Advertisement

LINEZOLID SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID SANDOZ Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID SANDOZ Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 300/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls99284/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované

tablety užívat

Jak se přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů,

které zastavuje růst určitých typů bakterií způsobujících infekce.

Linezolid se používá k léčbě pneumonie (zápalu plic) a některých infekcí kůže nebo podkožní tkáně.

Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety vhodná k

léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Sandoz 600 mg

potahované tablety užívat

Neužívejte přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety, jestliže

jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) některý lék ze skupiny inhibitorů

monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

kojíte.

Linezolid totiž přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte

ano na některou z následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se

pak může rozhodnout sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i

během ní, případně může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený

nádory hormonálního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky, dušnost)?

Trpíte bipolární afektivní poruchou (duševním onemocněním, které se projevuje střídáním

manických a depresivních epizod), schizoafektivní poruchou, duševní zmateností nebo jinými

duševními poruchami?

Užíváte některý z následujících léků?

látky proti ucpanému nosu, nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin

nebo fenylpropanolamin

léky užívané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepresiva známá jako tricyklická anitidepresiva nebo SSRI (inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, LL citalopram ,

klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin,

paroxetin, sertralin

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan

léky používané k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin

(epinefrin)

léky, které zvyšují krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a

dobutamin

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron

antibiotikum zvané rifampicin

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety se poraďte se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže

se Vám snadno tvoří modřiny nebo spouští krvácení

máte anemii (chudokrevnost)

jste náchylný(á) k infekcím

jste v minulosti prodělal(a) křeče

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

problémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění

nebo zúžení zorného pole

V průběhu užívání nebo po užívání antibiotik, včetně přípravku Linezolid Sandoz 600 mg

potahované tablety se u Vás může objevit průjem. Pokud bude těžký nebo přetrvávající, nebo

si všimnete, že Vaše stolice obsahuje krev nebo hlen, měl(a) byste přestat Linezolid okamžitě

užívat a poradit se se svým lékařem. Za těchto okolností neužívejte léčivé přípravky, které

zastavují nebo zpomalují pohyb střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo na zrychlené dýchání.

Během užívání přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety má Váš lékař pravidelně

provádět krevní testy ke sledování krevního obrazu.

Pokud užíváte přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety déle než 28 dní, Váš lékař má

pravidelně kontrolovat Váš zrak.

Děti a dospívající

Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety se běžně nepoužívá k léčbě dětí a dospívajících (do 18

let věku).

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety

Existuje riziko, že přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety může někdy vzájemně

působit s některými dalšími léky a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné

teploty a srdeční tepové frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky,

protože přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety se nesmí užívat, pokud uvedené léky

užíváte nebo jste je nedávno užíval(a) (viz také bod výše „Neužívejte přípravek Linezolid Sandoz 600

mg potahované tablety“):

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin,

moklobemid).

Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.

Také sdělte svému lékaři, že užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout podat

Vám přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety, ale bude muset sledovat Váš zdravotní

stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba

je pro Vás vhodnější.

látky proti ucpanému nosu, nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

některé léky používané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptilinu, LL citalopramu, klomipraminu,

dosulepinu, doxepinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu, paroxetinu a

sertralinu.

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety s jídlem, pitím a alkoholem

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka), a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek totiž

může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách,

a může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace viz také bod 3 „Způsob použití“.

Těhotenství a kojení

Účinky přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety u těhotných žen nejsou známé. Proto

se přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety nemá používat v průběhu těhotenství,

pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety nekojte, protože linezolid

proniká do mateřského mléka a může působit na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety můžete mít pocit závratě nebo

problémy se zrakem. Pokud k tomu dojde, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat

stroje může být ovlivněna.

3. Jak se přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé je jedna tableta (600 mg linezolidu) dvakrát denně (po 12

hodinách).

Léčba obvykle trvá 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní.

Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla pro léčbu delší než 28 dnů stanovena. O době trvání

léčby rozhodne Váš lékař.

Použití u dětí a dospívajících

Linezolid není běžně používán k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Způsob použití

Tablety se polykají celé s přiměřeným množstvím vody.

Přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety můžete užívat před jídlem, během jídla, nebo

po jídle.

Pokud docházíte na dialýzu, přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety máte užívat po

dialýze.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety, než jste měl(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety

Vezměte si zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete.

Další tabletu si vezměte po 12 hodinách, a poté pokračujte v užívání každých 12 hodin.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety

Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety,

dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončil(a).

Pokud přestanete užívat přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety a původní příznaky se

vrátí, okamžitě informujte lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety zpozorujete jakýkoli

z těchto nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění

nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku.

Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto může být nezbytné ukončit léčbu

přípravkem Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety.

problémy se zrakem jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění

nebo zúžení zorného pole.

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik

včetně pseudomembranózní kolitidy), který se ve velmi vzácných případech může rozvinout

na život ohrožující komplikaci.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

v průběhu používání přípravku Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety byly hlášeny

záchvaty nebo křeče.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium),

ztuhlost, třes, porucha koordinace a záchvat a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako

SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety déle než 28 dní byla

hlášena necitlivost, brnění nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co

nejdříve poradit se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky:

Časté, postihují až 1 z 10 pacientů

plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „moučnivka“

bolest hlavy

kovová chuť v ústech

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater

nebo hladinu cukru v krvi

nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anemii.

Méně časté, postihují až 1 ze 100 pacientů

zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaši schopnost bojovat proti

infekcím

poruchy spánku

závratě, pocit brnění nebo necitlivosti

rozmazané vidění

zvonění v uších (tinitus)

zvýšený krevní tlak, zánět žil

porucha trávení, bolest břicha, zácpa

sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

kožní vyrážka

časté nucení na močení

horečka nebo zimnice, bolesti

pocit únavy nebo žízně

zánět slinivky břišní

zvýšené pocení

změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které měří funkci ledvin či jater.

Vzácné, postihují až 1 z 1000 pacientů

změny srdeční frekvence (např. zvýšení)

přechodné ischemické ataky (přechodná porucha zásobování mozku krví, což vyvolá

krátkodobé příznaky jako ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, špatná artikulace a

ztráta vědomí)

selhání ledvin.

Není známo, četnost není možné z dostupných údajů určit

serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, neobvyklé

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici)

laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání)

závažné poruchy kůže

křeče

zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene)

alopecie (ztráta vlasů)

hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

změny barevného vidění, zhoršení ostrosti zraku nebo zúžení zorného pole.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety obsahuje:

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná

sůl karboxymetylškrobu typ A, hyprolosa a magnesium-stearát,

potahová vrstva tablety obsahuje: hypromelosu (E464), oxid titaničitý (E 171) a makrogol

(E1521).

Jak přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, oválné potahované

tablety o délce 18,8 mm, šířce 9,9 mm a tloušťce 6,4 mm s vyraženým „LZ600“ na jedné straně,

hladké na druhé straně.

Přípravek Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety je dodáván v blistrech v krabičkách

obsahujících:

10, 10 (10x1), 20, 28, 30, 50, 60, 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

S.C.Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Linezolid Sandoz 600 mg filmomhulde tabletten

Česká republika Linezolid Sandoz 600 mg potahované tablety

Dánsko

Linezolid Sandoz Sandoz A/S

Estonsko

Linezolid Sandoz Sandoz d.d.

Finsko

Linezolid Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francie

Linézolide Sandoz 600 mg, comprimé pelliculé

Chorvatsko

Lynz 600 mg filmom obložene tablete

Irsko

Linezolid 600mg Film-Coated Tablets

Litva

Linezolid Sandoz 600 mg plėvele dengtos tabletės

Luxembursko

Linezolid Sandoz 600 mg comprimés pelliculés

Německo

Linezolid – 1 A Pharma 600 mg Filmtabletten

Nizozemsko

Linezolid Sandoz 600 mg, filmomhulde tabletten

Norsko

Linezolid Sandoz Sandoz A/S

Polsko

Linezolid Sandoz Sandoz GmbH

Portugalsko

Linezolida Sandoz Sandoz Farmacêutica Lda.

Rakousko

Linezolid Sandoz 600 mg – Filmtabletten

Rumunsko

LINEZOLID SANDOZ 600 mg comprimate filmate

Slovensko

Linezolid Sandoz 600 mg filmom obalené tablety

Španělsko

Linezolid Sandoz 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko

Linezolid Sandoz Sandoz A/S

Velká británie

Linezolid 600 mg Film-coated tablets Sandoz Limited

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 1.10.2014

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Active substance: Somatropin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1377 of Thu, 01 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/607/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

28-2-2018

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)738 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)739 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-2-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

TIGECYCLINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

TIGECYCLINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

LORYNA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

LORYNA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

DIVALPROEX SODIUM DELAYED RELEASE (SPRINKLE) (Divalproex Sodium) Capsule [Sandoz Inc.]

DIVALPROEX SODIUM DELAYED RELEASE (SPRINKLE) (Divalproex Sodium) Capsule [Sandoz Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [Sandoz Inc]

CLARITHROMYCIN Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

NAFCILLIN SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

NAFCILLIN SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

GRISEOFULVIN Tablet [Sandoz Inc]

GRISEOFULVIN Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-10-2017

HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement