LINEOMAM LC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINEOMAM LC
 • Léková forma:
 • Intramamární roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINEOMAM LC
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Makrolidy a linkosamidy, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • 9904631 - 24 x 10 ml - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/098/15-C
 • Datum autorizace:
 • 22-12-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

LINEOMAM LC 330 mg/10 ml + 100 000 IU/10 ml intramamární roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LINEOMAM LC 330 mg/10 ml + 100 000 IU/10 ml intramamární roztok

Lincomycinum

Neomycini sulfas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

10 ml intramamárního roztoku obsahuje:

Léčivé látky:

Lincomycinum (ut hydrochloridum)

330 mg (359,6 mg)

Neomycini sulfas

100 000 IU

Pomocné látky:

Dihydrát dinatrium-edetátu

4,98 mg

Intramamární roztok.

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

4.

INDIKACE

Léčba mastitidy u dojnic v laktaci způsobené bakteriemi citlivými ke kombinaci linkomycinu a

neomycinu. Přípravek je účinný vůči

Staphylococcus

spp. včetně

Staphylococcus aureus,

Streptococcus spp. včetně Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae a Streptococcus

uberis a koliformní bakterie včetně Escherichia coli.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nemá účinek, oznamte to, prosím, Vašemu

veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v laktaci).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

Do každé postižené čtvrti se podá obsah 1 aplikátoru, což odpovídá dávce 100 000 IU neomycin

sulfátu a 330 mg linkomycinu. Aplikace se opakuje po 12 hodinách. Celkově se aplikují do postižené

čtvrti 3 dávky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek aplikujte za dodržení aseptických podmínek, pouze intramamárně. Aplikujte do očištěného,

omytého a pečlivě osušeného vemene, bezprostředně po úplném vydojení ošetřované čtvrti. Před

aplikací dezinfikujte konec struku pomocí přiloženého dezinfekčního ubrousku (pro každý struk

použijte nový ubrousek!)

Před aplikací držte aplikátor kanylou nahoru a v této poloze sejměte z kanyly uzávěr. Ihned po

otevření zaveďte kanylu aplikátoru do strukového kanálku a stiskem pístu vytlačte celý obsah

aplikátoru do postižené čtvrti. Po aplikaci je doporučeno provést krátkou masáž směrem od ústí

strukového kanálku k mléčné cisterně.

Každý aplikátor je určen pouze pro jednorázové podání.

10.

OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Maso: 3 dny

Mléko: 84 hodin

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

aplikátoru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

12.

SPECIAL WARNING(S)

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti izolátů pocházejících

z nemocných zvířat předmětného chovu. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních

(regionálních, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílových patogenů.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit

prevalenci bakterií rezistentních k linkomycinu nebo neomycinu a snížit účinnost terapie makrolidy a

ostatními linkosamidy či aminoglykosidy z důvodu možné zkřížené rezistence.

Nepoužívejte dezinfekční ubrousky na struky s otevřenými ranami.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí na účinné nebo pomocné látky nebo pokud

vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně

obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

včetně gumových rukavic.

V případě náhodného kontaktu přípravku s kůží omyjte zasažené místo vodou a mýdlem.

V případě zasažení očí ihned vypláchněte oko proudem čisté vody.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.

Po použití dezinfekčních ubrousků si umyjte ruce a v případě známé přecitlivělosti na

isopropylalkohol používejte ochranné rukavice.

Březost:

Lze použít během březosti.

Laktace:

Lze použít během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Tento přípravek by neměl být používán současně s makrolidy. Účinek linkomycinu a makrolidů se

antagonizuje v důsledku kompetice o vazebné místo na ribozomální podjednotce 50S, která je cílovým

místem antimikrobního působení obou molekul.

Aminoglykosidy jsou synergické s některými beta-laktamovými antibiotiky. Synergismus je mimo

jiné dán poškozením bakteriální stěny působením beta-laktamů a snazším průnikem aminoglykosidu

k cílové struktuře bakteriálního ribozómu. Uvedený mechanismus byl popsán u streptokoků a

gramnegativních bakterií.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Přípravek je dobře snášen. V případě náhodného předávkování u zvířete se neočekávají ani lokální ani

systémové nežádoucí účinky.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: 24 x 10 ml

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Bioveta, a.s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Czech Republic