LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, POR TBL FLM 60X500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LEVETIRACETAM EWOPHARMA 500 MG, POR TBL FLM 60X500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 013/12-C
 • Datum autorizace:
 • 31-08-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1 krozhodnutíopřevodu registracesp.zn.sukls214038/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROPACIENTA

LevetiracetamEwopharma 500mg, potahovanétablety

Levetiracetamum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravekužívat,

protožeobsahujepro Vásdůležitéúdaje.

- Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsán výhradněVám. Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- Pokud seuVásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků, sděltetosvému lékařinebo

lékárníkovi. Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny

vtéto příbalovéinformaci.

Co naleznetev tétopříbalovéinformaci

1. CojeLevetiracetamEwopharma500 mg, potahovanétabletyakčemu seužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačneteLevetiracetamEwopharma500 mg,potahované

tabletyužívat

3. JakseLevetiracetamEwopharma500mg, potahovanétabletyužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5 JakLevetiracetamEwopharma500mg, potahovanétabletyuchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1. COJELEVETIRACETAMEWOPHARMA500MG,TABLETYAKČEMUSEUŽÍVÁ

LevetiracetamEwopharma500mg, potahovanétablety(dálejenLevetiracetamEwopharma500 mg,

tablety)obsahuje500 mglevetiracetamu vjednépotahovanétabletě.

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletyseužívákléčběepilepsie.Můžebýtužíván:

samostatněu pacientůvevěku od 16 letsnovědiagnostikovanou epilepsií, kléčběparciálních

(ohraničených)epileptických záchvatů sesekundárnígeneralizacínebo bezní

jako podpůrnáléčbaspolečněsjinýmilékyprotiepilepsiikléčbě:

-parciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezníu pacientů od 1 měsícevěku

-myoklonických záchvatů u pacientůod 12letvěku sjuvenilnímyoklonickou epilepsií

-primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od12 letsidiopatickou

generalizovanou epilepsií.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETELEVETIRACETAM

EWOPHARMA500MG,TABLETYUŽÍVAT

NeužívejteLevetiracetamEwopharma 500 mg, tablety

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naléčivou látku levetiracetamnebo nakteroukolidalší

složku tohotopřípravku (vizbod 6).

ZvláštníopatrnostipřiužívánípřípravkuLevetiracetamEwopharma 500mg, tabletyje

zapotřebí

Jestližemátepotížesledvinami, dbejtepokynů lékaře.Lékařmůžerozhodnoutopřípadnéúpravě

dávkování.

Jestližezpozorujetejakékolizpomalenínebo neočekávanýrozvojpubertyuVašeho dítěte, prosím,

kontaktujtesvého lékaře.

Umalého počtuosobléčených antiepileptiky, jakojeLevetiracetamEwopharma500 mg, tablety

sevyskytlymyšlenkynasebepoškozeníčisebevraždu.Pokud seuVásobjevíjakýkolipříznak

depresea/nebo sebevražednýchmyšlenek, obraťtese, prosím, nasvéholékaře.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvého lékařenebolékárníkao všechlécích, kteréužívátenebo jsteužíval(a)

vnedávnédobě, atoio lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

UžívánípřípravkuLevetiracetamEwopharma 500mg, tabletysjídlema pitím

PřípravekLevetiracetamEwopharma500 mg, tabletymůžeteužívatnezávislenajídle,tj.spolu s

jídlemnebo bezněj. Pro maximálníbezpečnostléčbynepožívejteběhemužívánípřípravku

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletyalkohol.

Těhotenstvíakojení

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve, nežzačneteužívatjakýkolilék.

Pokud jstetěhotnánebo simyslíte, žebystemohlabýttěhotná,informujte, prosím, svého lékaře.

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletybynemělybýtužíványběhemtěhotenství, pokud tonení

naprostonezbytné.Neníznámomožnériziko proVašenenarozenédítě.Vestudiích nazvířatech měl

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletynežádoucíreprodukčníúčinky, avšakvevyšších dávkách

nežbudetepotřebovatkekontrolesvých záchvatů.

Běhemléčbysenedoporučujekojení.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletymůženarušitVašischopnostříditdopravníprostředkya

obsluhovatstrojeazařízení, protožepřípravekmůžezpůsobitospalost.Ktomu docházíspíšena

začátkuléčbynebo po zvýšenídávky. Neměl(a)bysteříditnebo obsluhovatstroje, dokud senezjistí,

zdaVašeschopnostvykonávattyto činnostinenínegativněovlivněna.

3. JAKSELEVETIRACETAMEWOPHARMA500MG,TABLETYUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLevetiracetamEwopharma500 mg, tabletypřesněpodlepokynů svého

lékaře. Pokud sinejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařem.

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletysemusíužívat2x denně,jednouránoajednou večer,

každýden přibližněvestejnou dobu.

Tabletylzerozdělitnadvěstejnédávky.

Vždyužívejtetoliktablet, kolikVámurčílékař.

Monoterapie(pokud kléčběepilepsieužívátepouzeLevetiracetamEwopharma500mg, tablety)

Dávka pro dospěléa dospívající(od16 let):

Obvyklápočátečnídávkaje500 mgdenně, alelékařVámmůžedávku zvýšitažna1000 mg(2

tablety)až3000mg(6tablet)denněvzávislostinaVašíreakcinaléčbu.Kdispozicijsoudalšísíly

levetiracetamu,kteréVámmůželékárníkvydatstím, žeVámurčípřesnédávkování.

Například:přidennídávce2000 mg sipotřebujetevzítčtyřitabletypo500 mgdenně. Takžebystesi

měl(a)vzítdvětabletyránoadvětabletyvečer.

Podpůrnáléčba (pokud VámlékařpředepíšeLevetiracetamEwopharma500mg, tabletya dalšíjiný

přípravek kléčběepilepsie)

Dávka pro dospěléa dospívající(12 až17 let)shmotností50 kg a více:

Obvykládávkajevrozmezí1000 mg(2tablety)až3000 mg(6tablet)denně.

Například:přidennídávce1000 mg sipotřebujetevzítdvětabletypo500 mgdenně.Takžebystesi

měl(a)vzítjednutableturáno ajednutabletuvečer.

Dávka pro kojence(6až23 měsíců), děti(2 až11let)a dospívající(12 až17 let)shmotnostínižší

než50 kg:

Lékařurčídávku podlevěku atělesnéhmotnosti.

Obvykládávkajemezi20mga60mgna1 kghmotnosti.

Perorálníroztokmůžepředstavovatvhodnějšíformu pro mladšípacienty.

Lékařpředepíšenejvhodnějšílékovou formu levetiracetamu podlevěku, tělesnéhmotnostiadávky.

Například:pokud má Vašedítěhmotnost25 kga lékařpředepíše40 mg na 1 kghmotnosti,pakdávka

je1000 mg denně. Toznamená, žejedna tabletabudepodána ráno ajedna večer.

Dávka pro kojence(od1měsícedo méněnež6měsíců):

Vhodnějšílékovou formou pro kojencejeperorálníroztok.

Způsobpodání:

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletypolykejtesdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.zapijte

sklenicívody).

Délkaléčby:

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletyjeurčen kdlouhodobéléčbě.Mělibystepokračovatv

léčběpřípravkemLevetiracetamEwopharma500 mg, tabletytakdlouho,jakVámdoporučillékař.

Neukončujteléčbu náhlebezporadysesvýmlékařem,takovéukončeníléčbybymohlo véstke

zvýšenému výskytu záchvatů.

Pokud seVášlékařrozhodnekukončeníléčbypřípravkemLevetiracetamEwopharma500 mg,

tablety, doporučíVám, jakpřípravekLevetiracetamEwopharma500 mg, tabletypostupněvysadit.

Jestližejsteužil(a)vícetabletpřípravkuLevetiracetamEwopharma500mg,tabletynežjste

měl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetamEwopharma500 mg, tablety

jsou ospalost, motorickýneklid, agresivita,sníženábdělost, útlumdýcháníakóma. Jestližejsteužil(a)

vícetablet,nežjsteměl(a),vyhledejtenemocničnízařízeníavezmětesseboututopříbalovou

informaci. Lékařurčínejlepšímožnou léčbupředávkování.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekLevetiracetamEwopharma500mg,tablety

Pokud sizapomenetevzítjednu nebo vícedávekpřípravkuLevetiracetamEwopharma500 mg,

tablety,kontaktujtesvéholékaře.

Nezdvojujtenásledujícídávku, abystedoplnil(a)vynechanou dávku.

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekLevetiracetamEwopharma 500 mg, tablety

Přiukončováníléčby, stejnějako ujiných antiepileptických přípravků, jenutno vysazovatpřípravek

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletypostupně,abysezabránilo zvýšenémuvýskytu záchvatů.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejtesesvého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějako všechnyléky můžemítipřípravekLevetiracetamEwopharma500 mg, tablety

nežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu každého.

Sděltesvému lékaři, pokudseuVásvyskytnou některéznásledujících nežádoucích účinků apokud

Vástyto účinkyznepokojují.

Některéznežádoucíchúčinkůjako ospalost, únavanebo závraťsemohou vyskytovatčastějina

začátku léčbynebo přizvýšenídávky. Tyto nežádoucíúčinkybyalemělypostupněodeznít.

Velmičasté(postihujívícenež1 pacienta z10)

somnolence(ospalost)

astenie(slabost)/únava.

Časté(postihují1až10 pacientůze100)

infekce,nazofaryngitida(zánětnosohltanu)

sníženýpočetkrevních destiček(lékařbymělzjistitzkrevníchtestů)

anorexie(ztrátachutikjídlu),nárůsttělesnéhmotnosti

agitovanost,deprese, emočnínestabilita/výkyvynálady, nepřátelstvínebo útočnost(agresivita),

nespavost, nervozitanebopodrážděnost, poruchyosobnosti(problémyschováním), abnormální

myšlení(pomalémyšlení,neschopnostsesoustředit)

závrať(poruchyrovnováhy), křeče,bolesthlavy, hyperkineze(zvýšenápohybováaktivita), ataxie

(zhoršenákoordinacepohybů), třes(mimovolníchvění), amnézie(ztrátapaměti),poruchy

rovnováhy(poruchaschopnostiudržetrovnováhu těla),poruchysoustředění(ztrátaschopnosti

soustředitse), poruchypaměti(zapomnětlivost)

diplopie(dvojitévidění),rozostřenévidění

vertigo(závratě)

kašel(zhoršeníexistujícíhokašle)

bolestbřicha, pocitnazvracení,dyspepsie(zažívacípotíže),průjem,zvracení

vyrážka, ekzém, svědění

myalgie(bolestsvalů)

náhodnáporanění.

Neníznámo(četnostzdostupnýchúdajůnelzeurčit)

sníženýpočetčervených a/nebo bílých krvinek(lékařbymělzjistitzkrevníchtestů)

úbytektělesnéhmotnosti

abnormálníchování,hněv,úzkost, zmatenost, halucinace, duševníporuchy, sebevražda, pokuso

sebevražduasebevražednémyšlenky

parestezie(brnění, postihujícíobvyklepaže, ruce,nohynebo chodidla), problémsovládáním

pohybů, nekontrolovanésvalovékřečepostihujícíhlavu, trup akončetiny

zánětslinivkybřišní, selháníjaterních funkcí, zánětjater, abnormálníhodnotyjaterníchtestů

(MůžeVámbýtnevolno nebo můžetezvracet, míthorečku, průjemnebo ztratitchuťkjídlu.

Dalšímpříznakemmůžebýtúnava, bolesthlavy, bolestžaludku, bolestikloubů, žloutenka.)

vypadávánívlasů, puchýřenakůži, vústech, vokolíočíanapohlavních orgánech, kožnívyrážka.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sděltetosvému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKLEVETIRACETAMEWOPHARMA500MG,TABLETYUCHOVÁVAT

Uchovávejtetento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Tento přípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceablistruza„Použitelnédo:“nebo

„EXP:“.

Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte. Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. OBSAHBALENÍADALŠÍINFORMACE

CoLevetiracetamEwopharma500mg, tabletyobsahuje

Léčivoulátkoujelevetiracetamum.

Jednatabletaobsahuje500mglevetiracetamum.

Dalšímisložkamijsou:

Jádrotablety:Kukuřičnýškrob, koloidníbezvodýoxid křemičitý, magnezium-stearát, mastek, povidon

K30.

Potahtablet–potahovásoustavaOpadry85F32004:Makrogol3350,žlutýoxid železitý(E172),

polyvinylalkohol, oxid titaničitý(E171), mastek.

LevetiracetamEwopharma500 mg, tabletyjebalen vblistrech vpapírovékrabičce.

Jedenblistrobsahuje10 tablet.

JakLevetiracetamEwopharma500mg, tabletyvypadá a co obsahujetoto balení

LevetiracetamEwopharma500 mgjsou žlutéoválnépotahovanétabletyspůlícírýhou avyražením

„500“najednéstranětablety.

Tabletulzerozdělitnadvěstejnédávky.

Papírovákrabičkaobsahuje10 (1blistrpo 10 tabletách),20(2x10),30(3x10), 50(5x10), 60(6x10),

100 (10x10),120(12x10)a200 (20x10)potahovaných tablet.

Natrhu nemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci:

PRO.MED.CSPrahaa.s., Praha4, Českárepublika

Výrobce:

LaboratoriesBTT, Z.I.Krafft, 67150 Erstein,Francie

Tento léčivý přípravekjev členskýchstátechEHPregistrovánpodtěmito názvy:

Rakousko:LevetiracetamRivopharm500 mg

Bulharsko, Českárepublika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovenskárepublika, Slovinsko:

LevetiracetamEwopharma500 mg

Dalšíinformaceotomto přípravku získáteu místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci:

PRO.MED.CSPrahaa.s.,Telčská1,140 00 Praha4

tel:00420 241013300

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována7.11.2012

Překlad údajůuvedených nablistru:

filmcoatedtablets–potahovanétablety

Document Outline

23-11-2018

FDA Classifies Field Action Related to Fc 500™ And Epics® As Class 1 Recall Beckman Coulter Life Sciences Committed to Helping Customers Take Prompt, Appropriate Actions

FDA Classifies Field Action Related to Fc 500™ And Epics® As Class 1 Recall Beckman Coulter Life Sciences Committed to Helping Customers Take Prompt, Appropriate Actions

Beckman Coulter Life Sciences today announced the previously communicated global voluntary recall launched in January 2018 related to the FC 500™ Series Flow Cytometers (FC 500), COULTER® EPICS® XL™ and COULTER® EPICS® XL-MCL™ Flow Cytometer with System II Software (together referred to as the EPICS) has been classified as Class 1 by the U.S. Food and Drug Administration (FDA).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Foreign Product Alert: Black Ant King tablets, Gold Viagra 9800mg capsules, LIPRO Dietary capsules, Stree Overlord Strong tablets (pills), Vegetal Vigra capsules, ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

These foreign health products have been found by regulators in other countries to contain undeclared drug ingredients.

Health Canada

21-11-2018

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans

Published on: Tue, 20 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Syngenta Agro GmbH submitted a request to the competent national authority in Austria to set a maximum residue level (MRL) for the active substance mandipropamid in cocoa beans imported from Nigeria and Cameroon. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal of 0.06 mg/kg. Adequate analytical methods for enforcement are available to control the res...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The product Bergazym® P100 contains a xylanase which is produced by a non‐genetically modified strain of Trichoderma reesei. The additive is available in a coated granular form and it is intended to be used as a zootechnical additive (functional group: digestibility enhancers) for chickens for fattening, and weaned piglets at the dose of 1,500 EPU/kg feed. The production strain and the additive were fully characterised in a previous assessment of the Panel o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Published on: Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of HOSTAZYM® X as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets. The additive HOSTAZYM® X contains endo‐1,4‐beta‐xylanase and is available in liquid and solid formulations. This product is authorised as a feed additive for chickens for fattening, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-10-2018

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: FX75000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use FX75000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Botulismus-Antitoxin Behring

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek Botulismus-Antitoxin Behring

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování neregistrovaného léčivého přípravku Botulismus-Antitoxin Behring 750IU+500IU+50IU/ml inf.sol. 1x250ml

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

31-7-2018

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Krazzy Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Krazzy Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Gold Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Gold Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Platinum Rhino 25000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Platinum Rhino 25000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gev...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-6-2018

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Black Stallion 35000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Black Stallion 35000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/300/500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Extreme 50000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Extreme 50000, a product promoted and sold for sexual enhancement on various websites, including www.bonanza.com, and possibly in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7985 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7895 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/R/18

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2018

.@US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xP

.@US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xP

. @US_FDA issues Class I Medical Device Recall, the most serious type of recall: Beckman Coulter Life Sciences Beckman Coulter Life Sciences recalls the FC500 Series Flow Cytometers and EPICS XL Series Flow Cytometers. Find out more: https://go.usa.gov/xPAtn  #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/6e064UQ2wg

FDA - U.S. Food and Drug Administration