Advertisement

LINEZOLID ACTAVIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID ACTAVIS Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID ACTAVIS Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID ACTAVIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 218/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls181560/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Linezolid Actavis 600 mg p

otahované tablety

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité ú

daje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Linezolid Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Actavis užívat

Jak se přípravek Linezolid Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Linezolid Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Linezolid Actavis a k

čemu se používá

Přípravek Linezolid Actavis je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých

typů bakterií způsobujících infekce. Používá se k léčbě pneumonie (zápalu plic) a některých infekcí

kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem Linezolid Actavis vhodná k

léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Linezolid Actavis

užívat

Neužívejte

přípravek

Linezolid Actavis

, jestliže

:

jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval(a) některý lék ze skupiny inhibitorů

monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto

léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

kojíte. Linezolid totiž přechází do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Přípravek Linezolid Actavis pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z

následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se pak může

rozhodnout sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní,

případně může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

hormonálního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky, dušnost)?

Trpíte bipolární afektivní poruchou, schizoafektivní poruchou, duševní zmateností nebo jinými

duševními poruchami?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující zduření sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin

léky užívané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepresiva známá jako tricyklická anitidepresiva nebo SSRI (inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, citalopram , klomipramin, dosulepin, doxepin,

fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan

léky používané k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin)

léky, které zvyšují Váš krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron

antibiotikum zvané rifampicin

Dbejte zvláštní opatrnosti při použití tohoto léčivého přípravku

Před užitím přípravku Linezolid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže

se Vám snadno tvoří modřiny nebo spouští krvácení

máte anemii (máte nízký počet červených krvinek)

jste náchylný(á) k infekcím

jste v minulosti prodělal(a) křeče

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

problémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění nebo

zúžení zorného pole

ztráta citlivosti ve Vašich rukou nebo nohou, nebo pocit brnění nebo píchání ve Vašich rukou

nebo nohou

V průběhu užívání nebo po užívání antibiotik, včetně přípravku Linezolid Actavis se u Vás

může objevit průjem. Pokud bude těžký nebo přetrvávající, nebo si všimnete, že Vaše stolice

obsahuje krev nebo hlen, měl(a) byste přestat Linezolid Actavis okamžitě užívat a poradit se se

svým lékařem. Za těchto okolností neužívejte léčivé přípravky, které zastavují nebo zpomalují

pohyb střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo rychlé dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek

Linezolid Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval,

nebo které možná budete užívat.

Existuje riziko, že přípravek Linezolid Actavis může někdy vzájemně působit s některými dalšími

léky a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty a srdeční tepové

frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech

užíval(a) následující léky,

protože přípravek Linezolid Actavis

se nesmí

užívat, pokud uvedené léky užíváte nebo jste je

nedávno užíval(a) (viz také bod 2 výše „Neužívejte přípravek Linezolid Actavis“):

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin,

moklobemid). Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.

Také sdělte svému lékaři, že užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout podat

Vám přípravek Linezolid Actavis, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před

zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

látky snižující zduření sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

některé léky používané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu, klomipraminu,

dosulepinu, doxepinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu, paroxetinu a

sertralinu.

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Přípravek Linezolid Actavis s

jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Linezolid Actavis můžete užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů (např.

sójová omáčka), a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek totiž může reagovat s

látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách. Tato interakce může tak

způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Účinek přípravku Linezolid Actavis u těhotných žen není znám. Proto se přípravek Linezolid Actavis

nemá používat v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Během léčby přípravkem Linezolid Actavis nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a

může mít vliv na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Actavis můžete mít pocit závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k

tomu dojde, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte

dobře, Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

3.

Jak se

přípravek

Linezolid Actavis

užívá

Použití u dospělých

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna tableta (600 mg linezolidu) dvakrát denně (po 12 hodinách). Tabletu

spolkněte celou a zapijte vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, máte přípravek Linezolid Actavis užít po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku

nebyla pro léčbu delší než 28 dnů stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Po dobu užívání přípravku Linezolid Actavis má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy, aby

kontroloval Váš krevní obraz.

Pokud budete užívat přípravek Linezolid Actavis po více než 28 dní, Váš lékař má kontrolovat Váš

zrak

Použití u dětí a dospívajících

Linezolid Actavis není běžně používán k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Linezolid Actavis

, než jste měl

(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Linezolid Actavis

Vezměte si zapomenutou tabletu, jakmile si vzpomenete. Další tabletu si vezměte po 12 hodinách, a

poté pokračujte v užívání každých 12 hodin.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Linezolid Actavis

Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Linezolid Actavis, dokud Vám lékař neřekne,

abyste léčbu ukončil(a).

Pokud přestanete a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Actavis zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích

účinků,

sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění

nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto

může být nezbytné ukončit léčbu přípravkem Linezolid Actavis.

závážné alergické reakce

závážné onemocnění kůže

problémy se zrakem jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění nebo

zúžení zorného pole.

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik včetně

pseudomembranózní kolitidy), který se ve vzácných případech může rozvinout na život

ohrožující komplikaci

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo rychlé dýchání

v průběhu používání přípravku Linezolid Actavis byly hlášeny záchvaty nebo křeče. Informujte

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes,

porucha koordinace a záchvat a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI (viz

bod 2).

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Actavis déle než 28 dní byla hlášena necitlivost, brnění

nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co nejdříve poradit se svým

lékařem.

Další nežádoucí účinky

zahrnují

:

Časté

(postihují až 1 z 10 pacientů):

plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „moučnivka“

bolest hlavy

kovová chuť v ústech

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo jater

nebo hladinu cukru v krvi

nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anemii.

poruchy spánku

zvýšený krevní tlak

anémie (nízký počet červených krvinek)

změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaši schopnost bojovat proti

infekcím

kožní vyrážka

závratě

lokalizovaná nebo celková bolest břicha

zácpa

zažívací potíže

lokalizovaná bolest

horečka

Méně časté

(postihují až 1 ze 100 pacientů):

zánět pochvy nebo genitální oblasti, jiné poruchy genitální oblasti u žen

pocit brnění nebo necitlivosti

rozmazané vidění

ušní šelest (tinitus)

zánět žil

sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

časté nucení na močení

zimnice

pocit únavy nebo žízně

zánět slinivky břišní

zvýšené pocení

změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů v krvi, které měří funkci ledvin či jater

křeče

hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

selhání ledvin

snížení počtu krevních destiček

nadýmání

přechodné ischemické ataky (přechodná porucha zásobování mozku krví způsobující

krátkodobé příznaky jako ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, špatná artikulace a

ztráta vědomí)

zánět kůže

zvýšení kreatininu

bolest žaludku, neformovaná stolice

změny srdečního rytmu (např. zvýšení)

Vzácné

(postihují až 1 z 1 000 pacientů)

omezené zorné pole

zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene)

Dále byly hlášený následující nežádoucí účinky

(četnost není možné z dostupných údajů určit):

serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, abnormální

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici)

laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

rychlé dýchání)

sideroblastická anémie (typ anémie (nízký počet červených krvinek))

alopecie (ztráta vlasů)

změny barevného vidění nebo zhoršení ostrosti zraku

snížení počtu krevních buněk

slabost a/nebo smyslové změny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Linezolid Actavis

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo obalu na tablety

za „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Pouze pro obaly na tablety:

Po prvním otevření: Spotřebujte do 6 měsíců.

Obal na tablety obsahuje vysoušedlo, nepožívejte jej.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Linezolid Actavis obsahuje

Léčivá látka je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), hyprolosa (E463), sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), hydrogenuhličitan sodný (E500), sodná sůl kroskarmelosy

(E468), natrium-stearyl-fumarát. Potahová vrstva obsahuje hypromelosu 2910/6 (E464),

kopovidon (hodnota K 25,2-30,8), makrogol 3350 (E1521), střední nasycené triacylglyceroly

(E570), polydextrosu (E1200) a oxid titaničitý (E171).

Jak

přípravek

Linezolid Actavis

vypadá a

obsah

balení

Přípravek Linezolid Actavis 600 mg potahované tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní označené „L“

na jedné straně a „600“ na straně druhé. Přípravek Linezolid Actavis potahované tablety je dostupný

v blistrech a obalech na tablety po 1, 10, 20, 30, 50 a 60 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výro

bce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78,

Hafnarfjördur 220

Island

Výrobce

Actavis ehf.

Reykjavíkurvegur 78

220 Hafnarfjörður

Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Linezolid Actavis 600 mg Filmtabletten

Chorvatsko

Linezolid Actavis 600 mg filmom obložene tablete

Česká republika

Linezolid Actavis 600 mg potahované tablety

Maďarsko

ANOZILAD 600 mg filmtabletta

Island

Linezolid Actavis

Irsko

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets

Polsko

ANOZILAD

Rumunsko

Linezolid Actavis 600 mg comprimate filmate

Slovinsko

Linezolid Actavis 600 mg filmsko obložene tablete

Švédsko

Linezolid Actavis

Velká Británie

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 12. 10. 2016

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ACETASOL HC (Hydrocortisone And Acetic Acid) Solution [Actavis Pharma, Inc.]

ACETASOL HC (Hydrocortisone And Acetic Acid) Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FENTANYL BUCCAL (Fentanyl Citrate) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

FENTANYL BUCCAL (Fentanyl Citrate) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLOBETASOL PROPIONATE Lotion [Actavis Pharma, Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Lotion [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement