Advertisement

LINEZOLID ACCORD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID ACCORD Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID ACCORD Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID ACCORD

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 561/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls55986/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Linezolid Accord 600 mg potahované tablety

Linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Linezolid Accord 600 mg potahované tablety (dále jen Linezolid Accord) a k čemu

se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Accord užívat

3. Jak se přípravek Linezolid Accord užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Linezolid Accord uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Linezolid Accord a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Accord je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých

typů bakterií, které způsobují infekce. Přípravek se používá k léčbě zánětu plic a některých infekcí

kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je přípravek Linezolid Accord vhodný k léčbě

Vaší infekce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Accord užívat

Neužívejte přípravek Linezolid Accord

jestliže

jste

alergický(á)

linezolid

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) jakýkoli lék patřící do skupiny

inhibitorů

monoaminooxidázy

(IMAO,

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Přípravek totiž přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Přípravek Linezolid

Accord

pro Vás nemusí

být

vhodný, pokud

odpovíte

ano

na jakoukoli

následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se může rozhodnout

sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně

může dojít k závěru, že jiná léčba pro Vás bude vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte

nádor

dřeně

nadledvin (feochromocytom)

nebo

karcinoidový syndrom (způsobený

nádory endokrinního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky, sípání)?

Máte

bipolární

afektivní

poruchu

(duševní

onemocnění,

které

projevuje

střídáním

manických a depresivních epizod), schizoafektivní poruchu, zmatenost nebo jiné duševní

poruchy?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující prosáknutí sliznice při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin

nebo fenylpropanolamin,

léky užívané k léčbě průduškového astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol,

antidepresiva známá jako tricyklická antidepresiva nebo SSRI (inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu),

např.

amitriptylin,

citalopram,

klomipramin,

dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin,

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan,

léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin),

léky,

které

zvyšují

krevní

tlak,

jako

noradrenalin

(norepinefrin),

dopamin

dobutamin,

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin,

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron,

antibiotikum zvané rifampicin.

Dbejte opatrnosti při použití linezolidu

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, jestliže:

se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení,

máte anémii (chudokrevnost, nízký počet červených krvinek),

jste náchylný(á) k infekcím,

jste v minulosti měl(a) epileptické záchvaty,

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu,

máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

problémy

zrakem,

jako

jsou

rozmazané

vidění,

změny

barevného

vidění,

potíže

s rozeznáním detailů nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti rukou nebo nohou nebo pocit brnění nebo píchání v rukou nebo nohou

V průběhu užívání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku Linezolid Accord se

může objevit průjem. Pokud je průjem těžký nebo přetrvávající nebo si všimnete, že stolice

obsahuje krev nebo hlen, ukončete okamžitě užívání přípravku Linezolid Accord a poraďte se

svým

lékařem.

těchto

okolností

neužívejte

léčivé

přípravky,

které

zastavují

nebo

zpomalují pohyb střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Existuje riziko, že přípravek Linezolid Accord může někdy

vzájemně působit s některými dalšími léky a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního

tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky,

protože přípravek Linezolid Accord se nesmí užívat, pokud užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a) uvedené léky (viz také bod 2 výše "Neužívejte přípravek Linezolid Accord").

inhibitory

monoaminooxidázy

(IMAO,

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Také sdělte svému lékaři, že užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout podat

Vám přípravek Linezolid Accord, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před

zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Látky snižující prosáknutí sliznic při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé

léky

používané

léčbě

průduškového

astmatu

jako

salbutamol,

terbutalin,

fenoterol.

Určitá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu, klomipraminu,

dosulepinu,

doxepinu,

fluoxetinu,

fluvoxaminu,

imipraminu,

lofepraminu,

paroxetinu

sertralinu.

Léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

Léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste nedávno užíval(a) jakékoli jiné léky,

včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Linezolid Accord s jídlem a pitím

Přípravek Linezolid Accord lze užívat buď před jídlem, během jídla, nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek totiž

může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách, a

může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Účinky přípravku

Linezolid Accord u těhotných žen nejsou známé. Proto se přípravek Linezolid Accord nemá používat

v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Během léčby přípravkem Linezolid Accord nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a

může poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Accord můžete mít pocit závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k

tomu dojde, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře,

Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek Linezolid Accord obsahuje sójový lecithin. Pokud jste alergický(á) na sóju, neužívejte tento

přípravek.

3. Jak se přípravek Linezolid Accord užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 1 tableta (600 mg linezolidu)

2x denně (každých 12 hodin). Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, máte přípravek Linezolid Accord užít po dialýze.

Léčba trvá obvykle 10-14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla

pro léčbu delší než 28 dní stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během užívání přípravku Linezolid Accord má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy, aby

kontroloval Váš krevní obraz. Pokud užíváte přípravek Linezolid Accord déle než 28 dní, Váš lékař

má pravidelně kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí

Přípravek Linezolid Accord není u dětí a dospívajících (do 18 let) běžně používán.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Linezolid Accord, než jste měl(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Linezolid Accord

Vynechanou tabletu užijte, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte po 12 hodinách od tohoto

okamžiku a pokračujte v užívání tablet každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Linezolid Accord

Je důležité pokračovat v léčbě přípravkem Linezolid Accord, dokud Vám Váš lékař neřekne, že máte

léčbu ukončit.

Pokud přestanete přípravek užívat a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře

nebo lékárníka. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Accord zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích

účinků, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění

nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto

může být nezbytné ukončit užívání přípravku Linezolid Accord.

problémy

zrakem

jako

jsou

rozmazané

vidění,

změny

barevného

vidění,

obtíže

při

rozpoznání detailů nebo zúžení zorného pole,

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik,

včetně pseudomembranózní kolitidy), který ve velmi vzácných případech může vést k život

ohrožující komplikaci,

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání,

v průběhu užívání přípravku Linezolid Accord byly hlášeny epileptické záchvaty nebo křeče.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium),

ztuhlost, třes, porucha koordinace a epileptické záchvaty, a zároveň jste užíval(a) antidepresiva

známá jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Accord déle než 28 dní byla hlášena necitlivost,

brnění nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co nejdříve poradit

se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 10 pacientů)

plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní "moučnivka",

bolest hlavy,

kovová pachuť v ústech,

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení,

změny výsledků některých krevních testů včetně těch, které hodnotí funkci ledvin nebo jater

nebo hladinu cukru v krvi,

nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii.

poruchy spánku

zvýšený krevní tlak

anémie (nízký počet červených krvinek)

změny v počtech některých buněk v krvi, které mohou ovlivnit Vaši schopnost bojovat proti

infekci

kožní vyrážka

svědění kůže

závratě

lokalizovaný nebo difuzní (rozptýlené) bolesti břicha

zácpa

zažívací potíže

lokalizovaná bolest

horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 ze 100 pacientů)

zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen,

pocit brnění nebo necitlivosti,

rozmazané vidění,

ušní šelest (tinitus),

zánět žil,

sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk,

časté nucení na močení,

zimnice,

pocit únavy nebo žízně,

zánět slinivky břišní,

zvýšené pocení,

změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které měří funkci ledvin či jater.

epileptické záchvaty,

hyponatremie (nízká hladina sodíku v krvi),

selhání ledvin,

snížení počtu krevních destiček,

nadýmání,

tranzitorní ischemické ataky (dočasná porucha zásobování mozku krví způsobující krátkodobé

příznaky jako je ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, nesrozumitelná řeč a ztráta

vědomí),

bolest v místě vpichu,

zánět kůže,

zvýšení kreatininu,

bolest břicha,

změny srdeční frekvence (např. zvýšení)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 1000 pacientů)

omezení zorného pole,

zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene)

Byly také hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence není známa)

serotoninový

syndrom

(příznaky

zahrnují

zrychlenou

srdeční

frekvenci,

zmatenost,

abnormální pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici),

laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání),

závažné poruchy kůže,

sideroblastická anémie [určitý typ chudokrevnosti (nízký počet červených krvinek)]

alopecie (ztráta vlasů),

změny barevného vidění, obtíže při rozpoznání detailů,

snížení počtu krvinek,

slabost a/nebo smyslové změny

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Linezolid Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

HDPE lahvička: přípravek smí být používán maximálně po dobu 90 dnů od prvního otevření .

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Accord obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu

(typ

magnesium-stearát.

Potah

obsahuje

částečně

hydrolyzovaný

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek , sójový lecithin a xanthanovou klovatinu.

Jak přípravek Linezolid Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Linezolid Accord jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety s

vyraženým " EQ1" na jedné straně a hladké na straně druhé.

Tablety přípravku Linezolid Accord jsou dostupné v Al-Al blistrech vložených v krabičce nebo jsou

dostupné v HDPE lahvičce.

HDPE lahvičky jsou opatřeny bílým neprůhledným polypropylenovým dětským bezpečnostním

uzávěrem (s přitavenou těsnicí fólií) a obsahují vysoušedlo.

Jedno balení Al-Al blistrů obsahuje 1, 10, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet.

Jedna HDPE lahvička obsahuje 10, 30 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

HA1 4HF North Harrow, Middlesex

Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

HA1 4HF North Harrow, Middlesex

Velká Británie

Wessling Hungary Kft.

Fóti út 56

1047 Budapešť

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Rakousko

Linezolid Accord 600 mg Filmtabletten

Kypr

Linezolid Accord 600 mg Film-coated Tablets

Česká republika

Linezolid Accord 600 mg potahované tablety

Německo

Linezolid Accord 600 mg Filmtabletten (ENR No. 2192264)

Dánsko

Linezolid Accord 600 mg filmovertrukne tabletter

Estonsko

Linezolid Accord

Španělsko

Linezolid Accord 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Finsko

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francie

Linezolid Accord 600 mg comprimés pelliculés

Irsko

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets

Itálie

Linezolid Accord

Litva

Linezolid Accord 600 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Linezolid Accord 600 mg apvalkotās tabletes

Malta

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets

Nizozemsko

Linezolid Accord 600 mg filmomhulde tabletten

Norsko

Linezolid Accord

Polsko

Linezolid Accord

Portugalsko

Linezolida Accord

Švédsko

Linezolid Accord 600 mg filmdragerade tabletter

Slovinsko

Linezolid Accord 600 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Linezolid Accord 600 mg filmom obalené tablety

Velká Británie

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets (PL 20075/0394)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-7-2017

Pending EC decision: Entecavir Accord, entecavir, Opinion date: 20-Jul-2017

Pending EC decision: Entecavir Accord, entecavir, Opinion date: 20-Jul-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-7-2017

Pending EC decision: Lacosamide Accord, lacosamide, Opinion date: 20-Jul-2017

Pending EC decision: Lacosamide Accord, lacosamide, Opinion date: 20-Jul-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

ENTECAVIR Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

ENTECAVIR Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Voriconazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Voriconazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Voriconazole Accord (Active substance: voriconazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)912 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2669/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 641 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-12-2017

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Extended Release [Accord Healthcare Inc.]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Extended Release [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7807 of Mon, 20 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7766 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

TRAMADOL (Tramadol Hydrochloride Tablets) Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

TRAMADOL (Tramadol Hydrochloride Tablets) Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

ETOPOSIDE Injection [Accord Healthcare Inc.]

ETOPOSIDE Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLONAZEPAM Tablet [Accord Healthcare Inc.]

CLONAZEPAM Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

ANASTROZOLE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

ANASTROZOLE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

Entecavir Accord (Accord Healthcare Limited)

Entecavir Accord (Accord Healthcare Limited)

Entecavir Accord (Active substance: entecavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)6645 of Thu, 28 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004458/0000

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)6433 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2638/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

Lacosamide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lacosamide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lacosamide Accord (Active substance: lacosamide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017) 6436 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4443

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

CARBOPLATIN Injection [Accord Healthcare, Inc.]

CARBOPLATIN Injection [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

Withdrawn application: Tigecycline Accord, tigecycline, Initial authorisation

Withdrawn application: Tigecycline Accord, tigecycline, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-9-2017

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ESOMEPRAZOLE SODIUM (Esomeprazole Sodium) Injection [Accord Healthcare Inc.]

ESOMEPRAZOLE SODIUM (Esomeprazole Sodium) Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

MYCOPHENOLIC ACID Tablet, Delayed Release [Accord Healthcare Inc.]

MYCOPHENOLIC ACID Tablet, Delayed Release [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5092 of Mon, 17 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2017

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4994 of Wed, 12 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

9-6-2017

CLOZAPINE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

CLOZAPINE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

Caspofungin Accord (Accord Healthcare Limited)

Caspofungin Accord (Accord Healthcare Limited)

Caspofungin Accord (Active substance: caspofungin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3949 of Wed, 07 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2017

Linezolid

Linezolid

Linezolid is a prescription drug used as an antibiotic to treat certain serious bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

6-6-2017

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Accord Healthcare, Inc.]

SPIRONOLACTONE Tablet, Film Coated [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-6-2017

Medical Groups Decry Trump's Climate Accord Choice

Medical Groups Decry Trump's Climate Accord Choice

Medical Societies Decry Trump's Ditching Paris Climate Accord

US - eMedicineHealth

24-5-2017

Ivabradine Accord (Accord Healthcare Limited)

Ivabradine Accord (Accord Healthcare Limited)

Ivabradine Accord (Active substance: ivabradine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)3639 of Wed, 24 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4241

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement