Advertisement

LINEZOLID ACTAVIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID ACTAVIS Infuzní roztok 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 20X300ML Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID ACTAVIS Infuzní roztok 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID ACTAVIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 013/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls131333/2014

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Linezolid Actavis 2 mg/ml infuzní roztok

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Linezolid Actavis a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Actavis používat

3. Jak se přípravek Linezolid Actavis používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Linezolid Actavis uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Linezolid Actavis a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Actavis je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst

určitých typů bakterií způsobujících infekce. Používá se k léčbě pneumonie (zápalu plic) a

některých infekcí kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je léčba přípravkem

Linezolid Actavis vhodná k léčbě Vaší infekce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Actavis používat

Neužívejte přípravek Linezolid Actavis, jestliže:

jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užíval(a) některý lék ze skupiny inhibitorů

monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se používají k léčbě depresí nebo Parkinsonovy nemoci.

kojíte. Linezolid totiž přechází do mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě.

Přípravek Linezolid Actavis pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z

následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se pak může

rozhodnout sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i

během ní, případně může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře:

Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte nějaké léky proti vysokému

krevnímu tlaku?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom

(způsobený nádory hormonálního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky,

dušnost)?

Máte bipolární afektivní poruchu, schizoafektivní poruchu, duševní zmatenost nebo

jiné duševní poruchy?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující zduření sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin

léky užívané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepresiva známá jako tricyklická anitidepresiva nebo SSRI (inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu), např. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan

léky používané k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin)

léky, které zvyšují Váš krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a

dobutamin

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron

antibiotikum nazývané rifampicin

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linezolid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže:

se Vám snadno tvoří modřiny nebo spouští krvácení

máte anemii (chudokrevnost)

jste náchylný(á) k infekcím

jste v minulosti prodělal(a) křeče

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu

máte průjem

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

problémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění

nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti, pocit brnění nebo píchání ve Vašich rukou nebo nohou.

V průběhu užívání nebo po užívání antibiotik, včetně linezolidu se u Vás může objevit

průjem. Pokud bude těžký nebo přetrvávající, nebo si všimnete, že Vaše stolice obsahuje

krev nebo hlen, přestaňte přípravek Linezolid Actavis okamžitě používat a poradit se se

svým lékařem. Za těchto okolností neužívejte léčivé přípravky, které zastavují nebo

zpomalují pohyb střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo rychlé dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval, nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského

předpisu.

Existuje riziko, že linezolid může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky a vyvolat

nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty a srdeční tepové frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující

léky, protože přípravek Linezolid Actavis se nesmí užívat, pokud uvedené léky užíváte nebo

jste je nedávno užíval(a) (viz také bod 2 výše „Neužívejte přípravek Linezolid Actavis“):

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin,

moklobemid). Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Také sdělte svému lékaři, že užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout

podat Vám přípravek Linezolid Actavis, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit

krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je

pro Vás vhodnější.

Látky snižující zduření sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu,

klomipraminu, dosulepinu, doxepinu, fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu,

paroxetinu a sertralinu.

Léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin). Léky zvyšující

krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Přípravek Linezolid Actavis s jídlem, pitím a alkoholem

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových

extraktů (např. sójová omáčka), a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento

přípravek totiž může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v

některých potravinách. Tato interakce může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Účinek přípravku Linezolid Actavis u těhotných žen není znám. Proto se přípravek Linezolid

Actavis nemá používat v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během léčby přípravkem Linezolid Actavis nesmíte kojit, protože linezolid proniká do

mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Actavis můžete mít pocit závratě nebo problémy se zrakem.

Pokud k tomu dojde, neřiďte a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře,

Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Linezolid Actavis obsahuje monohydrát glukózy a sodík

Jeden ml roztoku přípravku Linezolid Actavis obsahuje 45,7 mg monohydrátu glukózy (13,7

g glukózy ve vaku). Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste diabetik.

Jeden ml roztoku přípravku Linezolid Actavis obsahuje 0,38 mg sodíku (114 mg sodíku ve

vaku).

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Linezolid Actavis používá

Dospělí

Tento lék Vám bude podáván lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem formou infuze do

žíly. Obvyklá dávka pro dospělého (ve věku od 18 let) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát

denně intravenózně (do žíly) v časovém rozmezí 30 až 120 minut.

Pokud docházíte na dialýzu, má Vám být přípravek Linezolid Actavis podán po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto

přípravku nebyla k léčbě delší než 28 dnů stanovena. O délce léčby rozhodne Váš lékař.

Po dobu používání přípravku Linezolid Actavis má Váš lékař pravidelně provádět krevní

testy, aby kontroloval Váš krevní obraz.

Pokud budete používat přípravek Linezolid Actavis po více než 28 dní, Váš lékař má

kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Linezolid Actavis není běžně používán k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Linezolid Actavis, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že Vám bylo podáno více přípravku, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linezolid Actavis

Protože budete tento lék dostávat pod lékařským dohledem, není pravděpodobné, že by došlo

k vynechání dávky. Pokud se však domníváte, že byla dávka vynechána, sdělte to svému

lékaři nebo zdravotní sestře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Actavis zpozorujete jakýkoli z těchto

nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka,

svědění nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické

reakce, a proto může být nezbytné ukončit léčbu přípravkem Linezolid Actavis.

problémy se zrakem jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, neostré vidění

nebo zúžení zorného pole.

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik

včetně pseudomembranózní kolitidy), který se ve velmi vzácných případech může

rozvinout v život ohrožující komplikaci.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo rychlé dýchání.

v průběhu používání linezolidu byly hlášeny záchvaty nebo křeče. Informujte svého

lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes,

porucha koordinace a záchvat a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI (viz

bod 2).

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Actavis déle než 28 dní byla hlášena necitlivost,

brnění nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co nejdříve

poradit se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou se objevit u méně než 1 z 10 pacientů):

Plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „moučnivka“

Bolest hlavy

Kovová pachuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin nebo

jater nebo hladinu cukru v krvi

Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu

některých krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anemii

Poruchy spánku

Zvýšený krevní tlak

Anemie (nízký počet červených krvinek)

Snížení počtu krvinek bojujících proti infekci

Kožní vyrážka

Svědění kůže

Závratě

Lokalizované nebo generalizované bolesti břicha

Zácpa

Zažívací potíže

Lokalizovaná bolest

Horečka

Méně časté (mohou se objevit u méně než 1 ze 100 pacientů):

Zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

Pocity brnění nebo necitlivosti

Rozmazané vidění

Ušní šelest (tinitus)

Zánět žil

Sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

Zánět žil (včetně místa, kam byla podána infuze)

Časté nucení na močení

Zimnice

Pocit únavy nebo žízně

Zánět slinivky břišní

Zvýšené pocení

Změna hladin bílkovin, solí nebo enzymů v krvi, které měří funkci ledvin či jater

Křeče

Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

Selhání ledvin

Snížení počtu krevních destiček

Nadýmání

Přechodné ischemické ataky (přechodná porucha zásobování mozku krví způsobující

krátkodobé příznaky jako ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, špatná

artikulace a ztráta vědomí)

Bolest v místě vpichu

Zánět kůže

Zvýšení hladiny kreatininu

Bolest žaludku

Změny srdeční frekvence (např. zvýšení)

Vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 1 000 pacientů):

Zúžení zorného pole

Zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční

odstraňování zubního kamene)

Dále byly hlášeny následující nežádoucí účinky (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost,

abnormální pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici)

laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest

břicha, zrychlené dýchání)

Závažné poruchy kůže

Sideroblastická anemie (typ anemie (nízký počet červených krvinek))

Alopecie (ztráta vlasů)

Změny barevného vidění, zhoršení ostrosti zraku

Snížení počtu krvinek

Slabost a/nebo smyslové změny

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Linezolid Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nemocniční personál nepoužije přípravek Linezolid Actavis po uplynutí doby použitelnosti

uvedené na krabici a štítku za „Použitelné do:/EXP“ a zajistí podání co nejdříve po otevření

obalu.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Tento přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 7 hodin při teplotě 2 °C až 8

°C a 15 °C -25 °C.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání nevylučuje riziko mikrobiální

kontaminace, je nutné přípravek použít okamžitě. Jestliže není použit okamžitě, jsou doba a

podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele.

Před použitím nemocniční personál zkontroluje vizuálně roztok. Roztok použije pouze tehdy,

je-li čirý, bez viditelných částic. Také zajistí uchovávání roztoku v původním obalu (přebal a

krabice), aby byl přípravek chráněn před světlem a uchování mimo dosah a dohled dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Actavis obsahuje

-Léčivá látka je linezolidum. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

-Dalšími složkami jsou monohydrát glukózy (typ cukru), dihydrát natrium-citrátu (E331),

bezvodá kyselina citronová (E330), kyselina chlorovodíková (E507) nebo hydroxid sodný

(E524) a voda na injekci.

Jak přípravek Linezolid Actavis vypadá a obsah balení

Přípravek Linezolid Actavis je čirý, bezbarvý až žlutý roztok balený v jednotlivých

vícevrstvých polypropylenových vacích (bez latexu) se dvěma porty zatavený v krycí fólii.

Vak obsahuje 300 ml roztoku (600 mg linezolidu) a je zabalený v krabici.

Krabice obsahuje 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 nebo 25 infuzních vaků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Výrobce:

Pharmathen SA

6 Dervenakion Str,

153 51, Pallini,

Řecko

Pharmdox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:

Linezolid Actavis 2 mg/ml Infusionslösung

Česká Republika:

Linezolid Actavis 2mg/ml infuzní roztok

Dánsko:

Linezolid Actavis

Bulharsko:

Linezolid Actavis

Rumunsko:

Linezolid Actavis 2 mg/ml Soluție perfuzabilă

Maďarsko:

Anozilad 2 mg/ml oldatos infúzió

Polsko:

Anozilad

Chorvatsko:

Linezolid Actavis 2 mg/ml otopina za infuziju

Slovinsko:

Linezolid Actavis 2mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Velká Británie:

Linezolid 2mg/ml Solution for Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.1.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Linezolid Actavis 2mg/ml infuzní roztok

linezolidum

Pro další informace se podívejte do souhrnu údajů o přípravku (SmPC).

Dávkování a způsob podání

Léčba linezolidem má být zahajována výhradně v nemocničním prostředí a po konzultaci se

specialistou jako je mikrobiolog nebo odborník na infekční choroby.

Pacienti, jejichž léčba byla zahájena parenterální formou, mohou být převedeni na některou z

perorálních forem. V takových případech není nutné měnit dávku, protože perorálně podaný

linezolid má téměř 100% biologickou dostupnost.

Infuzní roztok má být podáván po dobu 30 až 120 minut.

Doporučenou dávku linezolidu je třeba podávat intravenózně nebo perorálně 2x denně.

Doporučené dávkování a délka trvání léčby u dospělých:

Délka trvání léčby závisí na patogenu, na místě výskytu infekce a její závažnosti a na

pacientově klinické odpovědi.

Následující doporučení odpovídají době trvání léčby užité v klinických studiích. U některých

typů infekcí mohou být vhodné kratší léčebné režimy, ty však nebyly v klinických studiích

hodnoceny.

Maximální doba léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro dobu podávání delší

než 28 dnů nebyla stanovena.

U infekcí se současnou bakteriemií není nutné zvýšení doporučené dávky nebo prodloužení

doby trvání léčby. Doporučené dávka u infuzního roztoku, tablet/granulí je nasledující:

Infekce

Dávkování

Trvání léčby

Nozokomiální pneumonie

600 mg dvakrát denně

10-14 po sobě jdoucích dní

Komunitní pneumonie

Infekce kůže a měkkých

tkání

600 mg dvakrát denně

Pediatrická populace: Dávkování u dětí a dospívajících pacientů (< 18 let) není možné

stanovit z důvodu nedostatečných údajů z oblasti farmakokinetiky, bezpečnosti a účinnosti

linezolidu. Použití linezolidu u této věkové skupiny není tedy doporučeno, dokud nebudou k

dispozici další údaje.

Starší pacienti: Dávkování není třeba upravovat.

Pacienti s ledvinovou nedostatečností: Dávkování není třeba upravovat.

Pacienti se závažnou ledvinovou nedostatečností (tj. CL

< 30 ml/min): Úprava dávky není

nutná. Díky neznámému klinickému významu vyšších expozic (až desetinásobek) dvěma

primárním metabolitům linezolidu u pacientů se závažnou renální insuficiencí má být

linezolid používán u těchto pacientů velmi obezřetně a pouze tehdy, když předpokládaný

přínos převýší možné riziko.

Protože se zhruba 30% podané dávky linezolidu odstraní během 3 hodin hemodialýzy, má být

přípravek Linezolid Actavis podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární

metabolity linezolidu jsou do jisté míry dialýzou odstraňovány, ale jejich koncentrace po

dialýze je stále ještě zřetelně vyšší než jejich koncentrace u pacientů s normální funkcí ledvin

nebo lehkou či střední těžkou poruchou funkce ledvin. Proto má být linezolid používán u

dialyzovaných pacientů se závažnou renální insuficiencí velmi obezřetně a pouze tehdy, když

předpokládaný přínos převýší možné riziko.

V současnosti nejsou zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří se podrobují

kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD) nebo alternativní léčbě renálního selhání

(jiné než hemodialýza).

Pacienti s poruchou funkce jater: Pacienti s mírnou až střední jaterní nedostatečností

(Child-Pugh třída A a B): Dávku není nutné upravovat.

Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (Child-Pugh třída C): Jelikož je linezolid metabolizován

neenzymaticky, neočekává se, že by nedostatečnost jaterních funkcí významně ovlivňovala

jeho metabolismus a proto není dávku nutné upravovat. Nicméně, nejsou žádné

farmakokinetické studie a jen omezená klinická data u pacientů s těžkou jaterní insuficiencí.

Linezolid má být užíván s opatrností u pacientů s těžkou jaterní insuficiencí a pouze tehdy,

když předpokládaný přínos převažuje možné riziko.

Návod k přípravě pro použití

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Odstraňte obal jen tehdy, jste-li připraveni

k použití přípravku, pevným stlačením vaku zkontrolujte, zda roztok nevytéká. Vytéká-li

roztok, nepoužívejte jej, jeho sterilita může být narušena. Před použitím zkontrolujte roztok,

smí být použit pouze čirý roztok bez částic. Nepoužívejte vaky v sériovém propojení. Veškerý

nepoužitý roztok musí být znehodnocen. Nepoužívejte částečně použitý vak.

Přípravek Linezolid Actavis může vykazovat žluté zbarvení, které může časem zesílit, aniž by

byla nepříznivě ovlivněna účinnost.

Infuzní roztok přípravku Linezolid Actavis je kompatibilní s následujícími roztoky: 5%

roztok glukózy, 0.9% roztok chloridu sodného, Ringer-laktátový roztok.

Inkompatibility

Do roztoku se nesmějí přidávat žádné přísady. Jestliže má být roztok podán spolu s jiným

léčivým přípravkem, každý z nich musí být podán odděleně v souladu s pokyny pro jejich

použití. Obdobně, je-li použita stejná intravenózní souprava pro následnou infuzi několika

léků, musí se souprava propláchnout před a po podání linezolidu kompatibilním infuzním

roztokem.

Je známo, že přípravek Linezolid Actavis, infuzní roztok je fyzikálně neslučitelný s

následujícími látkami: amfotericin B, chlorpromazin-hydrochlorid, diazepam, pentamidin-

diisetionát, erythromycin-laktobionát, sodná sůl fenytoinu a sulfamethoxazol/trimethoprim.

Navíc je chemicky neslučitelný s disodnou solí ceftriaxonu.

Doba použitelnosti

Po otevření: Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevírání nevylučuje riziko

mikrobiální kontaminace, je nutné použít přípravek okamžitě. Pokud není roztok použit

okamžitě, doba a podmínky uchování jsou plně v odpovědnosti uživatele a obvykle by doba

neměla být delší než 7 hodin při 2 až 8°C a 15 až 25°C.

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ACETASOL HC (Hydrocortisone And Acetic Acid) Solution [Actavis Pharma, Inc.]

ACETASOL HC (Hydrocortisone And Acetic Acid) Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FENTANYL BUCCAL (Fentanyl Citrate) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

FENTANYL BUCCAL (Fentanyl Citrate) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

CLOBETASOL PROPIONATE Lotion [Actavis Pharma, Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Lotion [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement