Advertisement

LINDYNETTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LINDYNETTE Obalená tableta 75MCG/20MCG
 • Dávkování:
 • 75MCG/20MCG
 • Léková forma:
 • Obalená tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X21 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LINDYNETTE Obalená tableta 75MCG/20MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GESTODEN A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • LINDYNETTE 20

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 184/03-C/PI/001/13
 • EAN kód:
 • 8594172160164
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1/13

sp.zn. sukls167476/2017

Příbalová informace

-

informace pro uživatelku

Lindynette 20

75 /20 mikrogramů obalené tablety

Gestodenum/ Ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované

hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně

zvyšují

riziko

krevní

sraženiny

žilách

tepnách,

zvláště

prvním

roce

nebo

při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky

krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek by předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové info

rmaci

Co je přípravek Lindynette 20 a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lindynette 20 užívat

Jak se přípravek Lindynette 20 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lindynette 20 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Lindynette 20 a k čemu se užívá

Přípravek Lindynette 20 jsou antikoncepční tablety a používají se jako prevence otěhotnění.

Lindynette 20, obalené tablety patří do skupiny léků zvané kombinovaná perorální antikoncepce, tj.

přípravky užívané k zabránění otěhotnění podávané ústy, antikoncepční tablety. Obsahuje dva typy

hormonů, estrogen ethinylestradiol a progestogen gestoden. Tyto hormony zabraňují každoměsíčnímu

uvolnění vajíčka z vaječníků (ovulaci). Také zahušťují hlen v hrdle dělohy (v cervixu), takže se ztíží

možnost proniknutí spermií k vajíčku, a ovlivňují děložní výstelku tak, že je méně pravděpodobná

možnost uhnízdění oplodněného vajíčka.

Lékařský výzkum a rozsáhlé zkušenosti ukázaly, že pokud se užívají správně, jsou antikoncepční tablety

účinnou vratnou formou antikoncepce.

Lindynette 20 Vás, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, neochrání proti infekci HIV (AIDS) a před

jinými sexuálně přenosnými onemocněními. V tom Vám může pomoci jen kondom.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lindynette 20 užívat

2/13

Obecné poznámky

Předtím, než

začnete užívat přípravek Lindynette 20, měla byste si přečíst informace o krevních

sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2

„Krevní sraženiny“).

Pravidelné lékařské kontroly

Dříve než začnete užívat přípravek Lindynette 20, musí Váš lékař odebrat zdravotní anamnézu tak, že

Vám bude klást otázky týkající se Vás a členů Vaší rodiny. Váš lékař Vám změří krevní tlak a ujistí se,

zda nejste těhotná. Lékař Vás také vyšetří. Jakmile začnete užívat přípravek Lindynette 20, bude Vás

lékař zvát na pravidelné kontroly. Ty budou probíhat při předepisování dalších balení.

Neužívejte přípravek Lindynette 20

Neměla byste užívat přípravek Lindynette 20, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte

níže

uvedený

stav,

musíte

informovat

svého

lékaře.

Váš

lékař

Vámi

prodiskutuje,

jaká

jiná

antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

pokud jste alergická na gestoden nebo ethinylestradiol nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, deficit

proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “;

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a

může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA – dočasné

příznaky cévní mozkové příhody]);

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

těžký diabetes s poškozením krevních cév;

velmi vysoký krevní tlak;

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.

v případě hepatitidy (zánět jater způsobený virem) a dokud se jaterní texty nevrátí k normě.

pokud máte závažné jaterní onemocnění, jaterní nádor.

pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu).

pokud máte rakovinu závislou na pohlavních hormonech, například rakovinu prsu, rakovinu

výstelky dělohy (endometria), rakovinu děložního čípku.

v případě vaginálního krvácení neznámého původu.

pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo pokud kojíte.

Neužívejte přípravek Lindynette 20, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé přípravky

obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir (viz také bod Další léčivé přípravky a přípravek

Lindynette 20).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lindynette 20 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie),

3/13

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "krevní sraženina“ (trombóza)) níže.

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká

některý z následujících stavů.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Lindynette 20, měla byste také informovat

svého lékaře.

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený

obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání

ledvin);

pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie) nebo pozitivní rodinnou anamnézu

tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie

souvisí se

zvýšeným

rizikem

rozvoje pankreatitidy

(zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Lindynette 20;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud máte:

vysoký krevní tlak (hypertenzi);

zežloutnutí kůže (žloutenku);

svědění celého těla (pruritus);

žlučové kameny;

dědičné onemocnění nazývané porfyrie;

poruchu pohybu zvanou Sydenhamova chorea;

poruchu jaterních funkcí;

diabetes mellitus (cukrovku);

depresi;

hnědé skvrny na obličeji a těle (chloasma), jejichž výskyt můžete snížit vyhýbáním se

slunečnímu záření, soláriu a horskému slunci.

Antikoncepční tablety a krevní sraženiny

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Lindynette 20 zvyšuje Vaše riziko

rozvoje krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky

nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že

c

elkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Lindynette 20 je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařkou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

4/13

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle,

zvláště doprovázený:

bolestí

nebo

citlivostí

noze,

která

může

být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou

barvy

kůže

noze,

např.

zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlý

nástup

nevysvětlitelné

dušnosti

nebo

rychlého

dýchání

náhlý

kašel

zřejmé

příčiny,

který

může

způsobit

vykašlávání krve

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém

dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

těžká bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z

těchto

příznaků,

jako

kašel

nebo

dušnost,

mohou

být

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího

traktu (např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza

retinální

žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní

kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,

čelisti, hrdla, paže a břicha

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční záchvat

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé

potíže

chůzí,

závratě,

ztráta

rovnováhy

nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s

téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

Krevní sraženiny blokující jiné

5/13

těžká bolest žaludku (akutní břicho)

cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání

kombinované

hormonální

antikoncepce

souviselo

zvýšeným

rizikem

krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se

objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání Lindynette 20, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během

několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, jakou

používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Lindynette 20 je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u

dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující gestoden, jako je

přípravek Lindynette 20 se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz níže

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny

za rok

Ženy,

které

neužívají/nepoužívají

kombinované

hormonální antikoncepční tablety/náplast/kroužek a nejsou

těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy,

které

užívají

kombinované

hormonální

antikoncepční

tablety

obsahující

levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Lindynette 20

Asi 9-12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

6/13

Riziko krevní sraženiny u přípravku Lindynette 20 je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše

riziko je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení

krve;

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Lindynette 20 přerušit na několik týdnů před

operací,

nebo

když

máte

omezenou

pohyblivost.

Pokud

musíte

přerušit

užívání

přípravku

Lindynette 20, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte

některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si nejste

jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Lindynette 20 ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lindynette 20, například se

u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku

Lindynette 20 je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte.

Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Lindynette

20 je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než

35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do

50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové

příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol

nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být riziko

rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

7/13

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Lindynette 20, například

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší

Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Antikoncepční tablety a rakovina

V některých studiích bylo zjištěno vyšší riziko rakoviny děložního čípku u žen užívajících dlouhodobě

antikoncepční tablety. Příčinou tohoto zvýšeného rizika nemusí být antikoncepční tablety, může to být též

sexuální chování a jiné podmínky.

U každé ženy existuje riziko vzniku rakoviny prsu, ať už antikoncepční tablety užívá nebo neužívá.

Rakovina prsu je vzácná u žen mladších než 40 let. Rakovina prsu byla nalezena o něco častěji u žen,

které antikoncepční tablety užívají, než u těch, které je neužívají. Pokud přestanete antikoncepční tablety

užívat, dochází ke snížení rizika, a to tak, že 10 let od vysazení antikoncepčních tablet je riziko stejné

jako u žen, které antikoncepční tablety nikdy neužívaly.

Vzhledem k tomu, že rakovina prsu je u žen

do 40

let věku vzácná, zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu u žen, které užívají

nebo užívaly antikoncepční tablety je malé v porovnání s celoživotním rizikem rozvoje rakoviny

prsu.

Vzácně může užívání antikoncepčních tablet vést ke vzniku onemocnění jater, jako je žloutenka nebo

nezhoubné jaterní nádory. Velmi vzácně bylo dlouhodobé užívání antikoncepčních tablet spojeno se

vznikem

zhoubných

jaterních

nádorů

(rakoviny).

Jaterní

nádory

mohou

vést

k život

ohrožujícímu

nitrobřišnímu krvácení. Pokud se u Vás vyskytne bolest horní části břicha, která neustupuje, informujte

svého lékaře. Informujte ho také tehdy, pokud Vaše kůže zežloutne.

Další léčivé přípravky a přípravek Lindynette 20

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka,

který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Lindynette 20. Mohou Vám poradit, zda potřebujete

používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu nebo

zda je třeba jiný lék, který potřebujete užívat, zaměnit.

Neužívejte přípravek Lindynette 20, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé

přípravky

obsahující

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

dasabuvir,

protože

mohou

způsobit

zvýšení

hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT).

Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce.

Přípravek Lindynette 20 můžete opět začít užívat přibližně 2 týdny po ukončení této léčby. Viz bod

„Neužívejte přípravek Lindynette 20“.

Některé léky mohou ovlivnit hladiny přípravku Lindynette 20 v krvi a mohou způsobit jeho

nižší

antikonc

epční účinek

nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Patří mezi ně léky k léčbě:

epilepsie,

jako

jsou

barbituráty,

karbamazepin,

fenytoin,

primidon,

felbamát,

oxkarbazepin,

topiramát a dexametazon;

tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);

HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (takzvané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy, jako jsou ritonavir, nevirapin a efavirenz);

onemocnění plísněmi (např. griseofulvin);

vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan).

A tyto léky:

protizánětlivé léky (fenylbutazon, dexametazon);

lék podporující bdělost (modafinil);

laxativa (projímadla);

8/13

rostlinný přípravek třezalka tečkovaná. Pokud již užíváte přípravek Lindynette a chcete začít užívat

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Atorvastatin, kyselina askorbová,

paracetamol, indinavir,

flukonazol, vorikonazol

troleandomycin

mohou zvýšit koncentraci přípravku Lindynette 20 v séru.

Přípravek Lindynette 20 může ovlivnit účinnost jiných léků, například:

cyklosporinu (lék užívaný k potlačení odhojení tkáně po transplantacích),

teofylinu (léčivý přípravek k léčbě astmatu),

kortikosteroidů (protizánětlivé léky),

lamotriginu (lék k léčbě epilepsie).

Užívání perorální antikoncepce s flunarizinem může způsobit produkci mléka (galaktoreu) u žen, které

předtím neporodily.

Troleandomycin může při současném užívání s perorální antikoncepcí zvýšit riziko vzniku cholestázy.

Laboratorní vyšetření

Pokud podstupujete laboratorní vyšetření krve, informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte

přípravek Lindynette 20, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, přestaňte užívat přípravek Lindynette 20 a neprodleně

kontaktujte svého lékaře. Do té doby užívejte další antikoncepční metodu, jako je kondom nebo pesar a

spermicidy.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Vzhledem k tomu, že léčivé látky přípravku se mohou objevit v mateřském mléce a snížit množství

mateřského mléka, není přípravek Lindynette 20 doporučován během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie sledující účinek na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů nebyly provedeny.

Přípravek Lindynette 20 obsahuje mléčný cukr a s

acharosu.

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře předtím, než začnete

užívat tento léčivý přípravek.

3.

Jak se přípravek Lindynette 20 užívá

Vždy užívejte přípravek Lindynette 20 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte

se se svým lékařem.

Balení (blistr) je navrženo tak, aby Vám pomohlo pamatovat na užití tablet.

Než začnete užívat přípravek Lindynette 20, je třeba provést kompletní lékařské gynekologické vyšetření,

aby se vyloučila onemocnění, která mohou působit rizikově při užívání perorální antikoncepce.

9/13

Během užívání přípravku je třeba lékařské kontroly pravidelně opakovat.

Je třeba užívat jednu tabletu denně, nejlépe ve stejnou denní dobu, počínaje prvním dnem po dobu 21 dní.

Poté

následuje

7midenní interval

užívání

tablet,

během

kterého

dostaví

krvácení

podobné

menstruaci. Užívání dalších 21 tablet začíná osmý den, a to i tehdy, pokud krvácení ještě neskončilo. Je

třeba začít užívat druhý blistr přípravku Lindynette 20 ve stejný den v týdnu, jako jste začala s prvním

blistrem. Menstruační krvácení bude možná slabší, ale to není škodlivé.

První užití přípravku Lindynette 20

Počkejte, až začne menstruační krvácení, do té doby užívejte další antikoncepční opatření (užijte kondom

nebo pesar a spermicidy). První tabletu užijte první den menstruačního krvácení.

Můžete také začít užívat tablety 2. až 7. den menstruačního cyklu, ale v tomto případě musíte použít ještě

další antikoncepční metodu (kondom nebo pesar a spermicidy) po dobu prvních 7mi dní užívání tablet

během prvního cyklu.

Přechod z

jiné perorální hormonální antikoncepce na přípravek Lindynette 20

Využívejte

všechny tablety

z původního blistru

a poté

udělejte

přestávku.

První

tabletu

přípravku

Lindynette 20 užijte 1. den menstruačního krvácení během této přestávky.

Z minipilulky můžete přejít na přípravek Lindynette 20 kterýkoli den, ale po dobu prvních 7mi dnů

užívání přípravku Lindynette 20 musíte užít ještě další preventivní antikoncepční opatření.

Užití po

potratu v 1. trimestru

Po potratu nebo spontánním potratu můžete začít užívat přípravek Lindynette 20 okamžitě podle instrukcí

svého lékaře. V tomto případě není nutné žádné další preventivní antikoncepční opatření.

Užití po porodu nebo potratu ve 2. tri

mestru

Tablety můžete začít užívat 21 - 28 dní po potratu ve 2. trimestru nebo po porodu, pokud nekojíte. Pokud

začnete tablety užívat později, musíte také po dobu prvních 7mi dnů užívat jednu z bariérových metod

(kondom nebo pesar se spermicidy) jako další preventivní antikoncepční opatření.

Pokud již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před zahájením užívání antikoncepčních tablet

vyloučit těhotenství nebo počkat se začátkem užívání antikoncepčních tablet na první menstruační

krvácení.

Jestliže jste užila více přípravku Lindynette 20, než jste měla

Nebyly hlášeny žádné závažné nepříznivé účinky po užití velkého množství perorální antikoncepce.

Příznaky, které se mohou vyskytnout, jsou nauzea, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení.

Nicméně pokud užijete více tablet přípravku Lindynette 20, než máte, kontaktujte neprodleně svého

lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Lindynette 20

Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu v obvyklou dobu a nepřesáhlo to 12 hodin, vezměte si ji ihned,

jakmile si to uvědomíte. Další tablety užívejte v obvyklý čas.

Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu a uplynulo více než 12 hodin od obvyklé doby užití, antikoncepční

spolehlivost může být snížena. Jakmile si opoždění uvědomíte, měla byste si vzít poslední vynechanou

tabletu, což může

znamenat, že užijete dvě tablety

v jeden den. Poté pokračujte v užívání tablet

10/13

v obvyklou dobu. V následujících sedmi dnech by se mělo být použito další preventivní antikoncepční

opatření.

Jestliže v načatém blistru zůstalo méně než 7 tablet, měla byste začít užívat tablety z dalšího blistru ihned,

jakmile doužíváte tablety ze současného blistru, to znamená, že mezi blistry nebude interval bez užívání

tablet. Můžete oddálit menstruační krvácení na tak dlouho, jak si budete přát a to do konce využívání

druhého blistru. Během užívání druhého blistru se může vyskytnout krvácení z průniku nebo špinění.

Pokud nedojde ke krvácení z vysazení po ukončení druhého blistru, kontaktujte svého lékaře.

Jak postupov

at při žaludeční nevolnosti

Při žaludečních obtížích (zvracení) nebo průjmu, které se dostaví do 4 hodin, nemusí dojít k úplnému

vstřebání léčivých látek obsažených v tabletě do těla. V tomto případě je třeba postupovat jako při

zapomenutí tablety, jak je popsáno výše. V případě zvracení nebo průjmu, užijte další preventivní

antikoncepční opatření, jako je kondom, v době pohlavního styku během žaludeční nevolnosti a po dobu

dalších sedmi dnů.

Zkrácení nebo oddálení nástupu menstruace

Jestliže chcete posunout menstruační krvácení na dřívější den v týdnu, než je obvyklé při současném

užívání tablet, doporučuje se zkrátit nejbližší interval bez užívání tablet o potřebný počet dní. Čím kratší

bude interval bez užívání tablet, tím je vyšší riziko krvácení z průniku nebo špinění během užívání tablet

z druhého blistru (stejně jako v případě oddálení nástupu menstruačního krvácení).

Pokud chcete oddálit nástup menstruačního krvácení, začněte užívat tablety přípravku Lindynette 20 ze

druhého blistru ihned po ukončení užívání tablet z blistru současného, bez intervalu bez užívání tablet

mezi blistry. Oddálení menstruačního krvácení může trvat tak dlouho, jak potřebujete, do využívání tablet

z druhého blistru. Během užívání tablet z druhého blistru může nastat krvácení z průniku nebo špinění.

V pravidelném užívání přípravku Lindynette 20 pokračujte po obvyklém 7mi denním intervalu bez

užívání tablet.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Lindynette 20

Jestliže jste přestala užívat přípravek Lindynette 20 před doužíváním všech tablet v blistru, antikoncepční

ochrana nebude úplná, doporučuje se užít další antikoncepční preventivní opatření.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku,

zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lindynette 20 nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a

trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v

důsledku užívání přípravku Lindynette 20, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE) nebo krevní sraženiny v

tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Lindynette 20 užívat“.

U žen užívajících perorální kombinovanou antikoncepci byly hlášeny následující závažné nežádoucí

účinky, viz bod 2 “Antikoncepční tablety a trombóza” a “Antikoncepční tablety a rakovina”:

Venózní (žilní) tromboembolismus (krevní sraženina v cévách).

Arteriální (tepenné) trombotické onemocnění (uzávěr tepny).

11/13

Rakovina cervixu (rakovina krčku dělohy).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících antikoncepční tablety, mohou se vyskytnout

během

prvních

měsíců

užívání

přípravku

Lindynette

obvykle

ustanou

poté,

tělo

antikoncepčním tabletám přizpůsobí.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 ženu

z 10):

bolest hlavy včetně migrény, krvácení z průniku a špinění, zadržování tekutin/otok.

Časté (mohou postihnout až 1 ženu z 10):

zánět pochvy včetně kvasinkové vaginální infekce, změny tělesné hmotnosti, změny nálad včetně

deprese, změny zájmu o sex (libido), nervozita, závratě, pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha, akné,

bolest prsů, citlivost prsů, zvětšení prsů, sekrece z prsů, bolestivá menstruace (dysmenorea), poruchy

pravidelnosti

menstruačního

cyklu,

změny

cervikální

sekrece,

vynechání

menstruačního

krvácení

(amenorea).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ženu ze 100):

změny hladiny lipidů v krvi, zvýšení hladiny triglyceridů v krvi, změny chuti k jídlu, křeče v břiše,

nadýmání,

vyrážka,

chloasma

(žlutohnědé

skvrny

kůži),

nadměrné

ochlupení

(hirsutismus),

vypadávání vlasů (alopecie).

Vzácné (mohou postihnout až 1 ženu z 1000):

anafylaktická reakce - náhlý otok kůže a/nebo sliznic (např. jazyka nebo hrdla) a/nebo obtížné polykání

nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním (angioedém), kopřivka, změny hladiny folátů, nesnášenlivost

glukosy,

špatná

snášenlivost

kontaktních

čoček,

žloutenka,

erythema

nodosum

(charakterizované

bolestivými načervenalými uzly na kůži).

Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza),

v plicích (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat,

cévní mozková příhoda,

příznaky

malé

cévní

mozkové

příhody

nebo

dočasné

cévní

mozkové

příhody

známé

jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA),

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují

riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích krevní

sraženiny viz bod 2.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ženu z

10 000):

nádor

jater;

exacerbace

(nové

vzplanutí)

autoimunitního

onemocnění

(SLE),

zhoršení

dědičného

onemocnění porfyrií, exacerbace chorey (záchvaty), zánět očního nervu, krevní sraženiny v tepně oka,

zhoršení

varikózních

žil,

ischemická

kolitida

(zánět

střeva

způsobený

nedostatečným

krevním

zásobením), zánět slinivky

břišní (pankreatitida), onemocnění žlučníku, žlučové kameny, erythema

multiforme (vyrážka se zarudnutím nebo ranami ve tvaru terčů), onemocnění krve nazývané hemolyticko-

uremický syndrom, HUS (onemocnění, kdy krevní sraženiny způsobí selhání ledvin).

Není

známo (z dostupných údajů nelze určit):

12/13

zánětlivé

onemocnění

střev

(Crohnova

choroba,

ulcerózní

kolitida),

onemocnění

jaterních

buněk

(hepatitida, abnormální jaterní funkce).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Lindynette 20 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lindynette 20 obsahuje

Léčivými látkami jsou gestodenum 75 mikrogramů a ethinylestradiolum 20 mikrogramů v jedné

potahované tabletě.

Pomocnými

látkami

jsou

natrium-kalcium-edetát,

magnesium-stearát,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

povidon,

kukuřičný

škrob,

monohydrát

laktosy,

chinolinová

žluť,

oxid

titaničitý,

makrogol 6000, mastek, uhličitan vápenatý, sacharosa.

Jak přípravek Lindynette 20 vypadá a co obsahuje toto balení

Světležluté kulaté bikonvexní cukrem obalené tablety, obě strany bez potisku.

Velikost balení:

1 x 21 nebo 3 x 21 obalených tablet v AL/PVC/PVDC blistrech v papírové krabičce s kartonovým

pouzdrem a volně vloženou etiketou s českými popisky dnů v týdnu a návodem, jak etiketu přilepit.

Upozornění:

Tento léčivý přípravek je registrován v České republice pod názvem Lindynette 20. V zemi EHP, odkud

je léčivý přípravek dovážen (Slovinsko), je označen názvem Lindynette, který je uveden na vnitřním

obalu.

Text na blistru je ve slovinštině.

Překlad textu na blistru:

13/13

Po = pondělí

To = úterý

Sr = středa

Če = čtvrtek

Pe = pátek

So = sobota

Ne = neděle

obložene tablete = obalené tablety

Držitel rozhodnutí o registraci:

Chemical Works of Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Výrobce:

Chemical Works of Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Souběžný dovozce:

Kabu Pharma s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika

Přebaleno:

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

27. 9. 2017

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-10-2017

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Learn about Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) may treat, uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

20-3-2017

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement