

Během klinického podávání linezolidu souběžně se serotonergními přípravky, např. antidepresivy jako

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), byly zaznamenány případy serotoninového

syndromu. S ohledem na kontraindikaci současného podávání obou léků, tj. linezolidu a serotoninergní

látky, je třeba přizpůsobit léčbu pacientů, kteří vyžadují oba léky. Více informací naleznete v bodě

‘Zvláštní upozornění a opatření pro použití’.

U osob, které dostávaly současně linezolid a méně než 100 mg tyraminu, nebyla pozorována signifikantní

presorická reakce. To naznačuje, že je pouze nutné vyhnout se současné konzumaci nadměrného množství

potravin a nápojů s vysokým obsahem tyraminu (např. zralé sýry, kvasnicové extrakty, nedestilované

alkoholické nápoje a fermentované produkty ze sójových bobů, jako je sójová omáčka).

Linezolid se nemetabolizuje detekovatelně prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450

(CYP) a neindukuje ani neinhibuje aktivity klinicky významných lidských CYP izoforem (1A2, 2C9, 2C19,

2D6, 2E1, 3A4). Obdobně linezolid ani neindukuje P450 izoenzymy u potkanů. Proto se neočekává

interakce s CYP 450 indukovanými léky a linezolidem.

Účinek rifampicinu na farmakokinetické parametry linezolidu byl zkoumán u šestnácti zdravých mužů,

kterým bylo dvakrát denně po dobu 2,5 dne podáváno 600 mg linezolidu. Část dostávala po dobu 8 dnů

ještě 600 mg rifampicinu denně, část rifampicin nedostávala vůbec. Rifampicin snížil hodnotu C

AUC u linezolidu v průměru o 21 % [90% CI, 15, 27], resp. v průměru o 32 % [90% CI, 27, 37].

Mechanismus této interakce ani její klinická významnost nejsou známy.

Pokud byl podán pacientům léčeným linezolidem po dosažení rovnovážného stavu warfarin, došlo k 10%

snížení průměrného maxima hodnoty mezinárodního normalizovaného poměru protrombinového času

(INR) a 5% snížení AUC Pro hodnocení klinického významu těchto nálezů nejsou k dispozici dostatečné

údaje od pacientů, kteří užívali linezolid a warfarin.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání linezolidu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie prováděné na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu. Pro člověka existuje potenciální riziko.

Linezolid nemá být podáván v těhotenství, pokud není jeho podání zcela nezbytné, tj. pouze v případě, že

očekávaný přínos léčby převáží možné riziko.

Kojení

Údaje získané na základě studií prováděných na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity mohou

přecházet do mateřského mléka, a proto má být kojení před zahájením léčby a během ní přerušeno.

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly, že linezolid způsobuje snížení fertility.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti mají být upozorněni na možnost výskytu závratí nebo příznaků zhoršení zraku během používání

linezolidu a mají být poučeni, aby neřídili motorová vozidla nebo neobsluhovali stroje, pokud se u nich

některý z těchto příznaků projeví.

Nežádoucí účinky

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které se vyskytly s četností ≥ 0,1%, nebo byly považovány

za závažné v klinických studiích, do kterých bylo zařazeno více než 2000 dospělých pacientů, kteří

dostávali doporučené dávky linezolidu po dobu až 28 dnů. Nejčastěji hlášenými byly průjem (8,4 %), bolest

hlavy (6,5 %), nauzea (6,3 %) a zvracení (4,0 %).

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky se vztahem k přípravku, které vedly k přerušení léčby, byly

bolesti hlavy, průjem, nauzea a zvracení. Asi 3% pacientů přerušily léčbu z důvodu výskytu nežádoucích

účinků.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh jsou uvedeny v tabulce v kategorii četnosti “Není

známo“, protože skutečnou četnost nelze z dostupných údajů určit.

Během léčby linezolidem byly s níže uvedenou četností pozorovány a zaznamenány následující nežádoucí

účinky: Velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥

1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových

systémů

Časté (≥ 1/100

až < 1/10)

Méně časté

(≥ 1/1 000 až <

1/100)

Vzácné

(≥ 1/10 000

až < 1/1 000)

Velmi vzácné

(< 1/10 000)

Není známo

(z

dostupných

údajů nelze určit)

Infekce a infestace

Kandidóza, orální

kandidóza,

vaginální

kandidóza,

plísňové infekce

Vaginitida

Kolitida

související s

podáním

antibiotik,

včetně

pseudomembr

anózní

kolitidy*

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie*

Leukopenie*,

neutropenie,

trombocytopenie*,

eosinofilie

Pancytopenie

Myelosuprese*,

sideroblastická

anémie*

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaxe

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hyponatremie

Laktátová

acidóza*

Psychiatrické

poruchy

Nespavost

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy,

změny chuti

(kovová pachuť),

závrať

Křeče*, hypestézie,

parestézie

Serotoninový

syndrom**,

periferní

neuropatie*

Poruchy oka

Rozmazané vidění* Poruchy

zorného pole*

Neuropatie

optického nervu *,

optická neuritida*,

ztráta zraku*,

změny ostrosti

zraku*, změny

barevného vidění*

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Srdeční poruchy

Arytmie

(tachykardie)

Cévní poruchy

Hypertenze

Tranzitorní

ischemické ataky,

flebitida,

tromboflebitida

Gastrointestinální

poruchy

Průjem,

nauzea, zvracení,

lokalizovaná

nebo celková

bolest břicha,

zácpa, dyspepsie

Pankreatida,

gastritida,

abdominální

distenze, sucho v

ústech, glositida,

řídká stolice,

stomatitida,

zbarvení nebo

onemocnění jazyka

Povrchové

zbarvení zubů

Poruchy jater a

žlučových cest

Abnormální

hodnoty jaterních

testů, zvýšené

hodnoty AST,

ALT nebo

alkalické

fosfatázy

Zvýšená hodnota

celkového bilirubinu

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Svědění, vyrážka Kopřivka,

dermatitida,

nadměrné pocení

Bulózní

onemocnění

popisem

odpovídající

Stevens-

Johnsonovu

syndromu a

toxické

epidermální

nekrolýze,

angioedém,

alopecie

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšená hodnota

Renální selhání,

polyurie, zvýšená

hladina kreatininu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Vulvovaginální

potíže

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Horečka,

lokalizovaná

bolest

Zimnice, únava,

bolest v místě

vpichu,

zvýšená žízeň

Vyšetření

Chemický rozbor

Zvýšená hladina

LDL,

kreatininkinázy,

lipázy, amylázy

nebo glukózy po

jídle. Snížená

hladina

celkového

proteinu,

albuminu, sodíku

nebo vápníku.

Zvýšená nebo

snížená hladina

draslíku nebo

hydrogenuhličita

Hematologie

Zvýšený počet

neutrofilů nebo

eozinofilů.

Snížená hladina

hemoglobinu,

hematokritu nebo

počtu erytrocytů.

Zvýšení nebo

snížení počtu

trombocytů nebo

leukocytů.

Chemický rozbor

Zvýšená hladina

sodíku nebo

vápníku. Snížená

hladina glukózy po

jídle. Zvýšená nebo

snížená hladina

chloridů.

Hematologie

Zvýšený počet

retikulocytů.

Snížený počet

neutrofilů.

Viz bod „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“

** Viz body „Kontraindikace“ a „Interakce“

† Viz níže

Následující nežádoucí účinky související s používáním linezolidu byly ve vzácných případech hodnoceny

jako závažné: místní bolest břicha, tranzitorní ischemické ataky a hypertenze.

† V kontrolovaných klinických studiích, kde byl linezolid podáván nejvýše 28 dnů, byla anémie hlášena u

2,0 % pacientů. V klinickém programu použití ze soucitu (compassionate use) u pacientů kteří jsou

postiženi život ohrožujícími infekcemi spojenými s dalšími onemocněními, představoval počet pacientů,

kterým byl podáván linezolid po dobu 28 dnů, a u kterých byla zaznamenána anémie, 2,5 % (33/1326) ve

srovnání s 12,3 % (53/430), kterým byl lék podáván po dobu delší než 28 dní. Poměr případů, u nichž byla

zaznamenána závažná anémie související s přípravkem, a která vyžadovala krevní transfuzi, byl 9 % (3/33)

u pacientů léčených 28 dní a 15 % (8/53) u pacientů léčených déle než 28 dní.

Pediatrická populace

Z údajů o bezpečnosti získaných z klinických hodnocení, jichž se účastnilo víc než 500 pediatrických

pacientů (ve věku od narození do 17 let) nevyplývá, že by se bezpečnostní profil linezolidu u pediatrické

populace lišil od bezpečnostního profilu u dospělých pacientů.

Předávkování

Není známo specifické antidotum.

Nebyly zaznamenány žádné případy předávkování. Následující informace však mohou být užitečné:

Doporučena je podpůrná péče spolu s udržováním glomerulární filtrace. Přibližně 30% dávky linezolidu je

vyloučeno během 3hodinové hemodialýzy, ale nejsou dostupné údaje o odstraňování linezolidu peritoneální

dialýzou nebo hemoperfuzí.

Návod k použití a pokyny k zacházení

Určeno pouze k jednorázovému použití. Vnější krabičku odstraňte jen těsně před použitím, poté vak silně

sevřete a zkontrolujte, zda tekutina neuniká. V případě úniku tekutiny vak nepoužívejte, neboť může být

ohrožena sterilita tekutiny. Před použitím vaku proveďte vizuální kontrolu tekutiny uvnitř a vak použijte

pouze v případě, že je tekutina v něm zcela čirá, bez částic. Tyto vaky nejsou určeny pro sériové použití.

Nevyužitá tekutina musí být zlikvidována. Částečně vyprázdněné vaky nesmějí být znovu použity.

Infuzní roztok Linezolid Zentiva je kompatibilní s následujícími roztoky: intravenózní 5% roztok glukózy,

intravenózní 0,9 % roztok chloridu sodného, Ringerův injekční roztok s laktátem (Hartmannův injekční

roztok).

Inkompatibility

Do roztoku nesmějí být přidávána žádná aditiva. Pokud je linezolid podáván současně s jinými léčivými

přípravky, jednotlivé přípravky je třeba podávat odděleně a v souladu s příslušnými pokyny k použití.

Stejně tak v případech, je-li použita stejná intravenózní souprava pro následnou infuzi několika léků, je

nutné soupravu propláchnout vhodným roztokem před a po podání linezolidu.

U infuzního roztoku Linezolid Zentiva byla zjištěna fyzikální inkompatibilita s následujícími složkami:

amfotericin B, chlorpromazin-hydrochlorid, diazepam, pentamidin-diisethionát, erythromycin-laktobionát,

sodná sůl fenytoinu a sulfamethoxazol/trimethoprim. Linezolid je dále chemicky neslučitelný s

ceftriaxonem.

Doba použitelnosti

Před otevřením: 3 roky

Po otevření: Z mikrobiologického hlediska je nutné použít přípravek okamžitě, pokud způsob otevření

nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace. Pokud není přípravek spotřebován ihned, doba a podmínky

uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte

polyethylenový vak v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Tenofovir disoproxil Zentiva (Active substance: tenofovir disoproxil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)417 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7020 of Tue, 17 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4137/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan HCT Zentiva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)5986 of Wed, 30 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/783/PSUSA/00001653/201609

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Zentiva, k.s.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5166 of Wed, 19 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: Caroline Blanc

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

Linezolid

Linezolid

Linezolid is a prescription drug used as an antibiotic to treat certain serious bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

24-5-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement