Advertisement

LINEZOLID KRKA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID KRKA Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID KRKA Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID KRKA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 532/15-C
 • Datum autorizace:
 • 01-07-2017
 • EAN kód:
 • 3838989668495
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls250083/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Linezolid Krka 600 mg potahované tablety

Linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Linezolid Krka a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Krka užívat

Jak se přípravek Linezolid Krka užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linezolid Krka uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Linezolid Krka a k

čemu se používá

Přípravek Linezolid Krka je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů

bakterií způsobujících infekce. Používá se k léčbě zánětu plic a některých infekcí kůže nebo podkožní

tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Linezolid Krka vhodná k léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Krka užívat

Neužívejte přípravek Linezolid Krka:

jestliže

jste

alergický(á)

linezolid

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) nějaký lék patřící do skupiny

inhibitorů

monoaminooxidázy

(IMAO:

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Přípravek Linezolid Krka přechází do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše

dítě.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Linezolid Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Linezolid Krka pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících

otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se může rozhodnout sledovat Váš

celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně může dojít

k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

endokrinního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky, dušnost)?

Trpíte bipolární afektivní poruchou (duševní onemocnění charakterizované výraznými výkyvy

nálady, myšlení, tělesné a psychické aktivity a chování), schizoafektivní poruchou, zmateností

nebo jinými duševními poruchami?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující zduření a překrvení nosní sliznice při nachlazení nebo chřipce obsahující

pseudoefedrin nebo fenylpropanolamin

léky k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

léky k léčbě deprese (antidepresiva) známá jako tricyklická antidepresiva nebo SSRI

(selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), například amitriptylin, cipramil,

klomipramin,

dosulepin,

doxepin,

fluoxetin,

fluvoxamin,

imipramin,

lofepramin,

paroxetin, sertralin

léky k léčbě migrény, jako je sumatriptan a zolmitriptan

léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin)

léky, které zvyšují krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin

léky k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin

léky k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron

rifampicin (antibiotikum)

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Linezolid Krka je zapotřebí

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, jestliže:

se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení

máte anemii (chudokrevnost)

jste náchylní k infekcím

jste měl(a) v minulosti křeče

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

máte průjem

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže v průběhu léčby:

budete mít problémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změna barevného vidění, potíže se

zaostřováním na detaily nebo zúžení zorného pole.

ztratíte citlivost ve Vašich rukou nebo nohou, nebo budete mít pocit brnění nebo píchání

v horních nebo dolních končetinách.

při užívání antibiotik nebo po jejich užívání včetně přípravku Linezolid Krka se u Vás objeví

průjem. V případě těžkého nebo přetrvávajícího průjmu, nebo pokud ve stolici zpozorujete krev

nebo hlen, přestaňte přípravek Linezolid Krka ihned užívat a poraďte se s lékařem. Za těchto

okolností neužívejte léčivé přípravky, které zastavují nebo zpomalují pohyb střev.

se u Vás opakuje pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Děti a dospívající

Přípravek Linezolid Krka se běžně nepoužívá k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Krka

Existuje riziko, že přípravek Linezolid Krka může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky

a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové

frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a)

následující léky,

protože přípravek Linezolid Krka se

nesmí

užívat, pokud uvedené léky užíváte nebo jste je nedávno

užíval(a) (viz také bod 2 výše „Neužívejte přípravek Linezolid Krka“).

inhibitory

monoaminooxidázy

(IMAO;

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Také

sdělte

svému

lékaři,

užíváte

některý

následujících

léků.

Váš

lékař

přesto

může

rozhodnout podat Vám přípravek Linezolid Krka, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit

krevní tlak před zahájením léčby i během ní. V jiných případech může Váš lékař rozhodnout, že pro

Vás bude vhodnější jiná léčba.

Látky snižující překrvení a zduření nosní sliznice při nachlazení nebo chřipce obsahující

pseudoefedrin nebo fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu).

Těch

mnoho,

včetně

amitriptylinu,

cipramilu,

klomipraminu,

dosulepinu,

doxepinu,

fluoxetinu,

fluvoxaminu,

imipraminu,

lofepraminu,

paroxetinu,

sertralinu.

Léky k léčbě migrény, jako je sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

Léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují srážení krve, jako je warfarin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Přípravek Linezolid Krka s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Linezolid Krka můžete užívat před jídlem, během jídla nebo i po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Přípravek Linezolid Krka

totiž

může

reagovat

látkou

zvanou

tyramin,

která

přirozeně

vyskytuje

některých

potravinách, a může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Účinky přípravku Linezolid Krka u těhotných žen nejsou známé. Proto se přípravek Linezolid Krka

nemá užívat v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař. Pokud jste těhotná,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem Linezolid Krka nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka

a může působit na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Linezolid Krka můžete mít závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k tomu dojde,

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše

schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

3.

Jak se přípravek Linezolid Krka užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je jedna tableta (600 mg

linezolidu) dvakrát denně (po 12 hodinách). Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, máte užít přípravek Linezolid Krka po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku

nebyla pro léčbu delší než 28 dnů stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během používání přípravku Linezolid Krka Vám má lékař pravidelně provádět krevní testy, aby

kontroloval Váš krevní obraz.

Pokud budete užívat přípravek Linezolid Krka déle než 28 dní, lékař bude kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Linezolid Krka není běžně používán k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Linezolid Krka, než jste měl(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Linezolid Krka

Vezměte si zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete. Další tabletu si vezměte po 12 hodinách,

a poté

pokračujte

užívání

každých

hodin.

Nezdvojnásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Linezolid Krka

Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Linezolid Krka, dokud Vám lékař neřekne,

abyste léčbu ukončil(a).

Pokud přestanete užívat přípravek Linezolid Krka a původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte

lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Krka zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích účinků,

sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění

nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto

může být nezbytné ukončit užívání přípravku Linezolid Krka.

problémy se zrakem jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění nebo

zúžení zorného pole.

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik včetně

pseudomembranózní kolitidy), který ve vzácných případech může vést k život ohrožující

komplikaci.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

v průběhu užívání přípravku Linezolid Krka byly hlášeny záchvaty nebo křeče. Informujte

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes,

porucha koordinace a záchvat a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI (viz bod

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Krka déle než 28 dní byla hlášena necitlivost, brnění nebo

rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se co nejdříve poraďte se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „moučnivka“

Bolest hlavy

Kovová chuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Změny výsledků některých krevních testů, včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater

nebo hladinu cukru v krvi

Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anemii

Poruchy spánku

Zvýšený krevní tlak

Anemie (nízký počet červených krvinek)

Změna počtu určitých krevních buněk, která může ovlivnit Vaši schopnost bojovat proti

infekcím

Kožní vyrážka

Svědění kůže

Závratě

Lokalizovaná nebo celková bolest břicha

Zácpa

Porucha trávení

Lokalizovaná bolest

Horečka

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Zánět pochvy nebo oblasti ženských pohlavních orgánů

Pocit brnění nebo necitlivosti

Rozmazané vidění

Ušní šelest (tinitus)

Zánět žil

Sucho nebo bolest v ústech, otok, bolest nebo zbarvení jazyka

Časté nucení na močení

Zimnice

Pocit únavy nebo žízně

Zánět slinivky břišní

Zvýšené pocení

Změna hladiny bílkovin, solí a enzymů v krvi, podle nichž se posuzuje funkce ledvin nebo jater

Křeče

Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

Selhání ledvin

Snížení počtu krevních destiček

Nadýmání břicha

Přechodné ischemické ataky (dočasná porucha zásobování mozku krví způsobující krátkodobé

příznaky jako ztrátu zraku, slabost horních a dolních končetin, špatná artikulace nebo ztrátu

vědomí)

Zánět kůže

Zvýšení hladiny kreatininu

Bolest žaludku

Změna srdečního tepu (např. zrychlený tep)

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Zúžení zorného pole

Povrchové zbarvení zubů odstranitelné profesionálním vyčištěním zubů (odstranění zubního

kamene)

Zaznamenány byly také tyto nežádoucí účinky

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

Serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, abnormální

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici)

Laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání)

Závažná kožní onemocnění

Sideroblastická anemie (typ anemie v důsledku nízkého počtu červených krvinek)

Alopecie (vypadávání vlasů)

Změna barevného vidění nebo potíže se zaostřováním na detaily

Snížení počtu krevních buněk

Slabost a/nebo smyslové změny

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Linezolid Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Krka obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Dalšími

složkami

jsou

mikrokrystalická

celulosa,

kukuřičný

škrob,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu (typ A), čištěná hyprolosa (typ EF), magnesium-stearát v jádru tablety a

hypromelosa 2910/3, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000 a mastek v potahové vrstvě.

Jak přípravek Linezolid Krka vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá až téměř bílá, oválná, mírně bikonvexní potahovaná tableta. Rozměr tablety: 18 x 9 mm.

Přípravek Linezolid Krka je dostupný v blistrech obsahujících 10, 20, 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko

Ilenozyd 600 mg Filmtabletten

Maďarsko

Linezolid Krka 600 mg filmtabletta

Česká republika

Linezolid Krka 600 mg potahované tablety

Bulharsko

Линезолид Крка 600 mg филмирани таблетки

Slovenská republika

Linezolid Krka 600 mg filmom obalené tablety

Estonsko

Linezolid Krka

Lotyšsko

Linezolid Krka 600 mg apvalkotās tabletes

Litva

Linezolid Krka 600 mg plėvele dengtos tabletės

Polsko

Linezolid Krka

Slovinsko

Linezolid Krka 600 mg filmsko obložene tablete

Chorvatsko

Linezolid Krka 600 mg filmom obložene tablete

Rumunsko

Linezolid Krka 600 mg comprimate filmate

Itálie

Linezolid TAD

Španělsko

Linezolid Krka 600 mg

comprimidos recubiertos con película

Francie

LINEZOLIDE

KRKA

comprimé

pelliculé

Portugalsko

Linezolida Krka

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 13. 11. 2017

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)901 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)583 of Tue, 30 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4273

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)416 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)130 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2549/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7740 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/5G

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7633 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4686/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

Zyllt (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zyllt (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zyllt (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 5558 of Fri, 04 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1058/IB/29/G

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

Oprymea (Krka, d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Krka, d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5432 of Fri, 28 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-7-2017

Clopidogrel Krka (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5252 of Fri, 21 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1056/IB/29/G

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

10-7-2017

Clopidogrel Krka d.d. (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka d.d. (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka d.d. (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)4923 of Mon, 10 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1137/IB/24/G

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2017

Linezolid

Linezolid

Linezolid is a prescription drug used as an antibiotic to treat certain serious bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

24-5-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

Zalasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zalasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zalasta (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3538 of Mon, 22 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2017

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (KRKA, d.d.)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (KRKA, d.d.)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)2959 of Wed, 03 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004686/0000

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2017

Vizarsin (Krka, d. d., Novo Mesto)

Vizarsin (Krka, d. d., Novo Mesto)

Vizarsin (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 2988 of Wed, 03 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement