LEVOFLOXACIN +PHARMA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEVOFLOXACIN +PHARMA Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEVOFLOXACIN +PHARMA Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVOFLOXACIN
 • Přehled produktů:
 • LEVOFLOXACIN +PHARMA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 42/ 171/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp. zn. sukls68111/2014, sukls68108/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levofloxacin +pharma 250 mg

Levofloxacin +pharma 500 mg

potahované tablety

levofloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Levofloxacin +pharma a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levofloxacin +pharma užívat

3. Jak se přípravek Levofloxacin +pharma užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Levofloxacin +pharma uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Levofloxacin +pharma a k čemu se používá

Název Vašeho přípravku je Levofloxacin +pharma. Levofloxacin +pharma obsahuje léčivou

látku

levofloxacin.

Levofloxacin

patří

skupiny

léčivých

látek

zvaných

antibiotika.

Levofloxacin je tzv. chinolonové antibiotikum. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které infikují

Váš organismus.

Přípravek Levofloxacin +pharma se užívá k léčbě infekcí:

dutin

plic, u pacientů s dlouhodobými dýchacími potížemi nebo zápalem plic

močových cest, včetně ledvin nebo močového měchýře

prostaty, pokud jde o dlouhotrvající infekci

kůže a podkožní tkáně včetně svalů. Někdy se používá pojem „měkké tkáně“.

Za některých zvláštních okolností může být přípravek Levofloxacin +pharma použit pro

snížení

pravděpodobnosti

vzniku

plicního

onemocnění

snětí

slezinnou

(anthrax)

nebo

zhoršení onemocnění poté, co jste se setkal(a) s bakterií, která anthrax způsobuje.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levofloxacin +pharma užívat

Neužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře:

jestliže

jste

alergický(á)

levofloxacin,

jiná

chinolonová

antibiotika

jako

moxifloxacin,

ciprofloxacin

nebo

ofloxacin

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Známky alergické reakce zahrnují: vyrážku, problémy s

polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, krku nebo jazyka.

jestliže máte epilepsii.

pokud se u Vás někdy objevily potíže se šlachami jako je zánět šlach (tendinitida) v

souvislosti s léčbou chinolonovými antibiotiky. Šlacha je silný provazec, který upíná

svaly ke kostem.

pokud jste dítě nebo dospívající a Vaše tělo stále roste.

pokud jste těhotná, mohla byste otěhotnět nebo si myslíte, že možná jste těhotná.

pokud kojíte.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká cokoli výše uvedeného. Nejste-li si

jistý(á), řekněte to lékaři nebo lékárníkovi před tím, než začnete přípravek Levofloxacin

+pharma užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat, pokud:

je Vám 60 a více let,

užíváte kortikosteroidy někdy také zvané jen steroidy (viz Další léčivé přípravky a

přípravek Levofloxacin +pharma),

jste někdy měl(a) záchvat,

u Vás někdy došlo k poškození mozku v důsledku mrtvice nebo poranění,

máte problémy s ledvinami,

máte

poruchu

enzymu

glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy,

tzv.

deficit

glukóza-6-fosfát

dehydrogenázy. Při užívání tohoto léčivého přípravku se u Vás s větší pravděpodobností

mohou vyskytnout závažné problémy s krví.

máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) psychické problémy,

jste někdy měl(a) problémy se srdcem. Při užívání léčivých přípravků tohoto typu je

zapotřebí opatrnosti, pokud trpíte vrozeným prodloužením QT intervalu nebo jím trpěl

někdo z Vaší rodiny (prodloužení QT intervalu je možné zjistit z EKG, tj. ze záznamu

elektrické činnosti srdce), pokud máte nerovnováhu solí v krvi (zejména nízkou hladinu

draslíku nebo hořčíku v krvi), pokud máte velmi pomalý rytmus srdce (bradykardie),

máte slabé srdce (selhání srdce), někdy jste prodělal(a) infarkt myokardu, jste žena nebo

starší pacient anebo užíváte jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit abnormální

změny na EKG nebo užíváte antagonisty vitamínu K (např. warfarin) z důvodu možného

zvýšení koagulačních testů a/nebo krvácení (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek

Levofloxacin +pharma).

máte cukrovku,

jste již někdy měl(a) problémy s játry,

jestliže trpíte onemocněním myasthenia gravis.

Nejste-li si jistý(á), zda se Vás týkají výše uvedené informace, poraďte se s lékařem nebo s

lékárníkem dříve, než začnete přípravek Levofloxacin +pharma užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Levofloxacin +pharma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Levofloxacin +pharma totiž může ovlivňovat

účinek jiných léků, stejně tak jako jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Levofloxacin

+pharma.

Informujte lékaře zejména v případech, kdy užíváte některý z níže uvedených léků. Je

to proto, že při současném užívání s přípravkem Levofloxacin +pharma se může zvýšit

pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Kortikosteroidy,

někdy

zvané

též

steroidy,

užívané

léčbě

zánětu.

Můžete

být

náchylnější k zánětům a/nebo k přetržení šlach.

Antagonisty vitaminu K, jako je warfarin – používá se k ředění krve. Může snáze

docházet

krvácení.

Možná

bude

zapotřebí

provádět

pravidelně

krevní

testy

kontrolu krevní srážlivosti.

Theofylin

používá

léčbě

problémů

dýcháním.

Při

současném

užívání

přípravkem Levofloxacin +pharma může být častější výskyt záchvatů.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) užívané na bolest a zánět, jako je kyselina

acetylsalicylová, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen a indomethacin. Při současném užívání

s přípravkem Levofloxacin +pharma může být častější výskyt záchvatů.

Cyklosporin – užívá se po transplantacích orgánů. Může být pravděpodobnější výskyt

nežádoucích účinků cyklosporinu.

Léčivé přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují srdeční činnost. Jde o léčivé přípravky

užívané k léčbě abnormálního srdečního rytmu (tzv. antiarytmika jako je chinidin,

hydrochinidin, disopyramid, sotalol, dofetilid, ibutilid a amiodaron), léky na depresi (tzv.

tricyklická

antidepresiva

jako

amitryptilin

imipramin),

léky

psychiatrická

onemocnění (antipsychotika) a na bakteriální infekce (makrolidová antibiotika jako je

erythromycin, azithromycin a klarithromycin).

Probenecid (užívaný k léčbě dny) a cimetidin (užívaný k léčbě vředů a pálení žáhy). Při

současném užívání levofloxacinu a některého z těchto léčivých přípravků je zapotřebí

zvláštní opatrnosti. Pokud máte problémy s ledvinami, může Vám lékař předepsat nižší

dávku.

Neužívejte

přípravek

Levofloxacin

+pharma

současně

s

následujícími

léčivými

přípravky,

protože

může

dojít

k

ovlivnění

účinku

tablet

přípravku

Levofloxacin

+pharma:

Tablety s obsahem železa (na anemii), potravinové doplňky obsahující zinek, antacida

obsahující hořčík nebo hliník (užívají se na pálení žáhy), didanosin nebo sukralfát

(užívají se na žaludeční vředy). Viz také bod 3 „Pokud již užíváte tablety železa,

potravinové doplňky se zinkem, antacida didanosin nebo sukralfát“.

Testy na přítomnost opiátů v moči

U pacientů léčených přípravkem Levofloxacin +pharma se při provádění testů z moči mohou

objevit falešně pozitivní výsledky na přítomnost opiátů (silné léky proti bolesti). Pokud lékař

předepíše testy z moči, informujte ho, že užíváte tablety přípravku Levofloxacin +pharma.

Testy na tuberkulózu

Tento léčivý přípravek může zapříčinit falešně negativní výsledky některých testů, které se

používají v laboratoři pro zjištění přítomnosti bakterie vyvolávající onemocnění tuberkulózou.

Těhotenství a kojení

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud:

jste těhotná, mohla byste otěhotnět nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná,

kojíte nebo kojení plánujete.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání tohoto léčivého přípravku se mohou objevit nežádoucí účinky, např. závratě,

ospalost, točení hlavy (vertigo), nebo poruchy zraku. Některé z nich mohou nepříznivě

ovlivnit Vaši pozornost a schopnost rychle reagovat. Proto za těchto okolností neřiďte

motorové vozidlo ani neprovádějte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Levofloxacin +pharma obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým

lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Levofloxacin +pharma užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku

Tablety přípravku Levofloxacin +pharma se užívají ústy.

Tabletu spolkněte vcelku a zapijte sklenicí vody.

Tablety je možné užívat spolu s jídlem nebo mezi jídly.

Ochrana kůže před slunečním zářením

Během léčby tímto přípravkem a 2 dny po jejím ukončení se vyhýbejte přímému slunečnímu

záření.

Vaše

kůže

totiž

bude

mnohem

citlivější

slunce,

pokud

nebudete

řídit

následujícími doporučeními, může dojít ke zčervenání, pálení nebo v závažnějších případech

ke vzniku puchýřů.

Ujistěte se, že jste použil(a) krém na opalování s vysokým faktorem.

Vždy si berte klobouk a oděv, který Vám zakryje ruce i nohy.

Nechoďte do solária.

Pokud již užíváte tablety železa, potravinové doplňky se zinkem, antacida, didanosin

nebo sukralfát

Neužívejte

tyto

léčivé

přípravky

současně

přípravkem

Levofloxacin

+pharma.

Můžete je užít nejdříve 2 hodiny před nebo po užití přípravku Levofloxacin +pharma.

Jaké množství budete užívat

Váš lékař rozhodne o tom, kolik tablet přípravku Levofloxacin +pharma budete užívat.

Dávka bude záviset na typu infekce a na tom, jakou oblast Vašeho těla infekce

postihuje.

Trvání léčby bude záviset na závažnosti Vaší infekce.

Pokud se Vám zdá, že účinek přípravku je příliš silný nebo slabý, neměňte si sám(a)

dávku, ale poraďte se se svým lékařem.

Dospělí a starší pacienti

Infekce vedlejších nosních dutin

dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou denně

nebo

jednu tabletu přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou denně

Infekce plic u pacientů s dlouhodobými dýchacími obtížemi

dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou denně

nebo

jednu tabletu přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou denně

Zápal plic

dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou nebo dvakrát denně

nebo

jednu tabletu přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou nebo dvakrát denně

Infekce močových cest včetně infekce ledvin nebo močového měchýře

jednu nebo dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou denně

nebo

půl tablety nebo jednu tabletu přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou denně

Infekce prostaty

dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou denně

nebo

jedna tableta přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou denně

Infekce kůže a podkožní tkáně, včetně svalů

dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou nebo dvakrát denně

nebo

jedna tableta přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou nebo dvakrát denně

Vystavení vdechnutí anthraxu

dvě tablety přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg jednou denně

nebo

jedna tableta přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg jednou denně

Dospělí a starší pacienti s poruchou funkce ledvin

Lékař Vám možná předepíše nižší dávku.

Použití u dětí a dospívajících

Tento léčivý přípravek nesmí být podáván dětem ani dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Levofloxacin +pharma, než jste měl(a)

Jestliže náhodou užijete více tablet přípravku, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte

nejbližší pohotovostní službu. Vždy vezměte lék s sebou, aby lékař věděl, kolik tablet jste

užil(a). Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: záchvaty křečí, stav zmatenosti,

závrať, stav sníženého vědomí, třes a potíže se srdcem, což vede k nepravidelné činnosti srdce

stejně jako pocitu na zvracení (nauzea) nebo pálení žaludku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levofloxacin +pharma

Pokud náhodou zapomenete užít dávku, užijte přípravek, když se blíží čas vzít další dávku.

Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Levofloxacin +pharma

Přípravek Levofloxacin +pharma nevysazujte, i když se budete cítit lépe. Je důležité, abyste

využíval(a) všechny dávky, které Vám předepsal lékař. Pokud byste přestal(a) užívat tablety

příliš brzo, infekce se může vrátit a Váš stav se může zhoršit nebo se bakterie mohou stát

rezistentními na tento přípravek.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a často po

krátké době odezní.

Přestaňte užívat přípravek Levofloxacin +pharma a okamžitě informujte lékaře nebo

jděte přímo do nemocnice, pokud zaznamenáte následující nežádoucí účinek:

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

Máte alergickou reakci. Známky mohou zahrnovat: vyrážku, otok nebo problémy s

dýcháním, otok rtů, obličeje, krku nebo jazyka.

Přestaňte užívat přípravek Levofloxacin +pharma a okamžitě informujte lékaře, jakmile

zaznamenáte následující závažný nežádoucí účinek – mohl(a) byste potřebovat okamžitý

zásah lékaře:

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

Vodnatý průjem, který může být s příměsí krve, může být provázen žaludečními

křečemi a vysokou horečkou. Mohou to být známky vážných střevních problémů.

Bolest a zánět šlach nebo vazů, které mohou vést až k jejich přetržení. Nejčastěji je

postižena Achillova šlacha.

Záchvaty (křeče).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

Pálení, brnění, bolest nebo necitlivost. Může jít o známky tzv. neuropatie.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit)

Závažné kožní vyrážky, které mohou zahrnovat i vznik puchýřů nebo olupování

pokožky v okolí rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů

Ztráta chuti k jídlu, zažloutnutí kůže a očí, tmavě zbarvená moč, svědění nebo citlivost

v oblasti žaludku (břicha). Může se jednat o známky jaterních potíží, které mohou

zahrnovat smrtelné selhání jater.

Pokud

zaznamenáte

zhoršení

zraku

nebo

máte

během

léčby

přípravkem

Levofloxacin

+pharma jakýkoli jiný pocit poruchy zraku, okamžitě se obraťte na specializovaného očního

lékaře.

Informujte svého lékaře, pokud se některý z níže uvedených nežádoucích účinků zhorší

nebo trvá déle než několik dní:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Potíže se spánkem

Bolest hlavy, pocit závrati

Nevolnost (pocit na zvracení, zvracení) a průjem

Zvýšení hladin některých jaterních enzymů v krvi

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Změny množství jiných bakterií nebo plísní, infekce kvasinkou Candida, která může

vyžadovat léčbu

Změny počtu bílých krvinek, které se zjistí krevními testy (leukopenie, tj. pokles počtu

bílých krvinek, eozinofilie, tj. zvýšení počtu eozinofilů v krvi)

Pocit stresu (úzkost), pocit zmatenosti, nervozita, ospalost, třes, točení hlavy (vertigo)

Dušnost (dyspnoe)

Změny

vnímání

chuti,

ztráta

chuti

jídlu,

podrážděný

žaludek

trávicí

potíže

(dyspepsie), bolest v oblasti žaludku, nadýmání (flatulence) nebo zácpa

Svědění a vyrážky na kůži, závažné svědění nebo výsev pupenů (kopřivka), nadměrné

pocení (hyperhidróza)

Bolest kloubů nebo svalů

Neobvyklé výsledky krevních testů v důsledku problémů s játry (zvýšení hladiny

bilirubinu) nebo ledvinami (zvýšení hladiny kreatininu)

Celková slabost

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

Vznik modřin a větší náchylnost ke krvácení v důsledku sníženého počtu krevních

destiček (trombocytopenie)

Nízký počet určitého typu bílých krvinek (neutropenie)

Přemrštěná imunitní odpověď (hypersenzitivita)

Snížení hladiny krevního cukru (hypoglykemie), důležité u lidí s cukrovkou

Vnímání neexistujících zrakových nebo sluchových vjemů (halucinace, paranoia),

změny v názorech a myšlení (psychotické reakce) s rizikem sebevražedných úmyslů

nebo pokusů o sebevraždu

Pocit deprese, mentální potíže, pocit neklidu (neschopnost setrvat v klidu), abnormální

sny nebo noční můry

Pocit brnění či mravenčení v rukou a nohou (parestézie)

Problémy se sluchem (tinitus) nebo se zrakem (rozmazané vidění)

Neobvykle rychlé bušení srdce (tachykardie), zvýšené uvědomování si srdečního tepu

(palpitace) nebo nízký krevní tlak (hypotenze)

Svalová

slabost,

důležitá

pacientů

myasthenia

gravis

(vzácné

onemocnění

nervového systému)

Změny funkčnosti ledvin a ojediněle selhání ledvin, které může být zapříčiněno

alergickou reakcí zvanou intersticiální nefritida

Horečka

Není známo (nelze z dostupných údajů určit)

Snížení

počtu

červených

krvinek

(anémie):

může

projevit

bledostí

nebo

zežloutnutím kůže v důsledku poškození červených krvinek; pokles počtu všech typů

krevních buněk (pancytopenie)

Horečka, bolest v krku a celkový pocit špatného zdraví, který přetrvává. Může jít o

důsledek poklesu počtu jednoho typu bílých krvinek (agranulocytóza)

Oběhové selhání (anafylaktoidní šok)

Zvýšení hladiny krevního cukru (hyperglykemie) nebo pokles hladiny krevního cukru

vedoucí až ke kómatu (hypoglykemické kóma), důležité pro pacienty s cukrovkou

Změny

vnímání

čichových

vjemů,

ztráta

čichu

nebo

chuti

(parosmie,

anosmie,

ageusie)

Problémy s pohybem a chůzí (dyskineze, extrapyramidové poruchy)

Přechodná ztráta vědomí nebo pád (synkopa)

Přechodná ztráta zraku

Porucha nebo ztráta sluchu

Abnormálně rychlý rytmus srdce, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu

včetně

srdeční

zástavy,

změny

srdečního

rytmu

(tzv.

prodloužení

intervalu,

viditelné na záznamu elektrické aktivity srdce, EKG)

Obtížné nebo sípavé dýchání (bronchospasmus)

Alergické plicní reakce

Zánět slinivky (pankreatitida)

Zánět jater (hepatitida)

Zvýšená kožní citlivost na sluneční světlo a UV záření (fotosenzitivita)

Zánět cév v důsledku alergické reakce (vaskulitida)

Zánět tkáně v ústech (stomatitida)

Přetržení svalu a destrukce svalu (rhabdomyolýza)

Zčervenání a otok kloubu (artritida)

Bolest včetně bolesti zad, bolesti na hrudi a bolesti končetin

Tzv.

porfyrická

ataka

pacientů

trpících

porfyrií

(velmi

vzácné

metabolické

onemocnění)

Přetrvávající bolest hlavy s rozmazaným viděním nebo bez něj (benigní intrakraniální

hypertenze)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Levofloxacin +pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a

lahvičce za „EXP“ nebo „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Levofloxacin +pharma obsahuje

Léčivou látkou je levofloxacinum.

Jedna potahovaná tableta přípravku Levofloxacin +pharma 250 mg obsahuje levofloxacinum

250 mg, což odpovídá levofloxacinum hemihydricum 256,23 mg.

.Jedna potahovaná tableta přípravku Levofloxacin +pharma 500 mg obsahuje levofloxacinum

500 mg, což odpovídá levofloxacinum hemihydricum 512,46 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: natrium-stearyl-fumarát, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

kopovidon, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 90.

Potahová vrstva tablety: potahová soustava Opadry II 31K34554 růžová, monohydrát

laktosy, hypromelosa 2910/15, oxid titaničitý, triacetin, červený oxid železitý (E172),

žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Levofloxacin +pharma vypadá a co obsahuje toto balení

Levofloxacin +pharma 250 mg

Růžové, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s označením „L“ na druhé straně.

Přibližně 13 mm dlouhé a 6 mm široké. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Levofloxacin +pharma 500 mg

Růžové, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s označením „L“ na druhé straně.

Přibližně 16 mm dlouhé a 8 mm široké. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Blistr:

Velikosti balení: 1, 3, 5, 7, 10, 14, 50 a 100 potahovaných tablet

HDPE nádobka s LDPE uzávěrem:

Velikosti balení: 50 a 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, Rakousko

Výrobce

Actavis hf,

Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnafjördur, Island

Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Levofloxacin +pharma 250 mg, Levofloxacin +pharma 500 mg

Estonsko

Xyvelam

Polsko Xyvelam

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.2.2016

11-6-2018

Quinsair (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Quinsair (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Quinsair (Active substance: levofloxacin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3756 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2789/T/16

Europe -DG Health and Food Safety