Advertisement

Libeo pro psy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Libeo pro psy 10 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Libeo pro psy 10 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Sulfonamidy, prostý
 • Přehled produktů:
 • 9904324 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904325 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904326 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904327 - 12 x 10 tableta - blistr - -; 9904328 - 20 x 10 tableta - blistr - -; 9904731 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904732 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904733 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904734 - 12 x 10 tableta - blistr - -; 9904735 - 20 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/047/15-C
 • Datum autorizace:
 • 21-04-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Libeo 10 mg žvýkací tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

200 avenue de Mayenne – Zone

Industrielle des Touches

53000 Laval

Francie

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverne

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Libeo 10 mg žvýkací tablety pro psy

Furosemidum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta o hmotnosti 330 mg obsahuje:

Léčivá látka

Furosemidum............................................................10 mg

Žvýkací tableta

Béžová tableta tvaru jetelového listu. Tablety lze dělit na stejné čtvrtiny.

4.

INDIKACE

Léčba ascitu a otoků, zejména v důsledku srdečních onemocnění.

5.

KONTRAINDIKACE

Přípravek nepoužívejte u psů s hypovolémií, hypotenzí nebo dehydratací.

Nepoužívat v případě selhání ledvin provázeného anurií.

Nepoužívat v případě deficitu elektrolytů.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na furosemid, sulfonamidy nebo na některou z

pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Je možná zkřížená reaktivita na sulfonamidy.

Ve vzácných případech se může vyskytnout měkká stolice. Tyto příznaky jsou přechodné a

mírné a nevyžadují přerušení léčby

V důsledku diuretického působení furosemidu může dojít k hemokoncentraci a k poruchám

krevního oběhu. Dlouhodobá léčba může mít za následek deficit elektrolytů (včetně

hypokalémie a hyponatrémie) a dehydrataci.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

1 až 5 mg furosemidu/ 1 kg ž.hm. denně, t.j.,pro přípravek LIBEO 10 mg, ½ až 2,5 tablety na

5 kg ž.hm., jednou až dvakrát denně podle závažnosti otoků či ascitu.

Příklad dávkování 1 mg/kg pro jedno podání:

Tablety pro jedno

podání

LIBEO 10 mg

2 – 3,5 kg

3,6 – 5 kg

5,1 – 7,5 kg

7,6 –10 kg

10,1 – 12,5 kg

1 1/4

12,6 – 15 kg

1 1/2

Pro psy 15,1 - 50 kg ž.hm. použijte tablety Libeo 40 mg.

Pro udržovací léčbu musí být dávka veterinárním lékařem upravena na nejnižší účinnou

dávku v závislosti na klinické odpovědi psa na léčbu.

Dávku a dávkovací schéma je v některých případech nutné upravit s ohledem na zdravotní

stav zvířete.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety jsou ochucené a mohou být smíchány s malým množstvím krmiva podaným před

hlavním krmením, nebo je lze podat přímo do tlamy

Podání přípravku pozdě večer může vést k obtěžující produkci moče v průběhu noci.

Pokyny k dělení tablet: Položte tabletu na rovný povrch se stranou s rýhou dolů k povrchu

(konvexní stranou nahoru). Lehkým vertikálním tlakem špičkou ukazováčku na střed tablety

rozlomíte tabletu po šířce na dvě poloviny. Chcete-li tabletu rozdělit na čtvrtiny, lehkým

tlakem ukazováčku na střed jedné poloviny ji rozlomíte po délce.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Všechny částečně použité tablety je nutno vrátit do otevřeného blistru a použít do 72 hodin

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Terapeutická účinnost může být snížena zvýšeným příjmem vody. Pokud to stav zvířete

dovolí, je nutno během léčby příjem vody omezit na fyziologicky běžné množství.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Protože jsou tablety ochucené, je nutno je uchovávat na bezpečném místě mimo dosah

zvířat.

Furosemid je nutno používat opatrně v případě, že se u zvířete vyskytuje porucha rovnováhy

elektrolytů a vody, v případě porušené funkce jater (může vyvolat jaterní kóma) a u zvířat s

diabetes mellitus. V případě dlouhodobé léčby je nutno často monitorovat stav hydratace a

sérové elektrolyty.

1-2 dny před a po zahájení léčby diuretiky a inhibitory ACE je nutno monitorovat renální

funkce a stav hydratace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na furosemid by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem. Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste citliví na sulfonamidy, neboť přecitlivělost na

sulfonamidy může vést k přecitlivělosti na furosemid. Jestliže u vás dojde po expozici

k rozvoji příznaků, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto

upozornění. Otok obličeje, rtů nebo očí nebo potíže s dýcháním představují závažnější

příznaky, které vyžadují bezodkladnou lékařskou péči.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie prokázaly teratogenní účinky.

Bezpečnost přípravku nebyla stanovena u březích a laktujících fen, furosemid se vylučuje

mlékem.

U březích a laktujících zvířat použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Souběžné použití léčiv ovlivňujících elektrolytovou rovnováhu (kortikosteroidy, jiná diuretika,

amphotericin B, srdeční glykosidy) vyžaduje pečlivé monitorování.

Souběžné použití aminoglykosidů nebo cefalosporinů může zvýšit riziko nefrotoxicity.

Furosemid může zvyšovat riziko alergie na sulfonamidy.

Furosemid může u diabetických zvířat měnit potřebnou dávku inzulinu.

Furosemid může snižovat vylučování nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).

V závislosti na odpovědi zvířete na léčbu může být při dlouhodobé léčbě v kombinaci s

inhibitory ACE nutné upravit dávkování.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit přechodnou hluchotu, problémy s

elektrolytovou a vodní rovnováhou, účinky na CNS (letargie, koma, epileptické záchvaty) a

kardiovaskulární kolaps.

Léčba je symptomatická

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

Krabička s 10 tabletami

Krabička s 20 tabletami

Krabička se 100 tabletami

Krabička se 120 tabletami

Krabička s 200 tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

8-12-2017

Food supplements for developing muscle or reducing body fat

Food supplements for developing muscle or reducing body fat

The national nutrivigilance scheme has collected several reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements for athletes seeking to develop muscle or reduce body fat. These reports, and the widespread consumption of these types of products in several sports disciplines, have led ANSES to draw attention to the potential health risks. Effects that are potentially serious, primarily cardiovascular (tachycardia, arrhythmia and stroke) and psychological (anxiety and mo...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

21-6-2017

 Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

The Danish Medicines Agency has evaluated a Danish meta-analysis made by the Copenhagen Trial Unit on the effects of antidepressants (SSRIs). The analysis attracted extensive media coverage. In connection with a consultation of the Danish Parliament’s Health and Senior Citizen's Committee, the Danish Medicines Agency has made a thorough evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants prepared by the Copenhagen Trial Unit (CTU). The CTU’s meta-analysis attracted considerable media coverage earlie...

Danish Medicines Agency

19-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Bumex

Lasix vs. Bumex

Lasix (furosemide) and Bumex (bumetanide) are loop diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. Lasix and Bumex may be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Thiazides

Lasix vs. Thiazides

Lasix (furosemide) and thiazides are types of diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. They may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-1-2018

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

21-3-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet

Updated Date: Mar 21, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement