Advertisement

LEVOPRONT KAPKY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEVOPRONT KAPKY Perorální kapky, roztok 60MG/ML
 • Dávkování:
 • 60MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální kapky, roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 15ML II Uzávěr s kapátkem
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEVOPRONT KAPKY Perorální kapky, roztok 60MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVODROPROPIZIN
 • Přehled produktů:
 • LEVOPRONT KAPKY

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 36/ 555/99-C
 • Datum autorizace:
 • 06-09-2012
 • EAN kód:
 • 8024825000191
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls39320/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levopront kapky

Levodropropizinum

Kapky k vnitřnímu užití, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků, sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Levopront kapky a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront kapky užívat

Jak se přípravek Levopront kapky užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Levopront kapky uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Levopront kapky a k čemu se používá

Přípravek Levopront kapky patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel.

Léčivá látka obsažená v přípravku – levodropropizin - mírní kašel bez ovlivnění centra kašle.

Přípravek Levopront kapky se užívá k symptomatické léčbě (léčba příznaků) suchého dráždivého

neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu).

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront kapky užívat

Neužívejte přípravek Levopront kapky:

jestliže jste alergický(á) na levodropropizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

při produktivním kašli (kašel s hlenem).

při zhoršené funkci sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie).

při těžkých poruchách jater.

v průběhu těhotenství.

v době kojení.

přípravek nesmí užívat děti do 2 let.

Upozornění a opatření

Při vážném poškození funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají

obecně změněnou citlivost k různým druhům léčiv.

Další léčivé přípravky a přípravek Levopront kapky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Klinické

studie

neprokázaly

žádnou

interakci

(vzájemné

působení)

s léky

užívanými

k léčbě

onemocnění dýchacích cest, jako jsou beta-2-agonisté, metylxantiny a jejich deriváty, kortikosteroidy,

antibiotika, mukoregulátory a

antihistaminika

(léky k léčbě astmatu, zánětu, bakteriální infekce,

produktivního

kašle

alergií).

Zvýšené

opatrnosti

však

třeba

dbát

při

současném

užívání

benzodiazepinů (léky k léčbě epilepsie a psychických poruch) – může dojít k zesílení tlumivého

účinku.

O vhodnosti současného užívání přípravku Levopront kapky s jinými léky se poraďte s lékařem nebo

lékárníkem.

Přípravek Levopront kapky s jídlem a pitím

Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

neužívejte přípravek Levopront kapky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Levopront kapky nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti

vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů.

Přípravek Levopront kapky obsahuje:

methylparaben, který může způsobit alergické reakce,

propylenglykol, který může vyvolat příznaky jako po požití alkoholu.

3.

Jak se přípravek Levopront kapky užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno toto dávkování:

Dospělí a děti starší 12 let věku:

20 kapek (to je 1 ml, což odpovídá 60 mg levodropropizinu) 3krát denně s intervalem mezi dávkami

alespoň 6 hodin.

Děti starší 2 let:

1 mg/kg 3krát denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin, celková denní dávka je 3 mg/kg.

Každá kapka obsahuje 3 mg levodropropizinu - váhu dítěte vydělte 3 a dostanete počet kapek pro

jednotlivou dávku.

Například:

dítě o hmotnosti 15 kg - pět kapek až 3krát denně,

dítě o hmotnosti 18 kg - šest kapek až 3krát denně.

Levopront kapky je možné naředit polovinou sklenice vody.

Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody.

Otevření lahvičky:

Stlačte uzávěr a zároveň odšroubujte.

Při dávkování držte lahvičku ve svislé poloze, aby se kapky dobře počítaly.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levopront kapky, než jste měl(a)

Vyhledejte svého lékaře, který může případně udělat následující opatření: výplach žaludku, užití

aktivního uhlí, nitrožilní přívod tekutin, event. může být zapotřebí udržování nebo podporování

životně důležitých funkcí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levopront kapky

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud jste si vzali menší dávku, můžete chybějící množství užít tentýž den. Dbejte ale na předepsaný

časový odstup. Příští dávku užijte v původně stanoveném čase.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Na základě odhadu počtu pacientů vystavených účinkům levodropropizinu podle prodaných balení

přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500 000

se objevil nežádoucí účinek.

Velmi vzácně

(výskyt < 1/10 000)

se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, otok podkoží, kožní reakce.

Byl hlášen jeden případ epidermolýzy (odlučování zevní vrstvy kůže epidermis s tvorbou puchýřů)

s fatálním koncem.

Gastrointestinální poruchy:

Bolesti žaludku a břišní oblasti, nevolnost, zvracení, průjem.

Byly hlášeny dva případy zánětu jazyka a aftové stomatitidy (zánět sliznice dutiny ústní).

Cholestatická hepatitida (forma žloutenky) a hypoglykemické kóma (bezvědomí v důsledku nízké

hladiny cukru v krvi) byly hlášeny u starší ženy, která současně užívala perorální hypoglykemika

(léky na snížení hladiny cukru v krvi).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Alergické a anafylaktoidní (podobná alergické) reakce, celková malátnost.

Byly hlášeny jednotlivé případy otoku postihujícího celé tělo, náhlé krátké mdloby a celkové tělesné

slabosti.

Poruchy nervového systému:

Točení hlavy, závratě, třes, mravenčení.

Byl hlášen jeden případ křečí a jeden případ malého epileptického záchvatu.

Srdeční poruchy:

Bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak.

Byl hlášen jeden případ poruchy srdečního rytmu.

Psychiatrické poruchy:

Podrážděnost, ospalost, odosobnění.

Respirační a hrudní poruchy:

Dušnost, kašel, otok respiračního traktu.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Celková tělesná slabost a slabost dolních končetin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích

účinků můžete

přispět k

získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Levopront kapky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Levopront kapky obsahuje

Léčivou látkou je levodropropizinum, 1 ml kapek (tj. 20 kapek) obsahuje 60 mg levodropropizinu.

Dalšími pomocnými látkami jsou: propylenglykol, xylitol, sodná sůl sacharinu, methylparaben,

aroma lesních plodů, anýzové aroma, kyselina citronová, čištěná voda.

Jak přípravek Levopront kapky vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirá kapalina s vůní lesního ovoce a anýzu.

Velikost balení: 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dompé Farmaceutici S.p.A.

Via San Martino 12

20122 Milano

Itálie

Výrobce:

Dompé farmaceutici S.p.A.

Via Campo di Pile

67100 L´Aquila

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.2.2015.

Advertisement