LIFSAR PULMOJET

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIFSAR PULMOJET Prášek k inhalaci 50MCG/500MCG
 • Dávkování:
 • 50MCG/500MCG
 • Léková forma:
 • Prášek k inhalaci
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X60DÁV Inhalátor
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIFSAR PULMOJET Prášek k inhalaci 50MCG/500MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SALMETEROL A FLUTIKASON
 • Přehled produktů:
 • LIFSAR PULMOJET

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 358/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls41365/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Lifsar Pulmojet

50 mikrogramů/500 mikrogramů

Prášek k inhalaci

Salmeterolum/fluticasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Lifsar Pulmojet a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lifsar Pulmojet používat

Jak se přípravek Lifsar Pulmojet používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lifsar Pulmojet uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Lifsar Pulmojet a k

čemu se používá

Přípravek Lifsar Pulmojet je inhalátor, který obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-

propionát.

Salmeterol je bronchodilatační látka s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatační látky napomáhají,

aby dýchací cesty v plicích zůstaly průchodné (rozšířené). To usnadňuje proudění vzduchu do

dýchacích cest a zpět. Tento účinek trvá nejméně 12 hodin. Flutikason-propionát je kortikosteroid,

který snižuje otok a podráždění v plicích.

Lékař Vám tento léčivý přípravek předepsal, aby pomohl předejít problémům s dýcháním

souvisejícím s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Přípravek Lifsar Pulmojet snižuje

počet recidiv (znovupropuknutí) příznaků spojených s CHOPN.

Přípravek Lifsar Pulmojet musíte používat každý den tak, jak Vám nařídil lékař. Tím bude zajištěno,

že tento léčivý přípravek bude správně fungovat a umožní kontrolu příznaků tohoto onemocnění.

Lifsar Pulmojet

pomáhá zastavit nastupující dušnost a sípání. Přípravek

Lifsar Pulmojet se

však nemá používat k úlevě od náhlé

ho vzniku

dušnosti a sípání

.

Jestliže se takové příznaky

objeví, je třeba použít

inha

lační lék

s rychl

ým účink

em tzv.

„úlevov

ou

(záchrann

ou)

léčb

u

“,

jako je např. salbutamol. Vždy mějte s sebou svůj „záchranný“ inhalační přípravek

s rychl

ým

nástupem

účink

u.

Přípravek Lifsar Pulmojet je určen k použití pouze u dospělých s CHOPN ve věku 18 let a starších.

Není určen k použití u astmatu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Lifsar Pulmojet po

užívat

Nepoužívejte

přípravek

Lifsar Pulmojet

jestliže jste alergický(á) na salmeterol, flutikason-propionát nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

Lékař bude velmi pečlivě sledovat Vaši léčbu, jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a):

Onemocnění srdce, včetně nepravidelného nebo zrychleného srdečního pulzu.

Zvýšenou činnost štítné žlázy.

Vysoký krevní tlak.

Cukrovku (diabetes mellitus) (přípravek Lifsar Pulmojet může zvýšit hladinu krevního cukru).

Nízkou hladinou draslíku v krvi.

Tuberkulózu (TBC) nebo jiné infekční onemocnění plic.

Poraďte se s lékařem, dříve než začnete používat přípravek Lifsar Pulmojet, pokud se u Vás vyskytne

kterýkoli z uvedených stavů.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože u nich nemusí být bezpečný ani

účinný. Přípravek Lifsar Pulmojet je určen k použití pouze u dospělých ve věku 18 let a starších.

Další léčivé přípravky a přípravek

Lifsar Pulmojet

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat dříve, než začnete používat přípravek Lifsar Pulmojet. To

platí i pro jiné léky k léčbě CHOPN, jiné inhalátory nebo i jakékoliv léky dostupné bez lékařského

předpisu. Je to proto, že v některých případech není vhodné používat přípravek Lifsar Pulmojet

s některými jinými léky.

Informujte svého lékaře, zejména, pokud užíváte některý z následujících léků:

Beta

blokátory

(např. atenolol, propranolol, sotalol). Betablokátory se většinou používají

k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních poruch.

Léky proti infekcím

způsobeným viry a plísněmi (například ritonavir, ketokonazol, itrakonazol

a erythromycin). Některé z těchto léků mohou zvýšit množství flutikason-propionátu nebo

salmeterolu v těle, což může vést ke zvýšení rizika výskytu nežádoucích účinků, včetně

nepravidelného srdečního rytmu, nebo ke zhoršení již existujících nežádoucích účinků.

Kortikosteroidy (podávané ústy nebo injekčně). Jestliže jste tyto léky užíval(a) v nedávné

době, mohou zvýšit riziko, že přípravek Lifsar Pulmojet ovlivní funkci nadledvin.

Diuretika, tj. léky zvyšující výdej moči, používané rovněž k léčbě vysokého krevního tlaku.

Jiné bronchodilatační (průdušky rozšiřující) přípravky (jako např. salbutamol).

Deriváty xantinů

. Často používané k léčbě astmatu.

Léky na HIV (ritonavir nebo kobicistat

) mohou zvyšovat účinky přípravku Lifsar Pulmojet,

a pokud tyto léky používáte, Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Lékař rozhodne, zda můžete

v tomto období přípravek Lifsar Pulmojet používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Lifsar Pulmojet ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Přípravek

Lifsar Pulmojet

obsahuje monohydrát laktosy (typ cukru)

Přípravek Lifsar Pulmojet obsahuje v jedné dávce až 7 mg monohydrátu laktosy.

Množství laktosy v tomto léku za normálních okolností nezpůsobuje problémy u lidí, kteří mají

nesnášenlivost laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým

lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3.

Jak se přípravek

Lifsar Pulmojet

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Inhalační podání.

Přípravek Lifsar Pulmojet používejte každý den, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Nepoužívejte více než je doporučená dávka.

Nepřerušujte léčbu přípravkem Lifsar Pulmojet a nesnižujte podávání doporučené dávky

přípravku Lifsar Pulmojet bez konzultace se svým lékařem.

Přípravek Lifsar Pulmojet se má inhalovat ústy do plic.

Dospělí

Obvyklá denní dávka je jedna inhalace dvakrát denně.

Je velmi důležité, abyste dodržoval(a) pokyny svého lékaře ohledně počtu inhalací a četnosti použití

svého léku.

Použití u dětí a dospívajících

Tento lék

není

určen k použití u dětí a dospívajících mladších 18 let, protože u nich nemusí být

bezpečný nebo účinný.

Pokud se V

ám

dýchací potíže zhorší nebo nebudou dobře kontrolovány, ačkoliv přípravek

Lifsar Pulmojet po

užíváte pravidelně tak, jak Vám předepsal lékař, informujte okamžitě svého

lékaře.

Je možné, že se sípavé dýchání prohloubí, budete mít častěji pocit svírání na hrudi nebo

budete potřebovat častěji rychle působící „úlevový“ lék. Pokud nastane některá z těchto situací,

pokračujte v používání přípravku Lifsar Pulmojet, ale nezvyšujte počet aplikovaných inhalací. Stav

Vašeho dýchání se může zhoršit a můžete vážně onemocnět. Navštivte urychleně svého lékaře,

protože je možné, že budete potřebovat další léčbu.

Jak se inhalátor používá

Lékař nebo lékárník Vám vysvětlí, jak se inhalátor používá. Zároveň budou průběžně kontrolovat, jak

inhalátor používáte. Pokud nebudete používat inhalátor správně nebo v souladu s pokyny lékaře, daný

lék nepomůže k léčbě Vašeho CHOPN a příznaků takovým způsobem, jak by měl.

Přípravek Lifsar Pulmojet uvolňuje prášek, který se inhaluje do plic.

Poznámka:

Číselný údaj zobrazený v okénku s indikátorem počtu dávek se vztahuje k počátečnímu

počtu inhalací (60) v daném zařízení a zůstává stejný, i když je inhalátor prázdný. Zelený proužek

v okénku s indikátorem počtu dávek ukazuje, kolik inhalací přibližně zbývá (viz níže text v části „Kdy

je třeba inhalátor vyměnit“).

Instrukce pro použití

Základní pravidla pro použití přípravku Lifsar Pulmojet:

OTEVŘENÍ

: Odstraňte bílý kryt.

INHALACE: Obemkněte rty náustek a hluboce se nadechněte.

UZAVŘENÍ DO

ZACVAKNUTÍ

: Vraťte kryt a dotáhněte.

Před prvním použitím přípravku Lifsar Pulmojet si pečlivě přečtěte níže uvedený návod k použití.

Dodržujte níže uvedené pokyny při každé inhalaci.

1. OTEVŘENÍ

Uchopte inhalátor do obou rukou: jednou rukou za šedý podstavec

a druhou za ochranný bílý kryt.

Odšroubujte bílý ochranný kryt od šedého podstavce otáčením obou

částí v opačném směru (Obr. 01). Jakmile odšroubujete kryt do jedné

poloviny, ucítíte slabý odpor.

Zelený

indikátor

okénku

kontrolu

připravenosti

dávky

potvrzuje, že

inhalátor je připraven k použití

(Obr. 02).

Obr. 01

Obr. 02

2. INHALACE

Uchopte inhalátor pevně za šedý podstavec tak, aby podstavec

směřoval od Vašich úst. Pomalu vydechujte tak dlouho, dokud to

bude pohodlné. Nevydechujte do

inhalátor

u.

Obemkněte rty šedý náustek (Obr. 03) tak, aby rty nezakrývaly

některý

otvorů

přívod

vzduchu

Náustek

nežvýkejte

nekousejte.

Vdechněte dávku

ústy (nikoli nosem),

tak h

luboce a silně, jak jen

budete schopen(a).

Nadechujte se tak dlouho, dokud neuslyšíte slabé „lupnutí“. Slabé

„lupnutí“ během inhalace signalizuje, že dávka byla uvolněna.

Vy

jměte

inhalátor z úst a

zadržte dech na dalších 5 až 10 sekund

nebo tak dlouho, dokud to nezačne být nepohodlné. Vydechněte

pomalu nosem a začnete znovu normálně dýchat.

Zelený indikátor

v okénku pro kontrolu připravenosti dávky by měl

zmizet. To potvrzuje, že

dávka byla úspěšně aplikována

(Obr.

04).

Poznámka: Množství inhalovaného léku je velmi malé a je možné, že lék nebudete cítit. Pokud však

zmizí zelený indikátor v okénku pro kontrolu připravenosti dávky, můžete si být jistý(á), že jste si dávku

aplikoval(a) a lék je v plicích.

3.

UZAVŘENÍ DO

ZACVAKNUTÍ

Nasaďte bílý ochranný kryt zpět na šedý podstavec a

šroubujte

, dokud

se neozve cvaknutí

(Obr. 05). Rysky na krytu a podstavci by měly být

v poloze proti sobě.

Pokud Vám lékař sdělil, že potřebujete použít více než jednu inhalaci,

zopakujte výše uvedené kroky.

Po použití Vaší dávky si

vypláchněte ústa

vodou a/nebo si

vyčistěte zuby. Vodu použitou k vypláchnutí úst nebo čištění

zubů nepolykejte, ale

vyplivněte

ji. Tím se minimalizuje riziko

vzniku orofaryngeální kandidózy (moučnivka, plísňová infekce,

v ústech a/nebo hrdle) a chrapotu (Obr.6).

Obr. 03

Obr. 04

Obr. 05

Obr. 06

Kdy je třeba inhalátor vyměnit?

Obr. 7

Počáteční počet inhalací v inhalátoru (60) je

znázorněn v okénku s indikátorem počtu dávek (Obr.

07). Tento údaj zůstává stejný i tehdy, pokud je

inhalátor prázdný.

Zelený proužek v okénku s indikátorem počtu dávek

ukazuje, kolik inhalací léků přibližně zbývá

v inhalátoru. Držte inhalátor kolmo ve výšce očí

a zkontrolujte, kolik dávek zbývá v zásobníku.

Jakmile se zelený proužek dostane na úroveň

červené linie, znamená to, že v inhalátoru zbývá

přibližně 10 inhalací. (Obr. 07 – 10 zbývajících

dávek). Inhalátor můžete i nadále používat, ale

navštivte co nejdříve lékaře, nejpozději během

dalších 5 dní, a vyzvedněte si nový předpis.

Jakmile zelený proužek zcela zmizí, je inhalátor

prázdný (Obr. 07 – Prázdný inhalátor).

Čištění inhalátoru

V případě znečištění můžete vnější část náustku otřít suchým čistým hadříkem.

Nepoužívejte

k čištění náustku vodu ani jinou tekutinu.

Další informace o inhalátoru

V době, kdy inhalátor nepoužíváte, musí být bílý ochranný kryt inhalátoru vždy zavřený.

Chraňte inhalátor před vlhkostí.

Bílý ochranný kryt se otáčí a „cvaká“ dokonce i tehdy, když je inhalátor prázdný.

Zvuk slyšitelný při zatřepání inhalátorem vzniká pohybem vysoušedla, a nikoli vlastního léku.

Podle tohoto zvuku proto nelze poznat, kolik léku v inhalátoru zbývá.

Dávka je připravena k použití pevným uzavřením ochranného krytu tehdy, jakmile se ozve

cvaknutí. Inhalátor znovu neotevírejte, dokud neplánujete užít dávku.

Pokud inhalátor upadne bez ochranného krytu, je zapotřebí kryt před aplikací další dávky znovu

nasadit.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku

Lifsar Pulmojet

, než jste měl(a)

Je důležité, abyste používal(a) inhalátor podle pokynů. Pokud nedopatřením použijete větší dávku, než

je doporučeno, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete zaznamenat rychlejší srdeční tep než

obvykle a třes. Rovněž můžete pociťovat závratě, bolest hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů.

Pokud jste používal(a) vyšší dávky delší dobu, požádejte o radu lékaře nebo lékárníka. Vyšší dávky

tohoto léku totiž mohou snižovat tvorbu steroidních hormonů v nadledvinách.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Lifsar Pulmojet

Jestliže zapomenete použít inhalátor, proveďte další inhalaci v předepsanou dobu.

Nezdvojnásobujte následující inhalační dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek

Lifsar Pulmojet

Je velmi důležité, abyste používal(a) inhalátor každý den podle doporučení lékaře.

Pokračujte v

po

užívání svého léku, dokud Vás lékař nevyzve, abyste léčbu ukončil(a).

Pou

žívání

přípravku

Lifsar Pulmojet

nikdy nepřerušujte ani náhle nesnižujte předepsanou dávku.

Mohlo

by dojít ke zhoršení Vašich dýchacích potíží. Pokud náhle přerušíte používání svého inhalátoru nebo

náhle snížíte dávku, může velmi vzácně dojít k tomu, že budete mít problémy s nadledvinami

(nedostatečnost nadledvin) a může dojít k nežádoucím účinkům. K těmto nežádoucím účinkům patří:

Bolest žaludku.

Únava a nechutenství, pocit na zvracení.

Pocit nevolnosti a průjem.

Pokles tělesné hmotnosti.

Bolest hlavy nebo ospalost.

Snížení hladiny cukru v krvi.

Snížení krevního tlaku a záchvaty (křeče).

Pokud je organismus vystaven stresu v důsledku horečky nebo zranění (např. při dopravní nehodě),

infekce nebo operace, nedostatečnost nadledvin se může zhoršovat a mohou se u Vás vyskytnout výše

uvedené nežádoucí účinky. K prevenci těchto příznaků Vám lékař může předepsat další

kortikosteroidy ve formě tablet (například prednisolon).

Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky uvedené výše nebo jakékoliv jiné nežádoucí účinky,

sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li další dotazy týkající se používání tohoto přípravku nebo inhalátoru, zeptejte se svého lékaře,

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Alergické reakce:

Bezprostředně po použití přípravku Lifsar Pulmojet u Vás může dojít k náhlému

zhoršení dechu. Můžete sípat a mít kašel nebo zkrácený dech. Dále se může vyskytnout svědění,

vyrážka (kopřivka) a otok (obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla) nebo můžete pozorovat, že Vaše

srdce bije velmi rychle, nebo máte pocit na omdlení a závrať (který může vést ke kolapsu nebo ztrátě

vědomí).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků nebo pokud se příznaky

objeví náhle po

po

užití přípravku

Lifsar Pulmojet

, přerušte

po

užívání přípravku

Lifsar

Pulmojet

a ihned informujte svého lékaře.

Výskyt alergické reakce na přípravek Lifsar Pulmojet

je méně častý (tj. menší než u 1 pacienta ze 100).

Osta

tní nežádoucí účinky

jsou uvedeny níže:

Velmi časté

(postihují více než 1 pacienta z 10):

Bolest hlavy – obvykle se zlepší s pokračující léčbou

U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený počet nachlazení

Časté

(postihují méně než 1 z 10 pacientů):

Moučnivka (nažloutlý, bolestivý povlak) ústní dutiny a hrdla. Dále bolestivost jazyka,

podráždění hrdla a chrapot. Můžete si pomoct tím, že si po každém podání dávky přípravku

okamžitě vypláchnete ústa vodou a/nebo si vyčistíte zuby. Lékař Vám může k vyléčení

moučnivky předepsat přípravek proti plísním.

Bolest, otok kloubů a bolest svalů

Svalové křeče

Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN a

bronchitida (zánět průdušek).

Informujte svého lékaře, pokud máte jakýkoli z následujících projevů při podávání přípravku

Lifsar Pulmojet, neboť může jít o projevy infekčního onemocnění plic:

horečka nebo zimnice,

zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu,

zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích potíží.

Podlitiny a zlomeniny.

Zánět vedlejších nosních dutin (pocit napětí nebo ucpání v nose, tvářích a za očima, někdy

s pulzující bolestí).

Snížené množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční tep, svalovou slabost,

křeče).

Méně časté

(postihují méně než 1 ze 100 pacientů):

Zvýšené množství cukru (glukosy) v krvi (hyperglykemie). Máte-li cukrovku (diabetes), může

být nutné častější sledování hladiny cukru v krvi a možná i úprava Vaší léčby cukrovky.

Šedý zákal oka (katarakta).

Velmi rychlý srdeční tep (tachykardie)

Pocit třesu se zrychleným nebo nepravidelným srdečním tepem (palpitace) – nejsou obvykle

závažné a s pokračující léčbou mizí.

Bolest na hrudi.

Pocit úzkosti (tento pocit se vyskytuje především u dětí).

Poruchy spánku.

Alergická kožní vyrážka.

Vzácné

(postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

Dýchací potíže nebo sípání, které se ihned po použití přípravku Lifsar Pulmojet zhoršují.

Jakmile k tomu dojde, přestaňte přípravek Lifsar Pulmojet používat. Použijte svůj rychle

působící‚ „úlevový“ lék, aby Vám pomohl dýchat, a ihned to oznamte svému lékaři.

Lifsar Pulmojet může ovlivnit normální tvorbu steroidních hormonů v těle, zvláště používáte-li

vysoké dávky po dlouhou dobu. Příznaky zahrnují:

zpomalení růstu u dětí a dospívajících,

úbytek kostní hmoty,

zelený zákal (glaukom),

nárůst tělesné hmotnosti,

zakulacený (měsícovitý) obličej (Cushingův syndrom).

Váš lékař bude pravidelně kontrolovat výskyt kteréhokoli z výše uvedených nežádoucích účinků

a bude dbát na to, abyste užíval(a) nejnižší dávku salmeterolu/flutikason-propionátu nutnou ke

kontrole nemoci.

Změny v chování, jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto účinky se

objevují hlavně u dětí).

Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (srdeční arytmie). Informujte

o tom svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Lifsar Pulmojet.

Ne

známá frekvence, přesto se může vyskytnout:

Deprese a agresivita (zejména u dětí).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Lifsar Pulmojet

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce za zkratkou

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po otevření spotřebujte do 30 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Lifsar Pulmojet obsahuje

Léčivými látkami jsou salmeterolum (jako salmeteroli xinafoate) a fluticasoni propionas. Jedna

inhalace poskytuje dodanou dávku (dávku vycházející z náustku) salmeterolum 45 mikrogramů (jako

salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 465 mikrogramů. To odpovídá odměřené dávce

salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 500 mikrogramů.

Další složkou je monohydrát laktosy.

Jak

přípravek

Lifsar Pulmojet

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Lifsar Pulmojet je inhalátor Pulmojet, který obsahuje bílý prášek. Inhalátor se skládá ze

dvou částí, odnímatelného bílého ochranného krytu a těla inhalátoru. Tělo inhalátoru je šedé a bílé,

s šedým náustkem a šedým podstavcem s fialovým nebo šedě zbarveným dnem. Přípravek Lifsar

Pulmojet se dodává v krabičce, ve které je uložen jeden inhalátor obsahující 60 dávek (inhalací).

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva Inhalationsprodukte GmbH, An der Kohlplatte 23, Höchstädt an der Donau, 89420

Německo

Fisons Limited trading as Aventis Pharma (Holmes Chapel), 72, London Road, Holmes Chapel,

Crewe, Cheshire, CW4 8BE, Velká Británie

Uždaroji Akcinė Bendrovė “Oriola Vilnius” (UAB „Oriola Vilnius“), Laisvés pr. 75, Vilnius, 06144,

Litva

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Lichtenštejnsko

PulmoJet Salmeterol/Fluticason Zentiva

Bulharsko, Kypr, Německo, Dánsko, Estonsko,

Irsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko,

Slovinsko, Slovenská republika

Lifsar PulmoJet

Česká republika, Polsko

Lifsar Pulmojet

Island, Norsko, Velká Británie

Lifsar

Portugalsko

PulmoJet Salmeterol Fluticasona Zentiva

Itálie

Salmeterolo e Fluticasone Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidován

a: 7. 4. 2017

Další zdroje informací

Instruktážní video pro pacienta je k dispozici na webové stránce: www.pulmojet.com a po sejmutí QR

kódu umístěného v této příbalové informaci a na vnějším obalu za pomoci chytrého telefonu.