Advertisement

LINEZOLID ACCORD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZOLID ACCORD Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZOLID ACCORD Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZOLID ACCORD

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 561/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls55986/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Linezolid Accord 600 mg potahované tablety

Linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Linezolid Accord 600 mg potahované tablety (dále jen Linezolid Accord) a k čemu

se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Accord užívat

3. Jak se přípravek Linezolid Accord užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Linezolid Accord uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Linezolid Accord a k čemu se používá

Přípravek Linezolid Accord je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých

typů bakterií, které způsobují infekce. Přípravek se používá k léčbě zánětu plic a některých infekcí

kůže nebo podkožní tkáně. Váš lékař rozhodne, zda je přípravek Linezolid Accord vhodný k léčbě

Vaší infekce.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linezolid Accord užívat

Neužívejte přípravek Linezolid Accord

jestliže

jste

alergický(á)

linezolid

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) jakýkoli lék patřící do skupiny

inhibitorů

monoaminooxidázy

(IMAO,

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Přípravek totiž přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě.

Upozornění a opatření

Přípravek Linezolid

Accord

pro Vás nemusí

být

vhodný, pokud

odpovíte

ano

na jakoukoli

následujících otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se může rozhodnout

sledovat Váš celkový zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně

může dojít k závěru, že jiná léčba pro Vás bude vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

Máte vysoký krevní tlak?

Byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

Máte

nádor

dřeně

nadledvin (feochromocytom)

nebo

karcinoidový syndrom (způsobený

nádory endokrinního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky, sípání)?

Máte

bipolární

afektivní

poruchu

(duševní

onemocnění,

které

projevuje

střídáním

manických a depresivních epizod), schizoafektivní poruchu, zmatenost nebo jiné duševní

poruchy?

Užíváte některý z následujících léků?

látky snižující prosáknutí sliznice při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin

nebo fenylpropanolamin,

léky užívané k léčbě průduškového astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol,

antidepresiva známá jako tricyklická antidepresiva nebo SSRI (inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu),

např.

amitriptylin,

citalopram,

klomipramin,

dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin,

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan,

léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin),

léky,

které

zvyšují

krevní

tlak,

jako

noradrenalin

(norepinefrin),

dopamin

dobutamin,

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin,

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron,

antibiotikum zvané rifampicin.

Dbejte opatrnosti při použití linezolidu

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, jestliže:

se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení,

máte anémii (chudokrevnost, nízký počet červených krvinek),

jste náchylný(á) k infekcím,

jste v minulosti měl(a) epileptické záchvaty,

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu,

máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

problémy

zrakem,

jako

jsou

rozmazané

vidění,

změny

barevného

vidění,

potíže

s rozeznáním detailů nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti rukou nebo nohou nebo pocit brnění nebo píchání v rukou nebo nohou

V průběhu užívání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku Linezolid Accord se

může objevit průjem. Pokud je průjem těžký nebo přetrvávající nebo si všimnete, že stolice

obsahuje krev nebo hlen, ukončete okamžitě užívání přípravku Linezolid Accord a poraďte se

svým

lékařem.

těchto

okolností

neužívejte

léčivé

přípravky,

které

zastavují

nebo

zpomalují pohyb střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Existuje riziko, že přípravek Linezolid Accord může někdy

vzájemně působit s některými dalšími léky a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního

tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky,

protože přípravek Linezolid Accord se nesmí užívat, pokud užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a) uvedené léky (viz také bod 2 výše "Neužívejte přípravek Linezolid Accord").

inhibitory

monoaminooxidázy

(IMAO,

například

fenelzin,

isokarboxazid,

selegilin,

moklobemid). Tyto léky se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Také sdělte svému lékaři, že užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout podat

Vám přípravek Linezolid Accord, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před

zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Látky snižující prosáknutí sliznic při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé

léky

používané

léčbě

průduškového

astmatu

jako

salbutamol,

terbutalin,

fenoterol.

Určitá antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu, klomipraminu,

dosulepinu,

doxepinu,

fluoxetinu,

fluvoxaminu,

imipraminu,

lofepraminu,

paroxetinu

sertralinu.

Léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

Léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste nedávno užíval(a) jakékoli jiné léky,

včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Linezolid Accord s jídlem a pitím

Přípravek Linezolid Accord lze užívat buď před jídlem, během jídla, nebo po jídle.

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů

(např. sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek totiž

může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách, a

může tak způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Účinky přípravku

Linezolid Accord u těhotných žen nejsou známé. Proto se přípravek Linezolid Accord nemá používat

v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Během léčby přípravkem Linezolid Accord nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a

může poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Linezolid Accord můžete mít pocit závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k

tomu dojde, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře,

Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek Linezolid Accord obsahuje sójový lecithin. Pokud jste alergický(á) na sóju, neužívejte tento

přípravek.

3. Jak se přípravek Linezolid Accord užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 1 tableta (600 mg linezolidu)

2x denně (každých 12 hodin). Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

Pokud docházíte na dialýzu, máte přípravek Linezolid Accord užít po dialýze.

Léčba trvá obvykle 10-14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla

pro léčbu delší než 28 dní stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během užívání přípravku Linezolid Accord má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy, aby

kontroloval Váš krevní obraz. Pokud užíváte přípravek Linezolid Accord déle než 28 dní, Váš lékař

má pravidelně kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí

Přípravek Linezolid Accord není u dětí a dospívajících (do 18 let) běžně používán.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Linezolid Accord, než jste měl(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Linezolid Accord

Vynechanou tabletu užijte, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte po 12 hodinách od tohoto

okamžiku a pokračujte v užívání tablet každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Linezolid Accord

Je důležité pokračovat v léčbě přípravkem Linezolid Accord, dokud Vám Váš lékař neřekne, že máte

léčbu ukončit.

Pokud přestanete přípravek užívat a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře

nebo lékárníka. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem Linezolid Accord zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích

účinků, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění

nebo otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto

může být nezbytné ukončit užívání přípravku Linezolid Accord.

problémy

zrakem

jako

jsou

rozmazané

vidění,

změny

barevného

vidění,

obtíže

při

rozpoznání detailů nebo zúžení zorného pole,

těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik,

včetně pseudomembranózní kolitidy), který ve velmi vzácných případech může vést k život

ohrožující komplikaci,

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání,

v průběhu užívání přípravku Linezolid Accord byly hlášeny epileptické záchvaty nebo křeče.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium),

ztuhlost, třes, porucha koordinace a epileptické záchvaty, a zároveň jste užíval(a) antidepresiva

známá jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených přípravkem Linezolid Accord déle než 28 dní byla hlášena necitlivost,

brnění nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co nejdříve poradit

se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 10 pacientů)

plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní "moučnivka",

bolest hlavy,

kovová pachuť v ústech,

průjem, pocit na zvracení nebo zvracení,

změny výsledků některých krevních testů včetně těch, které hodnotí funkci ledvin nebo jater

nebo hladinu cukru v krvi,

nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii.

poruchy spánku

zvýšený krevní tlak

anémie (nízký počet červených krvinek)

změny v počtech některých buněk v krvi, které mohou ovlivnit Vaši schopnost bojovat proti

infekci

kožní vyrážka

svědění kůže

závratě

lokalizovaný nebo difuzní (rozptýlené) bolesti břicha

zácpa

zažívací potíže

lokalizovaná bolest

horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 ze 100 pacientů)

zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen,

pocit brnění nebo necitlivosti,

rozmazané vidění,

ušní šelest (tinitus),

zánět žil,

sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk,

časté nucení na močení,

zimnice,

pocit únavy nebo žízně,

zánět slinivky břišní,

zvýšené pocení,

změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které měří funkci ledvin či jater.

epileptické záchvaty,

hyponatremie (nízká hladina sodíku v krvi),

selhání ledvin,

snížení počtu krevních destiček,

nadýmání,

tranzitorní ischemické ataky (dočasná porucha zásobování mozku krví způsobující krátkodobé

příznaky jako je ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, nesrozumitelná řeč a ztráta

vědomí),

bolest v místě vpichu,

zánět kůže,

zvýšení kreatininu,

bolest břicha,

změny srdeční frekvence (např. zvýšení)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 1000 pacientů)

omezení zorného pole,

zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování

zubního kamene)

Byly také hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence není známa)

serotoninový

syndrom

(příznaky

zahrnují

zrychlenou

srdeční

frekvenci,

zmatenost,

abnormální pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici),

laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání),

závažné poruchy kůže,

sideroblastická anémie [určitý typ chudokrevnosti (nízký počet červených krvinek)]

alopecie (ztráta vlasů),

změny barevného vidění, obtíže při rozpoznání detailů,

snížení počtu krvinek,

slabost a/nebo smyslové změny

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Linezolid Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

HDPE lahvička: přípravek smí být používán maximálně po dobu 90 dnů od prvního otevření .

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linezolid Accord obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu

(typ

magnesium-stearát.

Potah

obsahuje

částečně

hydrolyzovaný

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek , sójový lecithin a xanthanovou klovatinu.

Jak přípravek Linezolid Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Linezolid Accord jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety s

vyraženým " EQ1" na jedné straně a hladké na straně druhé.

Tablety přípravku Linezolid Accord jsou dostupné v Al-Al blistrech vložených v krabičce nebo jsou

dostupné v HDPE lahvičce.

HDPE lahvičky jsou opatřeny bílým neprůhledným polypropylenovým dětským bezpečnostním

uzávěrem (s přitavenou těsnicí fólií) a obsahují vysoušedlo.

Jedno balení Al-Al blistrů obsahuje 1, 10, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet.

Jedna HDPE lahvička obsahuje 10, 30 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

HA1 4HF North Harrow, Middlesex

Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

HA1 4HF North Harrow, Middlesex

Velká Británie

Wessling Hungary Kft.

Fóti út 56

1047 Budapešť

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Rakousko

Linezolid Accord 600 mg Filmtabletten

Kypr

Linezolid Accord 600 mg Film-coated Tablets

Česká republika

Linezolid Accord 600 mg potahované tablety

Německo

Linezolid Accord 600 mg Filmtabletten (ENR No. 2192264)

Dánsko

Linezolid Accord 600 mg filmovertrukne tabletter

Estonsko

Linezolid Accord

Španělsko

Linezolid Accord 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Finsko

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francie

Linezolid Accord 600 mg comprimés pelliculés

Irsko

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets

Itálie

Linezolid Accord

Litva

Linezolid Accord 600 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Linezolid Accord 600 mg apvalkotās tabletes

Malta

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets

Nizozemsko

Linezolid Accord 600 mg filmomhulde tabletten

Norsko

Linezolid Accord

Polsko

Linezolid Accord

Portugalsko

Linezolida Accord

Švédsko

Linezolid Accord 600 mg filmdragerade tabletter

Slovinsko

Linezolid Accord 600 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Linezolid Accord 600 mg filmom obalené tablety

Velká Británie

Linezolid 600 mg Film-coated Tablets (PL 20075/0394)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015

24-1-2018

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote reduction, refinement and replacement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to veterina

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote reduction, refinement and replacement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to veterina

In accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Council of Europe), tests performed in animals must be carried out in such a way as to use the minimum number of animals and to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. The European Pharmacopeia (Ph. Eur.) has, over the years, applied these principles by implementing alternative tests and assays that reduce, refine and replace animal use.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

24-1-2018

Scientific guideline: Guidance for individual laboratories for transfer of quality control methods validated in collaborative trials with a view to implementing 3Rs, adopted

Scientific guideline: Guidance for individual laboratories for transfer of quality control methods validated in collaborative trials with a view to implementing 3Rs, adopted

In accordance with Directive 2010/63/EU, the principle of the 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement) needs to be considered when selecting approaches for validating quality control tests in laboratories for regulatory testing of human and veterinary medicinal products.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

24-1-2018

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote replacement, reduction, and refinement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to human v

Scientific guideline: Recommendation to marketing authorisation holders, highlighting recent measures in the veterinary field to promote replacement, reduction, and refinement (3Rs) measures described in the European Pharmacopoeia - Applicable to human v

In accordance with the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Council of Europe), tests performed in animals must be carried out in such a way as to use the minimum number of animals and to cause the least pain, suffering, distress or lasting harm. The European Pharmacopeia (Ph.Eur.) has, over the years, applied these principles by implementing alternative tests and assays that replace, reduce and refine animal use.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

23-1-2018

Overview of changes requiring an inspection in the GMP area

Overview of changes requiring an inspection in the GMP area

Companies that manufacture medicines must be authorised to perform manufacturing activities by the Danish Medicines Agency according to section 39 of the Danish Medicines Act. They must comply with the rules on good manufacturing practice (GMP) and will be inspected regularly by our GMP inspectors.

Danish Medicines Agency

22-1-2018

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Ocean Township, NJ. In accordance with a Consent Decree of Permanent Injunction ordered in the United States District Court for the District of New Jersey, Flawless Beauty, LLC is voluntarily recalling all lots of nineteen different products sold individually or as part of multi-unit kits alleged by the U.S. Food and Drug Administration ("FDA") to be misbranded or unapproved new drugs pursuant to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. The FDA believes that these drugs present serious public health risks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

OTTAWA – Pfizer Canada has advised Health Canada that there is currently a shortage of EpiPen auto-injectors in the 0.3 mg format (DIN 00509558). The shortage is reported to be due to a manufacturing disruption and is currently anticipated to be resolved by March 2, 2018. According to Pfizer, the shortage does not impact EpiPen Jr (0.15 mg) products, which remain available.

Health Canada

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-12-2017

Scientific guideline: Guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, adopted

Scientific guideline: Guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, adopted

In order to allow time for regulators to elaborate guidance on the appropriate approach for a risk assessment for a veterinary medicinal product, the CVMP has adopted the following measured approach to the implementation of the monograph to existing veterinary products. The phased-in implementation of the risk assessment of elemental impurities in veterinary medicinal products is to be in accordance with the decision tree indicated in this document.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

23-10-2017

H-E-B Issues a Voluntary Precautionary Recall For Certain Single Serving Soups Sold In The Produce Section

H-E-B Issues a Voluntary Precautionary Recall For Certain Single Serving Soups Sold In The Produce Section

In accordance with Mann Packing of Salinas, California, H-E-B announced today that it has issued a voluntary recall for certain H-E-B single-serving soups made with vegetable products that may be contaminated with Listeria monocytogenes. As part of a larger recall affecting several retailers, Mann Packing recalled affected vegetable products on Oct. 19, which were supplied to H-E-B and used in H-E-B Asian Noodle Soup Cups Beef and Chicken.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the agency’s continued efforts to promote the safe adoption of medication-assisted treatment for opioid addiction

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the agency’s continued efforts to promote the safe adoption of medication-assisted treatment for opioid addiction

Medication-assisted treatment (MAT) – the use of medication combined with counseling and behavioral therapies – is one of the major pillars of the federal response to the opioid epidemic in this country. This type of treatment is an important tool that has the potential to help millions of Americans with an opioid use disorder regain control over their lives. In fact, patients receiving MAT cut their risk of death from all causes in half, according to the Substance Abuse and Mental Health Services Admini...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

#DidYouKnow- March 16th is World Sleep Day. According to the American Sleep Association, Obstructive Sleep Apnea affects almost 29 million Americans. Click the link for more information https://aasm.org/about/patient-info/ … #MedicalDevice #FunFactFriday

#DidYouKnow- March 16th is World Sleep Day. According to the American Sleep Association, Obstructive Sleep Apnea affects almost 29 million Americans. Click the link for more information https://aasm.org/about/patient-info/ … #MedicalDevice #FunFactFriday

#DidYouKnow- March 16th is World Sleep Day. According to the American Sleep Association, Obstructive Sleep Apnea affects almost 29 million Americans. Click the link for more information https://aasm.org/about/patient-info/ … #MedicalDevice #FunFactFriday pic.twitter.com/vfBz8mPHAz

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

US Opioid Overdose Epidemic Getting Worse

US Opioid Overdose Epidemic Getting Worse

The opioid overdose epidemic isn't getting any better; on the contrary, the latest data from US emergency departments (EDs) indicate that visits for suspected opioid overdoses are on the rise across the country, according to a new report from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

US - RxList

6-3-2018

Guideline Updates Recommendations for Persistent Hoarseness

Guideline Updates Recommendations for Persistent Hoarseness

For patients presenting with persistent hoarseness, early visualization of the larynx and vocal folds can expedite a diagnosis and should be conducted before empirical treatment for gastroesophageal reflux disease, infection, or inflammation, according to a revised clinical practice document from the American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery Foundation.

US - RxList

28-2-2018

Red Blood Cell, Plasma Transfusions Declining in US Hospitals

Red Blood Cell, Plasma Transfusions Declining in US Hospitals

Red blood cell (RBC) and plasma transfusions are decreasing in US hospitals after steadily increasing for more than 2 decades, according to a large, population-based analysis.

US - RxList

20-2-2018

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

ENTECAVIR Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

ENTECAVIR Tablet, Film Coated [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Voriconazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Voriconazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Voriconazole Accord (Active substance: voriconazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)912 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2669/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Influenza Hospitalizations Highest on Record

Influenza Hospitalizations Highest on Record

Overall hospitalizations for influenza-like illness (ILI) are at their highest since the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) began collecting such data, according to new information presented during a teleconference by the CDC today.

US - RxList

2-2-2018

Good News, Bad News About Melanoma

Good News, Bad News About Melanoma

There's good news, bad news about melanoma incidence in the United States among white American adults, according to a new analysis of the latest national statistics, which are for 2005 to 2014.

US - RxList

1-2-2018

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Accord Healthcare Limited)

Granpidam (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 641 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

Doctors Underdiagnosing Flu Among Older Patients

Doctors Underdiagnosing Flu Among Older Patients

Adults aged 65 years or older presenting at hospitals with influenza-like illness (ILI) during the winter months were less likely to have had a provider-ordered influenza diagnostic test than were younger adults, according to findings published online January 18 in the Journal of the American Geriatrics Society.

US - RxList

19-1-2018

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

The number of reproductive-age women in the United States who receive prescription medications for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) jumped more than 300% from 2003 to 2015, according to data released today by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

US - RxList

12-1-2018

Mediterranean Diet May Lessen Frailty Risk in Older Adults

Mediterranean Diet May Lessen Frailty Risk in Older Adults

Older adults who follow a Mediterranean diet are less likely to become frail, according to new data published online January 11 in the Journal of the American Geriatrics Society.

US - RxList

8-1-2018

Many Adults With Arthritis Not Receiving Exercise Counseling

Many Adults With Arthritis Not Receiving Exercise Counseling

Although exercise counseling has increased, two in five adults with arthritis still do not receive it, according to results from a study published online January 4 in Morbidity and Mortality Weekly Report.

US - RxList

3-1-2018

For Five Cancers, Screening Skews Risk Factors

For Five Cancers, Screening Skews Risk Factors

Screening and diagnostic testing can affect the incidence of certain cancers and result in "self-fulfilling" risk factors associated with those cancers, according to a new essay by two major figures in the US cancer scene.

US - RxList

27-12-2017

Even 'Safe' Levels of Air Pollution Tied to Higher Mortality

Even 'Safe' Levels of Air Pollution Tied to Higher Mortality

Exposure to air pollution at levels well below current quality standards is linked to an increased risk for death, according to new data published in the December 26 issue of JAMA.

US - RxList

27-12-2017

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

'Powerful Trend': Chemo Use for Breast Cancer Drops

'Powerful Trend': Chemo Use for Breast Cancer Drops

Between 2013 and 2015, the use of chemotherapy for early-stage breast cancer in the United States significantly decreased, according to a new survey of women from two Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) registries.

US - RxList

4-12-2017

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Extended Release [Accord Healthcare Inc.]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Extended Release [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Accord Healthcare Limited)

Levetiracetam Accord (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7807 of Mon, 20 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7766 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Gastric Cancer Risk Doubled With Long-term PPI Use

Gastric Cancer Risk Doubled With Long-term PPI Use

Use of a proton-pump inhibitor (PPI) after Helicobacter pylori eradication more than doubles the risk for gastric cancer, according to a population-based study from Hong Kong.

US - RxList

23-10-2017

TRAMADOL (Tramadol Hydrochloride Tablets) Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

TRAMADOL (Tramadol Hydrochloride Tablets) Tablet [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

Regular Walking, Even if Minimal, Tied to Lower Death Risk

Regular Walking, Even if Minimal, Tied to Lower Death Risk

Regular walking, even when it's below the minimum recommended levels for physical fitness, is associated with lower all-cause mortality compared with inactivity, according to new data from a large, ongoing US cancer prevention cohort study among older Americans.

US - RxList

17-10-2017

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

ZOLEDRONIC ACID Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on implementation of risk assessment requirements to control elemental impurities in veterinary medicinal products, draft: consultation open

In order to allow time for regulators to elaborate guidance on the appropriate approach for a risk assessment for a veterinary medicinal product, the CVMP has adopted the following measured approach to the implementation of the monograph to existing veterinary products. The phased-in implementation of the risk assessment of elemental impurities in veterinary medicinal products is to be in accordance with the decision tree indicated in this document.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-10-2017

ETOPOSIDE Injection [Accord Healthcare Inc.]

ETOPOSIDE Injection [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Ibuprofen Better Than Morphine After Minor Surgery in Kids

Ibuprofen Better Than Morphine After Minor Surgery in Kids

Ibuprofen has fewer adverse effects and may be better than oral morphine for pain relief in children after minor orthopaedic outpatient surgery, according to a study published online today in the Canadian Medical Association Journal.

US - RxList

5-10-2017

Humira Again Top-Selling Drug In U.S.

Humira Again Top-Selling Drug In U.S.

Humira once again was the top-selling drug in the United States in 2016, earning manufacturer AbbVie more than $13.6 billion in sales, according to the latest report from QuintilesIMS Institute, which tracks drug spending and prescriptions annually. Spending on the drug, an anti-inflammatory, has tripled from $4.5 billion in 2012. It is the fifth straight year Humira topped the list of all drug sales.

US - RxList

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

CLONAZEPAM Tablet [Accord Healthcare Inc.]

CLONAZEPAM Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

ANASTROZOLE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

ANASTROZOLE Tablet [Accord Healthcare Inc.]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

Entecavir Accord (Accord Healthcare Limited)

Entecavir Accord (Accord Healthcare Limited)

Entecavir Accord (Active substance: entecavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)6645 of Thu, 28 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004458/0000

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)6433 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2638/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement