Advertisement

LINEZOLID KABI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID KABI Infuzní roztok 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 30X300ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID KABI Infuzní roztok 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID KABI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 340/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls211710/2014

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Linezolid Kabi 2 mg/ml

infuzní roztok

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Linezolid Kabi a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Kabi používat

3. Jak se přípravek Linezolid Kabi používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Linezolid Kabi uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Linezolid Kabi a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Kabi je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů

bakterií způsobujích infekce. Linezolid se používá k léčbě pneumonie (zápalu plic), některých infekcí

kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Linezolid Kabi vhodná k

léčbě Vaší infekce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Kabi používat

Nepoužívejte přípravek Linezolid Kabi:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) některý lék ze skupiny inhibitorů

monoaminooxidázy (MAOI: například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto

léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci;

jestliže kojíte. Linezolid Kabi prostupuje do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Přípravek Linezolid Kabi pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících

otázek. V takovém případě informujte Vašeho lékaře, který se pak může rozhodnout sledovat Váš

celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně může dojít k

závěru, že je pro Vás vhodnější jiná léčba.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak, bez ohledu na to, jestli užíváte léky na vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

hormonálního systému s příznaky jako průjem, zarudnutí pokožky, dušnost)?

Trpíte bipolárně afektivní poruchou (duševním onemocněním, které se projevuje střídáním

manických a depresivních epizod), schizoafektivní poruchou, duševní zmateností nebo jinými

duševními poruchami?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující prosáknutí sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin

nebo fenylpropanolamin

léky užívané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepresiva známá jako tricyklická antidepresiva nebo SSRI (inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu),

např.

amitriptylin,

citalopram,

klomipramin,

dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

léky používané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan

léky používané k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin),

léky, které zvyšují krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron

antibiotikum zvané rifampicin.

Věnujte zvláštní pozornost při používání Linezolid Kabi

Před použitím přípravku Linezolid Kabi se poraďte se svým lékařem, jestliže:

se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení

máte anémií (nízkou hladinu červených krvinek)

jste náchylný(á) k infekcím

jste v minulosti prodělal(a) křeče

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

máte průjem

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

potíže se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, rozmazané vidění

nebo zúžení zorného pole

ztráta citlivosti v rukou nebo nohou či pocit brnění nebo píchání v rukou nebo nohou

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

V průběhu používání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku Linezolid Kabi se u Vás

může objevit průjem. Pokud je průjem těžký, přetrvávající nebo si všimnete, že Vaše stolice obsahuje

krev nebo hlen, informujte svého lékaře, neboť podávání přípravku Linezolid Kabi musí být okamžitě

ukončeno. Za těchto okolností neužívejte léky, které zastavují nebo zpomalují činnost střev.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Kabi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Existuje riziko, že přípravek Linezolid Kabi může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky a

vyvolat nežádoucí účinky jako změny krevního tlaku, tělesné teploty a srdečního tepu.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky,

protože přípravek Linezolid Kabi se nesmí používat, pokud uvedené léky užíváte nebo jste je nedávno

užíval(a) (viz bod 2 výše "Nepoužívejte přípravek Linezolid Kabi"):

inhibitory

monoaminooxidázy

(MAOI,

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

Rovněž sdělte svému lékaři, jestliže užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout

podat Vám přípravek Linezolid Kabi, ale bude muset sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit

krevní tlak před zahájením léčby i během ní. V některých případech lékař může dojít k závěru, že jiná

léčba je pro Vás vhodnější.

Látky snižující prosáknutí sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

Některá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu, klomipraminu,

dosulepinu,

doxepinu,

fluoxetinu,

fluvoxaminu,

imipraminu,

lofepraminu,

paroxetinu

sertralinu.

Léky používané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

Léky, zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Přípravek Linezolid Kabi s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Linezolid Kabi může být podán buď před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Linezolid může totiž

reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách. Tato

interakce tak může způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, okamžitě to oznamte svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Účinek linezolidu u těhotných žen není znám. Proto se přípravek Linezolid Kabi nemá používat v

průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během léčby přípravkem Linezolid Kabi nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a

může poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Kabi můžete pocítit závrať nebo problémy s viděním. V takovém

případě neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře,

Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek Linezolid Kabu obsahuje glukózu

V 1 ml infuzního roztoku Linezolid Kabi je obsaženo 45,7 mg glukózy (13,7 g glukózy v jednom

infuzním vaku/lahvi).

Tento fakt má být brán v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Přípravek Linezolid Kabu obsahuje sodík

V 1 ml infuzního roztoku Linezolid Kabi je obsaženo 0,38 mg sodíku (114 mg sodíku v jednom

infuzním vaku/lahvi).

Tento fakt má být brán v úvahu u pacientů s omezeným příjmem sodíku.

3. Jak se přípravek Linezolid Kabi používá

Dospělí

Tento lék Vám bude podáván kapačkou (infuzí do žíly) lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé (od 18 let) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát denně a

podává se přímo do krevního řečiště (intravenózně) pomocí infuze po dobu 30-120 minut.

Pokud docházíte na dialýzu, přípravek Linezolid Kabi Vám má být podán po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10-14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto léčivého

přípravku pro dobu podávání delší než 28 dnů nebyla stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš

lékař.

Během používání

přípravku

Linezolid Kabi

Váš

lékař

pravidelně

provádět

krevní testy

sledování krevního obrazu.

Pokud používáte přípravek Linezolid Kabi déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně kontrolovat Váš

zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Linezolid se běžně nepoužívá k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let věku).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Linezolid Kabi, než jste měl(a)

Jestlliže máte obavy, že Vám bylo podáno nadměrné množství přípravku Linezolid Kabi, sdělte to

neprodleně svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linezolid Kabi

Jelikož

Vám

bude

tento

lék

podáván

pečlivým

dohledem,

vynechání

dávky

velice

nepravděpodobné. Pokud se domníváte, že byla dávka léčby vynechána, neprodleně informujte svého

lékaře nebo zdravotní sestru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Linezolid Kabi nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Kabi zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích účinků,

sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

kožní reakce, jako zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění nebo otok,

hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto může být

nezbytné ukončit léčbu přípravkem Linezolid Kabi.

potíže se zrakem jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění nebo

zúžení zorného pole.

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev v souvislosti s používáním antibiotik

včetně pseudomembranózní kolitidy), který se ve vzácných případech může rozvinout na život

ohrožující komplikaci.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo rychlé dýchání.

v průběhu používání přípravku Linezolid Kabi byly hlášeny záchvaty nebo křeče. Informujte

lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes, porucha

koordinace a křeče a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených linezolidem déle než 28 dní byla hlášena snížená citlivost, brnění nebo rozmazané

vidění. V případě výskytu zrakových obtíží byste se měl(a) co nejdříve poradit se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

Plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní "kandidóza (moučnivka)"

Bolest hlavy

Kovová chuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater

nebo hladinu cukru v krvi

Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii

Poruchy spánku

Zvýšený krevní tlak

Anémie (nízká hladin červených krvinek)

Změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaší schopnost bojovat proti

infekcím

Kožní vyrážka

Svědění kůže

Závratě

Lokalizovaná nebo celková bolest břicha

Zácpa

Zažívací potíže

Lokalizovaná bolest

Horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

Pocit brnění nebo snížené citlivosti

Rozmazané vidění

Ušní šelest (tinitus)

Zánět žil

Sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

Bolest v místě vpichu a v okolí místa podání infuze

Zánět žil (včetně místa podání infuze)

Časté nucení na močení.

Zimnice

Pocit únavy nebo žízně

Zánět slinivky břišní

Zvýšené pocení

Změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které měří funkci ledvin či jater

Křeče

Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

Selhání ledvin

Snížení počtu krevních destiček

Nadýmání

Přechodné ischemické ataky (přechodné přerušení krevního průtoku mozkem, což vyvolá

krátkodobé příznaky jako ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, komolení slov a

ztráta vědomí).

Bolest v místě vpichu

Zánět kůže

Zvýšení hladin kreatininu

Bolest břicha

Změny srdečního tepu (např. zrychlení)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)

Zúžení zorného pole

Zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene)

Není známo (četnost není možné z dostupných údajů určit)

Serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, nadměrné

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, zimnici a třesavku)

Laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

rychlé dýchání).

Závažné kožní poruchy

Sideroblastická anémie (typ anémie (nízký počet červených krvinek))

Alopecie (ztráta vlasů)

Změny barevného vidění nebo zhoršení zrakové ostrosti

Snížení počtu krevních buněk

Slabost a/nebo smyslové změny

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Linezolid Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Jelikož Vám tento přípravek bude podáván pod pečlivým lékařským dohledem, nemocniční personál

bude dodržovat následující doporučení:

Vak Freeflex: Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na kartonu, vacích

a přebalu za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nemocniční personál se ujistí, že přípravek Linezolid Kabi není používán po době použití, která je

vyznačena na vaku a také, že je Vám přípravek podán ihned po porušení uzávěru. Nemocniční

personál také před použitím roztok vizuálně ověří a použity budou pouze čiré roztoky bez částic.

Stejně tak se personál ujistí, že ještě před použitím je vak správně uložen v krabici a přebalu, aby byl

chráněn před světlem a uchován mimo dohled a dosah dětí.

Lahev KabiPac: Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi a

krabičce za EXP/Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nemocniční

personál

ujistí,

přípravek

Linezolid

Kabi

mg/ml

není

používán

době

použitelnosti uvedené na lahvi, a že Vám bude podán ihned po vyjmutí z krabičky. Nemocniční

personál rovněž před použitím provede vizuální kontrolu roztoku, aby zajistil, že bude použit pouze

čirý roztok bez přítomnosti částic. Nemocniční personál se rovněž ujistí, že je lahev správně uložena

v krabičce tak, aby byl přípravek chráněn před světlem, a rovněž se ujistí, že je přípravek uchováván

mimo dohled a dosah dětí, a to do doby než bude použit.

Po otevření:

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při 2 °C - 8 °C a 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání nevyloučí riziko mikrobiální kontaminace, je

nutné použít přípravek okamžitě. Pokud není roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchování jsou

v odpovědnosti uživatele.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Kabi obsahuje:

Léčivou látkou je linezolidum. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

Pomocnými

látkami

jsou:

monohydrát

glukózy

(druh

cukru),

dihydrát

natrium-citrátu

(E331),

bezvodá kyselina citronová, kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Linezolid Kabi vypadá a co obsahuje toto balení:

Vak Freeflex:

Přípravek Linezolid Kabi je čirý roztok, prakticky prostý částic, bezbarvý až žlutý roztok v infuzních

vacích obsahujících 300 ml (linezolidum 600 mg) roztoku.

Vaky jsou dodávány v krabicích po 10, 30 nebo 50 kusech.

Lahev KabiPac:

Linezolid Kabi je čirý, bezbarvý až žlutý roztok prakticky prostý částic v jednorázové infuzní

lahvi obsahující 300 ml roztoku (600 mg linezolidu)

Lahve jsou dodávány v krabicích po 10, 30 nebo 50 lahvích.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s. r. o., Praha, Česká republika

Výrobce

Fresenius Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, Halden, Norsko

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,ul. Sienkiewicza 25, Kutno, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie

Linezolid Fresenius Kabi 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Bulharsko

Linezolid Kabi 2 mg/ml инфузионен разтвор

Česká republika

Linezolid Kabi 2 mg/ ml

Dánsko

Linezolid Fresenius Kabi

Francie

Linezolide Kabi 2 mg/ml, solution pour perfusion

Chorvatsko

Linezolid Kabi 2 mg/ml otopina za infuziju

Irsko

Linezolid 2 mg/ ml solution for infusion

Itálie

Linezolid Kabi

Lucembursko

Linezolid Kabi 2 mg/ ml Infusionslösung

Německo

Linezolid Kabi 2 mg/ ml Infusionslösung

Nizozemsko

Linezolid Fresenius Kabi 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Norsko

Linezolid Fresenius Kabi

Polsko

Linezolid Kabi

Portugalsko

Linezolida Kabi

Rakousko

Linezolid Kabi 2 mg/ ml Infusionslösung

Rumunsko

Linezolid Kabi 2 mg/ml soluţie perfuzabilă

Řecko

Linezolid Kabi

Slovinsko

Linezolid Kabi 2 mg/ml raztopina za infundiranje

Slovensko

Linezolid Kabi 2 mg/ml

Španělsko

Linezolid Kabi 2 mg/ml solución para perfusión

Velká Británie

Linezolid 2 mg/ ml solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2015

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Linezolid Kabi 2 mg/ml infuzní roztok

Linezolidum

DŮLEŽITÉ: Před předepsáním přípravku si přečtěte souhrn údajů o přípravku.

Linezolid je neúčinný proti infekcím vyvolaných gramnegativními patogeny. Je-li dokumentována

nebo

předpokládána

souběžná

infekce

gramnegativním

patogenem,

třeba

současně

zahájit

specifickou terapii proti gramnegativním organismům.

Popis vaků Freeflex:

Jednorázový, ihned použitelný, bezlatexový infuzní vak

Freeflex s vícevrstvým polyolefinovým

povrchem, uzavřeným uvnitř přebalu z laminované folie.

Vak obsahuje 300 ml roztoku a je balen v krabici.

Jedna krabice obsahuje 10, 30 nebo 50 infuzních vaků.

Popis lahví KabiPac:

Jednorázové,

ihned

použitelné,

lahve

nízkohustotního

polyethylenu

(lahve

KabiPac) uzavřené

víčkem s pryžovým diskem umožňujícím vstup jehly. Lahev obsahuje 300 ml roztoku a je balena

v krabičce po jedné, aby byl přípravek chráněn před světlem. Balení obsahuje 10, 30 nebo 50

infuzních lahví, z nichž každá je zabalena v krabičce po jedné.

Přípravek Linezolid Kabi obsahuje 2 mg/ml linezolidu ve formě izotonického, čirého, , bezbarvého až

žlutého roztoku prakticky prostého částic. Pomocnými látkami jsou: monohydrát glukózy, natrium-

citrát, bezvodá kyselina citronová, kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný, voda na injekci.

Dávkování a způsob podání

Léčba linezolidem má být zahájena v nemocnici a po poradě s příslušným odborníkem, např.

mikrobiologem či infektologem.

Pacienti, jejichž léčba byla zahájena parenterální formou, mohou být převedeni na perorální formu,

jakmile je to klinicky indikováno. V takových případech není nutné měnit dávku, protože perorálně

podaný linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost. Infuzní roztok má být podáván po dobu 30

až 120 minut.

Doporučená dávka linezolidu má být podána intravenózně dvakrát denně.

Doporučené dávkování a délka léčby u dospělých:

Délka léčby závisí na patogenu, místě infekce a její závažnosti a na odpovědi pacienta na léčbu.

Následující

doporučení

odpovídají

době

trvání

léčby

použité

klinických

studiích.

U některých typů infekcí mohou být vhodné kratší léčebné režimy, ty však nebyly v klinických

studiích hodnoceny.

Maximální doba léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro dobu podávání delší než 28 dnů

nebyla stanovena.

U infekcí se současnou bakteriemií není nutné zvýšení doporučené dávky nebo prodloužení doby

trvání léčby. Doporučené dávkování infuzního roztoku je následující:

Infekce

Dávkování

Délka léčby

Nozokomiální pneumonie

600 mg dvakrát denně

10-14 dnů

Komunitní pneumonie

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

600 mg dvakrát denně

Děti:

K dispozici nejsou dostatečné údaje o farmakokinetice, bezpečnosti a účinnosti linezolidu u dětí a

dospívajících (< 18 let) umožňující stanovení doporučeného dávkování. Dokud nebudou tyto údaje k

dispozici, používání linezolidu u této věkové skupiny se tudíž nedoporučuje.

Starší pacienti:

Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. clearance kreatininu (CL

) <30 ml/min): Není nutná

úprava dávkování. Vzhledem k neznámému klinickému významu vyšších expozic (až desetinásobek)

dvěma primárním metabolitům linezolidu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid

používán u těchto pacientů se zvláštní opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší

možné riziko.

Protože se přibližně 30% dávky linezolidu odstraní během 3 hodin hemodialýzy, přípravek Linezolid

Kabi 2 mg/ml infuzní roztok má být podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární

metabolity linezolidu jsou do jisté míry hemodialýzou odstraňovány, ale jejich koncentrace po dialýze

je stále ještě zřetelně vyšší než jejich koncentrace u pacientů s normální funkcí ledvin nebo mírnou či

středně těžkou poruchou funkce ledvin. Proto má být linezolid používán u dialyzovaných pacientů s

těžkou poruchou funkce ledvin se zvláštní opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos

převýší možné riziko.

V současnosti nejsou zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří se podrobují kontinuální

ambulantní

peritoneální

dialýze

(CAPD)

nebo

alternativní

léčbě

renálního

selhání

(jiné

než

hemodialýza).

Pacienti s poruchou funkce jater:

Pacienti s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída A nebo B): Není nutná

úprava dávkování.

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater (tj. Child-Pugh třída C): Jelikož je linezolid metabolizován

neenzymaticky, neočekává se, že by porucha funkce jater významně ovlivňovala metabolizmus

linezolidu, proto se nedoporučuje úprava dávky. Nejsou však k dispozici farmakokinetické údaje a

klinické zkušenosti s podáváním přípravku Linezolid Kabi 2 mg/ml infuzní roztok pacientům se

těžkou poruchou funkce jater jsou omezené. Linezolid má být u pacientů se těžkou poruchou funkce

jater používán se zvláštní opatrností a pouze v případě, že předpokládaný přínos převýší teoretické

riziko.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Linezolid nemá být podáván pacientům, kteří užívají přípravky inhibující monoaminooxidázu A nebo

B (např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) nebo dva týdny po užití takových přípravků.

Pokud není k dispozici zařízení pro pečlivé sledování pacienta a monitorování krevního tlaku,

linezolid nemá být podáván pacientům s následujícími klinickými stavy nebo při současné medikaci

níže uvedenými přípravky:

Pacienti

nekontrolovanou

hypertenzí,

feochromocytomem,

karcinoidem,

tyreotoxikózou,

bipolární afektivní poruchou, schizoafektivní poruchou a stavy akutní zmatenosti.

Pacienti užívající následující léky: inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická

antidepresiva, agonisty serotoninového 5-HT

receptoru (triptany), přímo a nepřímo působící

sympatomimetika

(včetně

adrenergních

bronchodilatancií,

pseudoefedrinu

fenylpropanolaminu), vasopresivní látky (např. adrenalin/epinefrin, noradrenalin/norepinefrin),

dopaminergní látky (např. dopamin, dobutamin), pethidin nebo buspiron.

Kojení má být před zahájením léčby a během ní přerušeno.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myelosuprese

pacientů

užívajících

linezolid

byla

pozorována

myelosuprese

(včetně

anémie,

leukopenie,

pancytopenie a trombocytopenie). U případů, kde je výsledek znám, hematologické parametry vzrostly

po vysazení linezolidu k hodnotám před léčbou. Riziko výskytu těchto účinků zřejmě souvisí s délkou

léčby.

Starší

pacienti

léčení

linezolidem

mohou

mít

vyšší

riziko

rozvoje

krevních

dyskrazií

porovnání s mladšími pacienty.

Trombocytopenie se může vyskytnout mnohem častěji u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin,

bez ohledu na to, jestli jsou na dialýze či nikoli. Proto se doporučuje pečlivé monitorování krevního

obrazu u pacientů, kteří: již mají anémii, granulocytopenii nebo trombocytopenii; užívají současně

léky, které mohou snižovat hladinu hemoglobinu, zhoršovat krevní obraz nebo nepříznivě ovlivňovat

množství

funkci

trombocytů;

mají

těžkou

renální

insuficiencí;jsouléčenidélenež10-14dní.

Těmto pacientům má být linezolid podáván pouze tehdy, pokud je možné pečlivé monitorování hladin

hemoglobinu, krevního obrazu a počtu trombocytů.

Pokud se během léčby linezolidem objeví významná myelosuprese, léčba má být přerušena, pokud

není její pokračování považováno za absolutně nezbytné. V takovém případě je třeba nepřetržitě

kontrolovat krevní obraz a nasadit adekvátní léčebné postupy.

Navíc u pacientů léčených linezolidem se navíc doporučuje týdně provádět kontrolu krevního obrazu

(včetně hladiny hemoglobinu, trombocytů a celkového a diferenciálního počtu leukocytů) bez ohledu

na krevní obraz při zahájení léčby.

Ve studiích podávání ze soucitu byl u pacientů užívajících linezolid po dobu delší než doporučených

28 dnů hlášen zvýšený výskyt závažné anémie. Těmto pacientům bylo častěji zapotřebí podat krevní

transfuzi. Případy anémie vyžadující krevní transfuzi byly rovněž hlášeny po uvedení léčivé látky na

trh. Více případů se objevilo u pacientů léčených linezolidem déle než 28 dnů.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy sideroblastické anémie. Většina pacientů, u nichž byl znám čas

jejího nástupu, byla linezolidem léčena déle než 28 dnů. Většina pacientů se plně či částečně zotavila

po vysazení linezolidu, a to bez ohledu na to, jestli byla anémie léčena či nikoli.

Rozdíly v mortalitě v klinické studii u pacientů s krevními infekcemi souvisejícími s katetrem

vyvolanými grampozitivními mikroorganismy

V otevřené studii u vážně nemocných pacientů léčených linezolidem s infekcemi spojenými s

intravaskulárním

katetrem

byla

patrna

zvýšená

mortalita

srovnání

vankomycinem

dikloxacilinem / oxacilinem [78/363 (21,5%) vs. 58/363 (16,0%)]. Hlavním faktorem ovlivňujícím

poměr mortality byla výchozí grampozitivní infekce. Poměr mortality byl obdobný u pacientů s

infekcemi vyvolanými čistě grampozitivními organismy (poměr pravděpodobnosti 0,96; 95% interval

spolehlivosti: 0,58-1,59), avšak byl významně vyšší (p=0,0162) ve skupině léčené linezolidem u

pacientů

infekcemi

vyvolanými

jinými

patogeny

nebo

pacientů

iniciálně

prokázaného

patogenu (poměr pravděpodobností 2,48; 95% interval spolehlivosti: 1,38-4,46). Největší rozdíl byl

pozorován v průběhu léčby a během 7 dnů následujících po ukončení podávání studovaného léčiva.

Během studie více pacientů ve skupině léčené linezolidem získalo infekce vyvolané gramnegativním

patogenem a více pacientů zemřelo v důsledku gramnegativní či polymikrobiální infekce. Z toho

důvodu má být linezolid podán pacientům s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání se

známou nebo možnou současnou infekcí gramnegativními organismy pouze tehdy, pokud nejsou

dostupné alternativní možnosti léčby. Za těchto okolností musí být současně zahájena léčba proti

gramnegativním organismům.

Průjem a kolitida související s antibiotiky

Pseudomembranózní kolitida byla hlášena v souvislosti s téměř všemi antibakteriálními látkami včetně

linezolidu. Proto je důležité myslet na tuto diagnózu u pacientů s průjmem, který vznikl po podání

jakékoliv antimikrobiální látky. V případě kolitidy prokazatelně způsobené antibiotiky nebo při

podezření na ni může být opodstatněné přerušení léčby linezolidem. Je třeba nasadit vhodná léčebná

opatření.

Průjem související s antibiotiky a kolitida související s antibiotiky, včetně pseudomembranózní

kolitidy

průjmu

vyvolaného

Clostridium

difficile,

byly

hlášeny

souvislosti

téměř

všemi

antibiotiky včetně linezolidu, v rozsahu od mírného průjmu až po fatální kolitidu. Proto je důležité

myslet na tuto diagnózu u pacientů se závažným průjmem, který vznikl během léčby linezolidem nebo

po ní. V případě průjmu nebo kolitidy související prokazatelně s antibiotiky, nebo při podezření na ně,

má být přerušena probíhající léčba antibakteriálními látkami včetně linezolidu a okamžitě zahájena

vhodná léčebná opatření. Látky inhibující střevní peristaltiku jsou v tomto případě kontraindikovány.

Laktátová acidóza

Při podávání linezolidu byl hlášen výskyt laktátové acidózy. Pacienti, u kterých se během užívání

linezolidu rozvinou známky a příznaky metabolické acidózy včetně opakující se nauzey a zvracení,

bolesti břicha, nízké hladiny hydrogenuhličitanu nebo hyperventilace, musí být neprodleně lékařsky

ošetřeni. Pokud se vyskytne laktátová acidóza, je třeba zvážit přínos pokračujícího podávání linezolidu

vůči potenciálním rizikům.

Porucha mitochondriální funkce

Linezolid inhibuje syntézu mitochondriálního proteinu. V důsledku této inhibice se mohou vyskytnout

nežádoucí účinky jako laktátová acidóza, anémie a neuropatie (optického nervu a periferní); tyto

příhody jsou častější v případě, že je lék podáván déle než 28 dnů.

Serotoninový syndrom

Byly hlášeny spontánní případy serotoninového syndromu, který se objevil v souvislosti se současným

podáváním linezolidu a serotonergních

látek včetně

antidepresiv, jako jsou

inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu

(SSRI).

Souběžné

podávání

linezolidu

serotonergních

látek

proto

kontraindikováno, s výjimkou stavu kdy je podávání obou látek nezbytné. V těchto případech mají být

pacienti

pečlivě

monitorováni

důvodu

možnosti

výskytu

známek

příznaků

serotoninového

syndromu jako jsou kognitivní dysfunkce, hyperpyrexie, hyperreflexie a porucha koordinace. Pokud

dojde k výskytu známek a příznaků serotoninového syndromu, lékaři mají zvážit přerušení podávání

jedné nebo obou látek. Při přerušení souběžného podávání serotonergní látky se mohou vyskytnout

příznaky z vysazení.

Periferní neuropatie a neuropatie optického nervu

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Kabi 2 mg/ml infuzní roztok byla hlášena periferní

neuropatie, neuropatie optického nervu a optická neuritida progredující někdy až ke ztrátě zraku. Tato

hlášení zahrnovala především pacienty léčené po dobu delší, než je maximální doporučená délka

trvání léčby 28 dní.

Všichni pacienti mají být poučeni, že mají oznámit takové příznaky poruchy vidění, jako jsou změny

zrakové ostrosti, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo defekty zorného pole. V těchto

případech se doporučuje okamžité vyšetření a v nutném případě odeslání k oftalmologovi. Pokud

jakýkoliv pacient používá přípravek Linezolid Kabi déle než doporučených 28 dní, je třeba pravidelně

kontrolovat jeho zrakové funkce.

Pokud se objeví periferní neuropatie nebo neuropatie optického nervu, další podávání přípravku

Linezolid Kabi má být posouzeno s ohledem na potenciální riziko.

Riziko neuropatií může být zvýšeno, pokud je linezolid podáván pacientům souběžně léčeným nebo

nedávno léčeným antimykotiky k léčbě tuberkulózy.

Křeče

Byly hlášeny případy výskytu křečí u pacientů léčených přípravkem Linezolid Kabi. Většina těchto

pacientů měla záchvaty v anamnéze nebo u nich bylo hlášeno riziko záchvatu. Pacienti mají být

poučeni o nutnosti informovat svého lékaře, pokud měli v minulosti záchvaty.

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), nicméně v dávkách

užitých k antibakteriální terapii nevykazuje antidepresivní účinek. K dispozici jsou jen velmi omezené

údaje z interakčních studií a o bezpečnosti linezolidu v případě podání pacientům s existujícími stavy

a/nebo souběžnou medikací, které by je mohly vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO. Proto se

použití

linezolidu

těchto

okolností

nedoporučuje,

pokud

není

možné

pečlivé

sledování

monitorování pacienta.

Konzumace potravy bohaté na tyramin

Pacienti mají být upozorněni, že nemají konzumovat velká množství potravy bohaté na tyramin.

Superinfekce

Účinky terapie linezolidem na běžnou mikroflóru nebyly dosud v klinických studiích hodnoceny.

Užívání antibiotik může příležitostně vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů. Např. během

klinických studií byla u přibližně 3% pacientů užívajících doporučené dávky zaznamenána kandidóza

související s tímto lékem. Pokud během terapie dojde k superinfekci, je třeba nasadit adekvátní

opatření.

Zvláštní populace

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid použit s velkou opatrností a pouze v

případě, že předpokládaný přínos převýší možné riziko (viz body 4.2 a 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se linezolid doporučuje pouze v případě, že předpokládaný

přínos převýší možné riziko.

Porucha fertility

Linezolid

reverzibilně

snižuje fertilitu a indukuje abnormální

morfologii

spermatu

dospělých

potkaních samců při hladinách přibližně stejných, jaké jsou očekávány u lidí. Možné účinky na

mužský reprodukční systém nejsou známy.

Klinické studie

Bezpečnost a účinnost linezolidu podávaného déle než 28 dnů nebyla stanovena.

Do kontrolovaných klinických studií nebyli zahrnuti pacienti s diabetickými lézemi nohy, dekubity

nebo

ischemickými

lézemi,

závažnými

popáleninami

nebo

gangrénou.

Zkušenosti

použitím

linezolidu v léčbě těchto stavů jsou proto omezené.

Pomocné látky

V 1 ml roztoku je obsaženo 47,5 mg glukózy (tj. 13,7 g / 300 ml). To má být bráno na zřetel u

pacientů s diabetem mellitus nebo jinými stavy spojenými s intolerancí glukózy.

V 1 ml roztoku je též obsaženo 0,38 mg sodíku (tj. 114 mg / 300 ml). Obsah sodíku je třeba mít na

zřeteli u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku.

Interakce

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní, neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO). K dispozici je jen velmi

málo údajů z interakčních studií a o bezpečnosti linezolidu v případě podání pacientům se souběžnou

medikací, která by je mohla vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO. Proto se použití linezolidu za

těchto okolností nedoporučuje, pokud není možné pečlivé sledování a monitorování pacienta.

Potenciální interakce vedoucí ke zvýšení krevního tlaku

U zdravých dobrovolníků s normálním krevním tlakem vyvolával linezolid další zvýšení krevního

tlaku

způsobené

pseudoefedrinem

nebo

fenylpropanolamin-hydrochloridem.

Současné

podání

linezolidu s pseudoefedrinem nebo fenylpropanolaminem vyvolalo průměrné zvýšení systolického

krevního tlaku řádově o 30-40 mm Hg, v porovnání se zvýšením o 11-15 mm Hg u samotného

linezolidu, 14-18 mm Hg u pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu a 8-11 mm Hg u placeba.

Obdobné studie u pacientů s hypertenzí nebyly provedeny. K dosažení požadované odezvy u léků s

vazopresivním účinkem, včetně dopaminergních látek, se doporučuje pečlivá titrace dávek, pokud jsou

podávány současně s linezolidem.

Potenciální serotonergní interakce

Možná

léková

interakce

dextromethorfanem

byla

studována

zdravých

dobrovolnících.

Zkoumaným subjektům byl podán dextromethorfan (dvě dávky 20 mg v odstupu 4 hodin) současně s

linezolidem nebo bez něj. U zdravých dobrovolníků užívajících linezolid a dextromethorfan nebyly

pozorovány projevy serotoninového syndromu (zmatenost, delirium, neklid, třes, zrudnutí, pocení a

hyperpyrexie).

Postmarketingové sledování: Byl zaznamenán jeden případ, kdy se při současném užívání linezolidu a

dextromethorfanu projevily u pacienta účinky podobné serotoninovému syndromu, které odezněly při

přerušení podávání obou přípravků.

Během

klinického

použití

linezolidu

serotonergními

látkami

včetně

antidepresiv

jako

jsou

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), byly hlášeny případy serotoninového syndromu.

Proto souběžné podávání těchto látek je kontraindikováno, návod jak postupovat u pacientů, u kterých

je léčba linezolidem a serotonergními látkami nezbytná, je popsán v bodě zvláštní upozornění a

opatření pro použití.

Souběžné podávání s potravinami s vysokým obsahem tyraminu

osob,

které dostávaly současně linezolid a méně

než

100 mg

tyraminu,

nebyla

pozorována

signifikantní

presorická

odpověď.

naznačuje,

pouze

zapotřebí

vyhnout

současné

konzumaci nadměrného množství potravin a nápojů s vysokým obsahem tyraminu (např. zrající sýry,

kvasnicové extrakty, nedestilované alkoholické nápoje a fermentované produkty ze sójových bobů,

jako je sójová omáčka).

Léky metabolizované prostřednictvím cytochromu P450

Linezolid není znatelně metabolizován prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450

(CYP) a neinhibuje aktivity klinicky významných lidských CYP izoforem (1A2, 2C9, 2C19, 2D6,

2E1, 3A4). Obdobně, linezolid neindukuje P450 izoenzymy u potkanů. Proto se neočekává interakce s

léky indukovanými CYP 450 a linezolidem.

Rifampicin

Účinek rifampicinu na farmakokinetiku linezolidu byl zkoumán ve studii se šestnácti zdravými

dobrovolníky mužského pohlaví, kterým bylo podáváno 600 mg linezolidu dvakrát denně po dobu 2,5

dne spolu se 600 mg rifampicinu jednou denně po dobu 8 dnů a bez podání rifampicinu. Rifampicin

snížil C

a AUC linezolidu v průměru o 21% [90% IS: 15, 27], respektive v průměru o 32% [90%

IS: 27, 37]. Mechanizmus této interakce a její klinický význam není znám.

Warfarin

Pokud byl pacientům léčeným linezolidem po dosažení rovnovážného stavu podán warfarin, došlo k

10% snížení průměrné maximální hodnoty INR a 5% snížení AUC. Pro hodnocení klinického

významu těchto zjištění nejsou k dispozici dostatečné údaje o pacientech, kteří užívali linezolid a

warfarin.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Odpovídající údaje o užití linezolidu u těhotných žen nejsou k dispozici. V pokusech na zvířatech byla

pozorována reprodukční toxicita. Potenciální riziko pro člověka existuje.

Linezolid Kabi se nemá užívat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytně nutné, tj. pouze pokud

předpokládaný přínos převýší možné riziko.

Údaje z pokusů na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity mohou pronikat do mateřského

mléka. Proto se má kojení přerušit před podáním přípravku a během jeho užívání.

Ve studiích u zvířat linezolid způsoboval snížení fertility.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti mají být upozorněni na možnost výskytu závratí či symptomů poškození zraku během léčby

přípravkem Linezolid Kabi a mají být poučeni, aby neřídili motorová vozidla nebo neobsluhovali

stroje, pokud se tyto symptomy vyskytnou.

Nežádoucí účinky

Následující tabulka poskytuje přehled nežádoucích účinků léku s frekvencí založenou na datech

z klinických studií, během nichž více než 2000 dospělých pacientů dostávalo doporučené dávky

linezolidu po dobu až 28 dnů.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byl průjem (8,4%), bolest hlavy (6,5%), nauzea (6,3%) a

zvracení (4,0%).

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky se vztahem k přípravku, které vedly k přerušení léčby, byly

bolesti hlavy, průjem, nauzea a zvracení. Kvůli výskytu nežádoucích účinků způsobených přípravkem

přibližně 3% pacientů přerušila léčbu.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh jsou uvedeny v tabulce s četností "není známo",

protože skutečnou četnost nelze z dostupných údajů určit.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby linezolidem s následující

četností: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné

(≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánového

systému

Časté

(≥1/100 to <1/10)

Méně časté

(≥1/1,000 to

<1/100)

Vzácné

(≥1/10,000 to

<1/1,000)

Frekvence není

známa (z

dostupných

údajů nelze určit)

Infekce a

infestace

kandidóza, orální

kandidóza,

vaginální

kandidóza, plísňové

infekce

vaginitida

kolitida spojená s

antibiotiky, včetně

pseudomembra-

nózní kolitidy*

Poruchy krve

a lymfatického

anemie*

leukopenie*,

neutropenie,

pancytopenie*,

myelosuprese*,

sideroblastická

systému

trombocytopenie*

eosinofilie

anemie*

Poruchy

imunitního

systému

anafylaxe

Poruchy

metabolismu a

výživy

hyponatremie

laktátová acidóza*

Psychiatrické

poruchy

insomnie

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy, změny

chuti (kovová chuť),

závratě

křeče*, hypestezie,

parestezie

serotoninový

syndrom**,

periferní

neuropatie*

Poruchy oka

rozmazané vidění*

defekty zrakového

pole*

neuropatie

optického nervu*,

optická neuritida*,

ztráta zraku*,

změny zrakové

ostrosti*, změny

barevného vidění*

Poruchy ucha

a labyrintu

tinitus

Srdeční

poruchy

arytmie

(tachykardie)

Cévní poruchy

hypertenze

tranzitorní

ischemické ataky,

flebitida,

tromboflebitida

Gastrointesti-

nální poruchy

průjem, nauzea,

zvracení,

lokalizovaná nebo

celková bolest

břicha, zácpa,

dyspepsie

pankreatitida,

gastritida, sucho v

ústech, glositida,

řídká stolice,

stomatitida,

zbarvení nebo

porucha jazyka

zabarvení povrchu

zubů

Poruchy jater

a žlučových

cest

abnormální funkční

jaterní testy; zvýšení

AST, ALT nebo

alkalické fosfatázy

zvýšená hladina

celkového

bilirubinu

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

svědění, vyrážka

kopřivka,

dermatitida, pocení

bulózní kožní

onemocnění

popisem

odpovídající

Stevens-

Johnsonovu

syndromu a

toxické

epidermální

nekrolýze,

angioedém,

alopecie

Poruchy

ledvin a

močových cest

zvýšená hladina

dusíku močoviny

(BUN)

renální selhání,

polyuria, zvýšená

hladina kreatininu

Poruchy

reprodukční-

ho systému a

choroby prsu

vulvovaginální

potíže

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

horečka,

lokalizovaná bolest

zimnice, únava,

bolest v místě

vpichu, zvýšená

žízeň

Vyšetření

Biochemie

Zvýšení hladiny

LDH, kreatinkinázy,

lipázy, amylázy

Biochemie

Zvýšená hladina

sodíku nebo

vápníku. Snížení

nebo glukózy po

jídle. Snížení

celkového protein,

albumin, sodíku

nebo vápníku.

Zvýšení nebo

snížení hladin

draslíku nebo

hydrogenuhličitanu.

Hematologie

Zvýšení počtu

neutrofilů nebo

eosinofilů. Pokles

hemoglobinu,

hematokritu nebo

počtu erytrocytů.

Zvýšení nebo

snížení počtu

trombocytů nebo

leukocytů.

hladiny glukózy po

jídle. Zvýšení nebo

snížení chloridů.

Hematologie

Zvýšení počtu

retikulocytů.

Snížení počtu

neutrofilů.

* Viz bod 4.4

** Viz body 4.3 a 4.5

Viz níže

Následující nežádoucí účinky byly ve vzácných případech hodnoceny jako závažné: lokalizovaná

bolest břicha, transitorní ischemické ataky a hypertenze.

V kontrolovaných klinických studiích, kde byl linezolid podáván nejvýše 28 dnů, byla anémie

hlášena u 2,0% pacientů. V klinickém programu použití ze soucitu u pacientů s život ohrožujícími

infekcemi a souběžnými morbiditami se anémie rozvinula u 2,5% pacientů (33/1326) při používání

linezolidu po dobu ≤ 28 dnů, v porovnání s 12,3% pacientů (53/430) léčenými po dobu >28 dnů. Podíl

případů hlášených jako s přípravkem související závažná anémie a vyžadující transfuzi krve byl 9%

(3/33) u pacientů léčených ≤28 dní a 15% (8/53) u pacientů léčených >28 dnů.

Pediatrická populace

Údaje o bezpečnosti získané z klinických studií u více než 500 dětských pacientů (od narození do 17

let) neodhalily žádné nové poznatky naznačující, že bezpečnostní profil linezolidu u dětských pacientů

je jiný než u dospělých.

Předávkování

Není známo specifické antidotum.

Nebyly hlášeny případy předávkování. Přesto může být užitečná následující informace:

Doporučena je podpůrná léčba spolu s udržováním glomerulární filtrace. Přibližně 30% z dávky

linezolidu se odstraní během tříhodinové hemodialýzy, ale nejsou dostupné údaje o odstraňování

linezolidu peritoneální dialýzou nebo hemoperfuzí.

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Vaky Freeflex:

Odstraňte obal až ve chvíli, kdy budete připraveni k použití přípravku, poté pevným stlačením vaku

zkontrolujte, zda roztok nevytéká. Vytéká-li roztok, nepoužívejte jej, jeho sterilita může být narušena.

Před

použitím

roztok

vizuálně

zkontrolujte,

použit

může

být

pouze

čirý

roztok

částic.

Nepoužívejte vaky v sériovém propojení. Veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Částečně

použitý vak znovu nepřipojujte.

Lahve KabiPac:

Těsně před použitím vyjměte lahev z krabičky. Roztok musí být před použitím vizuálně zkontrolován.

Smí být použit pouze čirý roztok bez přítomnosti částic. Nepoužívejte tyto lahve v sériovém propojení.

Veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Žádné zvláštní požadavky na likvidaci. Veškerý

nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Částečně použité lahve znovu nepřipojujte.

Linezolid Kabi 2 mg/ml infuzní roztok je kompatibilní s následujícími roztoky: glukóza 50 mg/ml

(5%)

intravenózní

infuze,

chlorid

sodný

mg/ml

(0,9%) intravenózní

infuze,

Ringer-laktátový

injekční roztok (Hartmannův injekční roztok).

Inkompatibility

Do roztoku se nesmějí přidávat žádné přísady. Jestliže má být linezolid podán spolu s jiným léčivým

přípravkem, každý z nich musí být podán odděleně v souladu s pokyny pro jejich použití. Obdobně,

je-li použita stejná intravenózní souprava pro následnou infuzi několika léků, musí se souprava

propláchnout před a po podání linezolidu kompatibilním infuzním roztokem.

Je známo, že Linezolid Kabi 2 mg/ml infuzní roztok je fyzikálně inkompatibilní s následujícími

látkami: amfotericin B, chlorpromazin-hydrochlorid, diazepam, pentamidin-diisetionát, erythromycin-

laktobionát,

sodná

sůl

fenytoinu

sulfamethoxazol

trimethoprim.

Kromě

toho

chemicky

inkompatibilní s disodnou solí ceftriaxonu.

Doba použitelnosti

Chemická

fyzikální

stabilita

byla

prokázána

dobu

hodin

při

°C.

mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, je

nutné použít přípravek okamžitě. Pokud není roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchování jsou

v odpovědnosti uživatele.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Vak Freeflex:

Uchovávejte v původním obalu (přebal a krabička), dokud přípravek není připraven k

použití.

Lahev KabiPac: Uchovávejte lahev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

MELPHALAN (Melphalan Hydrochloride) Kit [Fresenius Kabi USA, LLC]

MELPHALAN (Melphalan Hydrochloride) Kit [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NAROPIN (Ropivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

NAROPIN (Ropivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

STERILE WATER (Water) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

XYLOCAINE MPF (Lidocaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

XYLOCAINE MPF (Lidocaine Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Fresensius Kabi USA, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Fresensius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

TIGECYCLINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

TIGECYCLINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

BORTEZOMIB Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

BORTEZOMIB Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

PALONOSETRON Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

PALONOSETRON Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

FLUMAZENIL Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

FLUMAZENIL Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GLYCOPYRROLATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

GLYCOPYRROLATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

DIPRIVAN (Propofol) Injection, Emulsion [Fresenius Kabi USA, LLC]

DIPRIVAN (Propofol) Injection, Emulsion [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

BIVALIRUDIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

BIVALIRUDIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

HEPARIN SODIUM Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

HEPARIN SODIUM Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

[Fresenius Kabi USA, LLC]

[Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

INDOMETHACIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

INDOMETHACIN Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

AMIKACIN SULFATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

AMIKACIN SULFATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

CAFFEINE CITRATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

CAFFEINE CITRATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

ETOPOSIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ETOPOSIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

CISPLATIN Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

CISPLATIN Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

OCTREOTIDE (Octreotide Acetate) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

OCTREOTIDE (Octreotide Acetate) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

HALOPERIDOL (Haloperidol Lactate) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

HALOPERIDOL (Haloperidol Lactate) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

CALCIUM GLUCONATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

CALCIUM GLUCONATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement