LEVODOPACARBIDOPA MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEVODOPACARBIDOPA MYLAN Tableta 100MG/25MG
 • Dávkování:
 • 100MG/25MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEVODOPACARBIDOPA MYLAN Tableta 100MG/25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVODOPA A INHIBITOR DEKARBOXYLASY
 • Přehled produktů:
 • LEVODOPA/CARBIDOPA MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 27/ 043/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 25-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp. zn. sukls10076/2017, sukls10082/2017

a k sp. zn. sukls251706/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Levodopa/Carbidopa Mylan 100 mg/25 mg tablety

Levodopa/Carbidopa Mylan 250 mg/25 mg tablety

levodopum/carbidopum

Přečtěte si pozorně celou

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan užívat

3. Jak se přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan a k čemu se používá

Přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan obsahuje levodopu a karbidopu. Levodopa je známá jako

dopaminergní lék a karbidopa napomáhá zvyšovat účinek levodopy.

Přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci, která je způsobena

nedostatkem chemické látky zvané dopamin v nervovém systému. Tablety přispívají k obnově úrovně

dopaminu a pomáhají mírnit příznaky a projevy nemoci.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan užívat

Neužívejte

p

řípravek Levodopa/Carbidopa Mylan

:

Jestliže jste alergický(á) na karbidopu nebo levodopu nebo na kteroukoliv další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže jste někdy měl(a) rakovinu kůže, nebo si myslíte, že můžete mít rakovinu kůže, nebo

pokud máte nějaká neobvyklá mateřská znaménka, která nebyla zkontrolována lékařem.

pokud užíváte určité léky nazývané "IMAO" (inhibitory monoaminooxidázy), používané

k léčbě deprese. Tyto léky musíte přestat užívat nejméně dva týdny před zahájením léčby

přípravkem Levodopa/Carbidopa Mylan (viz také bod "Další léčivé přípravky a přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan" níže).

pokud máte onemocnění zvané "glaukom s úzkým úhlem", které může způsobit náhlé zvýšení

tlaku v oku

Neužívejte přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan, pokud se Vás něco z výše uvedeného týká. Pokud si

nejste

jistý(á),

poraďte

svým

lékařem

nebo

lékárníkem

dříve,

než

začnete

přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan užívat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan se poraďte se svým lékařem:

pokud jste byl(a) již dříve léčen(a) levodopou a trpěl(a) jste závažnými nekontrolovanými

pohyby svalů

pokud se u Vás dříve vyskytly záchvaty (křeče)

pokud jste měl(a) vřed ve střevě (tzv. "duodenální" nebo "peptický vřed") nebo jste zvracel(a)

krev

pokud jste měl(a) srdeční záchvat (infarkt myokardu), nepravidelný srdeční tep, potíže s

krevním oběhem, dýchací potíže nebo astma

pokud jste měl(a) problémy s ledvinami, játry nebo hormonální potíže

pokud jste měl(a) depresi nebo jiné duševní problémy nebo jste trpěl(a) po podání levodopy

psychotickými příznaky

pokud máte onemocnění zvané "chronický glaukom širokého úhlu", které může způsobit

zvýšení tlaku v oku. Budete muset podstupovat pravidelné kontroly tlaku v oku.

pokud máte Huntingtonovu choreu.

pokud máte podstoupit krevní testy nebo testy moči, protože přípravek Levodopa/Carbidopa

Mylan může ovlivnit některé výsledky testů.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan užívat.

Během léčby

Během užívání přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan byste měl(a) sledovat Vaši pokožku a pokud si

všimnete změny barvy nebo tvaru nebo svědění případně krvácení stávajících znamének, nebo

jakýchkoliv nových zduření kdekoliv na kůži, poraďte se ihned s lékařem.

Váš lékař může chtít provést běžná vyšetření, aby si ověřil, zda vaše játra, srdce, krev a ledviny v

průběhu dlouhodobé léčby přípravkem Levodopa/Carbidopa Mylan správně fungují.

Promluvte si se svým lékařem, pokud si všimnete některého z následujících:

máte-li někdy náhlé návaly spavosti nebo se někdy cítíte velmi ospalý(á)

máte-li podstoupit operaci a budete dostávat anestetika.

pokud Vy, Vaše rodina/pečovatelé zjistíte, že se u Vás rozvíjí nutkání nebo potřeba se chovat

způsobem, který je pro Vás neobvyklý, nebo nemůžete odolat pokušení, potřebě vykonávat

některé činnosti, které by mohly poškodit Vás nebo ostatní. Tyto projevy se označují jako

poruchy kontroly impulzivity a mohou zahrnovat návykové hazardní hry, nadměrné přejídání

nebo utrácení, neobvykle vysokou sexuální touhu nebo zvýšení četnosti výskytu sexuálních

myšlenek a pocitů. Může být nezbytné, aby Váš lékař přehodnotil Vaši léčbu.

informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci/ošetřovatelé zaznamenáte, že

se u Vás vyvíjí příznaky podobné závislosti, které vedou k touze po vysokých dávkách přípravku

Levodopa/Carbidopa Mylan a jiných přípravků používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan u dětí a dospívajících do 18 let nebyla

stanovena, a jeho použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan

:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. To proto, že přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan může mít vliv na

to, jak některé léky působí, a některé léky mohou mít vliv na působení přípravku Levodopa/Carbidopa

Mylan.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte podstoupit operaci nebo užíváte některý

z následujících léků:

léky známé jako "inhibitory MAO", které se používají k léčbě deprese,

nesmí být

obecně během

léčby přípravkem Levodopa/Carbidopa Mylan podávány (viz také "Neužívejte přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan"), nicméně některé z těchto přípravků jsou více selektivní v tom,

účinkují

(např

selegilin),

proto

možné

užívat

během

léčby

přípravkem

Levodopa/Carbidopa Mylan. Váš lékař Vám případně doporučí ukončení léčby.

léky na Parkinsonovu chorobu, obsahující levodopu, protože tyto přípravky budete muset

přestat

užívat

nejméně

hodin

předtím,

než

budete

moci

začít

užívat

přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan. Informujte lékaře nebo lékárníka i v případě, že jste tyto přípravky

užíval(a) v minulosti. Léčba přípravky na Parkinsonovu chorobu, které neobsahují levodopu,

může obvykle pokračovat. Nicméně je možné, že Vaše dávka bude muset být změněna.

léky k léčbě duševních problémů např. risperidon, benperidol, haloperidol, chlorpromazin,

flupentixol, flufenazin (včetně antidepresiv jako jsou tricyklická antidepresiva), tuberkulózy

(TBC) jako je isonidazid, vysokého krevního tlaku, svalových křečí jako je tetrabenazin,

epilepsie nebo stavů spojených s nízkými hladinami železa. Je možné, že Vaše dávka bude

muset být změněna.

přípravky známé jako anticholinergní léky (např. orfenadrin, trihexyfenydil, benzatropin a

procyklidin) používané k léčbě bolesti, svalových křečí a poruch pohyblivosti spojených

s parkinsonismem. Je možné, že Vaše dávka bude muset být změněna.

fenytoin, který se používá k léčbě záchvatů (křečí).

papaverin, který se používá k léčbě impotence u mužů.

benzodiazepiny, které se používají ke zlepšení nespavosti, např. nitrazepam.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař nebo lékárník má podrobnější seznam

léků, které nesmíte užívat během léčby přípravkem Levodopa/Carbidopa Mylan.

Přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan

s jídlem a pitím

Snažte se vyhnout užívání tablet spolu s jídly s vysokým obsahem bílkovin. Pokud Vaše strava obsahuje

příliš

mnoho

bílkovin

(maso,

vejce,

mléko,

sýr)

přípravek

Levodopa/Carbidopa

Mylan

nemusí

účinkovat tak, jak by měl.

Těhotenství

a

kojení

Neužívejte přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte, že byste

mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než

začnete tento přípravek užívat, pokud budete potřebovat další pomoc. Levodopa, jedna z látek

v přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan, přechází v malých množstvích do mateřského mléka. Není

známo, zda se karbidopa vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit

nežádoucí účinky u kojenců, musí být kojení během léčby přípravkem Levodopa/Carbidopa Mylan

přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek

Levodopa/Carbidopa

Mylan

ovlivňuje různé

lidi různými

způsoby.

Někteří lidé

mají

nežádoucí účinky, jako jsou závratě, zmatenost nebo únava (viz bod 4), které ovlivňují jejich schopnost

řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte nebo neobsluhujte zařízení nebo stroje, pokud se u Vás tyto účinky

objeví.

Přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan může také vyvolávat ospalost nebo způsobit náhlý záchvat

spánku. Pokud k tomu u Vás dojde, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje. Váš lékař Vám řekne, zda

můžete začít znovu řídit, pokud tyto projevy odezní.

3.

Jak se přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku

Perorální podání (užívá se ústy).

Přestože tento přípravek může účinkovat už po jednom dni, může trvat až sedm dní než se jeho

účinek projeví.

Tento přípravek užívejte v pravidelných časových intervalech podle pokynů lékaře.

Neměňte čas, kdy tablety užíváte, ani neužívejte žádné jiné léky na Parkinsonovu chorobu bez

předchozí konzultace se svým lékařem.

Snažte se vyhnout užívání přípravku s těžkými jídly.

Počet tablet, které byste měl(a) užívat každý den, bude záviset na vašich osobních potřebách. Váš lékař

Vám řekne, kolik tablet máte užívat každý den. Během prvních několika týdnů Váš lékař může měnit

dávku

přípravku

Levodopa/Carbidopa

Mylan,

dokud

nebude

vyhovující.

Přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan Vám může být rovněž předepsán v kombinaci s jinými léky.

Pokud jste

doposud neužíval

(a) levodopu

Doporučená počáteční dávka je:

pro přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan 100 mg/25 mg: Jedna tableta třikrát denně. Tabletu

lze rozdělit na dvě stejné dávky.

pro přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan 250 mg/25 mg: Jedna tableta třikrát denně. Tabletu

lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Dávkování může být lékařem podle potřeby zvyšováno, dokud není dosaženo maximální dávky

odpovídající osmi tabletám denně.

Pokud jste již užíval

(a) levodopu

Váš lékař Vás požádá, abyste přestal(a) užívat svůj lék na Parkinsonovu chorobu dříve, než začnete

užívat přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan.

Obvyklá počáteční dávka je:

pro přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan 100 mg/25 mg a Levodopa/Carbidopa Mylan

250 mg/25 mg: Jedna tableta třikrát nebo čtyřikrát denně.

Lékař Vám může předepsat více než jednu sílu přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan. Pokud Vám byly

předepsány různé síly přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan, ujistěte se, že užíváte tu správnou ve

správný čas.

Děti do 18 let věku

Použití přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan u dětí mladších 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku

Levodopa/Carbidopa Mylan

než jste měl(a)

Pokud jste Vy (nebo někdo jiný) užil(a) více tablet najednou, nebo pokud si myslíte, že dítě požilo

některou z tablet, kontaktujte ihned nejbližší lékařskou pohotovost nebo svého lékaře. Předávkování

může způsobit nepravidelnosti srdečního rytmu. Vezměte, prosím, s sebou do nemocnice nebo k lékaři

tuto příbalovou informaci, všechny zbývající tablety a obal přípravku, aby bylo jasné, jaký přípravek

jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku

Levodopa/Carbidopa Mylan

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud již není téměř čas užít další

dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku zapomenutou. Pokračujte v

užívání dalších dávek v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan

Nepřestávejte užívat přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan ani neměňte dávku bez předchozí porady se

svým lékařem. Pokud přestanete užívat přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan, může nastat následující:

ztuhlé svaly, vysoká teplota (horečka) a duševní změny. Když Váš lékař rozhodne, že byste měl(a)

přestat užívat přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan, bude dávka snižována postupně v delším období.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

O

kamžitě vyhledejte svého lékaře nebo jděte na oddělení

pohotovosti

nejbližší

nemocnice, pokud

z

aznamenáte

jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:

alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů,

jazyka nebo hrdla. To může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním.

nekontrolované pohyby očí

znatelně zvýšený výskyt infekcí, jako je bolest v krku, horečka a vředy v ústech

pokud pociťujete se únavu a dušnost a máte žlutou kůži a bělmo očí

pokud zvracíte a všimnete si krve nebo máte stolici, která je krvavá nebo černá

pokud Vás bolí žaludek, zejména po jídle, pociťujete nadýmání a ztrátu chuti k jídlu, pocit

nemoci nebo trpíte pálením žáhy, což může být způsobeno žaludečními vředy

pokud nejste schopný(á) se vymočit

pokud trpíte svalovými křečemi v čelistech a obličeji

pokud si všimnete změn ve vzhledu stávajících znamének na kůži, pokud jde o jejich tvar, barvu,

svědění nebo krvácení nebo se objeví jakékoliv nové výrůstky kdekoliv na kůži

pokud trpíte duševními zdravotními problémy včetně depresí, myšlenek na sebepoškození nebo

sebevraždu, pocity strachu a úzkosti, pocity zbytečného strachu a nedůvěřivosti a ohrožení lidmi

(paranoia), snížením vědomí, ztrátou paměti.

pokud trpíte neuroleptickým maligním syndromem (charakterizovaným pocením, rychlým

srdečním tepem, vysokou tělesnou teplotou, ztuhlými svaly, bezvědomím).

pokud máte záchvaty

pokud nejste schopný(á) odolat nutkání provádět činnosti, které by Vás mohly poškodit, mezi

tyto činnosti mohou patřit:

Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních

následků.

Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo Vašem okolí budí zvýšené

obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení

Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé

přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

touha po vysokých dávkách přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan, které přesahují potřebu ke

kontrole

motorických

příznaků,

známá

jako

dopaminový

dysregulační syndrom.

Někteří

pacienti

pociťují

užití

vysokých

dávek

přípravku

Levodopa/Carbidopa

Mylan

těžké

abnormální mimovolní pohyby (dyskineze), změny nálady nebo jiné nežádoucí účinky.

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s

Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Další možné nežádoucí úč

inky

On-off fenomén charakteristický pro některé lidi s Parkinsonovou chorobou. To je stav kdy

můžete dojít střídavě a nepředvídatelně ke změnám mezi schopností se pohybovat (on) a

nepohyblivostí (off) a naopak.

svalové záškuby, třes nebo jiné mimovolní trhavé pohyby těla, záškuby víček a obtíže při

otevření oka

nevolnost

pomalý nebo rychlý srdeční tep, neobvyklý srdeční rytmus, bušení srdce

pokles krevního tlaku při vstávání, který způsobuje závratě, točení hlavy nebo mdloby

ztráta chuti k jídlu

nevolnost a zvracení

závratě

vysoký krevní tlak

zánět žil, který může způsobit fialové zbarvení kůže

snadnější krvácení trvající delší dobu, což může být způsobeno snížením počtu zvláštního typu

buněk v krvi, které napomáhají jejímu srážení (nízký počet krevních destiček). Snížení počtu

červených krvinek (anémie)

bolest na hrudi

dušnost, potíže s dýcháním

brnění nebo necitlivost

poruchy koordinace, pády a potíže s normální chůzí, třes rukou, svalové křeče

zmatenost, bludy, agitovanost (tělesný neklid), úzkost

potíže se spánkem, noční můry, vidění, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou skutečné

(halucinace)

pocit extrémního štěstí (euforie)

bolest v ústech, sucho v ústech, hořká chuť, nadměrná tvorba slin nebo tmavá barva slin, potíže

při polykání, skřípění zubů, pálení jazyka

škytavka, bolest břicha, zácpa, průjem, plynatost, porucha zažívání

změny tělesné hmotnosti, zadržování vody způsobující otoky končetin

návaly horka, zrudnutí, zvýšené pocení, tmavý pot

vypadávání vlasů

tmavá moč, ztráta kontroly nad močením (močová inkontinence)

bolestivá a prodloužená erekce

svěšení očních víček, problémy se zrakem (jako je rozmazané vidění, dvojité vidění)

slabost, únava, bolest hlavy

chrapot, celkový pocit nemoci

pocit stimulace

velmi vzácně se může vyskytnout ospalost nebo somnolence (nadměrná ospalost) nebo náhlé

usnutí.

změny v hladinách některých látek v krvi, které se projeví v krevních testech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Levodopa/Carbidopa Mylan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce, lahvičce nebo blistru za: EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek

Levodopa/Carbidopa Mylan obsahuje

Aktivní látky v přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan 100 mg/25 mg tablety jsou carbidopum

monohydricum 27,0 mg (v množství odpovídajícím carbidopum anhydricum 25 mg) a levodopum (100

mg).

Aktivní látky v přípravku Levodopa/Carbidopa Mylan 250 mg/25 mg tablety jsou carbidopum

monohydricum 27,0 mg (v množství odpovídajícím carbidopum anhydricum 25 mg) a levodopum (250

mg).

Pomocnými

látkami

jsou:

Hyprolosa,

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

mikrokrystalická

celulosa,

krospovidon, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu (E132) (pouze Levodopa/Carbidopa Mylan

250 mg/25 mg), hlinitý lak chinolinové žluti (E104) (pouze Levodopa/Carbidopa Mylan 100 mg/25 mg).

Jak p

řípravek Levodopa/Carbidopa Mylan

vypadá a co obsahuje toto balení

Levodopa/Carbidopa Mylan 100 mg/25 mg: žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a s

vyraženým M nad půlicí rýhou a CL2 pod půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana hladká. Tabletu

lze dělit na stejné dávky.

Levodopa/Carbidopa Mylan 250 mg/25 mg: modré, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a s

vyraženým M nad půlicí rýhou a CL3 pod půlicí rýhou na jedné straně, druhá strana hladká. Tabletu

lze dělit na stejné dávky.

Přípravek se dodává v blistrech o obsahu 20, 30, 50, 60, 100, 200 a 600 tablet a béžových lahvičkách

s béžovým víčkem o obsahu 100 a 500 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobce

Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento

léčivý

příprave

k je v

členskýc

h

státec

h EHP

registrová

n pod

těmit

o

názvy:

Česká republika: Levodopa/Carbidopa Mylan

Portugalsko: Levodopa + Carbidopa Mylan 100mg/25mg & 250mg/25mg Tablets

Nizozemsko: Levodopa/Carbidopa Mylan 100/25mg & 250/25mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

20. 12. 2017

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety