Advertisement

LETROZOL APOTEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • LETROZOL APOTEX Potahovaná tableta 2,5MG
 • Dávkování:
 • 2,5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • LETROZOL APOTEX Potahovaná tableta 2,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LETROZOL
 • Přehled produktů:
 • LETROZOL APOTEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 172/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls164305/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Letrozol Apotex 2,5 mg

potahované tablety

letrozolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Letrozol Apotex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrozol Apotex užívat

Jak se přípravek Letrozol Apotex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Letrozol Apotex uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Letrozol

Apotex a k čemu se používá

Co je Letrozol Apotex a jak působí

Letrozol Apotex obsahuje léčivou látku letrozol. Patří do skupiny látek nazývaných inhibitory

aromatázy. Jedná se o hormonální (nebo také „endokrinní“) léčivý přípravek na léčbu

rakoviny prsu. Růst rakoviny prsu je často podněcován estrogeny, což jsou ženské pohlavní

hormony. Letrozol Apotex snižuje množství estrogenu blokádou enzymu (“aromatázy”),

který se podílí na produkci estrogenu, a proto může blokovat růst karcinomu prsu, k jehož

růstu je nezbytný estrogen. Následkem toho se zpomalí nebo zastaví růst nádorových buněk

a/nebo jejich šíření do dalších částí těla.

K čemu se Letrozol Apotex používá

Letrozol Apotex se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po menopauze, tj. ukončení

menstruace.

Přípravek je užíván k prevenci návratu rakoviny. Může být použit jako první linie léčby před

operací rakoviny prsu v případě, kdy není okamžitá operace vhodná nebo jako první linie

léčby po operaci rakoviny prsu nebo jako následná léčba po předchozí pětileté léčbě

tamoxifenem. Letrozol Apotex se také používá k prevenci rozšíření nádoru prsu do ostatních

částí těla u pacientek s pokročilým karcinomem prsu.

Jestliže máte nějaké otázky, jak Letrozol Apotex účinkuje nebo proč Vám byl tento lék

předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrozol Apotex užívat

Pečlivě dodržujte všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací

uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Letrozol Apotex

jestliže jste alergická na letrozol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže doposud máte menstruaci, tj. ještě u Vás nenastala menopauza,

jestliže jste těhotná.

jestliže kojíte.

Jestliže se Vás některý z výše uvedených stavů týká, neužívejte tento lék a sdělte to svému

lékaři.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Letrozol Apotex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,

jestliže trpíte závažným onemocněním jater

jestliže máte v anamnéze osteoporózu nebo zlomeniny kostí (viz také “Sledování během

léčby přípravkem Letrozol Apotex” v bodě 3).

Pokud se na Vás jakákoli z těchto podmínek vztahuje, sdělte to svému lékaři. Váš lékař to

během Vaší léčby letrozolem vezme v úvahu.

Děti a dospívající (do 18 let)

Děti a dospívající nesmí užívat tento přípravek.

Starší pacientky (ve věku 65 let a více)

Pacientky ve věku 65 let a více mohou užívat tento přípravek ve stejných dávkách jako

ostatní dospělé pacientky.

Další léčivé přípravky a Letrozol Apotex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nejsou na předpis.

Těhotenství, kojení a plodnost

Letrozol Apotex můžete užívat, jen pokud jste v menopauze. Nicméně se poraďte s

Vaším lékařem o použití vhodné antikoncepce, protože stále ještě můžete během léčby

přípravkem Letrozol Apotex otěhotnět.

Nesmíte užívat Letrozol Apotex, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože by to mohlo

poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete závratě, únavu, ospalost nebo se celkově necítíte dobře, neřiďte ani

neobsluhujte stroje do doby, kdy se opět budete cítit normálně.

Letrozol Apotex obsahuje laktózu

Letrozol Apotex obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek Letrozol Apotex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Letrozol Apotex užívaná jednou denně. Užívejte

Letrozol Apotex každý den ve stejnou dobu, pomůže Vám to zapamatovat si, kdy si tabletu

máte vzít.

Tableta může být užívána s jídlem nebo bez jídla a polyká se celá a zapíjí se sklenicí vody

nebo jiné tekutiny.

Jak dlouho užívat Letrozol Apotex

Pokračujte v užívání přípravku Letrozol Apotex každý den tak dlouho, jak Vám lékař

doporučí. Je možné, že ho budete užívat měsíce nebo dokonce roky. Pokud máte nějaké

otázky k době trvání Vaší léčby přípravkem Letrozol Apotex, zeptejte se svého lékaře.

Sledování během léčby Letrozol Apotex

Tento lék máte užívat pouze pod přísným lékařským dohledem. Váš lékař bude pravidelně

sledovat Vás zdravotní stav, aby zjistil, zda léčba správně účinkuje.

Letrozol Apotex může způsobit řídnutí nebo slábnutí Vašich kostí (osteoporózu) snížením

hladin estrogenů ve Vašem těle. Váš lékař se může rozhodnout pro měření hustoty kostí

(způsob sledování osteoporózy) před, během a po léčbě.

Jestliže jste užila více přípravku Letrozol Apotex, než jste měla

Jestliže jste užila více přípravku Letrozol Apotex nebo někdo jiný omylem užil Vaše tablety,

okamžitě se poraďte se svým lékařem nebo vyhledejte nemocnici. Vezměte si s sebou Vaše

balení tablet. Může být třeba lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněla užít Letrozol Apotex

Pokud je již téměř čas na užití Vaší příští dávky (např. za 2 nebo 3 hodiny), vynechejte

dávku, kterou jste zapomněla užít a vezměte si další dávku v pravidelnou dobu.

Jinak užijte dávku, jakmile si vzpomenete a pak další dávku již v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat Letrozol Apotex

Nepřestávejte užívat Letrozol Apotex, dokud Vám lékař neřekne. Viz také bod výše „Jak

dlouho se Letrozol Apotex užívá”.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Letrozol Apotex nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každé.

Většina nežádoucích účinků je mírná až středně závažná a obvykle vymizí během několika

dnů nebo týdnů léčby.

Některé z těchto nežádoucích účinků, např. návaly horka, vypadávání vlasů nebo krvácení z

pochvy, mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů ve Vašem těle.

Nebuďte znepokojena následujícím výčtem nežádoucích účinků. Je možné, že se u Vás žádný

z nich neprojeví.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:

Vzácné nebo méně časté nežádoucí účinky (tj. mohou postihnout 1 až 100 z každých

10 000 pacientek):

Slabost, ochrnutí nebo ztráta citlivosti nějaké části těla (především rukou nebo nohou),

ztráta koordinace, nevolnost nebo potíže s mluvením nebo dýcháním (příznak mozkové

poruchy, např. mrtvice).

Náhlá svíravá bolest na hrudi (příznak onemocnění srdce).

Potíže s dýcháním, bolest na hrudi, omdlévání, rychlý srdeční tep, modravé zabarvení

kůže nebo náhlá bolest paže, nohy nebo chodidla (příznaky vzniku krevní sraženiny).

Otoky a zarudnutí podél žíly, která je mimořádně citlivá a případně bolestivá na dotek.

Vysoká horečka, zimnice nebo vředy na sliznici úst způsobené infekcemi (nedostatek

bílých krvinek).

Závažné přetrvávající rozmazané vidění.

Pokud se objeví některý z nich, ihned informujte svého lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás během léčby přípravkem Letrozol Apotex

objeví některý z následujících příznaků:

Otoky, zejména na obličeji a krku (příznaky alergické reakce).

Žlutá barva kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (příznaky

zánětu jater).

Vyrážka, zarudnutí kůže, puchýře na rtech, očích nebo ústech, olupování kůže, horečka

(příznaky kožního onemocnění).

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout více

než 10 z každého 100 pacientek.

Návaly horka

Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolemie)

Únava

Zvýšené pocení

Bolest kostí a kloubů (artralgie)

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 z

každého 100 pacientek.

Kožní vyrážka

Bolest hlavy

Závratě

Malátnost (pocit celkové nevolnosti)

Poruchy trávicího ústrojí jako nevolnost, zvracení, porucha trávení, zácpa, průjem

Zvýšení nebo ztráta chuti k jídlu

Bolest svalů

Řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporóza) vedoucí v některých případech ke zlomeninám

(viz také “Sledování během léčby přípravkem Letrozol Apotex” v bodě 3)

Otok paží, rukou, chodidel, kotníků (edém)

Deprese

Zvýšení tělesné hmotnosti

Vypadávání vlasů

Zvýšený krevní tlak (hypertenze)

Bolesti břicha

Suchost kůže

Vaginální krvácení

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky jsou méně časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10

z každých 1000 pacientek.

Nervové poruchy, např. úzkost, nervozita, podrážděnost, ospalost, poruchy paměti,

chorobná spavost, nespavost, bolest, pocit pálení či brnění prstů, zápěstí nebo rukou

(syndrom karpálního tunelu)

Zhoršené vnímání, zvláště hmatové citlivosti

Oční poruchy, např. rozmazané vidění, podráždění očí

Bušení srdce, rychlý tep srdce

Kožní onemocnění, např. svědění (kopřivka),

Poševní výtok nebo suchost pochvy

Ztuhnutí kloubů (artritida)

Bolest na hrudi

Horečka

Žízeň, porucha chuti, sucho v ústech

Suché sliznice

Pokles tělesné hmotnosti

Infekce močových cest, zvýšená frekvence močení

Kašel

Zvýšené hladiny enzymů

Nežádoucí účinky s neznámou četností

Lupavý prst, stav, při kterém Váš prst nebo palec zůstává ohnutý.

Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Letrozol Apotex uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Letrozol Apotex obsahuje

Léčivou látkou je letrozolum.

Jedna potahovaná tableta přípravku Letrozol Apotex 2,5 mg obsahuje letrozolum 2,5 mg.

Pomocnými

látky

jsou:

monohydrát

laktosy,

mikrokrystalická

celulosa,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu typ A, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa, makrogol 8000,

oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Letrozol Apotex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek

Letrozol

Apotex

potahované

tablety

jsou

tmavě

žluté,

kulaté

bikonvexní tablety, na jedné straně je vyraženo „APO“ a na druhé „LET“ nad „2,5“.

Tablety jsou dostupné v blistrových baleních po 14, 28, 30 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20, 2333 CR Leiden

Nizozemsko

Výrobce:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.12.2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

6-10-2017

LETROZOLE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

LETROZOLE Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement