LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, POR TBL FLM 100X500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, POR TBL FLM 100X500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 013/12-C
 • Datum autorizace:
 • 31-08-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č.1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls214038/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, potahované tablety 

Levetiracetamum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci.  

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Levetiracetam Ewopharma 500 mg, potahované tablety a k čemu se užívá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levetiracetam Ewopharma 500 mg, potahované 

tablety užívat  

3.  Jak se Levetiracetam Ewopharma 500 mg, potahované tablety užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak Levetiracetam Ewopharma 500 mg, potahované tablety uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  CO JE LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, TABLETY A K ČEMU SE UŽÍVÁ 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, potahované tablety (dále jen Levetiracetam Ewopharma 500 mg, 

tablety) obsahuje 500 mg levetiracetamu v jedné potahované tabletě. 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety se užívá k léčbě epilepsie. Může být užíván: 

•  samostatně u pacientů ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií, k léčbě parciálních 

(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní  

•  jako podpůrná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:  

-  parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u pacientů od 1 měsíce věku  

-  myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií  

-  primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 let s idiopatickou 

generalizovanou epilepsií.  

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEVETIRACETAM 

EWOPHARMA 500 MG, TABLETY UŽÍVAT  

Neužívejte Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety 

•  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku levetiracetam nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (viz bod 6).  

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety je 

zapotřebí  

•  Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné úpravě 

dávkování.  

•  Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení nebo neočekávaný rozvoj puberty u Vašeho dítěte, prosím, 

kontaktujte svého lékaře.  

•  U malého počtu osob léčených antiepileptiky, jako je Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety 

se vyskytly myšlenky na sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli příznak 

deprese a/nebo sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

  

Užívání přípravku Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety s jídlem a pitím  

Přípravek Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety můžete užívat nezávisle na jídle, tj. spolu s 

jídlem nebo bez něj. Pro maximální bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety alkohol. 

Těhotenství a kojení  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, informujte, prosím, svého lékaře. 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety by neměly být užívány během těhotenství, pokud to není 

naprosto nezbytné. Není známo možné riziko pro Vaše nenarozené dítě. Ve studiích na zvířatech měl 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety nežádoucí reprodukční účinky, avšak ve vyšších dávkách 

než budete potřebovat ke kontrole svých záchvatů.  

Během léčby se nedoporučuje kojení.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety může narušit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a 

obsluhovat stroje a zařízení, protože přípravek může způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na 

začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl (a) byste řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, 

zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.  

3.  JAK SE LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, TABLETY UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety přesně podle pokynů svého 

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety se musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, 

každý den přibližně ve stejnou dobu.  

Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

Vždy užívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.  

Monoterapie (pokud k léčbě epilepsie užíváte pouze Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety) 

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):  

Obvyklá počáteční dávka je 500 mg denně, ale lékař Vám může dávku zvýšit až na 1000 mg (2 

tablety) až 3000 mg (6 tablet) denně v závislosti na Vaší reakci na léčbu. K dispozici jsou další síly 

levetiracetamu, které Vám může lékárník vydat s tím, že Vám určí přesné dávkování. 

Například: při denní dávce 2000 mg si potřebujete vzít čtyři tablety po 500 mg denně. Takže byste si 

měl(a) vzít dvě tablety ráno a dvě tablety večer.  

Podpůrná léčba (pokud Vám lékař předepíše Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety a další jiný 

přípravek k léčbě epilepsie) 

Dávka pro dospělé a dospívající (12 až 17 let) s hmotností 50 kg a více:  

Obvyklá dávka je v rozmezí 1000 mg (2 tablety) až 3000 mg (6 tablet) denně. 

Například: při denní dávce 1000 mg si potřebujete vzít dvě tablety po 500 mg denně. Takže byste si 

měl(a) vzít jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer.  

Dávka pro kojence (6 až 23 měsíců), děti (2 až 11 let) a dospívající (12 až 17 let) s hmotností nižší 

než 50 kg:  

Lékař určí dávku podle věku a tělesné hmotnosti. 

Obvyklá dávka je mezi 20 mg a 60 mg na 1 kg hmotnosti. 

Perorální roztok může představovat vhodnější formu pro mladší pacienty.  

Lékař předepíše nejvhodnější lékovou formu levetiracetamu podle věku, tělesné hmotnosti a dávky. 

Například: pokud má Vaše dítě hmotnost 25 kg a lékař předepíše 40 mg na 1 kg hmotnosti, pak dávka 

je 1000 mg denně. To znamená, že jedna tableta bude podána ráno a jedna večer. 

Dávka pro kojence (od 1 měsíce do méně než 6 měsíců): 

Vhodnější lékovou formou pro kojence je perorální roztok. 

  

Způsob podání:  

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety polykejte s dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte 

sklenicí vody). 

Délka léčby:  

•  Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety je určen k dlouhodobé léčbě. Měli byste pokračovat v 

léčbě přípravkem Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.  

•  Neukončujte léčbu náhle bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést ke 

zvýšenému výskytu záchvatů.  

Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkem Levetiracetam Ewopharma 500 mg, 

tablety, doporučí Vám, jak přípravek Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety postupně vysadit.  

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety než jste 

měl(a)  

Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety 

jsou ospalost, motorický neklid, agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma. Jestliže jste užil(a) 

více tablet, než jste měl(a), vyhledejte nemocniční zařízení a vezměte s sebou tuto příbalovou 

informaci. Lékař určí nejlepší možnou léčbu předávkování.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety 

Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek přípravku Levetiracetam Ewopharma 500 mg, 

tablety, kontaktujte svého lékaře.  

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety  

Při ukončování léčby, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, je nutno vysazovat přípravek 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.  

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka.  

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků a pokud 

Vás tyto účinky znepokojují.  

Některé z nežádoucích účinků jako ospalost, únava nebo závrať se mohou vyskytovat častěji na 

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.  

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)  

•  somnolence (ospalost)  

•  astenie (slabost)/únava.  

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)  

•  infekce, nazofaryngitida (zánět nosohltanu)  

•  snížený počet krevních destiček (lékař by měl zjistit z krevních testů) 

•  anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti  

•  agitovanost, deprese, emoční nestabilita/výkyvy nálady, nepřátelství nebo útočnost (agresivita), 

nespavost, nervozita nebo podrážděnost, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální 

myšlení (pomalé myšlení, neschopnost se soustředit)  

•  závrať (poruchy rovnováhy), křeče, bolest hlavy, hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita), ataxie 

(zhoršená koordinace pohybů), třes (mimovolní chvění), amnézie (ztráta paměti), poruchy 

rovnováhy (porucha schopnosti udržet rovnováhu těla), poruchy soustředění (ztráta schopnosti 

soustředit se), poruchy paměti (zapomnětlivost)  

•  diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění  

•  vertigo (závratě)  

•  kašel (zhoršení existujícího kašle)  

•  bolest břicha, pocit na zvracení, dyspepsie (zažívací potíže), průjem, zvracení   

•  vyrážka, ekzém, svědění  

•  myalgie (bolest svalů)  

•  náhodná poranění.  

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

•  snížený počet červených a/nebo bílých krvinek (lékař by měl zjistit z krevních testů) 

•  úbytek tělesné hmotnosti  

•  abnormální chování, hněv, úzkost, zmatenost, halucinace, duševní poruchy, sebevražda, pokus o 

sebevraždu a sebevražedné myšlenky  

•  parestezie (brnění, postihující obvykle paže, ruce, nohy nebo chodidla), problém s ovládáním 

pohybů, nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny  

•  zánět slinivky břišní, selhání jaterních funkcí, zánět jater, abnormální hodnoty jaterních testů 

(Může Vám být nevolno nebo můžete zvracet, mít horečku, průjem nebo ztratit chuť k jídlu. 

Dalším příznakem může být únava, bolest hlavy, bolest žaludku, bolesti kloubů, žloutenka.) 

•  vypadávání vlasů, puchýře na kůži, v ústech, v okolí očí a na pohlavních orgánech, kožní vyrážka.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, TABLETY UCHOVÁVAT  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“ nebo 

„EXP:“.  

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety obsahuje 

Léčivou látkou je levetiracetamum. 

Jedna tableta obsahuje 500 mg levetiracetamum. 

Dalšími složkami jsou: 

Jádro tablety: Kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnezium-stearát, mastek, povidon 

K30. 

Potah tablet – potahová soustava Opadry 85F32004: Makrogol 3350, žlutý oxid železitý (E172), 

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek. 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety je balen v blistrech v papírové krabičce. 

Jeden blistr obsahuje 10 tablet. 

Jak Levetiracetam Ewopharma 500 mg, tablety vypadá a co obsahuje toto balení 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg jsou žluté oválné potahované tablety s půlící rýhou a vyražením 

„500“ na jedné straně tablety. 

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

Papírová krabička obsahuje 10 (1 blistr po 10 tabletách), 20 (2x10), 30 (3x10), 50 (5x10), 60 (6x10), 

100 (10x10), 120 (12x10) a 200 (20x10) potahovaných tablet. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, Česká republika 

Výrobce: 

Laboratories BTT, Z.I.Krafft, 67150 Erstein, Francie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Rakousko: Levetiracetam Rivopharm 500 mg 

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko: 

Levetiracetam Ewopharma 500 mg 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4 

tel:00420  241013300 

  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  7.11.2012 

Překlad údajů uvedených na blistru: 

film coated tablets – potahované tablety 

Document Outline

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Botulismus-Antitoxin Behring

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Botulismus-Antitoxin Behring

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování neregistrovaného léčivého přípravku Botulismus-Antitoxin Behring 750IU+500IU+50IU/ml inf.sol. 1x250ml

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Boss Rhino 15000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Boss Rhino 15000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/300/500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.