Advertisement

LEXAURIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEXAURIN Tableta 3MG
 • Dávkování:
 • 3MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEXAURIN Tableta 3MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BROMAZEPAM
 • Přehled produktů:
 • LEXAURIN 3

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 70/ 010/84-B/C/PI/002/13
 • EAN kód:
 • 8594172160690
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls112105/2015, sukls112133/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Lexaurin 1,5

tablety

Lexaurin 3

tablety

bromazepamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Lexaurin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lexaurin užívat

Jak se přípravek Lexaurin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Lexaurin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Lexaurin a k čemu se používá

Přípravek Lexaurin je určen ke krátkodobé léčbě závažných stavů úzkosti, včetně stavů úzkosti

souvisejících s různým onemocněním či poruchou. Přípravek Lexaurin je také určen jako doplňková

léčba abstinenčních reakcí u alkoholizmu. Přípravek Lexaurin se užívá pouze v případech, kdy jsou

příznaky závažné, omezující nebo způsobují pacientovi nesnesitelné utrpení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lexaurin užívat

Neužívejte přípravek Lexaurin

jestliže jste alergický(á) na bromazepam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažnou poruchu dýchání,

jestliže trpíte stavem, kdy přestanete dýchat, zatímco spíte (spánková apnoe),

jestliže

Vám

byla

diagnostikována

myasthenia

gravis

(onemocnění

způsobující

svalovou

slabost),

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lexaurin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se se svým lékařem, pokud:

si všimnete, že účinek tablet oslabuje poté, co jste je několik týdnů užíval(a) (tolerance).

máte

obavy

fyzické

psychické

závislosti způsobené bromazepamem. Pokud nechcete

přerušit léčbu, můžete být na tomto léku psychicky závislý(á). Pokud máte fyzickou závislost na

léku, zastavení léčby je doprovázeno abstinenčními příznaky (viz bod 3. Jestliže jste přestal(a)

užívat přípravek Lexaurin). Riziko závislosti je větší se zvyšováním dávky a délky léčby, a je

vyšší u pacientů, kteří v minulosti zneužívali alkohol nebo léky. Z tohoto důvodu musí být léčba

co nejkratší.

jste v minulosti zneužíval(a) alkohol, léky nebo jiné drogy.

jste měl(a) poruchy paměti. Ztráta paměti může nastat několik hodin po užití přípravku.

máte neočekávané reakce, např. neklid, zvýšený pohybový neklid, podrážděnost, agresivita,

falešné představy, hněv, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování, delirium a jiné

poruchy chování. Tyto neočekávané nežádoucí účinky se vyskytují častěji u starších pacientů.

trpíte závažnou depresí (riziko sebevraždy).

máte poruchu funkce ledvin nebo jater.

máte nějaké psychiatrické onemocnění.

Děti a dospívající

Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Lexaurin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Lexaurin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Než začnete současně s přípravkem Lexaurin užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.

Léky účinkující na centrální nervový systém (léky k léčbě některých duševních poruch, poruch

spánku, k léčbě závažné bolesti nebo léky k léčbě alergií s tlumivým účinkem) mohou zvyšovat

zklidňující účinek přípravku Lexaurin, proto při současném užívání těchto léků je třeba opatrnosti.

Současné požívání alkoholických nápojů zvyšuje účinky přípravku Lexaurin.

Účinek bromazepamu může být zesílen při současném užívání

bromazepamu s některými léky

(ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin).

Přípravek Lexaurin s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek užívejte před jídlem nebo při jídle, zapijte tekutinou.

Po dobu užívání přípravku se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Lexaurin se nedoporučuje užívat během těhotenství, s výjimkou naléhavých případů, kdy

přínos pro matku převáží riziko pro plod. Pozorování u lidí ukázala, že benzodiazepiny mohou

poškozovat nenarozené dítě.

Lexaurin se vylučuje do mateřského mléka, proto má být kojení během léčby ukončeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lexaurin ovlivňuje schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit

motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a

koordinaci pohybů.

Přípravek Lexaurin obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Lexaurin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování vždy určí lékař. Léčba začíná nízkými dávkami, které mohou být zvyšovány až do

dosažení žádaného účinku.

Doporučené dávky jsou:

Dospělí:

Dávka se pohybuje v rozmezí 1,5 - 3 mg dvakrát až třikrát denně. U pacientů v nemocnici může

být dávkování vyšší, v rozmezí 6 - 12 mg dvakrát až třikrát denně.

Starší

pacienti,

pacienti

s poruchou

funkce

ledvin

nebo

jater,

pacienti

dechovou

nedostatečností:

Dávka musí být snížena kvůli individuálním rozdílům v citlivosti na léčbu.

Obvykle dostanete polovinu denní dávky uvedené výše.

Děti a dospívající do 18 let věku:

Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena. Proto se

přípravek Lexaurin této věkové skupině nepodává.

Délka léčby má být co nejkratší a nesmí i s obdobím snižování dávky překročit 8 až 12 týdnů. Při

dlouhodobé léčbě nesmí být náhle užívání léku přerušeno, dávky musí být snižovány postupně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lexaurin, než jste měl(a)

Užití většího množství tablet přípravku Lexaurin může způsobit zmatenost, hluboký spánek, svalovou

slabost, zhoršené reflexy, ztrátu paměti, dechovou nedostatečnost a v závažných případech stav

hlubokého bezvědomí.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lexaurin

Pokud si zapomenete vzít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté užijte další dávku v obvyklý

čas.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lexaurin

Bromazepam může způsobit fyzickou a psychickou závislost. Riziko je nejvyšší u vysokých dávek a

dlouhého období léčby a je vyšší u pacientů, kteří již dříve zneužívali alkohol nebo léky.

Náhlé zastavení léčby způsobuje abstinenční příznaky (např. bolest hlavy, průjem, bolest svalů,

závažná úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a ve vážných případech depersonalizace

(pocit odosobnění), derealizace (pocit neskutečnosti okolí), hyperakuze (zvýšená citlivost na zvuk),

necitlivost, pocit mravenčení v končetinách, přecitlivělost na světlo, hluk a dotek, halucinace a

epileptické záchvaty). Abstinenční příznaky se mohou objevit několik dní po ukončení léčby.

Z tohoto důvodu nesmí být léčba přípravkem Lexaurin ukončena náhle; dávka má být postupně

snižována podle pokynů Vašeho lékaře. Při ukončování léčby se mohou znovu objevit příznaky

onemocnění, kvůli kterým byla léčba zahájena.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

Přecitlivělost, šok způsobený reakcí z přecitlivělosti, otok obličeje a hrdla (angioedém), zmatenost,

emoční porucha, porucha libida, léková závislost, zneužívání léku, abstinenční syndrom, deprese,

paradoxní reakce (neklid, pohybový neklid, podrážděnost, agresivita, falešné představy, hněv, noční

můry,

halucinace,

psychózy,

nevhodné

chování),

porucha

paměti

(problémy

zapamatováním

nových věcí), ospalost, bolest hlavy, závrať, snížená bdělost, potíže s kontrolou pohybů, dvojité

vidění, srdeční selhání, dýchací potíže, pocit na zvracení, zvracení, zácpa, kožní reakce (vyrážka,

svědění, kopřivka), svalová slabost, zadržování moči, únava, pády, zlomeniny (riziko pádů a zlomenin

je zvýšené u pacientů, kteří současně užívají léky na zklidnění nebo pijí alkoholické nápoje, a u

starších osob).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Lexaurin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

krabičce

dobou

použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Lexaurin obsahuje

Lexaurin 1,5

Léčivou látkou je bromazepam. Jedna tableta obsahuje bromazepamum 1,5 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát,

mastek.

Lexaurin 3

Léčivou látkou je bromazepam. Jedna tableta obsahuje bromazepamum 3 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát,

mastek, sodná sůl erytrozinu.

Jak přípravek Lexaurin vypadá a co obsahuje toto balení

Lexaurin 1,5: bílé, na obou stranách vypouklé tablety, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má

pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení: 28 a 30 tablet.

Lexaurin 3: růžové, na obou stranách vypouklé tablety, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má

pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení: 28 a 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Upozornění na odlišný název přípravku:

Tyto léčivé přípravky jsou v České republice registrovány pod názvem Lexaurin 1,5 a Lexaurin 3. Na

vnitřním obalu přípravku (blistru) je uveden název Lexaurin. Pod tímto názvem jsou tyto léčivé

přípravky registrovány v členské zemi EHP (Slovensko), ze které jsou dováženy.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Souběžný dovozce

Kabu Pharma s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.10.2015.

Advertisement