LIDOCAINE GRÜNENTHAL 5% LÉČIVÁ NÁPLAST

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIDOCAINE GRÜNENTHAL 5% LÉČIVÁ NÁPLAST, DRM EMP MED 10
 • Dávkování:
 • 5%
 • Léková forma:
 • Léčivá náplast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10, Sáček
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIDOCAINE GRÜNENTHAL 5% LÉČIVÁ NÁPLAST, DRM EMP MED 10
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 01/ 285/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls132685/2011 a příloha ke 

sp.zn.sukls248383/2010, sukls46640/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIDOCAINE Grünenthal  5% léčivá náplast

Lidocainum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je přípravek Lidocaine Grünenthal  5% a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lidocaine Grünenthal  5% používat 

Jak se přípravek Lidocaine Grünenthal  5% používá 

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lidocaine Grünenthal  5% uchovávat 

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LIDOCAINE Grünenthal  5%  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Lidocaine Grünenthal  5% obsahuje lidokain, lokální analgetikum, jež účinkuje tak, že snižuje kožní 

bolest.

Přípravek Lidocaine Grünenthal  5%  Vám byl předepsán k léčbě bolestivých kožních potíží, 

nazývaných postherpetická neuralgie. Tento stav je obecně charakterizován místně ohraničenými 

příznaky, jako je pálivá, vystřelující nebo bodavá bolest. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

LIDOCAINE Grünenthal  5% POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Lidocaine Grünenthal  5%  

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lidokain nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Lidocaine Grünenthal  5%  

jestliže jste prodělal/a alergickou reakci na jiné přípravky podobné lidokainu, jako je bupivakain, 

etidokain, mepivakain nebo prilokain.

-         na poraněnou kůži nebo otevřené rány

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lidocaine Grünenthal  5% je zapotřebí v následujících 

případech

Jestliže máte závažné jaterní onemocnění, závažné problémy se srdcem nebo závažné ledvinové 

problémy, měli byste před začátkem používání přípravku Lidocaine Grünenthal  5% o tom 

informovat svého lékaře. 

Přípravek Lidocaine Grünenthal  5% smí být použit pouze na oblasti kůže po již vyléčeném 

pásovém oparu. Nesmí být použit v okolí očí a úst. 

-         Použití přípravku Lidocaine Grünenthal  5% nebylo zkoumáno u pacientů mladších 18-ti let.    Z 

tohoto důvodu se jeho použití u pacientů této skupiny populace nedoporučuje.

Lidokain se štěpí v játrech na několik složek. Jednou z těchto složek je 2,6-xylidin, který při 

celoživotním podávání velmi vysokých dávek vedl u potkanů ke vzniku nádorů. Význam tohoto 

nálezu u lidí není znám.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Lidocaine Grünenthal  5% by se neměl v těhotenství používat, pokud to není nezbytně nutné. 

Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nejsou k dispozici žádné studie o používání náplastí u kojících žen. Při používání přípravku Lidocaine

Grünenthal  5%  může být pouze velmi malé množství léčivé látky -  lidokainu - přítomno    v krevním 

řečišti.

Vliv na kojené děti není pravděpodobný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv přípravku Lidocaine Grünenthal  5%  na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat 

stroje není pravděpodobný. Při používání přípravku Lidocaine Grünenthal  5%  tedy můžete řídit nebo 

obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lidocaine Grünenthal  5%  

Náplast obsahuje propylenglykol (E1520), který může vyvolat podráždění kůže. Navíc obsahuje 

methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou vyvolat alergické reakce. Alergické reakce 

se mohou někdy objevit až po nějaké době používání náplasti.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIDOCAINE Grünenthal  5% POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Lidocaine Grünenthal  5%  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Obvyklou denní dávkou přípravku je přiložení 1 až  3 náplastí podle velikosti bolestivé oblasti kůže. 

Přípravek Lidocaine Grünenthal  5% může být také rozstřižen na menší kousky  tak, aby  odpovídaly 

postižené oblasti. Nesmíte použít více než 3 náplasti najednou.

Přiložené náplasti musí být po 12 hodinách odstraněny, takže po dobu 12 hodin budete bez náplastí. 

Přípravek Lidocaine Grünenthal  5% můžete podle vlastního uvážení používat v denní i noční době.

Obvykle pocítíte určitou úlevu od bolesti první den použití náplasti, ale může trvat až 2-4 týdny, než se 

plně projeví protibolestivý účinek přípravku Lidocaine Grünenthal  5%. Jestliže i po této době budete 

ještě cítit značnou bolest, řekněte to prosím svému lékaři, protože musí být zvážen přínos léčby oproti 

možným rizikům (viz bod 2  „Čemu musíte věnovat pozornost“).

Váš lékař bude v pravidelných intervalech kontrolovat, jak dobře přípravek Lidocaine Grünenthal  5%  

účinkuje.

Než nalepíte náplast Lidocaine Grünenthal  5% na postižené místo

Jestliže je bolestivá oblast ochlupená, můžete chlupy ostříhat nůžkami. Neodstraňujte ochlupení 

holením.

Kůže musí být čistá a suchá.

Krémy a tekuté přípravky mohou být na postiženou oblast použity v období, kdy nemáte nalepenou 

náplast.

Po sprchování nebo po koupeli musíte před přiložením náplasti počkat, dokud Vaše kůže 

nezchladne.

Přiložení náplasti

1. krok: otevřete sáček a vyjměte 1 nebo více náplastí

otevřete sáček odtržením nebo odstřižením okraje podél vyznačené čáry

při použití nůžek dávejte pozor, abyste nepoškodili náplasti

vyjměte jednu nebo více náplastí podle velikosti bolestivé oblasti kůže

Krok 2: uzavřete sáček

sáček po použití pevně uzavřete

náplasti obsahují vodu a vyschly by, pokud by sáček nebyl správně uzavřen

Krok 3: upravte nůžkami náplast, pokud je to zapotřebí 

před odstraněním krycí vrstvy upravte v případě potřeby 

náplast nůžkami tak, aby velikost náplasti odpovídala 

velikosti bolestivé oblasti kůže 

Krok 4: odstraňte krycí vrstvu

odstraňte z náplasti průhlednou krycí vrstvu

snažte se nedotýkat samolepicí části náplasti

Krok 5: přiložte náplast a pevně ji na kůži přitiskněte

přiložte na bolestivou oblast kůže až 3 náplasti

přitiskněte náplast na kůži

tiskněte náplast nejméně 10 vteřin, aby pevně přilnula

ujistěte se, že je na kůži  přilepená celá včetně hran a rohů 

Náplast ponechte na kůži pouze 12 hodin

Je důležité, aby náplast byla v kontaktu s Vaší kůží pouze 12 hodin. Např. jestliže máte větší bolesti 

v noci, můžete přiložit náplast v 7 hodin večer a odstranit ji v 7 hodin ráno.

Máte-li větší bolesti ve dne než v noci, můžete přiložit náplast Lidocaine Grünenthal  5%  v 7 hodin 

ráno a odstranit ji v 7 hodin večer.

Koupel, sprchování a plavání

V době, kdy máte přiloženou náplast Lidocaine Grünenthal  5% ,byste se měl(a) úplně vyvarovat styku 

s vodou. Koupat, sprchovat se nebo plavat můžete v době, kdy nemáte přiloženu náplast. Po koupání 

nebo sprchování musíte před nalepením náplasti počkat, dokud Vaše kůže nezchladne.  

Jestliže se náplast odlepí

Velmi vzácně se může náplast částečně odlepit nebo odpadnout. Jestliže se to stane, pokuste se ji přilepit 

zpět na postižené místo. Jestliže nedrží, odstraňte ji a přilepte na stejné místo náplast novou.

Jak se náplast Lidocaine Grünenthal  5% odstraňuje

Starou náplast odstraňujte pomalu. Jestliže to nejde snadno, můžete ji před odstraněním na několik 

minut navlhčit teplou vodou.

Jestliže jste zapomněl(a) náplast odstranit po 12 hodinách

Starou náplast odstraňte hned, jakmile si to uvědomíte. Novou náplast můžete použít opět po 12 

hodinách.

Jestliže jste použíl(a) více náplastí Lidocaine Grünenthal  5%  

Jestliže použijete více náplastí než je zapotřebí, nebo je necháte přiložené příliš dlouho, může se zvýšit 

riziko vzniku nežádoucích účinků.

Jestliže jste zapomněl(a) použít náplast Lidocaine Grünenthal  5%  

V případě, že jste si zapomněl(a) po 12 hodinách bez náplasti přiložit náplast novou,  udělejte to ihned,

jakmile si to uvědomíte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Lidocaine Grünenthal  5% nežádoucí účinky, které se 

ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi.

Jestliže se v době přiložení náplasti objeví podráždění nebo pocity pálení, musíte náplast odstranit. Na 

podrážděnou oblast se nesmí přiložit další náplast, dokud podráždění nezmizí. 

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 osoby z 10, jsou uvedeny 

níže.

Vyskytují se v místě přiložení náplasti nebo v jejím okolí a zahrnují zarudnutí, vyrážku, svědění, pálení, 

zánět kůže a malé puchýřky.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 osoby ze 100 až 1 000 osob, 

jsou uvedeny níže.

Poškození kůže a kožní rány

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 osoby z 10 000, jsou 

uvedeny níže.

Otevřené rány, závažné alergické reakce a alergie.

5. JAK PŘÍPRAVEK LIDOCAINE Grünenthal  5%  UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Lidocaine Grünenthal  5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na sáčku a 

krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte sáček dobře uzavřený.

Po otevření sáčku musí být náplasti použity do 14 dnů.

Pokud si všimnete, že sáček byl poškozen, přípravek Lidocaine Grünenthal  5% nepoužívejte. V tomto 

případě  mohou být náplasti vyschlé a méně přilnavé.

Jak likvidovat náplast Lidocaine Grünenthal  5%  

Po použití náplast ještě obsahuje léčivou látku. Po sejmutí přeložte náplast v půli samolepicí vrstvou 

dovnitř tak, aby se lepicí vrstvy navzájem spojily, a náplast uložte mimo dosah dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lidocaine Grünenthal  5% obsahuje

Léčivou látkou je lidokain.

1 náplast o rozměru 10x 14 cm obsahuje 700 mg (5%m/m) lidokainu.

Pomocnými látkami jsou glycerol, krystalizující sorbitol 70%, sodná sůl karmelosy, propyleneglykol 

(E1520), močovina, kaolin, kyselina vinná, želatina, polyvinylalkohol, hydrát dihydroxyaluminium-

glycinátu, dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben (E218), propylparaben (E216), kyselina 

polyakrylová, natrium-polyakrylát, čištěná voda.

Podklad a odstranitelná krycí vrstva: pegoterát (PET).

Jak přípravek Lidocaine Grünenthal  5% vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivá náplast je 14 cm dlouhá a 10 cm široká. Je bílá, vyrobená z tkaniny a je označená „Lidocaine 

5%“. Náplasti jsou baleny v sáčcích, které lze opakovaně uzavírat, každý sáček obsahuje 5 náplastí.

Krabička obsahuje 5, 10, 20, 25  nebo 30 náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci  a výrobce

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen 

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod názvy:

Rakousko Lidocain Grünenthal

Belgie Lidocaϊne Grünenthal

Bulharsko Лидокаин Grünenthal

Kypr λιδοκαΐνη Grünenthal

Česká republika Lidocaine Grunenthal

Německo Lidocain LIBRAPHARM

Dánsko Lidocain Grunenthal

Estonsko Lidokaiin Grünenthal

Řecko λιδοκαΐνη Grünenthal

Španělsko Lidocaína Grünenthal

Finsko Lidocaine Grünenthal

Francie, Lidocaine Grünenthal

Maďarsko Lidokain Grünenthal

Irsko Lidocaine Grünenthal

Island Lidocaine Grünenthal

Itálie Lidocaina Formenti

Lotyšsko Lidokainas Grünenthal

Lucembursko Lidocaϊne Grünenthal

Litva Lidocaine Grünenthal

Malta Lidocaine Grünenthal

Norsko Lidokain Grünenthal

Polsko Lidokaina Grünenthal

Portugalsko Lidocaína Grünenthal

Rumunsko Lidocaina Grünenthal

Švédsko Lidokain Grünenthal

Slovinsko Lidokain Grünenthal

Slovenská republika Lidokaín Grünenthal

Velká Británie Lidocaine

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.2.2012