LINEZA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZA Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZA Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 373/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls212272/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

LINEZA 600 mg potahované tablety

Linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek LINEZA 600 mg potahované tablety a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LINEZA 600 mg užívat

Jak se přípravek LINEZA 600 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek LINEZA 600 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek LINEZA 600 mg potahované tablety a k čemu se používá

Přípravek LINEZA 600 mg je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které zastavuje růst určitých typů

bakterií, které způsobují infekce. Přípravek se používá k léčbě zánětu plic a některých infekcí kůže nebo

podkožní tkáně u dospělých. Váš lékař rozhodne, zda je léčba tímto přípravkem vhodná k léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LINEZA 600 mg užívat

Neužívejte přípravek LINEZA 600 mg:

jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů

monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky se

užívají k léčbě depresí při Parkinsonově nemoci.

jestliže kojíte. Přípravek totiž přechází do mateřského mléka.

Upozornění a opatření

Přípravek LINEZA 600 mg nemusí být pro Vás vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících

otázek. V takovém případě o tom informujte svého lékaře, který se může rozhodnout sledovat Váš celkový

zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně může dojít k závěru, že jiná

léčba je pro Vás vhodnější.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

máte vysoký krevní tlak?

byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidový syndrom (způsobený nádory

endokrinního systému s příznaky jako průjem, zrudnutí pokožky, dušnost)?

trpíte bipolární afektivní poruchou (duševním onemocněním, které se projevuje střídáním manických a

depresivních epizod), schizoafektivní poruchou, zmateností nebo jinými duševními poruchami?

užíváte některý z následujících léků?

látky snižující prosáknutí sliznice při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin,

léky užívané k léčbě astmatu, jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol,

antidepresiva známá jako tricyklická anitidepresiva nebo SSRI (inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu), např. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin,

imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin,

léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan,

léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin),

léky, které zvyšují Váš krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin,

léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin,

léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron,

antibiotikum označené jako rifampicin.

Před užitím přípravku LINEZA 600 mg se poraďte se svým lékařem, jestliže:

se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení,

máte anémii (chudokrevnost),

jste náchylní k infekcím,

máte v anamnéze záchvaty křečí

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu,

máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

roblémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo

zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti paží nebo nohou nebo pocit brnění nebo píchání v pažích nebo nohou.

v průběhu užívání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku LINEZA 600 mg se u Vás

může objevit průjem. Pokud je průjem těžký nebo přetrvávající nebo si všimnete, že Vaše stolice

obsahuje krev nebo hlen, ukončete okamžitě užívání přípravku LINEZA 600 mg a poraďte se se svým

lékařem. Za těchto okolností neužívejte léčivé přípravky, které zastavují nebo zpomalují pohyb střev.

pakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek LINEZA 600 mg

Existuje riziko, že přípravek LINEZA 600 mg může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky a

vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky, protože

přípravek LINEZA 600 mg se nesmí užívat, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) uvedené léky.

(Viz také bod 2 výše „Neužívejte přípravek LINEZA 600 mg“)

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto

léky se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků. Váš Lékař se přesto může rozhodnout

podat Vám přípravek LINEZA 600 mg, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před

zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější.

Látky snižující prosáknutí sliznic při rýmě nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu jako je salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Antidepresiva označovaná jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání

serotoninu). Těch je mnoho, včetně amitriptylinu, citalopramu, klomipraminu, dosulepinu, doxepinu,

fluoxetinu, fluvoxaminu, imipraminu, lofepraminu, paroxetinu a sertralinu.

Léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan.

Léky k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin).

Léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin.

Léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin.

Léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron.

Léky, které zabraňují krevnímu srážení, jako je warfarin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek LINEZA 600 mg s jídlem a pitím

Vyvarujte se nadměrné konzumace vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových extraktů (např.

sójová omáčka) a pití alkoholu, zejména točeného piva a vína. Tento přípravek totiž může reagovat s

látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých potravinách, a může tak způsobit

zvýšení krevního tlaku. Tato interakce může způsobit zvýšení krevního tlaku.

Jestliže zaznamenáte pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a fertilita

Účinky přípravku LINEZA 600 mg u těhotných žen nejsou známé. Proto se přípravek LINEZA 600 mg

nemá používat v průběhu těhotenství, pokud Vám to výslovně nedoporučí Váš lékař. Před užitím tohoto

léčivého přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná

nebo se snažíte otěhotnět.

Během léčby přípravkem LINEZA 600 mg nekojte, protože linezolid proniká do mateřského mléka a může

poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku LINEZA 600 mg můžete mít pocit závratě nebo problémy se zrakem. Pokud k tomu

dojde, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře, Vaše

schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

3.

Jak se přípravek LINEZA 600 mg užívá

Dospělí

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta (600 mg linezolidu) 2x denně (každých 12 hodin). Tabletu polkněte celou a

zapijte ji vodou.

Tabletu můžete užívat před, během nebo po jídle.

Pokud docházíte na dialýzu, máte přípravek LINEZA 600 mg užít po dialýze.

Léčba trvá obvykle 10–14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla pro

léčbu delší než 28 dní stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař. Váš lékař rozhodne, jak dlouho

byste měl být léčen(a).

Během užívání přípravku LINEZA 600 mg má Váš lékař pravidelně provádět krevní testy, aby kontroloval

Váš krevní obraz.

Pokud užíváte přípravek LINEZA 600 mg déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně kontrolovat Váš zrak.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek LINEZA 600 mg není u dětí a dospívajících (do 18 let věku) běžně doporučen.

Jestliže jste užil(a) více přípravku LINEZA 600 mg, než jste měl(a)

Neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užívat přípravek LINEZA 600 mg

Vynechanou tabletu užijte, jakmile si vzpomenete. Další tabletu užijte po 12 hodinách od tohoto okamžiku a

pokračujte v užívání každých 12 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek LINEZA 600 mg

Je důležité pokračovat v léčbě přípravkem LINEZA 600 mg, dokud Vám Váš lékař neřekne, že máte léčbu

ukončit.

Pokud přestanete přípravek užívat a Vaše původní příznaky se vrátí, okamžitě informujte svého lékaře nebo

lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem LINEZA 600 mg zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích

účinků, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi:

Kožní reakce, jako bolestivé zarudnutí kůže a olupující se kůže (dermatitida), vyrážka, svědění nebo

otok, hlavně v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o projevy alergické reakce, a proto může být

nezbytné ukončit užívání přípravku LINEZA 600 mg.

Problémy se zrakem, jako jsou rozmazané vidění, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo

zúžení zorného pole.

Těžký průjem s příměsí krve a/nebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotik včetně

pseudomembranózní kolitidy), který ve velmi vzácných případech může vést k život ohrožující

komplikaci.

Opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

V průběhu používání přípravku LINEZA 600 mg byly hlášeny záchvaty nebo křeče. Informujte svého

lékaře, pokud se u Vás vyskytl neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes, porucha

koordinace a záchvat, a zároveň jste užíval(a) antidepresiva známá jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených přípravkem LINEZA 600 mg déle než 28 dní byla hlášena necitlivost, brnění nebo

rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových obtíží se máte co nejdříve poradit se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

Plísňové infekce, zvláště poševní nebo ústní „moučnivka“

Bolest hlavy

Kovová chuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení, zvracení

Změny výsledků některých krevních testů včetně těch, které hodnotí funkci ledvin nebo jater nebo

hladinu cukru v krvi

Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých krevních

buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anemii

Problémy se spánkem

Zvýšený krevní tlak

Anemie (nízký počet červených krvinek)

Změny počtu určitých krevních buněk, které mohou ovlivňovat Vaši schopnost bojovat proti infekcím

Kožní vyrážka

Svědění kůže

Závratě

Lokalizovaná nebo celková bolest břicha

Zácpa

Porucha trávení

Lokalizovaná bolest

Horečka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

Pocity, jako brnění nebo necitlivosti

Rozmazané vidění

Ušní šelest (tinnitus)

Zánět žil

Sucho nebo bolest v ústech, oteklý, bolestivý nebo zbarvený jazyk

Časté nucení na močení

Zimnice

Pocit únavy nebo žízně

Zánět slinivky břišní

Zvýšené pocení

Změna krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které jsou měřítkem funkce ledvin či jater

Křeče

Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi)

Selhání ledvin

Snížení počtu krevních destiček

Nadýmání břicha

Přechodné ischemické ataky (dočasná porucha zásobování mozku krví způsobující krátkodobé příznaky

jako je ztráta zraku, slabost dolních a horních končetin, špatná artikulace a ztráta vědomí)

Zánět kůže

Zvýšení hladiny kreatininu

Bolest žaludku

Změny srdeční frekvence (např. zvýšená srdeční frekvence)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Omezení zorného pole

Zabarvení povrchu zubů, které lze odstranit odborným dentálním čištěním (ruční odstraňování zubního

kamene)

Byly také hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence není známa):

Serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, abnormální pocení,

halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici)

Laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha, zrychlené

dýchání)

Závažné onemocnění kůže

Sideroblastická anemie (typ anemie v důsledku nízkého počtu červených krvinek)

Alopecie (vypadávání vlasů)

Změny barevného vidění, potíže s rozpoznáváním detailů

Snížení počtu krevních buněk

Slabost a/nebo senzorické změny

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek LINEZA 600 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a obalu za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek LINEZA 600 mg obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jedna tableta obsahuje linezolidum 600 mg.

Dalšími složkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza (PH 101),

mikrokrystalická celulóza (PH 102), povidon K30, dihydrogen-citronan sodný F0100, magnesium-

stearát a potahová soustava Sepifilm 752 bílá, která obsahuje: hypromelózu, mikrokrystalickou

celulózu, makrogol - 2000 - stearát a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek LINEZA 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení

LINEZA 600 mg jsou téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

Tablety jsou k dispozici v blistrech po 10 tabletách uložených v krabičce. Jedna krabička obsahuje buď 10,

20, 30, 50 nebo 60 tablet. K dispozici jsou také balení po 100 tabletách, která jsou určena pouze pro použití v

nemocnici.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

19, Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členském státu EU pod následujícími názvy:

Nizozemsko

Linezolid Polpharma 600 mg filmomhulde tabletten

Polsko

Linezolid Polpharma 600 mg tabletki powlekane

Lotyšsko

Linezolid Polpharma 600 mg apvalkotās tabletes

Litva

Linezolid Polpharma 600 mg plėvele dengtos tabletės

Bulharsko

Linezolid Polpharma 600 mg филмирани таблетки

Slovenská republika

LINEZA 600 mg filmom obalené tablety

Česká republika

LINEZA 600 mg potahované tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.8.2016

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-4-2018

LINEZOLID Injection, Solution [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

Linezolid

Linezolid

Linezolid is a prescription drug used as an antibiotic to treat certain serious bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

24-5-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed