Advertisement

LIDOCAIN EGIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LIDOCAIN EGIS Kožní sprej, roztok 10%
 • Dávkování:
 • 10%
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X38G Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LIDOCAIN EGIS Kožní sprej, roztok 10%
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LIDOKAIN
 • Přehled produktů:
 • LIDOCAIN EGIS 10 %

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 01/ 691/99-C
 • Datum autorizace:
 • 15-09-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls34795/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Lidocain-EGIS 10 %

kožní sprej, roztok

lidocainum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je Lidocain-EGIS 10 % a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lidocain-EGIS 10 % používat

Jak se Lidocain-EGIS 10 % používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Lidocain-EGIS 10 % uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Lidocain-EGIS 10 % a k

čemu se používá

Lidokain, léčivá látka obsažená ve spreji, patří do skupiny lokálních anestetik. Lokální anestetika jsou

látky, které přechodně tlumí vedení vzruchů v buňkách nervové tkáně v místě aplikace. Po lokální

aplikaci nejprve utlumí pocit bolesti, poté vnímání tepla a dotyku.

Lidocain-EGIS 10 % lze použít ve všech případech, kdy je třeba provést znecitlivění kůže a sliznic.

Používá se například v případě menších zákroků ke znecitlivění operační plochy nebo místa vpichu.

Lidokain se používá při zákrocích v dutině ústní, v uchu, nose nebo krku, v gynekologii a porodnictví,

při ošetření kůže, před zavedením různých sond nebo v případě vyšetření dutin vnitřních orgánů

(endoskopie).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Lidocain-EGIS 10 % po

užívat

Nepo

užívejte

Lidocain-EGIS 10 %

jestliže jste alergický(á) na lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže máte velmi pomalý srdeční tep, těžkou poruchu srdeční funkce (kardiogenní šok),

sníženou funkci levé komory, poruchu vedení vzruchů v srdci (AV blok II. nebo III. stupně,

Adams-Stokesův syndrom, syndrom chorého sinu);

při snímání zubního otisku, pokud je použita sádra. protože hrozí riziko aspirace (vdechnutí

předmětu nebo tekutiny).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Lidocain-EGIS 10 % se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Informujte svého lékaře, pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin, problémy se srdcem

nebo epilepsii.

Pokud Vám bylo někdy řečeno, že máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny vzácnou nemoc krevního

barviva s názvem "porfyrie", informujte o tom lékaře.

Při podání přípravku Lidocain-EGIS 10 % je třeba zabránit vniknutí lidokainu do dýchacích

cest, zvýšená opatrnost je nutná v případě aplikace do hltanu. Při podání do dutiny ústní hrozí

riziko vdechnutí nebo obtížného polykání a riziko pokousání jazyka nebo tváře.

Jestliže se lidokain aplikuje na poraněnou nebo zhnisanou kůži nebo sliznici, je třeba podat nižší

dávku.

Při aplikaci přípravku Lidocain-EGIS 10 % je třeba nádobku držet ve svislé poloze. Sprej nesmí přijít

do kontaktu s očima.

Děti

a dospívající

Použití v dutině ústní, zejména u dětí, s sebou nese riziko poruchy polykání a následného vdechnutí

předmětu

nebo

tekutiny.

Vzhledem

k znecitlivění

jazyka

sliznice

tváří

existuje

riziko

jejich

pokousání.

Další léčivé přípravky a

Lidocain-EGIS 10 %

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zvlášť informujte lékaře, pokud užíváte přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (antiarytmika).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není-li dostupný bezpečnější způsob ošetření, lze lidokain použít i v těhotenství.

Lidokain se vylučuje do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem, zda můžete po aplikaci

přípravku kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Poraďte se se svým lékařem, zda po aplikaci tohoto přípravku můžete řídit (záleží na velikosti dávky a

místu podání).

Lidocain-EGIS 10 % obsahuje propylenglykol

Přípravek obsahuje propylenglykol a může způsobit podráždění kůže.

3.

Jak se Lidocain-EGIS 10 %

používá

Přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra.

Doporučená dávka:

Obvykle postačí 1 až 3 stisknutí spreje. K znecitlivění dojde během jedné minuty a trvá 5 až 6 minut.

Vyvolané znecitlivění pomalu mizí do 15 minut.

Po

užití u dětí a dospívajících

Lidocain-EGIS 10 % lze použít u dětí a dospívajících od 4 let.

K odstranění strachu vyvolaného u dětí stříknutím lze požadované množství přípravku nanést a vatový

tampón, který se potom použije k potření ošetřovaného místa.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

V okamžiku aplikace spreje se může objevit pocit mírného pálení, který zmizí, jakmile přípravek

začne účinkovat (do jedné minuty). V místě aplikace se může také objevit přechodné zarudnutí, změny

citlivosti a otok. Po aplikaci na sliznici hrtanu se může objevit bolest v krku, chrapot a přechodná

ztráta hlasu. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů ji nelze

určit).

Dále se mohou objevit celkové nežádoucí účinky:

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10000)

Kopřivka, otok rtů, úst nebo hrdla, které vede k obtížnému polykání nebo dýchání (alergická reakce),

zúžení průdušek a problémy s dýcháním, nervozita, vzrušení, závrať, ospalost, křeče a ztráta vědomí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Může se objevit pokles krevního tlaku, pomalý srdeční tep nebo i srdeční zástava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Lidocain-EGIS 10

% uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Lidocain-EGIS 10 % obsahuje

Léčivou látkou je lidocainum 3,80 g v nádobce.

Jedno stisknutí dávkovacího ventilu: 4,6 mg lidokainu.

Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, propylenglykol, ethanol 96 %.

Jak Lidocain-EGIS 10 %

vypadá a co obsahuje toto balení

Lidocain-EGIS 10 % je bezbarvý ethanolický roztok s charakteristickou mátovou vůní.

balen

v hnědé

skleněné

nádobce

s mechanickým

rozprašovačem

z plastické

hmoty

LHPE

uzávěrem.

Velikost balení: 38 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38, 1106 Budapešť

Maďarsko

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC

Körmend, Mátyás király utca 65.

H-9900 Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

17. 2. 2017

Advertisement