Advertisement

LINEZA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEZA Infuzní roztok 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X300ML Vak
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEZA Infuzní roztok 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LINEZOLID
 • Přehled produktů:
 • LINEZA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 372/15-C
 • Datum autorizace:
 • 10-04-2017
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls211432/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

LINEZA 2 mg/ml infuzní roztok

linezolidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek LINEZA 2 mg/ml a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LINEZA 2 mg/ml používat

Jak se přípravek LINEZA 2 mg/ml používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek LINEZA 2 mg/ml uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek LINEZA 2 mg/ml a k čemu se používá

Přípravek LINEZA 2 mg/ml je antibiotikum ze skupiny oxazolidinonů, které funguje tak, že zastavuje

růst určitých bakterií (choroboplodných zárodků), které způsobují infekce. Používá se k léčbě

pneumonie (zápalu plic) a některých infekcí kůže a podkoží u dospělých. Váš lékař rozhodne, zda je

tento léčivý přípravek vhodný k léčbě Vaší infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LINEZA 2 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek LINEZA 2 mg/ml

jestliže jste alergický(á) na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech používal(a) léky známé jako inhibitory

monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Tyto léky

se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

jestliže kojíte. Důvodem je, že linezolid přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Přípravek LINEZA 2 mg/ml pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z

následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset kontrolovat Váš

celkový zdravotní stav a krevní tlak před zahájením léčby i během ní, případně se může rozhodnout,

že pro Vás bude vhodnější jiná léčba.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás uvedené stavy týkají, zeptejte se svého lékaře.

máte vysoký krevní tlak? Není podstatné, zda na něj užíváte nebo neužíváte léky.

byla Vám zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy?

máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) nebo karcinoidní syndrom (způsobený nádory

hormonálního systému s příznaky jako je průjem, zarudnutí pokožky, dušnost)?

trpíte bipolární afektivní poruchou, schizoafektivní poruchou, duševní zmateností nebo jinými

duševními poruchami?

užíváte některý z následujících léků?

látky snižující překrvení sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin,

léky používané k léčbě astmatu, jako jsou například salbutamol, terbutalin a fenoterol,

antidepresiva známá jako tricyklická anitidepresiva neboli SSRI (selektivní inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu), například amitriptylin, cipramil, klomipramin, dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin,

léky používané k léčbě migrény, jako jsou například sumatriptan a zolmitriptan,

léky používané k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, jako je například adrenalin

(epinefrin),

léky, které zvyšují krevní tlak, jako je například noradrenalin (norepinefrin), dopamin a

dobutamin,

léky používané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je například pethidin,

léky používané k léčbě úzkostných poruch, jako je například buspiron,

antibiotikum zvané rifampicin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku LINEZA 2 mg/ml se poraďte se svým lékařem.

Před zahájením léčby tímto lékem sdělte svému lékaři, jestliže:

se u Vás snadno objevují modřiny nebo krvácení,

máte anémií (chudokrevnost),

jste náchylný(á) k infekcím,

jste v minulosti prodělal(a) křeče,

máte potíže s játry nebo ledvinami, zejména pokud podstupujete dialýzu,

máte průjem.

Sdělte okamžitě svému lékaři, pokud se u Vás v průběhu léčby objeví:

potíže se zrakem, jako jsou například rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže s

rozpoznáváním detailů nebo zúžení zorného pole.

ztráta citlivosti nebo pocit brnění nebo píchání v rukou nebo nohou.

v průběhu užívání antibiotik, včetně přípravku LINEZA 2 mg/ml, nebo po něm se u Vás může

rozvinout průjem. Pokud dojde až na těžký nebo dlouhotrvající průjem nebo pokud si všimnete, že

Vaše stolice obsahuje krev nebo hlen, měl(a) byste okamžitě ukončit léčbu přípravkem LINEZA

2 mg/ml a poradit se se svým lékařem. Za těchto okolností neužívejte léky, které zastavují nebo

zpomalují činnost střev.

opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

Další léčivé přípravky a přípravek LINEZA 2 mg/ml

Existuje riziko, že při používání přípravku LINEZA 2 mg/ml může docházet k vzájemnému působení

s některými dalšími léky a k vyvolání nežádoucích účinků, jako jsou například změny krevního tlaku,

tělesné teploty a srdečního tepu.

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte nebo jste v posledních 2 týdnech užíval(a) následující léky,

protože přípravek LINEZA 2 mg/ml se nesmí podávat, pokud uvedené léky již užíváte nebo jste je

nedávno užíval(a). (Viz výše uvedený bod 2 „Neužívejte přípravek LINEZA 2 mg/ml“):

inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid).

Tyto léky se používají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Rovněž sdělte svému lékaři, jestliže užíváte následující léky. Váš Lékař se přesto může rozhodnout, že

Vám přípravek LINEZA 2 mg/ml bude podávat, ale bude muset před zahájením léčby i během ní

kontrolovat Váš celkový zdravotní stav a měřit Váš krevní tlak. V některých případech může lékař

dojít k závěru, že pro Vás bude vhodnější jiná léčba.

Látky snižující překrvení sliznic při nachlazení nebo chřipce obsahující pseudoefedrin nebo

fenylpropanolamin.

Některé léky používané k léčbě astmatu, jako jsou například salbutamol, terbutalin, fenoterol.

Určitá antidepresiva známá jako tricyklická nebo SSRI (selektivní inhibitory zpětného

vychytávání serotoninu). Těch je mnoho a zahrnují například amitriptylin, cipramil, klomipramin,

dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin a sertralin.

Léky používané k léčbě migrény, jako jsou například sumatriptan a zolmitriptan.

Léky používané k léčbě náhlých závažných alergických reakcí, jako je například adrenalin

(epinefrin).

Léky, které zvyšují krevní tlak, jako je například noradrenalin (norepinefrin), dopamin a

dobutamin.

Léky používané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je například pethidin.

Léky používané k léčbě úzkostných poruch, jako je například buspiron.

Léky, které brání krevnímu srážení, jako je například warfarin.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které

možná budete používat.

Přípravek LINEZA 2 mg/ml s jídlem, pitím a alkoholem

Vyvarujte se konzumaci nadměrného množství vyzrálých sýrů, kvasnicových extraktů, sójových

extraktů (např. sójové omáčky) a pití alkoholu, obzvláště točeného piva a vína. Tento léčivý

přípravek totiž může reagovat s látkou zvanou tyramin, která se přirozeně vyskytuje v některých

potravinách, a může způsobit zvýšení Vašeho krevního tlaku.

Jestliže se u Vás rozvine pulzující bolest hlavy po jídle nebo pití, oznamte to okamžitě svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než je Vám tento přípravek podán.

Účinek přípravku LINEZA 2 mg/ml na těhotné ženy není znám. Proto se tento léčivý přípravek nemá

podávat v průběhu těhotenství, pokud to výslovně nedoporučí Váš lékař.

Během léčby přípravkem LINEZA 2 mg/ml nesmíte kojit, protože linezolid přechází do mateřského

mléka a může ovlivnit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek LINEZA 2 mg/ml může způsobovat pocit závratě nebo problémy s viděním. V takovém

případě neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře,

Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Přípravek LINEZA 2 mg/ml obsahuje:

Glukóza

V 1 ml infuzního roztoku LINEZA 2 mg/ml je obsaženo 45,7 mg glukózy (13,7 g glukózy v jednom

infuzním vaku).

To je třeba zohlednit u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus).

Sodík

V 1 ml infuzního roztoku LINEZA 2 mg/ml je obsaženo 0,61 mg sodíku (0,182 g sodíku v jednom

infuzním vaku).

To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek LINEZA 2 mg/ml používá

Přípravek LINEZA může být užíván před jídlem, během jídla i po jídle.

Dospělí

Tento lék Vám bude podáván infuzí do žíly lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem. Obvyklá

dávka pro dospělé (od 18 let) je 300 ml (600 mg linezolidu) dvakrát denně a podává se přímo do

krevního řečiště (intravenózně) pomocí infuze po dobu 30 až 120 minut.

Pokud docházíte na dialýzu, tento léčivý přípravek Vám má být podáván až po dialýze.

Léčba obvykle trvá 10 až 14 dní, ale může trvat až 28 dní. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku pro

dobu léčby delší než 28 dnů nebyla stanovena. O době trvání léčby rozhodne Váš lékař.

Během doby, po kterou Vám bude podáván přípravek LINEZA 2 mg/ml, má Váš lékař pravidelně

provádět krevní testy ke sledování krevního obrazu.

Pokud je Vám přípravek LINEZA 2 mg/ml podáván déle než 28 dní, Váš lékař má pravidelně

kontrolovat Váš zrak.

Děti a dospívající

Přípravek LINEZA 2 mg/ml se nedoporučuje u dětí a dospívajících (mladších 18 let).

Jestliže jste použil(a) více přípravku LINEZA 2 mg/ml, než jste měl(a)

Jestliže máte obavy, že Vám bylo podáno nadměrné množství přípravku LINEZA 2 mg/ml, sdělte to

neprodleně svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek LINEZA 2 mg/ml

Jelikož Vám bude tento léčivý přípravek podáván pod pečlivým dohledem, vynechání dávky je velice

nepravděpodobné. Pokud se domníváte, že byla dávka léčby vynechána, neprodleně informujte svého

lékaře nebo zdravotní sestru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud v průběhu léčby přípravkem LINEZA 2 mg/ml zpozorujete jakýkoli z těchto nežádoucích

účinků, sdělte to ihned svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi:

Kožní reakce, jako je například zarudlá puchýřovitá kůže a olupující se kůže (dermatitida),

vyrážka, svědění nebo otok, obzvláště v oblasti obličeje a krku. Může se jednat o známku

alergické reakce a může být nezbytné Vaši léčbu přípravkem LINEZA 2 mg/ml ukončit.

Potíže se zrakem, jako jsou například rozmazané vidění, změny barevného vidění, potíže s

rozpoznáváním detailů nebo zúžení zorného pole.

Těžký průjem s příměsí krve anebo hlenu (zánět střev související s používáním antibiotika, včetně

pseudomembranózní kolitidy), který se ve vzácných případech může rozvinout na život ohrožující

komplikaci.

Opakující se pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání.

V průběhu používání tohoto léčivého přípravku byly hlášeny křeče (záchvaty). Informujte svého

lékaře, pokud se u Vás vyskytne neklid, zmatenost, blouznění (delirium), ztuhlost, třes, porucha

koordinace a křeče a zároveň užíváte antidepresiva známá jako SSRI (viz bod 2).

U pacientů léčených tímto léčivým přípravkem déle než 28 dní byl hlášen pocit necitlivosti, brnění

nebo rozmazané vidění. V případě výskytu zrakových potíží se poraďte co nejdříve se svým lékařem.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

Plísňové infekce, obzvláště poševní nebo ústní kandidóza (moučnivka)

Bolest hlavy

Kovová chuť v ústech

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení

Změny výsledků některých krevních testů včetně testů hodnotících funkci ledvin, jater nebo

hladinu cukru v krvi

Nevysvětlitelné krvácení nebo modřiny, které mohou být způsobeny změnami počtu některých

krevních buněk, což může ovlivnit krevní srážlivost nebo vést k anémii

Poruchy spánku

Zvýšený krevní tlak

Anémie (nízký počet červených krvinek)

Změny v počtech některých krevních buněk, které mohou ovlivnit vaši schopnost bojovat proti

infekci

Vyrážka

Svědění kůže

Závratě

Lokalizovaná nebo celková bolest břicha

Zácpa

Zažívací potíže

Lokalizovaná bolest

Horečka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

Zánět pochvy nebo genitální oblasti u žen

Pocity brnění nebo necitlivosti

Rozmazané vidění

Ušní šelest (tinitus)

Zánět žil

Sucho nebo bolest v ústech, otok, změna barvy jazyka

Bolest v místě vpichu infuze a v okolí místa jejího podání

Zánět žil (včetně místa podání infuze)

Časté nucení na močení

Zimnice

Pocit únavy či žízně

Zánět slinivky břišní

Zvýšené pocení

Zvýšené krevních hladin bílkovin, solí nebo enzymů, které měří funkce ledvin nebo jater.

Křeče

Hyponatrémie (nízká hladina sodíku v krvi)

Selhání ledvin

Snížení počtu krevních destiček

Nadýmání

Přechodné ischemické ataky (dočasné poruchy průtoku krve do mozku způsobující

krátkodobé příznaky, jako je ztráta zraku, slabost horních a dolních končetin,

nezřetelná mluva

ztráta vědomí)

Bolest v místě vpichu

Zánět kůže

Zvýšení hladin kreatininu

Bolest břicha

Změny srdečního tepu (např. zvýšení frekvence).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

Zúžení zorného pole

Změna zbarvení povrchu zubů, odstranitelná odborným dentálním čištěním (ruční odstranění

vodního kamene).

Dále byly hlášeny následující nežádoucí účinky (četnost není známa):

Serotoninový syndrom (příznaky zahrnují zrychlenou srdeční frekvenci, zmatenost, neobvyklé

pocení, halucinace, mimovolní pohyby, třesavku a zimnici)

Laktátová acidóza (příznaky zahrnují opakující se pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha,

zrychlené dýchání)

Závažné kožní poruchy

Sideroblastická anémie (typ anémie - nízký počet červených krvinek)

Alopecie (ztráta vlasů)

Změny barevného nebo zhoršení zrakové ostrosti.

Snížení počtu krevních buněk

Slabost a/nebo změny smyslového vnímání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek LINEZA 2 mg/ml uchovávat

Nemocniční personál zajistí, že Vám přípravek LINEZA 2 mg/ml nebude podán po datu jeho

použitelnosti, které je vytištěné na vaku, a aby podání přípravku následovalo hned, jakmile dojde k

rozlomení pečetě. Před použitím rovněž vizuálně zkontrolují roztok a bude použit pouze čirý roztok

bez částic. Dále zajistí, aby byl roztok řádně uchováván v krabici, aby byl chráněn před světlem, a v

případě potřeby rovněž mimo dohled a dosah dětí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek LINEZA 2 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je linezolidum. Jeden ml infuzního roztoku obsahuje linezolidum 2 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát glukósy (druh cukru), dihydrát natrium-citrátu (E331), bezvodá

kyselina citronová (E330), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), hydroxid sodný (k úpravě pH),

voda na injekci.

Jak přípravek LINEZA 2 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek LINEZA 2 mg/ml infuzní roztok je čirý bezbarvý až žlutý roztok.

Infuzní vak s obsahem 300 ml roztoku (600 mg linezolidu) v krabici je určen pro jednu infuzi.

Vaky se dodávají v krabicích obsahujících 1 nebo 10 infuzních vaků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polsko

Výrobce

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko - Linezolid Polpharma

Bulharsko - Linezolid Polpharma

Litva - Linezolid Medana 2 mg/ml infuzinis tirpalas

Lotyšsko - Linezolid Medana 2 mg/ml šķīdums infūzijām

Polsko - Linezolid Polpharma

Slovenská republika - LINEZA 2 mg/ml infúzny roztok

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.5.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

DŮLEŽITÉ: Před předepsáním tohoto léčivého přípravku si přečtěte souhrn údajů o přípravku.

Přípravek LINEZA 2 mg/ml infuzní roztok obsahuje linezolid o koncentraci 2 mg/ml ve formě

izotonického čirého a bezbarvého až žlutého roztoku. Pomocné látky jsou: monohydrát glukózy,

dihydrát natrium-citrátu (E331), bezvodá kyselina citronová (E330), kyselina chlorovodíková (pro

úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Linezolid nepůsobí proti infekcím způsobeným - gramnegativními patogeny. Pokud je prokázána nebo

předpokládána koinfekce gramnegativními patogeny, musí být současně zahájena specifická léčba

proti - gramnegativním organismům.

Dávkování a způsob podání

Dávkování:

Doporučená dávka linezolidu má být podána intravenózně či perorálně dvakrát denně.

Doporučené dávkování a délka léčby u dospělých:

Délka léčby závisí na patogenu, místě infekce a její závažnosti a na klinické odpovědi pacienta na

léčbu.

Následující doporučení pro dobu trvání léčby odpovídají dobám použitým v klinických studiích. U

některých typů infekcí mohou být vhodné kratší léčebné režimy, ty však nebyly v klinických studiích

hodnoceny.

Maximální doba trvání léčby je 28 dní. Bezpečnost a účinnost linezolidu pro doby léčby delší než

28 dnů nebyly dosud stanoveny.

U infekcí spojených se současnou bakteriemií není nutné zvyšovat doporučenou dávku ani

prodlužovat dobu trvání léčby. Následující doporučené dávkování je stejné u infuzního roztoku i u

tablet/granulí pro perorální suspenzi:

Infekce

Dávkování

Trvání léčby

Nozokomiální pneumonie

600 mg dvakrát denně

10-14 následných dnů

Komunitní pneumonie

600 mg dvakrát denně

10-14 následných dnů

Komplikované infekce kůže a měkkých

tkání

600 mg dvakrát denně

10-14 následných dnů

Pediatrická populace: U dětí a dospívajících (<18 let) nejsou k dispozici dostatečné údaje o

farmakokinetice, bezpečnosti a účinnosti linezolidu ke stanovení doporučeného dávkování. Používání

linezolidu v této věkové skupině se proto nedoporučuje, dokud nebudou získány další údaje.

Starší pacienti: Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. CL

<30 ml/min): Není nutná úprava dávkování.

Vzhledem k neznámému klinickému významu vyšších expozic (až desetinásobku) dvěma primárním

metabolitům linezolidu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid používán u těchto

pacientů se zvláštní opatrností a pouze, pokud je předpokládaný přínos považován za vyšší než možné

riziko.

Protože se přibližně 30 % dávky linezolidu odstraní během 3 hodin hemodialýzy, linezolid má být

podáván dialyzovaným pacientům až po dialýze. Primární metabolity linezolidu jsou do jisté míry

odstraňovány hemodialýzou, ale jejich koncentrace po dialýze je stále velice významně vyšší než

koncentrace pozorovaná u pacientů s normální funkcí ledvin nebo lehkou až středně těžkou poruchou

funkce ledvin. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, kteří podstupují dialýzu, se proto má

linezolid používat se zvláštní opatrností a pouze, pokud je předpokládaný přínos považován za vyšší

než možné riziko.

Doposud nejsou zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům, kteří podstupují kontinuální

ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD) nebo alternativní léčby renálního selhání (jiné než

hemodialýza).

Pacienti s poruchou funkce jater: Pacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pugh třídy A nebo B): Není nutná úprava dávkování.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třídy C): Protože linezolid se metabolizuje

neenzymatickým procesem, neočekává se, že by porucha jaterních funkcí významně ovlivňovala jeho

metabolizmus, a proto se nedoporučuje úprava dávky. Nejsou však k dispozici farmakokinetické údaje

a klinické zkušenosti s podáváním linezolidu pacientům s těžkou poruchou funkce jater jsou omezené.

Linezolid má být u pacientů s těžkou poruchou funkce jater používán se zvláštní opatrností a pouze,

pokud je předpokládaný přínos považován za vyšší než možné riziko.

Způsob podání

Přípravek je určen pro hospitalizované pacienty.

Léčba linezolidem má být zahájena pouze v nemocničním prostředí zařízení a po konzultaci s

příslušným odborníkem, jako je mikrobiolog nebo infektolog. Pacienti, jejichž léčba byla zahájena

parenterální formou, mohou být převedeni na některou z perorálních forem, když je to klinicky

indikováno. V takových případech není nutné upravovat dávku, protože perorálně podaný linezolid má

přibližně 100% biologickou dostupnost.

Infuzní roztok má být podán v průběhu 30 až 120 minut.

Kontraindikace:

Hypersenzitivita pacienta na linezolid nebo kteroukoli pomocnou látku.

Linezolid se nemá používat u pacientů, kteří používají léčivé přípravky, které inhibují

monoaminooxidázu A nebo B (např. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid), nebo dříve než

dva týdny po užití těchto léčivých přípravků.

Pokud nejsou k dispozici zařízení pro pečlivé sledování a monitorování krevního tlaku, linezolid nemá

být podáván pacientům s následujícími existujícími klinickými stavy nebo při současných medikacích

následujících typů:

Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, feochromocytomem, karcinoidem, tyreotoxikózou, bipolární

afektivní poruchou (mentální porucha), schizoafektivní poruchou a akutními stavy zmatenosti.

Pacienti používající některý z následujících léků: inhibitory zpětného vychytávání serotoninu,

tricyklická antidepresiva, agonisté serotoninového 5-HT

receptoru (triptany), přímo a nepřímo

působící sympatomimetika (včetně adrenergních bronchodilatancií, pseudoefedrinu a

fenylpropanolaminu), vasopresivní látky (např. epinefrin, norepinefrin), dopaminergní látky (např.

dopamin, dobutamin), pethidin nebo buspiron.

Kojení se má před zahájením podávání přípravku a během něj přerušit.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití:

Myelosuprese

U pacientů používajících linezolid byla hlášena myelosuprese (včetně anémie, leukopenie,

pancytopenie a trombocytopenie). U případů, kde je výsledek znám, zasažené hematologické

parametry vzrostly po vysazení linezolidu zpět k hodnotám před léčbou. Riziko výskytu těchto účinků

zřejmě souvisí s délkou trvání léčby. Starší pacienti léčení linezolidem mohou mít vyšší riziko výskytu

krevních dyskrazií než mladší pacienti. Trombocytopenie se může vyskytnout mnohem častěji u

pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, ať jsou na dialýze či nikoli. Proto se doporučuje pečlivé

monitorování krevního obrazu u pacientů, kteří: již mají anemii, granulocytopenii nebo

trombocytopenii; používají současně léky, které mohou snižovat hladinu hemoglobinu, zhoršovat

krevní obraz nebo nepříznivě ovlivňovat množství či funkci trombocytů; mají těžkou poruchou funkce

ledvin; jsou léčeni déle než 10 až 14 dní. Těmto pacientům má být linezolid podáván pouze, pokud je

umožněno pečlivé monitorování hladin hemoglobinu, krevního obrazu a počtu trombocytů.

Pokud se během léčby linezolidem objeví závažná myelosuprese, léčba má být přerušena, pokud není

její pokračování považováno za absolutně nezbytné. V takovém případě je třeba intenzivně

monitorovat krevní obraz a zavést příslušné léčebné strategie.

U pacientů léčených linezolidem se navíc doporučuje týdně provádět kompletní kontrolu krevního

obrazu (včetně hladiny hemoglobinu, trombocytů a celkového a diferenciálního počtu leukocytů) bez

ohledu na krevní obraz při zahájení léčby.

V „compassionate use“ studiích byl u pacientů, kteří používali linezolid po dobu delší než

maximálních doporučených 28 dnů, hlášen zvýšený výskyt těžké anémie. Tito pacienti potřebovali

častěji krevní transfuzi. Případy anémie vyžadující krevní transfuzi byly rovněž hlášeny po uvedení

léčivého přípravku na trh, přičemž více případů se objevilo u pacientů, jejichž léčba linezolidem trvala

déle než 28 dnů.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy sideroblastické anémie. Většina pacientů, u nichž byl znám čas

jejího vypuknutí, byla linezolidem léčena déle než 28 dnů. Většina pacientů se plně nebo částečně

zotavila po vysazení linezolidu, ať byla anémie léčena či nikoli.

Rozdíly v mortalitě v klinické studii u pacientů s krevními infekcemi vyvolanými grampozitivními

mikroorganismy v souvislosti s katétrem

V otevřené studii u pacientů se závažnými infekcemi spojenými s intravaskulárním katétrem léčených

linezolidem byla pozorována zvýšená mortalita v porovnání s

vankomycinem/dikloxacilinem/oxacilinem [78/363 (21,5%) proti 58/363 (16,0%)]. Hlavním faktorem

ovlivňujícím úmrtnost byl výchozí stav grampozitivní infekce. Úmrtnosti byly podobné u pacientů s

infekcemi, které byly způsobené výhradně grampozitivními organizmy (poměr šancí OR=0,96; 95%

interval spolehlivosti: 0,58 až 1,59), avšak byly významně vyšší (p=0,0162) v rameni s linezolidem u

pacientů s jakýmkoli dalším patogenem nebo žádným patogenem ve výchozím stavu (poměr šancí

OR=2,48; 95% interval spolehlivosti: 1,38 až 4,46). Největší nerovnováha se vyskytla v průběhu léčby

a během 7 dnů následujících po ukončení podávání hodnoceného léku. V rameni s linezolidem dostalo

více pacientů během studie infekci gramnegativními patogeny a zemřelo v důsledku infekce

způsobené gramnegativními patogeny nebo v důsledku polymikrobiálních infekcí. Proto má být při

komplikovaných infekcích kůže a měkkých tkání pacientům se známou nebo možnou koinfekcí

gramnegativními organismy podáván linezolid pouze, pokud nejsou dostupné žádné alternativní

možnosti léčby. Za těchto okolností se musí současně zahájit léčba proti gramnegativním organismům.

Průjem a kolitida související s antibiotiky

Pseudomembranózní kolitida byla hlášena v souvislosti s téměř všemi antibakteriálními látkami včetně

linezolidu. Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů, u kterých se po podání jakékoliv

antimikrobiální látky objeví průjem. V případech kolitidy, které suspektně nebo prokazatelně souvisí s

antibiotiky, může být opodstatněné přerušení léčby linezolidem. Je třeba zavést příslušná léčebná

opatření.

Průjem související s antibiotiky a kolitida související s antibiotiky, včetně pseudomembranózní

kolitidy a průjmu souvisejícího s Clostridium difficile, byly hlášeny v souvislosti s použitím téměř

všech antibiotik včetně linezolidu v rozsahu závažnosti od mírného průjmu až po fatální kolitidu.

Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů, u kterých se během užívání linezolidu nebo po něm

vyvine těžký průjem. V případě průjmu nebo kolitidy, které souvisí suspektně nebo prokazatelně s

antibiotiky, má být přerušena probíhající léčba antibakteriálními látkami včetně linezolidu a okamžitě

zahájena odpovídající léčebná opatření. Látky inhibující střevní peristaltiku jsou v tomto případě

kontraindikovány.

Laktátová acidóza

V souvislosti s použitím linezolidu byl hlášen výskyt laktátové acidózy. Pacienti, u kterých se během

užívání linezolidu rozvinou známky a příznaky metabolické acidózy včetně opakující se nauzey a

zvracení, bolesti břicha, nízké hladiny hydrogenuhličitanu nebo hyperventilace, musí být neprodleně

lékařsky ošetřeni. Pokud se vyskytne laktátová acidóza, je třeba zvážit přínos pokračujícího použití

linezolidu proti potenciálním rizikům.

Porucha mitochondriální funkce

Linezolid inhibuje mitochondriální syntézu proteinů. V důsledku této inhibice se mohou vyskytnout

nežádoucí účinky, jako například laktátová acidóza, anémie a neuropatie (zrakového nervu a

periferní); tyto příhody jsou častější, když se lék podává déle než 28 dní.

Serotoninový syndrom

Byly zaznamenány případy spontánních hlášení serotoninového syndromu v souvislosti se souběžným

podáváním linezolidu a serotonergních látek včetně antidepresiv, jako jsou například selektivní

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Souběžné podávání linezolidu a serotonergních

látek je proto kontraindikováno s výjimkou stavů, kdy je souběžné podávání linezolidu a

serotonergních látek nezbytně nutné. V těchto případech mají být pacienti pečlivě monitorováni z

hlediska výskytu známek a příznaků serotoninového syndromu, jako jsou například kognitivní

dysfunkce, hyperpyrexie, hyperreflexie a nekoordinovanost. Pokud dojde k výskytu známek a

příznaků serotoninového syndromu, lékaři musí zvážit přerušení podávání jedné nebo obou látek. Při

přerušení souběžného podávání serotonergní látky se mohou vyskytnout příznaky z vysazení.

Periferní neuropatie a neuropatie zrakového nervu

U pacientů léčených linezolidem byla hlášena periferní neuropatie, stejně jako neuropatie zrakového

nervu a optická neuritida progredující někdy až do ztráty zraku. Tato hlášení zahrnovala především

pacienty léčené po dobu delší, než je maximální doporučená délka trvání léčby 28 dní.

Všichni pacienti mají být poučeni, že mají hlásit příznaky poruchy vidění, jako jsou například změny

zrakové ostrosti, změny barevného vidění, rozmazané vidění nebo defekty zorného pole. V těchto

případech se doporučuje okamžité vyšetření a v případě potřeby odeslání k oftalmologovi. Pokud

kterýkoliv pacient užívá přípravek LINEZA 2 mg/ml déle než doporučených 28 dní, je třeba

pravidelně kontrolovat jeho zrakové funkce.

Pokud se objeví periferní neuropatie nebo neuropatie zrakového nervu, musí být zváženo další

pokračování podávání přípravku LINEZA 2 mg/ml s ohledem na potenciální rizika.

Riziko neuropatií může být zvýšeno, když se linezolid používá u pacientů souběžně používajících

nebo nedávno používajících antimykobakteriální léčiva v rámci léčby tuberkulózy.

Křeče

U pacientů léčených linezolidem byly hlášeny případy výskytu křečí. Většina těchto pacientů měla

záchvaty v anamnéze nebo u nich byly hlášeny rizikové faktory záchvatů. Pacienti mají být poučeni o

nutnosti informovat svého lékaře, pokud měli v minulosti záchvaty.

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO), nicméně v dávkách

používaných k antibakteriální léčbě nevykazuje antidepresivní účinek. K dispozici jsou jen velmi

omezené údaje ze studií lékových interakcí a o bezpečnosti linezolidu při podávání pacientům s

existujícími stavy anebo souběžnými medikacemi, které by je mohly vystavit riziku plynoucímu z

inhibice MAO. Proto se použití linezolidu za těchto okolností nedoporučuje, pokud není možné

pečlivé sledování a monitorování pacienta.

Použití společně s potravinami s vysokým obsahem tyraminu

Pacienti mají být upozorněni, že nemají konzumovat velká množství potravy bohaté na tyramin.

Superinfekce

Účinky léčby linezolidem na běžnou mikroflóru nebyly dosud v klinických studiích hodnoceny.

Užívání antibiotik může příležitostně vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů. Například během

klinických studií byla u přibližně 3% pacientů používajících doporučené dávky linezolidu

zaznamenána kandidóza související s lékem. Pokud během terapie dojde k superinfekci, je třeba zavést

příslušná opatření.

Zvláštní populace

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin má být linezolid používán s obzvláštní opatrností a pouze,

pokud je předpokládaný přínos považován za vyšší než možné riziko.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se doporučuje linezolid podávat pouze, pokud uvažovaný

přínos převyšuje možné riziko.

Klinické studie

Bezpečnost a účinnost linezolidu podávaného po dobu delší než 28 dnů nebyly stanoveny.

Do kontrolovaných klinických studií nebyli zahrnuti pacienti s diabetickými lézemi na nohách,

dekubity nebo ischemickými lézemi, těžkými popáleninami nebo gangrénou. Zkušenosti s použitím

linezolidu v léčbě těchto stavů jsou proto omezené.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje 45,67 mg/ml glukósy (tj. 13,702 g/300 ml). To musí být zvažováno u

pacientů s diabetem mellitem nebo jinými stavy spojenými s intolerancí glukósy. Tento přípravek

obsahuje 0,61 mg/ml sodíku (tj. 0,182 g/300 ml). Obsah sodíku je nutné vzít v úvahu u pacientů na

dietě s nízkým obsahem sodíku.

Interakce

Inhibitory monoaminooxidázy

Linezolid je reverzibilní neselektivní inhibitor monoaminooxidázy (IMAO). K dispozici jsou jen velmi

omezené údaje ze studií lékových interakcí a o bezpečnosti linezolidu při podávání pacientům se

souběžnou medikací, která by je mohla vystavit riziku plynoucímu z inhibice MAO. Proto se použití

linezolidu za těchto okolností nedoporučuje, pokud není možné pečlivé sledování a monitorování

pacienta.

Potenciální interakce vedoucí ke zvýšení krevního tlaku

U zdravých dobrovolníků s normálním krevním tlakem linezolid posiloval zvýšení krevního tlaku

způsobené pseudoefedrinem nebo fenylpropanolamin-hydrochloridem. Souběžné podání linezolidu s

pseudoefedrinem nebo fenylpropanolaminem způsobilo průměrné zvýšení systolického krevního tlaku

řádově o 30 až 40 mmHg v porovnání se zvýšením o 11 až 15 mmHg u samotného linezolidu, 14 až

18 mmHg u samotného pseudoefedrinu nebo fenylpropanolaminu a 8 až 11 mmHg u placeba. U

pacientů s hypertenzí nebyly obdobné studie provedeny. K dosažení požadované odpovědi na léky s

vazopresivním účinkem včetně dopaminergních látek se doporučuje jejich dávky pečlivě titrovat, aby

se dosáhlo požadované odpovědi, když jsou podávány souběžně s linezolidem.

Potenciální serotonergní interakce

U zdravých dobrovolníků byla studována potenciální léková interakce s dextromethorfanem.

Subjektům byl podán dextromethorfan (dvě 20 mg dávky v odstupu 4 hodin) současně s linezolidem

nebo bez něj. U zdravých dobrovolníků používajících linezolid a dextromethorfan nebyly pozorovány

projevy serotoninového syndromu (zmatenost, delirium, neklid, třes, zrudnutí, diaforéza a

hyperpyrexie).

Zkušenosti po uvedení na trh: bylo zaznamenáno jedno hlášení případu pacienta, u kterého se při

souběžném užívání linezolidu a dextromethorfanu objevily projevy podobné serotoninovému

syndromu, které odezněly při přerušení podávání obou léků.

Během klinického použití linezolidu se serotonergními látkami včetně antidepresiv, jako jsou

například selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), byly hlášeny případy

serotoninového syndromu. Proto – zatímco souběžné podávání těchto látek je kontraindikováno – je v

bodě „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“ popsán způsob léčby pacientů, u kterých je léčba

linezolidem a serotonergními látkami nezbytně nutná.

Použití společně s potravinami s vysokým obsahem tyraminu

U subjektů, které současně dostávaly linezolid a méně než 100 mg tyraminu, nebyla pozorována

závažná presorická odpověď. To naznačuje, že je třeba se pouze vyhnout požívání nadměrného

množství potravin a nápojů s vysokým obsahem tyraminu (např. zrající sýry, kvasnicové extrakty,

nedestilované alkoholické nápoje a fermentované produkty ze sójových bobů, jako je například sójová

omáčka).

Léky metabolizované cytochromem P450

U linezolidu nebyla prokázána metabolizace enzymatickým systémem cytochromu P450 (CYP) ani

neinhibuje žádnou z klinicky významných lidských izoforem CYP (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4).

Obdobně, linezolid neindukuje izoenzymy P450 u potkanů. Proto se neočekávají žádné lékové

interakce linezolidu způsobené indukcí CYP 450.

Rifampicin

Účinek rifampicinu na farmakokinetiku linezolidu byl studován u šestnácti zdravých mužských

dobrovolníků, kterým bylo podáváno 600 mg linezolidu dvakrát denně po dobu 2,5 dne spolu s

rifampicinem v dávce 600 mg jednou denně po dobu 8 dnů nebo bez něj. Rifampicin snížil C

AUC linezolidu v průměru o 21% [90% IS: 15 až 27], respektive v průměru o 32% [90% IS: 27 až

37]. Mechanizmus této interakce a její klinický význam nejsou známy.

Warfarin

Pokud byl pacientům k léčbě linezolidem v rovnovážného stavu přidán warfarin, došlo při jejich

souběžném podávání k 10% snížení průměrné maximální hodnoty INR a 5% snížení AUC INR. K

hodnocení klinického významu těchto zjištění nejsou k dispozici dostatečné údaje o pacientech, kteří

používali linezolid a warfarin.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné adekvátní údaje o použití linezolidu u těhotných žen. V pokusech na

zvířatech byla pozorována reprodukční toxicita. Potenciální riziko u člověka existuje.

Linezolid se nemá používat v průběhu těhotenství, pokud to není zcela nezbytně nutné, tj. pouze

pokud potenciální přínos převyšuje možné riziko.

Kojení

Údaje z pokusů na zvířatech naznačují, že linezolid a jeho metabolity mohou pronikat do mateřského

mléka. Proto se má kojení před zahájením podávání přípravku a během něj přerušit.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech způsoboval linezolid snížení plodnosti (viz bod 5.3). Možné účinky linezolidu

na reprodukční systém u lidí nejsou známy.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti mají být upozorněni na možnost výskytu závratí či symptomů poruchy zraku během léčby

linezolidem a mají být poučeni, aby neřídili motorová vozidla nebo neobsluhovali stroje, pokud se tyto

symptomy vyskytnou.

Předávkování

Není známé žádné specifické antidotum.

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování. Přesto může být užitečná následující informace:

Doporučena je podpůrná léčba spolu s udržováním glomerulární filtrace. Během 3hodinové

hemodialýzy se odstraní přibližně 30% dávky linezolidu, ale nejsou dostupné žádné údaje o

odstraňování linezolidu peritoneální dialýzou nebo hemoperfuzí.

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Pouze k jednorázovému použití. Pevným stlačením vaku zkontrolujte, zda roztok nevytéká. Pokud vak

netěsní, nepoužívejte jej, jeho sterilita může být narušena. Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte.

Používejte pouze čiré roztoky bez částic. Tyto vaky nepoužívejte v sériovém zapojení. Veškerý

nepoužitý roztok se musí zlikvidovat. Částečně použitý vak znovu nepřipojujte.

Kompatibility

Roztok přípravku LINEZA 2 mg/ml infuzní roztok je kompatibilní s následujícími roztoky:

intravenózní infuze 5% glukosy, intravenózní infuze 0,9% chloridu sodného, injekční roztok Ringer-

laktátu.

Inkompatibility

Do roztoku se nesmějí přidávat žádné přísady. Jestliže se má linezolid podávat souběžně s jinými

léčivými přípravky, každý z nich se musí podat odděleně podle pokynů pro použití. Obdobně, je-li

použita stejná intravenózní linka pro postupnou infuzi několika léků, musí se linka propláchnout před

a po podání linezolidu kompatibilním infuzním roztokem.

Je známo, že přípravek LINEZA 2 mg/ml infuzní roztok je fyzikálně inkompatibilní s následujícími

látkami: amfotericin B, chlorpromazin-hydrochlorid, diazepam, pentamidin-diisetionát, erythromycin-

laktobionát, sodná sůl fenytoinu a sulfamethoxazol/trimethoprim. Kromě toho je chemicky

inkompatibilní s disodnou solí ceftriaxonu.

Doba použitelnosti

Před otevřením: 30 měsíců

Po otevření: Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 2 hodin při teplotě 25 ºC.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použít okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a

podmínky uchování přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné speciální teplotní podmínky skladování, uchovávejte ho v

polyethylenovém vaku ve vnější krabici, aby byl chráněn před světlem.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

26-12-2017

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Linezolid Injection 600mg/300ml, due to Presence White Particulate Matter that has been Identified as Mold

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one flexible bag from one batch CLZ160007 was found to contain white particulate mat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-12-2017

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

Linezolid Injection by Auromedics Pharma: Voluntary Recall 600mg/300mL flexible bags- Due to Presence White Particle Matter That Has Been Identified as Mold

AuroMedics Pharma is voluntarily recalling one lot of Linezolid Injection 600mg/300mL flexible bags, NDC 55150 -242 -51 batch CLZ160007 expiration August 2018 to the hospital level. This batch was distributed May 15 through August 14, 2017. The product was found to contain white particulate matter that has been identified as mold.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

LINEZOLID Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

LINEZOLID Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

LINEZOLID Injection, Solution [Fresenius Kabi Norge AS]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

LINEZOLID Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

Linezolid

Linezolid

Linezolid is a prescription drug used as an antibiotic to treat certain serious bacterial infections. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

24-5-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

ZYVOX (Linezolid) Injection, Solution [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

LINEZOLID Suspension [Greenstone LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement